SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ေမတၲာဟူသည္ ေမႊးၾကဴေရၾကည္ ႏွင္းျမရည္တည့္

Monday, 04 November 2019 08:17 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

''ေမတၱာဟူသည္၊ ေမႊးၾကဴေရၾကည္၊ ႏွင္းျမရည္တည့္၊ တုမရွိေအာင္၊ စိုညႇိရႊဲရႊဲ၊ သြန္မရဲလွ်င္၊ မစဲေန႔ေရ၊ မိုးသို႔ေစြလ်က္၊ ရေစခ်မ္းသာ၊ ရွင္ေမတၱာကို''ဟူ၍ ရွင္မဟာသီလဝံသ စပ္ဆိုေသာ ပါရမီေတာ္ခန္းပ်ဳိ႕မွ ေမတၱာပါရမီေတာ္ခန္း၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးနယ္ပယ္စံု၌ တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး ေမတၱာထားကာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ သာလွ်င္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္မႈကို ရရွိႏိုင္ၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံစီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရန္ ပိုမိုလြယ္ကူေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကတို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရာ ကမၻာ့ဘဏ္၏ Ease of Doing Business အစီအစဥ္စစ္တမ္း၌ ႏွစ္စဥ္အဆင့္ တိုးတက္လ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာ့ဘဏ္၏ Ease of Doing Business ကို ေလ့လာစစ္တမ္း ေကာက္ယူသည့္ အစီအစဥ္တြင္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္က စတင္ပူးေပါင္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့စဥ္က ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၈၉ ႏုိင္ငံအနက္ အဆင့္ ၁၈၂၊ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၉ဝ အနက္ အဆင့္ ၁၇၁၊ ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၉ဝ အနက္ အဆင့္ ၁၆၅ ၌ရပ္တည္ေနေၾကာင္း သိရသျဖင့္ တျဖည္းျဖည္း တိုးတက္မႈရွိသည္ဟု ဆိုႏုိင္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးဝန္းက်င္   တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားတြင္ သိသာသည့္ တိုးတက္မႈမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သည္မွာ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ရယူျခင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု စတင္ျခင္း၊ ပိုင္ဆိုင္မႈမွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ ပဋိညာဥ္အတည္ျပဳ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အနည္းစု ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရန္ လြယ္ကူမႈအတြက္ အၫႊန္းကိန္း ၁ဝခုရွိသည့္အနက္ တိုးတက္မႈ ငါးခုရွိေသာ္လည္း သံုးခုမွာ အဆင့္က်ၿပီး ႏွစ္ခုက ေျပာင္းလဲမႈမရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈသည္ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘ႑ာႏွစ္က အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၃ ဒသမ ၅၃ ဘီလီယံရွိၿပီး ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၄ ဒသမ ၉၈ ဘီလီယံရွိသျဖင့္ တုိးတက္လာေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးဝန္းက်င္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံျခားေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးဌာန (DFAT) ယူႏုိက္တက္ကင္းဒမ္းမွ ႏုိင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာန(DFID)၊ ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စုမွ ႏုိင္ငံတကာေငြေၾကးေကာ္မတီ(IFC) တို႔၏ အကူအညီျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI) တို႔ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ စိုက္ပ်ဳိးေရးကို အေျခခံၿပီး  စက္မႈႏုိင္ငံတည္ေထာင္ေရးအတြက္ ရည္မွန္းေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ စက္မႈလုပ္ငန္း တည္ေထာင္ေရးအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားက ဦးစားေပးစဥ္းစားၾကသည့္ အခ်က္မ်ားမွာ ကုန္ၾကမ္းရရွိႏုိင္မႈ၊ စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္ရရွိႏုိင္မႈ၊ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားရရွိႏုိင္မႈ၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ား ေကာင္းမြန္မႈ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေသာ ဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္၊ နာမည္ေကာင္းတည္ေထာင္ႏုိင္မည့္ အားသာခ်က္ရွိမႈတို႔ ျပည့္စံုေသာေနရာကို ဦးစားေပး ေရြးခ်ယ္ၾကသည္။ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးလာျခင္းေၾကာင့္ ရရွိႏိုင္သည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားမွာ လယ္ယာသံုး စက္ကိရိယာမ်ားႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းတာတမံမ်ား တည္ေဆာက္ႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ သီးႏွံအထြက္ႏႈန္းတိုးတက္လာသည္။ အလုပ္လက္မဲ့ျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏုိင္သျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘဝ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာသည္။

တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြႏွင့္ အမ်ဳိးသားဝင္ေငြျမႇင့္တင္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးအင္အား ေတာင့္တင္းလာေစျခင္း စသည္တို႔ျဖစ္သည္။

ကမၻာ့ဘဏ္က ယခုႏွစ္တြင္ထုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာ၌ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရန္ လြယ္ကူေအာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တိုးတက္မႈ အေကာင္းဆံုးႏုိင္ငံ ၂ဝ စာရင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံပါဝင္သည္မွာ ေအာင္ျမင္မႈရလဒ္ေကာင္း တစ္ခုျဖစ္သျဖင့္ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ျဖစ္သကဲ့သို႔ ယခုထက္ပိုမိုေဆာင္ရြက္ၾကရန္ လိုေနေသးေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ အာဆီယံ အဖြဲ႕ဝင္ ၁ဝ ႏုိင္ငံ၏ တစ္ဦးခ်င္းကုန္ထုတ္လုပ္မႈ တန္ဖိုးႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံက အနိမ့္ဆံုးျဖစ္ၿပီး ျပည္ပပို႔ကုန္တန္ဖိုုး ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံေနာက္၌ ကေမၻာဒီးယား၊ ဘ႐ူႏုိင္းႏွင့္ လာအိုႏုိင္ငံတို႔သာ ရွိၾကရာ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံက ျမန္မာႏုိင္ငံထက္ ဒသမ ၅ သာ ေလ်ာ့နည္းေၾကာင္းေတြ႕ရၿပီး ပို႔ကုန္အမ်ားဆံုးက စင္ကာပူႏုိင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူတို႔၏ လူမႈစီးပြားဘဝ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ၾကရာတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုဝင္ေရာက္လာေရးသည္ အဓိက လိုအပ္ခ်က္ ျဖစ္ေၾကာင္းကို အားလံုးသိၾကၿပီး ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ေမတၱာဟူသည္၊ ေမႊးၾကဴေရၾကည္၊ ႏွင္းျမရည္တည့္၊ အတုမရွိေအာင္ဆိုသည္ကို အေလးအနက္ ထားၾကပါရန္ ျမဝတီက ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။    ။

 

 

Read 115 times Last modified on Monday, 04 November 2019 08:19