SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

နည္းပညာေခတ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး

Thursday, 14 November 2019 09:25 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန နည္းပညာ၊ သက္ေမြးပညာႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာနမွ အစိုးရစက္မႈလက္မႈသိပၸံ(မႏၲေလး)၌ ၂ဝ၁၉-၂ဝ၂ဝ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ A.G.T.I ဒီပလိုမာညေနပိုင္း (ပထမႏွစ္) သင္တန္းသားမ်ား ေခၚယူလ်က္ရိွရာ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲတြင္ သခ်ၤာ၊ ႐ူပေဗဒ၊ ဓာတုေဗဒဘာသာရပ္မ်ား ပါဝင္ေသာ မည္သည့္ဘာသာတြဲျဖင့္ ေအာင္ျမင္သည္ျဖစ္ေစ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီး တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲတြင္ ရရိွခဲ့သည့္ အဂၤလိပ္စာႏွင့္ သခ်ၤာစုစုေပါင္း ရမွတ္ေပၚ မူတည္ေရြးခ်ယ္မည္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ သင္တန္းသို႔ အစိုးရနည္းပညာ အထက္တန္း ေအာင္ျမင္ၿပီး သူမ်ားလည္း ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။ သင္တန္းတက္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခံရသူမ်ားသည္ ၿမိဳ႕ျပအင္ဂ်င္နီယာ၊ အီလက္ထရြန္နစ္အင္ဂ်င္နီယာပညာ၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားအင္ဂ်င္နီယာပညာ၊ စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာပညာႏွင့္ သုတနည္းပညာတို႔မွ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ဘာသာရပ္တစ္ခုကို သုံးႏွစ္သင္ယူရမည္ျဖစ္သည္။

သင္တန္းၿပီးဆုံးခ်ိန္တြင္ A.G.T.I ဒီပလိုမာ ေအာင္လက္မွတ္ ရရိွမည္ ျဖစ္သည္။

၂၁ ရာစုကမၻာႀကီးမွ ႏုိင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရး သာယာဝေျပာမႈမ်ား ရရိွႏုိင္ရန္ ေျပာင္းလဲမႈအရိွန္ အဟုန္ျမန္ဆန္လ်က္ရိွရာ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အရည္အေသြးႏွင့္ စြမ္းရည္ကို ျမႇင့္တင္ႏုိင္ရန္ ပညာသင္ယူႏုိင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ဖန္တီးေပးေရးက အေရးပါလ်က္ရိွသည္။ ညေနပိုင္းသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးျခင္းျဖင့္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ပညာဆက္မသင္ႏုိင္ဘဲ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုသို႔ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားအတြက္ အလုပ္လုပ္ရင္း ပညာသင္ယူႏုိင္ၾကမည္ျဖစ္သျဖင့္ ႏုိင္ငံသားတို႔၏အသိဉာဏ္ပညာ၊ ကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္နည္းပညာတို႔ကို ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရက ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ မည္သည့္ပညာရပ္မဆို ဆုံးခန္းတုိင္သည္ဟူ၍ မရိွဘဲ အစဥ္အၿမဲ ေျပာင္းလဲလ်က္ရိွရာ နည္းပညာသည္လည္း တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ားမွာ အရိွန္အဟုန္ ေကာင္းေကာင္းျဖင့္ လိုက္ပါေျပာင္းလဲေနဆဲ ေတြ႕ရသည္။  ၂၁ ရာစုသင္ယူမႈ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းတြင္ လိုက္ပါ ဆင္ႏႊဲေနၾကသည္ မွာလည္း ဤလမ္းဤခရီးသည္ ခရီးလမ္းဆုံးမဟုတ္ေသးဘဲ ေရွ႕ဆက္ရန္မ်ားစြာ က်န္ရိွေသးသည္။

