SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ထရန္ဒမ္းသို႕လြမ္းေငြ႔ေဝ ေသြးခ်င္းေတြ က်န္းမာေစေၾကာင္း

Friday, 27 September 2019 10:27 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ပူတာအိုခ႐ိုင္တြင္ ပူတာအိုၿမိဳ႕နယ္၊ ေခါင္လန္ဖူးၿမိဳ႕နယ္၊ မခ်မ္းေဘာ့ၿမိဳ႕နယ္၊ ေနာင္မြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဆြမ္ပရာဘြမ္ၿမိဳ႕နယ္တုိ႔ ပါဝင္သည္။ ျမစ္ႀကီးနားမွ ပူတာအိုသို႔ သြားၿပီး ထုိမွတစ္ဆင့္ ကားျဖင့္သြားလွ်င္ ၁၅ မုိင္ခန္႔ေဝးေသာ မခ်မ္းေဘာ့ၿမိဳ႕သည္ ေတာင္ေပၚအပန္းေျဖ စခန္းၿမိဳ႕အျဖစ္ ထင္ရွားေသာ္ျငား ခရီးသြားတို႔အတြက္ ပထဝီ အေနအထားမ်ားေၾကာင့္ ေရာက္ဖူးသူနည္းပါးသည္။

၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ကေကာက္ယူခဲ့ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ အိမ္အေၾကာင္းအရာႏွင့္ သန္းေခါင္စာရင္းအရ မခ်မ္းေဘာ့ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထုိင္ေသာ လူဦးေရ စုစုေပါင္း ကိုးေထာင္နီးပါးခန္႔ ရိွေၾကာင္း သိရသည္။ မခ်မ္းေဘာ့ၿမိဳ႕နယ္ အပါအဝင္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရိွ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီး၌ ေနထုိင္ၾကေသာ ျပည္သူတို႔၏ လူမႈစီးပြားဘဝဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ယူခဲ့ရာတြင္ အစားအစာ ခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္ရန္ အဓိက အသုံးျပဳသည့္ ေလာင္စာအျဖစ္ သစ္သားထင္း အသုံးျပဳမႈ ၇၂ ဒသမ ၈ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ အလင္းေရာင္အတြက္ အဓိကအသုံးျပဳသည့္ မီးအမ်ဳိးအစား၌ ဖေယာင္းတိုင္မီး ၃ဝ ဒသမ ၆ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ေသာက္ေရအတြက္အဓိက အသုံးျပဳသည့္ ေရအမ်ဳိးအစား ျမစ္၊ ေခ်ာင္း၊ တူးေျမာင္း ၃ ဒသမ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ေတာင္က်ေရ၊ မိုးေရ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရိွေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း လူဦးေရ သိပ္သည္းမႈသည္ ၁ စတုရန္းမုိင္အတြင္း ပ်မ္းမွ် ၁၉ ဦးဝန္းက်င္ခန္႔သာ ရိွေသာ္ျငား ေျမာက္ဘက္ပိုင္းေဒသမ်ားမွာ မတ္ေစာက္ေသာ ေတာင္ကုန္းမ်ား ထူထပ္ျခင္းေၾကာင့္ လူဦးေရ က်ဲပါးေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီၫြတ္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုသည္မွာ ေရ၊ ေျမ၊ ေလတို႔အျပင္ အသံ၊ အလင္းေရာင္၊ အပူဓာတ္ႏွင့္ျမင္ကြင္း စသည္တို႔ပါဝင္သည္။ ေတာင္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ျပဳၾကသူမ်ား ေန႔စဥ္အသုံးျပဳေနၾကသည့္ ထင္းေလာင္စာ၊ အလင္းေရာင္မီးႏွင့္ စိမ့္စမ္းေရတို႔သည္ က်န္းမာေရးအတြက္ အာမခံခ်က္ အျပည့္အဝ မရိွႏုိင္ေပ။

