SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ေတာေတာင္တင့္တယ္ စားက်က္ၾကြယ္၏

Wednesday, 25 September 2019 08:22 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း) ေတာင္ႀကီးခ႐ိုင္ ဖယ္ခံုၿမိဳ႕နယ္ ရီႏြဲ႕ေက်းရြာအုပ္စုရွိ ေက်းရြာ ၁၉ ရြာ၌ ေသာက္သံုးေရ ဖူလံုစြာ ရရွိေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားေရေပးေရးေကာ္မတီတို႔ စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္တြင္ ကုန္းငူေက်းရြာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၌ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးၾကသည္။

အင္းေလးကန္မွ စတင္စီးဆင္းလာေသာ ဘီလူးေခ်ာင္းသည္ ဖယ္ခံုၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ျဖတ္သန္း၍ လြိဳင္ေကာ္၊ ေလာပိတဘက္သို႔ စီးဆင္းသြားသည္။ ဖယ္ခံုသို႔ မေရာက္မီ ဘီလူးေခ်ာင္း၌ မိုးၿဗဲေရေလွာင္ကန္ေဆာက္ရန္ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ရာ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္တြင္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးသည္။ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္တြင္ သတ္မွတ္ေရအျမင့္အထိ သိုေလွာင္ႏိုင္သျဖင့္ မိုးၿဗဲေရေလွာင္ကန္ တည္ေဆာက္ၿပီးသည့္ေနာက္ တာဘိုင္ စက္သံုးလံုးျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကီလိုဝပ္ နာရီသန္းေပါင္း ၄၈ဝ ဒသမ ၇၂ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ မိုးၿဗဲေရေလွာင္ကန္ တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္က စုစုေပါင္းေငြက်ပ္ သန္းေပါင္း ၃၇ ဒသမ ၇ သန္းကုန္က်ေၾကာင္း သိရသည္။ မိုးၿဗဲေရေလွာင္တမံ စီမံကိန္းသည္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈတစ္ခုတည္းသာ မဟုတ္ဘဲ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ကုန္စည္ကူးသန္းသြားလာႏိုင္ေရး အတြက္ပါ အေထာက္အပံ့ေပးထားသည္။ ဖယ္ခံုၿမိဳ႕နယ္သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း)ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္တို႔ နယ္ေျမခ်င္းထိစပ္ေသာ ေနရာတြင္ တည္ရွိၿပီး ေျမျပင္အေနအထားမွာ ေျမျပန္႔ႏွင့္ေတာင္ကုန္းမ်ားရွိသည္။ ရာသီဥတုမွာ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး၌ မုတ္သံုအဝင္ ေနာက္က်ၿပီး အထြက္ေစာျခင္းေၾကာင့္ မိုးရြာသြန္းမႈ ေလ်ာ့နည္းလာခဲ့ရာ မိုးေရေလွာင္ကန္ကိုသာ အားထားရေသာ ေဒသမ်ားအတြက္ ေသာက္သံုးေရဖူလံုရန္ အခက္အခဲ ျဖစ္ေနၾကသည္။ ဖယ္ခံုၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာ အခ်ဳိ႕မွာလည္း အလားတူ အခက္အခဲမ်ား ရွိၾကရာ ယခုေဆာင္ရြက္မည့္ ေက်းရြာ ၁၉ ရြာ စိမ့္စမ္းေရသြယ္ လုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးစီးပါက အိမ္ေျခ ၁၅၄၃ အိမ္မွ လူဦးေရ ၇၉ဝ၄ ဦးတို႔အတြက္ ေသာက္သံုးေရဖူလံုစြာရရွိမည္ ျဖစ္သျဖင့္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးတို႔အတြက္ အက်ဳိးျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သန္႔ရွင္းေသာ ေသာက္သံုးေရရရွိရန္ စိမ့္စမ္းေရကို အားထားရေသာ အေျခအေနရွိသကဲ့သို႔ စိုက္ပ်ဳိးေရအတြက္ ဆည္ေျမာင္းတာတမံမ်ားမွ ပို႔လႊတ္ေသာ ေရကိုသာ အားထားရေသာေဒသက အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္အတြက္ ေႏြစပါးစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ အျခားသီးႏွံမ်ား စိုက္ပ်ဳိးေရးအတြက္ ဆည္ေရေပးေဝသည့္စနစ္မ်ားကို ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ရန္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္းႏွင့္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ သက္ဆိုင္ရာဌာန အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းညႇိႏိႈင္းၿပီး စိုက္ပ်ဳိးေရေခြၽတာႏိုင္မည့္ သီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးေရး ပံုစံေျပာင္းႏိုင္ရန္ အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္၍ ေတာင္သူအသိပညာေပး စည္း႐ံုးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။ ဤသို႔ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေဒသႏွင့္ကိုက္ညီေသာသီးႏွံမ်ားကို ရာသီအလုိက္ ေရြးခ်ယ္စိုက္ပ်ဳိးျခင္း၊ သီးႏွံေျပာင္းလဲျခင္းျပဳလုပ္ႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္လည္း မ်ဳိးေစ့၊ သြင္းစုႏွင့္ အျခားလိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုျဖည့္ဆည္းေပးရန္ စီစဥ္ထားသည္။

