Print this page

ခုိင္ခုိင္ၿမဲၿမဲလက္တြဲၾကရန္သာပဓာန

Saturday, 09 November 2019 11:05 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္သည္ (၆၄)ႏွစ္ ေျမာက္ ကရင္ျပည္နယ္ေန႔ အခမ္းအနားသုိ႔ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာ ၇ ရက္တြင္ သဝဏ္ လႊာေပးပုိ႔သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက သဝဏ္လႊာေပးပုိ႔ရာ၌ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးအတြက္ မရွိ မျဖစ္လုိအပ္ေသာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးတုိ႔ကုိ မိမိတုိ႔ အစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဆႏၵတူညီ လက္တြဲ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိၾကပါသည္။ တုိင္းရင္းသား အားလုံး၏ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတုိင္ျဖစ္ သည့္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ အေျခခံေသာ  ျပည္ေထာင္စုႀကီး ေပၚထြန္း လာေစေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ-(၂၁)ရာစု ပင္လုံအစည္း အေဝးမ်ား က်င္းပႏုိင္ခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူ အေျခခံမူ (၅၁)ခ်က္ကုိ သေဘာ တူညီမႈ ရရွိထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ အျပန္အလွန္ နားလည္မႈ၊ ယုံၾကည္မႈ၊ စိတ္ရွည္ သည္းခံ မႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ ေလးစားလုိက္နာမႈ၊ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ မ်ားျဖင့္ အတူတကြ ႀကိဳးပမ္းေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း တုိက္ပြဲ သံမ်ားခ်ဳပ္ၿငိမ္းလာကာ မိမိတုိ႔ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ကိစၥအဝဝကို အာ႐ုံစုိက္ ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ၿပီျဖစ္ပါသည္။ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ပုိမုိတုိးတက္ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ကာ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားမ်ား တစ္စ ထက္တစ္စ တုိးတက္ျမင့္မားလာမည္ဟုလည္း ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာအားျဖင့္ တုိင္းရင္းသား စည္းလုံးညီၫြတ္မႈႏွင့္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္မႈတုိ႔ကုိ ခုိင္မာသည္ထက္ ခုိင္မာေအာင္ တည္ေဆာက္ႏုိင္သည္ႏွင့္အမွ် ၿငိမ္း ခ်မ္းသာယာဝေျပာၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ ခုိင္ၿမဲသည့္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ကို အေျခခံ ေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကုိ ျပည္သူတုိ႔၏ဆႏၵ၊ ဝီရိယ၊ စိတ္ဓာတ္၊ ဉာဏ္ပညာတုိ႔ျဖင့္ တည္ေဆာက္ ႏုိင္မည္ဟုလည္း ယုံၾကည္ပါသည္ဟူ၍ အေလးအနက္ ေဖာ္ျပထား သည္။

တစ္ဦးကုိတစ္ဦး အျပန္အလွန္ နားလည္မႈရွိျခင္းသည္ အေျခအေနကုိ သေဘာေပါက္မႈ ရွိၿပီး စိတ္သေဘာခ်င္း တုိက္ဆုိင္ညီၫြတ္မႈ ရွိျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ အေျခအေနဟူသည္  အခ်ိန္အခါတည္းဟူေသာ ကာလႏွင့္ တစ္ဆက္တစ္စပ္တည္း ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ကမၻာ့ ႏုိင္ငံေရး ရာသီဥတု အေျခအေန အရပ္ရပ္ကုိလည္း မ်က္ျခည္မျပတ္ အကဲျဖတ္ ေနၾက ရမည္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရးသည္ စီးပြားေရး၏ အဆက္ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ လူမႈေရးအေျခအေန ကလည္း ႏုိင္ငံေရးဂယက္ကို ဖန္တီးေသာ အေၾကာင္းတရားအျဖစ္ ပါဝင္လ်က္ရွိရာ ဆင္းရဲခ်မ္းသာကြာဟမႈ က်ဥ္းေျမာင္းေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး ျမႇင့္တင္ေရးတုိ႔ကုိ စဥ္ဆက္မျပတ္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရး ကြၽမ္းက်င္သူ တစ္ဦး သည္ စီးပြားေရး ကြၽမ္းက်င္သူ ျဖစ္ခ်င္မွျဖစ္မည္။ ထုိ႔အတူ စီးပြားေရး ကြၽမ္းက်င္သူ တစ္ဦးသည္ ႏုိင္ငံေရးကြၽမ္းက်င္သူ ျဖစ္ခ်င္မွျဖစ္မည္။ လူမႈေရး ကြၽမ္းက်င္သူသည္ ႏုိင္ငံေရး ကြၽမ္းက်င္သူ ျဖစ္ခ်င္မွျဖစ္မည္။ မာယာမ်ားေသာ လူတုိ႔ေလာကတြင္ စြယ္စုံ တတ္သိ နားလည္ကြၽမ္းက်င္သူ အေရအတြက္ အလြန္နည္းပါးသျဖင့္ ေခတ္စနစ္တုိ႔ ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရးၿပိဳလဲျခင္း၊ လူမႈေရး နိမ့္က်ျခင္းျဖစ္စဥ္မ်ား ႀကံဳေတြ႕ရျခင္း ျဖစ္သည္။

ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာျဖစ္စဥ္ သုိ႔မဟုတ္ သိျမင္ဖူးေသာ ျဖစ္စဥ္တုိ႔ကို အမွန္အတုိင္း႐ႈျမင္ၿပီး အေျခအေနကုိ သေဘာေပါက္ နားလည္ၾကျခင္းေၾကာင့္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ၿငိမ္း ခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မည္ဟူေသာ စိတ္သေဘာ တုိက္ဆုိင္ညီၫြတ္မႈျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား အျပန္အလွန္ နားလည္မႈ ရရွိၾကျခင္း ေၾကာင့္ တုိက္ပြဲသံမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းကာ ဖားစည္သံျမည္ဟိန္း ဒုံးယိမ္းအက ထူးထူးျခားျခား ၿမိဳင္ၿမိဳင္ဆုိင္ဆုိင္ ကေနၾကသည္။

တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA)လက္မွတ္ေရးထုိး ထားၿပီးျဖစ္သည့္ ကရင္ျပည္နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ အေျခခံ အေဆာက္အဦမ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရက တည္ေဆာက္ေပးလ်က္ရွိရာ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးအေျခအေနသည္ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ပုိ၍ပုိ၍တုိးတက္ လာမည္ျဖစ္သည္။ ေဒသခံတုိင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ အေျခခံျဖင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈကုိ အရွိန္အဟုန္မျပတ္ ခုိင္ခုိင္ၿမဲၿမဲ လက္တြဲၾကရန္သာ ပဓာနျဖစ္သည္ကို မေမ့မေလ်ာ့ မေပါ့မဆဘဲ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ား ေမွ်ာ္မွန္းထားၾကသည့္ ပန္းတုိင္ သုိ႔ အေရာက္လွမ္းၾကရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမဝတီက ထပ္ေလာင္းပန္ၾကားရင္း (၆၄) ႏွစ္ ေျမာက္ ကရင္ျပည္နယ္ေန႔ကုိ ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။ 

Read 290 times Last modified on Saturday, 09 November 2019 11:06