SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး အားလုံးပါဝင္

Sunday, 01 December 2019 08:45 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္သည္  သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စိမ္းလန္းစိုျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေခ်းေငြ (Green Financing Loan) ထုတ္ေပးရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္းသိရသည္။

စိမ္းလန္းစိုျပည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေခ်းေငြ ထုတ္ေပးမည့္ အစီအစဥ္မွာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈအေပၚ အေျခခံေသာ ေခ်းေငြစနစ္ျဖစ္ၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ သဘာဝအစိမ္းေရာင္ လုပ္ငန္းမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ေငြေၾကးလိုအပ္ခ်က္ရွိေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအား ထုတ္ေခ်းေပးမည္ ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားအား ထုတ္ေခ်းေပးမည့္ ေခ်းေငြသက္တမ္းမွာ ႏွစ္ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး အေပါင္ပစၥည္း အာမခံေပးထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ အမ်ားဆံုးေငြက်ပ္သိန္း ၁ဝဝဝ အထိ ေလွ်ာက္ထား ရယူႏိုင္ေသာ္လည္း အာမခံပစၥည္းေပးမထားႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ေငြက်ပ္ သိန္း ၅ဝဝ သာ ေလွ်ာက္ထားရယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ေခ်းေငြရရွိၿပီးေသာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ခြင့္ျပဳေခ်းေငြပမာဏ၏ ၅ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ကုန္ၾကမ္းဝယ္ယူရာတြင္အသံုးျပဳရန္ႏွင့္ က်န္ရွိေသာ ၅ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းကို လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရာတြင္ အသံုးျပဳရန္ျဖစ္ၿပီး ေငြေၾကးသံုးစြဲရာတြင္လည္း ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားစဥ္က တင္ျပထားသည့္ စီမံကိန္းအတြက္သာ သံုးစြဲရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆုိသည္မွာ ေျမထု၊ ေရထု၊ ေလထုသန္႔စင္ေရးႏွင့္ အသံဆူညံမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးတုိ႔ ပါဝင္ျခင္းေၾကာင့္ ေက်းလက္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပမ်ားတြင္ပါ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္သျဖင့္ လုပ္ငန္းပမာဏက်ယ္ျပန္႔သည္။ မ်က္ေမွာက္ကာလ လူသားတို႔ႀကံဳေတြ႕ေနၾကရေသာျပႆနာမ်ားမွာ လူဦးေရတုိးပြားလာျခင္းေၾကာင့္ ရိကၡာရွားပါး လာျခင္း၊ သဘာဝသယံဇာတမ်ား ရွားပါးလာျခင္း၊  သစ္ေတာမ်ားျပဳန္းတီးလာျခင္း၊ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား တိမ္ေကာလာျခင္းႏွင့္ ေျမထု၊ ေရထု၊ ေလထုတို႔ ညစ္ညမ္းလာျခင္း စသည့္ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္သည္။

