SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ေရထုႏွင္႕ေလထုအတြင္းရွိ အမႈန္အမႊားေလးမ်ား

Sunday, 10 September 2017 16:57 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ျမန္မာတို႔ဆုိ႐ိုးစကားတစ္ခုမွာ ေရအသက္တစ္မနက္ဟုဆုိထားသည့္အားေလ်ာ္စြာလူတို႔ေန႔စဥ္ အသက္ရွင္ရပ္တည္ေရးအတြက္ ေရသည္မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း လူတုိင္းသိၾကေသာ္ျငား ေန႔စဥ္ေသာက္သံုးေနၾကေသာေရတြင္က်န္းမာေရးအတြက္ ေကာင္းက်ဳိး ဆုိး ျပစ္ျဖစ္ ေစႏုိင္သည့္ ဓာတ္ပစၥည္းမ်ား မည္မွ်ပါဝင္ၾကသည္ကိုကား သတိမျပဳမိသူကမ်ားသည္။

သုေတသီမ်ား၏ေတြ႕ရွိခ်က္အရ ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ား၌ သံုးစြဲေနၾကေသာဘံုပုိင္ေရမ်ားမွ၈ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းတြင္ ပလတ္စတစ္အမႈန္အမႊားေလးမ်ားပါဝင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။သံုးစြဲေနၾကသည့္ေရထဲ၌ ပလတ္စတစ္အမႈန္အမႊားအနည္းဆံုးပါရွိပါသည္ဆိုေသာျပင္သစ္၊ ဂ်ာမနီ၊ ၿဗိတိန္ ႏုိင္ငံတုိ႔၌ ၇၂ ရာခိုင္ႏႈန္းအသီးသီးေတြ႕ရၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၌ ၉၃ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ၄င္း၏ေနာက္၌ လက္ဘႏြမ္ႏွင့္ အိႏိၵယတို႔ျဖစ္သည္။ မီနီဆုိတာတကၠသိုလ္မွ သိပၸံပညာရွင္ မ်ားသည္ ယူဂႏၶာ၊ အီေကြေဒါႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံတို႔အပါအဝင္ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၅၉ ႏုိင္ငံမွ ေရနမူနာ ၈၃ ရာခိုင္ႏႈန္းကို စမ္းသပ္ေလ့လာခဲ့ၾကရာ ေရထဲ၌ပါဝင္ေသာ အရြယ္အစားအားျဖင့္ ၅ မီလီမီတာထက္ ေသးငယ္သည့္  ပလတ္စတစ္အမႈန္အမႊားမ်ားသည္ လူ၏ခႏၶာကိုယ္တြင္ ရွိေသာ ဆဲလ္မ်ားႏွင့္ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းမ်ား အတြင္းသို႔ ထုိးေဖာက္ဝင္ေရာက္ သြားႏုိင္ ေၾကာင္း ဂါဒီယန္သတင္းစာ၌ ေဖာ္ျပသတိေပးထားၾကသည္။

အုိင္ယာလန္ႏုိင္ငံ၌သံုးစြဲေသာ ဘံုပိုင္ေရထဲတြင္ ပလတ္စတစ္အမႈန္အမႊားပါဝင္မႈကို ဂဲလ္ေဝးေမယို နည္းပညာတကၠသိုလ္မွ သုေတသီတစ္ဦးက ေလ့လာခဲ့ဖူးရာမွ ေတြ႕ရွိခ်က္မွာ အဆိပ္ျဖစ္ေစတတ္ေသာဓာတ္မ်ားကို ပလတ္စတစ္အမႈန္အမႊားေလးမ်ားက စုပ္ယူထားၾက သျဖင့္ ၄င္းေရကိုသံုးစြဲၾကသူမ်ား၏ အူအတြင္းသို႔ေရာက္သြားေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္ဟုဆုိသည္။ အျခားေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္တစ္ခုမွာ ေလထုအတြင္း၌လည္း ပလတ္စတစ္အမႈန္အမႊားေလးပါဝင္မႈေၾကာင့္ လူတုိ႔၏က်န္းမာေရးအတြက္ မည္သို႔ဆုိးက်ဳိးျဖစ္မည္ကို မေျပာ ႏုိင္ ေသးေသာ္လည္း အျမန္ေလ့လာေဖာ္ထုတ္၍ လူမ်ားကိုလည္း ႀကိဳတင္သတိေပးထား သင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳထားသည္။ လန္ဒန္ၿမိဳ႕၌ရွိေသာ ဘုရင့္ေကာလိပ္မွပါေမာကၡတစ္ဦးက လူတို႔႐ွဴ႐ိႈက္သည့္ေလထဲ၌ပါလာေသာ ဓာတ္မ်ားသည္ အဆုတ္မွတစ္ဆင့္ခႏၶာကိုယ္အတြင္း ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားႏိုင္သျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္က်န္းမာေရးအႏၲရာယ္ကုိ ေလာေလာဆယ္ေျပာရန္ ခက္ခဲေၾကာင္း သိရသည္။

