Print this page

စိုက္ပ်ဳိးေရး ထုတ္ကုန္ျမႇင္႕တင္ေရးႏွင္႕ နည္းပညာ

Saturday, 05 August 2017 14:36 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အဓိကစီးပြားေရးသည္  စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနသည္ စိုက္ပ်ဳိးေရး ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္

ကမၻာ့ဘဏ္ အပါအဝင္ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိရာ ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း) အင္းေလးေဒသရွိ ကြၽန္းေမ်ာစိုက္ပ်ဳိးေရး ပိုမိုျဖစ္ထြန္းေအာင္ျမင္ေရး အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို ယခုရက္သတၱပတ္ အတြင္း ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့သည္။ အင္းေလးေဒသ ကြၽန္းေမ်ာစိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုျဖစ္ထြန္းေအာင္ျမင္ေရး လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ကို ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စုမွ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဘ႑ာေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း၊ ယူႏုိက္တက္ကင္းဒမ္းမွ ႏုိင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာန၊ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ ျပည္ပေရးရာဌာန၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ အစိုးရတို႔က ျမန္မာႏုိင္ငံ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ၾကမည္ျဖစ္သည္။

အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ၌ သိပၸံနည္းက်စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကရာ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းမွ ခရမ္းခ်ဥ္သီးစိုက္ေတာင္သူ ၂ဝဝ အပါအဝင္ ေတာင္သူစုစုေပါင္း ၃ဝဝ တက္ေရာက္ၾကၿပီး ကြၽန္းေမ်ာစိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းႏွင့္ သီးႏွံမ်ားစိုက္ပ်ဳိးရာတြင္ ဓာတုပစၥည္း သံုးစြဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးတုိ႔ကို ေဆြးေႏြးၾကသည္။ ေဒသခံေတာင္သူမ်ား အေနျဖင့္ ပိုးသတ္ေဆး ကိုင္တြယ္အသံုးျပဳသူ က်န္းမာေရးအတြက္ အႏၲရာယ္မျဖစ္ေစရန္ ကာကြယ္အသံုးျပဳနည္းႏွင့္ ေရထုေျမထုအေပၚ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ တုိ႔ကို သတိမျပဳမိၾကေသာေၾကာင့္ က်န္းမာေရး အတြက္သာမကဘဲ သီးႏွံမ်ားႏွင့္ ငါးသတၱဝါမ်ား အတြက္ပါ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေနရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး ဦးစီးဌာနက ေဒသခံ ခရမ္းခ်ဥ္စိုက္ ေတာင္သူမ်ားအား ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ပိုးသတ္ေဆးမ်ားကို စနစ္တက် ကိုင္တြယ္အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း၊ ငါးလုပ္ငန္းႏွင့္ ကမၻာလွည့္ခရီးသြား လုပ္ငန္းတုိ႔ကိုပါ အေထာက္အကူျဖစ္ေစေၾကာင္း အသိပညာေပးလ်က္ ရွိသည္။ အင္းေလးေဒသသို႔ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ျပည္တြင္းခရီးသြား ေလးသိန္းႏွင့္ ျပည္ပခရီးသြား ၂၅၂ဝဝဝ ခန္႔ လာေရာက္ခဲ့ၾကသျဖင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား အတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ ဝင္ေငြပိုမိုရရွိေစခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အလ်ဥ္းသင့္သျဖင့္ လြန္ခဲ့ေသာဆယ္စုႏွစ္အတြင္းက အစၥေရးႏုိင္ငံ၏ သဲကႏၲာရအတြင္းမွ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္း ၾကားဖူးသမွ်တင္ျပလိုသည္။ အစၥေရးႏုိင္ငံ ဧရိယာ၏ ၅ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ သဲကႏၲာရ ကုန္းေျမျဖစ္ၿပီး ရာသီဥတု ဆုိးရြားေသာေၾကာင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးအတြက္ ေရအရင္းအျမစ္ ရွားပါးသျဖင့္ ႏုိင္ငံဧရိယာ၏ ၂ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းသာလွ်င္ စိုက္ပ်ဳိးေရး ျဖစ္ထြန္းႏုိင္သည့္ အေနအထားရွိသည္။ အစၥေရးႏုိင္ငံအတြင္း မုိးရြာသြန္းမႈမွာ ႏွစ္စဥ္ စက္တင္ဘာမွ ဧၿပီအထိ မုိးရြာသြန္းေသာ္လည္း တစ္ျပည္လံုးတြင္ ရြာသြန္းျခင္းမဟုတ္ သျဖင့္ ေရမလံုေလာက္မႈသည္ ႏုိင္ငံအတြက္ အဓိကျပႆနာျဖစ္သည္။ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး မုိးရြာသြန္းမႈမွာ ေျမာက္ပိုင္း၌ ၂၈ လက္မရရွိၿပီး ေတာင္ပိုင္း၌ ၂ လက္မသာရရွိသည္။ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ေရအရင္းအျမစ္မ်ားမွ ေရရရွိမႈမွာ ကုဗေပ ၅ ဒသမ ၆ ဘီလီယံရရွိသည့္

