SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

တူညီအနာဂတ္ေဖာ္ေဆာင္ဖုိ႔

Tuesday, 24 September 2019 08:56 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြသည္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံ နန္နင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းဗဟုိဌာန၌ စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္ နံနက္ပိုင္းကက်င္းပေသာ (၁၆)ႀကိမ္ေျမာက္ တ႐ုတ္-အာဆီယံ ကုန္စည္ျပပြဲႏွင့္(၁၆)ႀကိမ္ေျမာက္  တ႐ုတ္-အာဆီယံ စီးပြားေရးႏွင့္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ထိပ္သီး အစည္းအေဝး ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသုိ႔ တက္ေရာက္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားသည္။

ဒုတိယသမၼတကမိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ (၁၆)ႀကိမ္ေျမာက္ တ႐ုတ္-အာဆီယံကုန္စည္ျပပြဲအတြက္ ''တူညီအနာဂတ္ ေဖာ္ေဆာင္ဖုိ႔ ရပ္ဝန္းနဲ႔ပိုးလမ္းမလမ္းေၾကာင္း ထူေထာင္စုိ႔''ေဆာင္ပုဒ္ကုိ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ျခင္းသည္ အခ်ိန္ကုိက္ျဖစ္ၿပီး ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္မႈ ရွိေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံ၏ ရပ္ဝန္းႏွင့္ ပိုးလမ္းမစီမံကိန္းသည္ ကုန္သြယ္မႈ ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ားအၾကား ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈတိုးျမႇင့္ရန္တို႔အတြက္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေပးမည့္ ေကာင္းမြန္သည့္အေျခခံအေဆာက္အဦႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္းဆုိင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ''ျမန္မာ-တ႐ုတ္စီးပြားေရး စႀကႍ''၊ ''ျမန္မာ-တ႐ုတ္ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္စပ္ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဇုန္''၊ ''ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္''၊ ''မဲေခါင္-လန္ခ်န္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအစီအစဥ္''မ်ားကုိ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံႏွင့္ အတူတကြေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အေနျဖင့္ အာဆီယံ၏ ''ေပါင္းစည္းဆက္သြယ္မႈမဟာစီမံကိန္း ၂ဝ၂၅''ႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၏ ''ရပ္ဝန္းနဲ႔ပုိးလမ္းမစီမံကိန္း''တုိ႔၏ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားအၾကား ဟန္ခ်က္ညီၿပီး သဟဇာတ ျဖစ္ေစရန္အတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တိုးျမႇင့္ႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္သြားရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းေျပာၾကားသည္။

ပိုးလမ္းမဟူသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္က ယူေရးရွားမွ ျပည္သူမ်ားက အာရွ၊ ဥေရာပႏွင့္ အာဖရိကရွိ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္ေပးမည့္ လမ္းေၾကာင္းကို ရွာေဖြၿပီး ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဖလွယ္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုိလမ္းေၾကာင္းကုိပင္ ေႏွာင္းလူတို႔က ပိုးလမ္းမႀကီးဟု ေခၚၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ပိုးလမ္းမႀကီးသည္ ကမၻာ့အေနာက္ပိုင္းႏွင့္အေရွ႕ပိုင္းကုိ ဆက္သြယ္ထားသျဖင့္ လမ္းမႀကီးျဖတ္သန္းရာ တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ႏုိင္ငံမ်ားမွာ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္လူမႈဆက္ဆံေရး တိုးတက္မႈ ရရွိၾကသည္။ ယေန႔ကာလတြင္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံက အဆုိပါ လမ္းမႀကီးကုိ ျပန္လည္အသက္သြင္းၿပီး ႐ုရွားႏုိင္ငံအထိကုန္သြယ္ႏုိင္မည့္  Belt  ဟူေသာကုန္းလမ္းခရီးႏွင့္ ပုလဲသြယ္စီမံကိန္းဟုေခၚေသာ ေရလမ္းထြက္ေပါက္ Road  ကုိဖန္တီးလုိက္ၿပီး ခ်မွတ္ထားေသာ မဟာဗ်ဴဟာကုိ One Belt,One Road (OBOR) ဟု အမည္ေပးထားသည္။ OBOR ကုိ ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္သြယ္ဟု ျမန္မာမႈျပဳထားၾကၿပီး ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္လာႏုိင္သည့္ အလားအလာမ်ားကို စိတ္ဝင္တစား ေလ့လာသံုးသပ္ေနၾကသည္။ ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္သြယ္စီမံကိန္းသည္ အာရွတိုက္ႏွင့္ဥေရာပတိုက္တုိ႔၏ကုန္းေျမကုိ တစ္ဆက္တစ္စပ္တည္း ျဖစ္သြားေစမည့္ အလားအလာရွိသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကုိ ဗဟုိျပဳ၍ အာရွ၊ ဥေရာပ၊ အာဖရိက၊ အာရွတိုက္ အလယ္ပိုင္း၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသမ်ားၾကား ကုန္သြယ္မႈ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ ျပည္သူအခ်င္းခ်င္း ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈ မ်ားျပားေသာ လူမႈအသိုက္အဝန္း တစ္ခု ျဖစ္လာႏုိင္သည္ဟု သံုးသပ္ၾကသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ရပ္ဝန္းတစ္ခုလမ္းေၾကာင္းတစ္သြယ္ မဟာဗ်ဴဟာတြင္ ပထဝီအေနအထားအရ အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ပါဝင္လ်က္ရွိသည္။  အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္း ေရေၾကာင္းပိုးလမ္းမ(Marine Silk Road)၏အလယ္ဗဟုိျဖစ္သည့္ အိႏၵိယသမုဒၵရာႏွင့္ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာမ်ားအား ဆက္စပ္ထားသကဲ့သုိ႔ တည္ရွိေနေသာ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္၏အေရးပါမႈကို အျပည့္အဝအသံုးခ်ၿပီး လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ အလားအလာေကာင္းမ်ား ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံမ်ား၏ ေဆြးေႏြးဖက္ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး အာဆီယံ၏ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ားကို  ေထာက္ခံအားေပး လ်က္ရွိေသာ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံ နန္နင္းအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုဌာန၌ က်င္းပသည့္ (၁၆)ႀကိမ္ေျမာက္ တ႐ုတ္-အာဆီယံကုန္စည္ျပပြဲအတြက္ ေဆာင္ပုဒ္ျဖစ္သည့္ ''တူညီအနာဂတ္ ေဖာ္ေဆာင္ဖုိ႔ ရပ္ဝန္းနဲ႔ပိုးလမ္းမလမ္းေၾကာင္း ထူေထာင္စုိ႔''ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ေစမည့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ယခုက်င္းပေသာ ထိပ္သီးအစည္းအေဝး မွတစ္ဆင့္ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ၾကမည္ဟု ျမဝတီက ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေရးသားအပ္ပါသည္။        

Read 156 times Last modified on Tuesday, 24 September 2019 08:59