SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ေလာဘမတက္တရားဖက္၍ ခရီးဆက္

Tuesday, 12 June 2018 08:34 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

တိုေတာင္းေသာလူ႔ဘဝသက္တမ္းအတြင္း ခဏတာအသံုးျပဳရန္ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကို နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ရွာမီွးသိမ္းဆည္းၾကပါေသာ္လည္း လူတို႔၏ခႏၶာကုိယ္သည္ လည္းေကာင္း၊ ပစၥည္းဥစၥာသည္ လည္းေကာင္း ခဏသာတည္၍ ကြဲကြာရေပလိမ့္မည္။ မေသမီကာလမွာလည္း မိမိရွာေဖြစုေဆာင္းထားေသာ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကုိ ရန္သူမ်ဳိးငါးပါး ဖ်က္ဆီးခံရျခင္းေၾကာင့္ ဆံုး႐ံႈးလွ်င္လည္း   ပင္ပန္းဆင္းရဲရသည္္။ ဤသည္ကိုရည္ၫႊန္း၍ တံစိုးလက္ေဆာင္ရယူျခင္း  အဂတိလုိက္စားမႈကုိေရွာင္ၾကဥ္ၾကရန္ ''လက္ေဆာင္တံစိုး၊ ၾကြယ္ၿဖိဳးအနက္၊ ဆည္းဝင္ပက္လွ်င္၊ တစ္သက္လ်ာစဥ္၊ ဝိညာဥ္ျဖဳတ္ျဖဳတ္၊ လႏွယ္ဆုတ္၍၊ ေလသုတ္မီးခဲ၊ ေတာက္စစဲသုိ႔၊ ေဖာက္လွဲဖိတ္ယို၊ ၾကမၼာတိုမူ'' ဟူ၍  ရွင္မဟာသီလဝံသ စပ္ဆုိေတာ္မူေသာ ပါရမီေတာ္ခန္းပ်ဳိ႕၌ မွတ္သားရသည္။

အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္၏ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို ဇြန္ ၉ ရက္ နံနက္ ၁ဝ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အဆုိပါေကာ္မရွင္႐ံုး၌ က်င္းပရာ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒က ေကာ္မရွင္၏ မူဝါဒပိုင္းဆုိင္ရာ သေဘာထားႏွင့္ ေရွ႕ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည့္    လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို ေျပာၾကားစဥ္ တံစိုးလက္ေဆာင္ဆုိသည့္ စကားရပ္ကုိ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒က ''တည္ဆဲဥပေဒ၌ အေရးႀကီးသည့္ စကားလံုးတစ္ခုမွာ တံစုိးလက္ေဆာင္ ဆိုသည့္စကားျဖစ္ေၾကာင္း၊ တံစိုးလက္ေဆာင္ဆုိရာတြင္ ေငြေၾကး၊ လက္ေဆာင္ပစၥည္းသာမက ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းႏွင့္ ဧည့္ခံျပဳစုမႈခံယူျခင္း တို႔ကို ထိုက္သင့္သည့္ အဖိုးစားနားမေပးဘဲ လက္ခံျခင္းတို႔ပါဝင္ေၾကာင္း၊ ယင္းအခ်က္ကုိ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိသူမ်ား သိထားသင့္သည့္အျပင္ အဂတိလိုက္စားမႈသည္ အဆုိပါတံစုိးလက္ေဆာင္ကုိ လက္ခံျခင္းသာမက ေပးျခင္းလည္း ပါဝင္သည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနျဖင့္ တံစုိးလက္ေဆာင္ေပးျခင္းကိုလည္း သတိျပဳေရွာင္ၾကဥ္သင့္သည္ဟု မိမိအေနျဖင့္ အႀကံျပဳေျပာၾကားလုိေၾကာင္း'' အေလးအနက္ေျပာၾကားသည္။

အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒတြင္ပါဝင္ေသာ  တံစုိးလက္ေဆာင္ ဆုိသည့္စကားကို အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆုိထားသည့္္အတိုင္း သက္ဆိုင္သူတို႔က လုိက္နာၾကမည္ဆိုလွ်င္ One Table မေပးလွ်င္ႏြမ္းေနရမည့္ အေျခအေနမ်ဳိးကုိ ျပည္သူတို႔ႀကံဳေတြ႕ရေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။ ရပ္ကြက္ထဲက ျပည္သူမ်ား ေျပာစကားအရ ပုဒ္မ-၄၊ ေပးမလုပ္ဆုိေသာ စကားသံကိုလည္း ၾကားရေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ႐ံုး၊ ဌာနႀကီးမ်ားတြင္ e-government စနစ္ကုိထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳ၍ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္မ်ား တြင္ ႐ံုး/ဌာနမ်ားကုိ တစ္ေနရာတည္း စုေဝးထားၿပီး One Stop Service ျဖင့္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း တို႔သည္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး ေလ်ာ့နည္းေစေသာ စနစ္မ်ားျဖစ္သျဖင့္ ထိေရာက္ေသာ အေနအထားေရာက္ေအာင္ ဖန္တီး တည္ေဆာက္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ထိေရာက္ေသာ နည္းပညာမ်ား တပ္ဆင္ရန္ လုိသကဲ့သုိ႔ နည္းပညာကြၽမ္းက်င္၍ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ စိတ္ေစတနာေကာင္း ထားတတ္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ေအာင္ ေလ့က်င့္သင္ၾကား ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ေလာကသဘာဝ ယခုမိဘတို႔သည္ တစ္ခ်ိန္က သားသမီးျဖစ္ၾကသည္။ ယေန႔အေဟာင္းတုိ႔သည္ တစ္ခ်ိန္က အသစ္မ်ားျဖစ္သည္။ ယေန႔ဆရာတို႔သည္ တစ္ခ်ိန္က တပည့္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဤသည္တို႔မွာ မေဖာက္မျပန္မွန္ကန္ေသာ   ပရမတၴသစၥာတရားမ်ား ျဖစ္သျဖင့္တပည့္မေကာင္းဆရာ့ေခါင္းမျဖစ္ေစရန္ ႀကီးၾကပ္ ကြပ္ကဲမႈရွိေအာင္ အၿမဲသတိျပဳၾကရေပမည္။