အနက္ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကို စိုက္ပ်ဳိးေရးအတြက္ အသံုးခ်သည္။ ေန႔အပူခ်ိန္ႏွင့္ ညအပူခ်ိန္ ျခားနားခ်က္ ၂ဝ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ ရွိသည္။

လိုလွ်င္ႀကံဆနည္းလမ္းရဟု ဆုိၾကသည့္အတုိင္း ပီ႐ူးႏုိင္ငံမွ အေလ့က်ေပါက္ေသာ ခရမ္းခ်ဥ္သီးမ်ဳိးကို အခ်ဳိသီးျဖစ္ေအာင္ ၁၂ ႏွစ္ၾကာ စမ္းသပ္စိုက္ပ်ဳိးခဲ့ရာမွ ယေန႔စားသံုး သီးႏွံအျဖစ္ ေအာင္ျမင္စြာ စိုက္ပ်ဳိးႏုိင္လ်က္ရွိသည္။ ႏုိင္ငံတစ္ဝန္း စပ်စ္ၿခံမ်ား စိုက္ပ်ဳိး၍ စပ်စ္ဝိုင္ခ်က္လုပ္ၿပီး ကမၻာ့ေစ်းကြက္သို႔ တင္ပို႔သည္။ ႏုိင္လြန္ဝါ စိုက္ပ်ဳိးေရးကို ေကာင္းကင္ ေရပိုက္လိုင္းမွ ေရပက္ဖ်န္းသည့္ စနစ္ျဖင့္စိုက္ပ်ဳိးရာ စိုက္ပ်ဳိးေျမ တစ္ဟက္တာမွ ႏုိင္လြန္ဝါ ၅ ဒသမ ၅ တန္ထြက္သျဖင့္ ကမၻာ့အျမင့္ဆံုး စံခ်ိန္တင္အထြက္ႏႈန္းျဖစ္သည္။ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္ စာရင္းမ်ားအရ အစၥေရးႏုိင္ငံ၏ စိုက္ပ်ဳိးေရးထြက္ကုန္မ်ားမွ စားသံုးသီးႏွံ ၃၃ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ပန္းမ်ဳိးစံု ၂၇ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ သစ္သီးဝလံ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ေရွာက္လိေမၼာ္ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အျခားသီးႏွံ ၁၆ ရာခုိင္ႏႈန္းတို႔ကို ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေရခ်ဳိငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း ေရွ႕ေျပးနည္းပညာကို ႏုိင္ငံေတာင္ဘက္ပိုင္းမွ နီဂက္ဗ္ သဲကႏၲာရတြင္ရွိေသာ ကီဘတ္ဇင္မ္သဘာဝေရကန္ႏွင့္ သီးျခားတူးေဖာ္ထားေသာ ေမြးျမဴေရးကန္တုိ႔တြင္ စမ္းသပ္ေအာင္ျမင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ ေျမထဲပင္လယ္ ကမ္းေျခတြင္ ေရငန္ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းႏွင့္ ကင္နာရက္ေရကန္တြင္ ေရခ်ဳိငါးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ၾကသည္။ ကင္နာရက္ေရကန္၌ ေငြငါးၾကင္း၊ ျမက္စားငါးၾကင္း၊ ေက်ာက္ငါးၾကင္း၊ ငါးကုန္ညိဳႏွင့္ ကကတစ္၊ ၾသစေၾတးလ် ႏုိင္ငံမွတစ္ဆင့္ မ်ဳိးပြားလာေသာ ပင္လယ္ငါးၾကင္းတုိ႔ကို ေမြးျမဴထုတ္လုပ္သည္။ ထို႔ျပင္ ဥေရာပမွ ပင္လယ္ငါးမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ေတာင္အေမရိကတုိက္မွ ငါးမ်ဳိးမ်ားရွိၾကၿပီး ေဂ်ာ္ဒန္ျမစ္အတြင္းသို႔ စီးဝင္ေသာ ဒန္းျမစ္အတြင္း၌ ေရခ်ဳိငါးသေလာက္ႏွင့္ ပင္လယ္ငါးသေလာက္မ်ား ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

သို႔ျဖစ္၍ ေရခံေျမခံေကာင္းႏွင့္ သင့္တင့္ေသာ လူဦးေရရွိသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ သမား႐ိုးက်စိုက္ပ်ဳိးေရးမွ တုိးတက္လိုသည့္ စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ ေခတ္မီစိုက္ပ်ဳိးနည္းပညာ ျမႇင့္တင္ေပးလွ်င္ စိုက္ပ်ဳိးေရး ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ တုိးတက္လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမဝတီက သံုးသပ္ရပါသည္။  

Read 782 times Last modified on Friday, 18 August 2017 11:44