ျမန္မာတို႔ျပကၡဒိန္ တစ္ဆယ့္ႏွစ္လရာသီမွ ႏွင္းမႈန္မႈန္ေဖြးေသာ နတ္ေတာ္လရာသီတြင္ ပန္းသဇင္ေတြ လန္းရႊင္ၾကသည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ၾကည္ႏူး ၾကရေသာ္ျငား ကမၻာႀကီးပူေႏြးမႈႏွင့္ အိုဇုန္းလႊာပ်က္စီးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ႏွင္းမႈန္ေဖြးေဖြး ကေလးမ်ားကို ကြက္တိကြက္က်ား ရွားရွားပါးပါးသာ ေတြ႕ရေတာ့သည္။ ပန္းသဇင္ကေလးမ်ားမွာ လူတို႔၏ ျပဳျပင္ေစာင့္ေရွာက္မႈေၾကာင့္ လန္းရႊင္ႏိုင္ၾကသည့္တိုင္ေအာင္ ႏွင္းမႈန္ေဖြးေဖြးကိုကား လူတို႔ဖန္တီးျခင္းငွာ မစြမ္းသာသည္ေၾကာင့္ ျမက္ဖ်ားႏွင္းကေလးမ်ားကိုသာ ရွားရွားပါးပါး ေတြ႕ရေသာ္ျငား ေနေရာင္ေအာက္တြင္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားၾကရသည္။ ေနႏွင့္ ကမၻာေျမအကြာအေဝးသည္ မုိင္ေပါင္း ၉၃ သန္းခန္႔ ကြာေဝးၿပီး ေနႏွင့္ကမၻာေျမၾကားတြင္ ၾကားခံအျဖစ္ တည္ရွိသည့္ အုိဇုန္းလႊာသည္ ကမၻာေျမျပင္အထက္၁၉ မုိင္ျမင့္ေသာ ေနရာတြင္တည္ရွိေၾကာင္း သိပၸံပညာရွင္မ်ားက ေဖာ္ထုတ္သိရွိထားၾကသည္။ ေနေရာင္ျခည္တြင္ပါဝင္ေသာ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ကို ၾကားခံအိုဇုန္းလႊာက စုပ္ယူထိန္းသိမ္းေပးထားျခင္းေၾကာင့္ ကမၻာေျမေပၚမွ သက္ရွိ၊ သက္မဲ့တို႔အတြက္ သက္သာရာရေစသည္။ ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာရျခင္းႏွင့္ အိုဇုန္းလႊာ ပ်က္စီးျခင္းေၾကာင့္ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ က်ေရာက္မႈတု႔ိသည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနၾကသည္။

ကမၻာေျမျပင္တြင္ လူတုိ႔၏ပေယာဂေၾကာင့္ သစ္ေတာသစ္ပင္ႏွင့္ ေဂဟစနစ္မ်ားပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးၾကရသည္။

ေလထုအတြင္းရွိ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ ဓာတ္ေငြ႕ကို သစ္ပင္မ်ားက စုပ္ယူထားႏုိင္သည့္ ပမာဏနည္းပါးသြားသျဖင့္ ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာရျခင္း ျဖစ္သည္။ ေျမေအာက္သယံဇာတ ရွာေဖြတူးေဖာ္သန္႔စင္ၾကသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ေျမထု၊ ေရထုႏွင့္ ေဂဟစနစ္မ်ား ပ်က္စီးၾကရသျဖင့္ ေက်းငွက္သားရဲတို႔ ေတာမွာ မၿမဲႏုိင္ၾကေပ။ ထို႔အတူ အင္းအုိင္ေခ်ာင္းျမစ္ တို႔ကိုမွီ၍ အသက္ေမြးၾကရေသာ ေဒသခံျပည္သူတုိ႔မွာလည္း ဟိုယခင္က ေဖာင္စီးရင္း ေရငတ္စကားပံုပမာ ျဖစ္ေနၾကရသည္။

ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာမႈႏွင့္ အစြန္းေရာက္ရာသီဥတုတို႔ေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ဆိုးရြားလာေသာ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကို ခံစားေနၾကရသည္မွာ တစ္ၿမိဳ႕တစ္ရြာ တစ္ႏုိင္ငံတည္း မဟုတ္သျဖင့္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ား ပူးေပါင္း၍ သဘာဝေဘးဒဏ္ ေလ်ာ့နည္းေရးအတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးကို ျမန္မာႏုိင္ငံအပါအဝင္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသသည္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ အထူေျပာဆံုးေဒသျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးကို ျပည္သူအားလံုး ပါဝင္ေသာ အမ်ဳိးသားေရးတာဝန္ တစ္ရပ္အျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ေခ်းေငြရယူ၍ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူအားလံုး တုိ႔အေနျဖင့္ ေဒသအလိုက္ တတ္ႏုိင္သည့္ အေနအထားမွ ဝိုင္းဝန္းကူညီၾကပါရန္ ျမဝတီက တုိက္တြန္း ႏႈိးေဆာ္လိုက္ရပါသည္။   

Read 400 times