ေရဘံုပုိင္အတြင္း ပလတ္စတစ္အမႈန္အမႊားေလးမ်ား ေရာက္လာႏုိင္သည့္အေျခအေနမွာ အဝတ္အထည္မ်ားကိုေလွ်ာ္ဖြပ္ရာမွတစ္ဆင့္ ေရာက္လာႏုိင္သည္။ အဝတ္အထည္မ်ားကို ေလပူျဖင့္ေျခာက္ေစေသာကိရိယာမ်ားမွထုတ္လႊတ္ေသာအခုိးအေငြ႕မ်ားအတြင္းပါဝင္သည့္အ မႈန္အမႊားေလးမ်ားက ေလထုအတြင္းလြင့္ပါသြားသည္။ အဝတ္အထည္မ်ားေလွ်ာ္ဖြပ္ျခင္း ႏွင့္ အေျခာက္ခံျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ေန႔စဥ္ထြက္လာေသာ ပလတ္စတစ္အမႈန္အမႊားေလးမ်ား၏ အေရ အတြက္သည္ ၇ဝဝဝဝဝ ခန္႔ရွိေၾကာင္း သုေတသီမ်ား၏ ယခင္ေတြ႕ရွိခ်က္အရ သိရသည္။ ေရထုအတြင္း၌ပါဝင္သည့္ ပလတ္စတစ္အမႈန္အမႊားအရြယ္အစားအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ယခုလက္ရွိအသံုးျပဳေနၾကေသာ ေရေပးေဝေရးစနစ္မ်ားက ေရထုညစ္ညမ္းမႈကာကြယ္ရန္ စစ္ထုတ္ႏုိင္သည့္အေျခအေနမရွိေသးေၾကာင္း မီနီဆုိတာ တကၠသိုလ္ မွသိပၸံပညာရွင္မ်ားက ေလ့ လာေတြ႕ရွိထားၾကသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ကာလီဖိုးနီးယားတကၠသိုလ္ စက္မႈေဂဟေဗဒဌာနမွ တြဲဖက္ပါေမာကၡတစ္ဦးက မိမိတို႔အေနျဖင့္ ပလတ္စတစ္ေၾကာင့္ ေဂဟစနစ္မ်ားထိခိုက္မႈကို စိုးရိမ္မိေၾကာင္းႏွင့္ ဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ႏုိင္သည့္တုိင္ေအာင္ ယခု အခ်ိန္သည္ အခါေႏွာင္းေနၿပီဟုထင္မိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ အျခားပညာရွင္တစ္ဦးက ပလတ္စတစ္ေၾကာင့္ေရထုညစ္ညမ္းမႈမွတစ္ဆင့္ လူတုိ႔က်န္းမာေရးအတြက္မည္သုိ႔ ထိခိုက္ ႏိုင္သည္ကိုေဖာ္ထုတ္ရန္ သုေတသနလုပ္ငန္းပုိမုိလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္။ သုေတသန လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ပလတ္စတစ္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္သံုးစြဲၾကရာတြင္ အႏၲရာယ္မရွိေစရန္ မည္သို႔စီမံၾကမည္ဟူေသာ အသိတရားရွိၾက ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အႀကံျပဳေျပာၾကားသည္။

နည္းပညာထြန္းကားေသာႏုိင္ငံမ်ားမွ ျပည္သူမ်ားသည္ ေသာက္သံုးေရရရွိေစရန္ နည္းလမ္း မ်ဳိးစံုဖန္တီးၾကသည့္တုိင္ေအာင္ ပလတ္စတစ္အမႈန္အမႊားေလးကို ရာခိုင္ႏႈန္းျပည့္ စစ္မထုတ္ ႏုိင္ေသးသျဖင့္ က်န္းမာေရးအတြက္ စိုးရိမ္မႈရွိေနေသးေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ား၏ေလ့လာ ဆန္းစစ္မႈမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားၾကသည္။ ျမန္မာျပည္သူတို႔သည္ ဆည္ ေျမာင္းေခ်ာင္း ကန္မ်ားမွေရကို အဓိကအားထားသံုးစြဲၾကသူက အမ်ားစုျဖစ္သည္။ ေရသိုေလွာင္ေသာ ဆည္ေျမာင္းေခ်ာင္းကန္မ်ားသည္ အကာအကြယ္အဖံုးအအုပ္မရွိေသာ ေလဟာနယ္၌သာ တည္ရွိၾကေလရာ ပလတ္စတစ္အမႈန္အမႊားေလးမ်ားအပါအဝင္ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစ ေသာ မျမင္ႏုိင္သည့္အျခားဓာတ္ပစၥည္းမ်ားက ေရတြင္ပါဝင္ႏုိင္ေျခရွိျခင္းေၾကာင့္ ေရကိုက်ဳိ ခ်က္အေအးခံေသာက္သံုးသင့္ေၾကာင္း ျမဝတီကတိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္လုိက္ရပါသည္။ ။

Read 711 times Last modified on Sunday, 10 September 2017 17:08