စက္မႈလက္မႈသိပၸံ ညေနပိုင္းသင္တန္းမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ရန္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္ၿပီး လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းႏွင့္ စက္႐ုံ၊ ကုမၸဏီမ်ားသို႔ ကြင္းဆင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သူျဖစ္ရန္ လိုသည္ဟု သတ္မွတ္ထားရာ နည္းပညာသစ္ႏွင့္ လူသားအရင္းအျမစ္တို႔ တစ္ဆက္တစ္စပ္တည္းရိွေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

နည္းပညာသစ္ကို သင္ယူႏုိင္ရန္မွာ စက္ကိရိယာႏွင့္ ယႏၲရားႀကီးမ်ား လိုအပ္သကဲ့သို႔  ထုိစက္ကိရိယာႏွင့္ ယႏၲရားႀကီးမ်ားကို  ကြၽမ္းက်င္စြာ ကိုင္တြယ္ထိန္းသိမ္းႏုိင္ေသာ  လူသားအရင္းအျမစ္မ်ား လိုအပ္သည္။

ကြၽမ္းက်င္ေသာ  လူသားအရင္းအျမစ္မ်ားေလ့က်င့္ေမြးထုတ္ေပးရန္  အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းတကၠသိုလ္မ်ား၊ စက္မႈတကၠသိုလ္မ်ား၊  စက္မႈသိပၸံမ်ား၊  စက္မႈအထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား၏ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းႏွင့္ သင္ၾကားေရးနည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ အလုပ္ခြင္သင္တန္းမ်ားက  လြန္စြာအေရးပါေသာ က႑မွ ပါဝင္လ်က္ရိွသည္။

မ်က္ေမွာက္ကာလ ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရးအေဆာက္အအုံမ်ားတြင္ သဘာဝသယံဇာတကို အေျခခံသည့္ စီးပြားေရး အေဆာက္အအုံ၊ လူသားအရင္းအျမစ္ကို အေျခခံသည့္ စီးပြားေရး အေဆာက္အအုံ သို႔မဟုတ္ ဗဟုသုတကို အေျခခံသည့္ စီးပြားေရး အေဆာက္အအုံဟူ၍ ရိွၾကသည္။ သဘာဝသယံဇာတကို အေျခခံသည့္ စီးပြားေရး အေဆာက္အအုံသည္ ပ်က္စီးျပဳန္းတီး သြားႏုိင္ေသာ္လည္း လူသားအရင္းအျမစ္ကို အေျခခံသည့္ စီးပြားေရး အေဆာက္အအုံသည္ ပ်က္စီးျပဳန္းတီးမႈ မျဖစ္ဘဲ ပို၍ထြန္းေတာက္တိုးတက္ျပန္႔ပြားေစႏုိင္ပါသည္။ ပို၍ထြန္းေတာက္တိုးတက္ ျပန္႔ပြားေစရန္ တီထြင္ႀကံဆမႈႏွင့္ ဖန္တီးႏုိင္စြမ္းရိွေသာ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ကို အၿမဲမျပတ္ေလ့က်င့္ ေမြးထုတ္ေနရမည္ ျဖစ္သည္။ အာရွႏုိင္ငံမ်ားမွ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံႏွင့္ စင္ကာပူႏုိင္ငံတို႔သည္ သဘာဝသယံဇာတ ရွားပါးၿပီး ႏုိင္ငံဧရိယာ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ္လည္း ေခတ္မီသယံဇာတ အင္အားစုမ်ားျဖစ္ေသာ အင္ဂ်င္နီယာအတတ္ပညာ၊ စြန္႔ဦးတီထြင္မႈႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သား ထြက္ေပၚလာေအာင္ ေမြးထုတ္ႏုိင္သျဖင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ဖန္တီးႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ A.G.T.I ဒီပလုိမာညေနပိုင္း သင္တန္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ရန္ အေျခအေနေပးသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ နည္းပညာတိုးတက္ေရးအတြက္ စီစဥ္ေပးျခင္းသည္ ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကို မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမဝတီက သုံးသပ္ရပါသည္။   

Read 135 times Last modified on Thursday, 14 November 2019 09:25