စိုက္ပ်ဳိးေရအလံုအေလာက္ရရွိမွသာ သီးႏွံျဖစ္ထြန္းမည္ျဖစ္သျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရအေလအလြင့္မရွိေစေရးႏွင့္ ေရေပးေျမာင္းမ်ားကို ႀကီးၾကပ္စီမံေဆာင္ရြက္ရန္၊ ကုန္းတြင္းေရဝင္ေရာက္မႈမရွိျခင္းႏွင့္ ေရဝင္ေရာက္မႈ နည္းပါးျခင္း၊ စိုက္ပ်ဳိးေရ မေပးေဝႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းရင္းကို   အသိေပးေဖာ္ျပသည့္ ဆိုင္းဘုတ္မ်ား စိုက္ထူရန္၊ ေရစတင္ လႊတ္ေပးမည့္ရက္၊ ဆည္ေျမာင္းတာဝန္ခံတို႔ထံ ဆက္သြယ္ရမည့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားပါ ဆိုင္းဘုတ္ေထာင္ရန္၊ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ခံမ်ားက ကြင္းဆင္းရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးအသိေပးျခင္းတို႔ကို တိတိက်က် လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ ေတာင္သူမ်ားက လိုလားေၾကာင္း သိရသည္။ စိုက္ပ်ဳိးေရး ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားမွ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ လုပ္သားရွားပါးမႈႏွင့္ လုပ္အားချမင့္မားမႈ၊ အေၾကြးဝယ္ထားေသာ သြင္းအားစုမ်ား၏ က်သင့္ေငြကို သီးႏွံေပၚခ်ိန္တြင္ ေပးဆပ္ရန္ရွိေနမႈ တို႔ေၾကာင့္ ကာလေပါက္ေစ်းအတိုင္း ေရာင္းၾကရေသာအခါ အ႐ံႈးေပၚေနၾကျခင္းျဖစ္ရာ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ေတာင္သူလယ္သမားတို႔၏ လိုလားခ်က္ကို ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အေနအထားအတိုင္း ျဖည့္ဆည္းေပးလွ်င္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အဆင္ေျပၾကမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အဓိကစီးပြားေရးသည္ စိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ဥတုရာသီေတာကိုမွီ၏။  ေတာေတာင္တင့္တယ္ စားက်က္ၾကြယ္၏။   ေတာေတာင္ေျခာက္ခန္း  လယ္ယာႏြမ္း၏ ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္မ်ားကို  တိုင္းရင္းသားျပည္သူအေပါင္းတို႔က  အေလးအနက္ထား၍  လူတိုင္းကိုယ္စီက ေဆာင္သင့္သည္ကိုေဆာင္၊  ေရွာင္သင့္သည္ကို ေရွာင္ၾကရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမဝတီက တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္လိုက္ရပါသည္။      

Read 89 times Last modified on Wednesday, 25 September 2019 08:24