ကံ၊ စိတ္၊ ဥတု၊ အာဟာရဟူေသာ အေၾကာင္းတရားတစ္ခုခုေၾကာင့္ က်န္းမာေရး ခ်ဳိ႕ယြင္းလာေသာ ေဒသခံျပည္သူတို႔အတြက္  အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ၾကရသျဖင့္   တပ္မေတာ္နယ္လွည့္ ေဆးကုသေရးအဖြဲ႕မ်ားက ေဝးလံေခါင္ဖ်ားေသာ ေက်းရြာျပည္သူမ်ားအား က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ ကုသေပးလ်က္ရိွသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ ပူတာအိုခ႐ိုင္ မခ်မ္းေဘာ့ၿမိဳ႕နယ္ ထရန္ဒမ္းေက်းရြာ အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းရိွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား ေျမာက္ပိုင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ နယ္လွည့္ေဆးကုသေရး အဖြဲ႕က စက္တင္ဘာ ၂ဝ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ အဆိုပါေက်ာင္း၌ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ ကုသမႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးၾကသည္။ တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ နယ္လွည့္ေဆးကုသေရး အဖြဲ႕က ထုိသို႔ေဆာင္ရြက္ေပးရာတြင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၄၂၆ ဦးႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူ ၉၇ ဦးတို႔ကို အ႐ိုး/ အေၾကာေရာဂါ၊ သြားႏွင့္ခံတြင္းေရာဂါ၊ အေထြေထြေရာဂါတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လိုအပ္သည့္က်န္းမာေရး စစ္ေဆးေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးၾကသည္။ ထုိ႔ျပင္ မုိးရာသီတြင္အျဖစ္မ်ားေသာ ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာေရာဂါႏွင့္ တစ္ကုိယ္ေရ သန္႔ရွင္းေရးဆုိင္ရာ က်န္းမာေရး အသိပညာေပး ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးၾကသည္။

တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ နယ္လွည့္ေဆးကုသေရး အဖြဲ႕သည္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္ရိွ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္(ဌာေန) တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ၾသဂုတ္ ၃ဝ ရက္တြင္ ႏွလုံးေရာဂါ၊ ေသြးတိုးေရာဂါ၊ ဆီးခ်ဳိေရာဂါ၊ အ႐ိုး/အေၾကာေရာဂါ၊ နား/ ႏွာေခါင္း/ လည္ေခ်ာင္းေရာဂါ၊ မ်က္စိေရာဂါ၊ အေထြေထြေရာဂါတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လိုအပ္သည့္ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးကုသမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ ေပးၾကသည္။ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္(ဌာေန) တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ေျမာက္ပိုင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမွဴးႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ ဗလမင္းထင္ခန္းမ၌ သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံ အမွာစကား ေျပာၾကားၿပီး ခ်ီးျမႇင့္ေငြ၊  စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားႏွင့္ သုတ၊ ရသစာအုပ္ စာေစာင္မ်ား ေပးအပ္သည္။ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ရိွ တပ္မေတာ္ေဆး႐ုံ၌ တက္ေရာက္ကုသမႈ ခံယူလ်က္ရိွေသာ အရာရိွ၊ စစ္သည္မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား ေျမာက္ပိုင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမွဴးႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက စက္တင္ဘာ ၆ ရက္တြင္ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈ၍ တစ္ဦးခ်င္း၏ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ၊ ေဆးကုသေပးမႈႏွင့္ က်န္းမာေရးတုိးတက္မႈအေျခအေနမ်ားကို ေမးျမန္းအားေပးစကားေျပာၾကားၿပီး စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ား ေပးအပ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ တုိင္းမွဴးႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ေဆး႐ုံအတြင္း လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈ၍ လိုအပ္သည္မ်ား ညိႇႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၾကသည္။

ပူတာအိုခ႐ိုင္မွ ေနာင္မြန္း၊ မခ်မ္းေဘာ့ႏွင့္ေခၚဘူဒဲတို႔သည္ ယခင္ေက်းရြာအဆင့္သာ ရိွခဲ့ရာမွ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္က အိမ္ေစာင့္အစိုးရ တာဝန္ယူစဥ္ ၁၉၆ဝ ျပည့္ႏွစ္၌ ပူတာအိုနယ္ျခား ခ႐ိုင္ဖြဲ႕ၿပီးၿမိဳ႕အဆင့္ သတ္မွတ္ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေရွးယခင္က လုံးမုန္းဒမ္းဟုေခၚေသာ ယခုေနာင္မြန္း နယ္ေျမသည္ လုံးမုံးတို႔ဌာေန ျပန္႔ေျမဟု အဓိပၸာယ္ရေၾကာင္း သိရသျဖင့္ ယခုတပ္မေတာ္နယ္လွည့္ ေဆးကုသေရးအဖြဲ႕ ေရာက္ခဲ့ေသာ ထရန္ဒမ္းသည္ မည္သည့္အဓိပၸာယ္ရိွသနည္း စဥ္းစားရင္း ေသြးခ်င္းတို႔ဌာေနသို႔ လြမ္းေငြ႕ေဝမိရပါသည္။   

Read 179 times Last modified on Friday, 27 September 2019 10:30