သက္ရွိသတၱဝါတို႔၏ စိတ္အစဥ္တြင္   မသမာေသာနည္းျဖင့္ ဝမ္းေရးေျဖရွင္းနည္းကို မည္သည့္အခ်ိန္က အစျပဳေၾကာင္းၾကားဖူးသမွ်ဆိုရေသာ္ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားေလာင္း   မေဟာ္သဓာဇာတ္ေတာ္ႀကီးမွ ေမ႑ပညာခန္းကုိ ရည္ၫႊန္းလိုသည္။ ဤဇာတ္ေတာ္ႀကီးတြင္ ဝိေဒဟရာဇ္မင္းႀကီး၏ နန္းတြင္းမွ အသားမစားေသာ ဆိတ္တစ္ေကာင္ႏွင့္ အသားစားေသာ ေျခေလးေခ်ာင္း သတၱဝါတစ္ေကာင္တုိ႔ ပူးေပါင္းႀကံစည္ၾကပံုကို ျမန္မာျပည္သူမ်ား သိၿပီးျဖစ္သည္။ အသားမစားေသာဆိတ္က စားဖိုမွဴးမသိေအာင္ အသားကိုခိုးယူလာသည္။

အသားစားေသာေျခေလးေခ်ာင္းသတၱဝါက ဆင္ထိန္းမသိေအာင္ ျမက္ကိုခိုးယူလာၿပီး ဆိတ္ႏွင့္အလဲအလွယ္လုပ္ကာ တစ္ေန႔စာဝမ္းေရးကိစၥ ေျဖရွင္းလုိက္ၾကသည္။ စဥ္းစားဉာဏ္ရွိေသာ လူတို႔၏စိတ္အစဥ္မွာလည္း တံစုိးလက္ေဆာင္ ရယူျခင္း အပါအဝင္ မသမာေသာနည္းျဖင့္ ဝမ္းေရးေျဖရွင္းၾကရသည္မွာ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား မပြင့္မီကပင္ရွိခဲ့ေၾကာင္းကို လည္းေကာင္း၊ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား ပြင့္ေတာ္မူၿပီး တရားေရေအးတိုက္ေကြၽးစဥ္ ကာလတြင္ရွိခဲ့ေၾကာင္းကို လည္းေကာင္း ေတြ႕ႏိုင္သည္။

ဗုဒၶသာသနာ ထြန္းလင္းေသာျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ပေဒသရာဇ္ေခတ္တြင္ တံစုိးလက္ေဆာင္ အပါအဝင္ မသမာေသာနည္းျဖင့္ အသက္ေမြးၾကသူမ်ားအား ရာဇသတ္၊ ဓမၼသတ္တို႔ျဖင့္ အေရးယူခံရသျဖင့္ မင္းျပစ္မင္းဒဏ္ သင့္ၾကသူမ်ားရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရသကဲ့သုိ႔ ထိုေခတ္က ပညာရွိသူေတာ္ေကာင္းမ်ား လမ္းၫႊန္ျပဳစုခဲ့ေသာ စာေပအေထာက္အထားမ်ားတြင္လည္း ေတြ႕ႏိုင္သည္။ ပေဒသရာဇ္ေခတ္ကုိလြန္၍ ကုိလိုနီေခတ္တြင္လည္း အဂတိ လုိက္စားခဲ့ၾကသည္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေခတ္တြင္လည္း ထူးမျခားနားျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ စီရင္ထံုးမ်ားတြင္ ေတြ႕ႏိုင္ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယေန႔ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အဂတိလုိက္စားမႈသည္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ ၅ဝ က အရိပ္ဟုဆုိရန္ သင့္မသင့္ အေလးအနက္ စဥ္းစားရန္ လုိသည္။

မည္သုိ႔ဆိုၾကေစကာမူ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္က စတင္အာဏာတည္ေသာ အဂတိလိုက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ျပည္သူအမ်ား သိရွိလိုက္နာလ်က္ ေလာဘမတက္ တရားဖက္၍ ခရီးဆက္ၾကလွ်င္ တုိင္းရင္းသားျပည္သူတို႔ ေမွ်ာ္မွန္းေနၾကေသာ ေရႊျပည္ေတာ္ ခရီးပို၍နီးလာမည္ဟု ျမဝတီက သံုးသပ္ရပါသည္။  

Read 1813 times Last modified on Tuesday, 12 June 2018 08:36