SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အာဆီယံ

Wednesday, 04 December 2019 08:54 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသသည္ ၁၉ ရာစုမတိုင္မီကပင္ နယ္ခ်ဲ႕ဝါဒႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္မွ ဒုတိယကမၻာစစ္ (၁၉၃၉-၁၉၄၅) ၿပီးဆံုးသည့္ေနာက္ပိုင္း ကမၻာ့အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံမ်ားအခ်င္းခ်င္း ဝါဒေရးႏွင့္ စီးပြားေရး အားၿပိဳင္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ပဋိပကၡမ်ား၏ ႐ိုက္ခတ္မႈဒဏ္ကို ခံစားရေသာေဒသ ျဖစ္သည္။ ထိုအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားသည္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံအလိုက္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္လံုၿခံဳေရး အေျခအေနမ်ား တည္ၿငိမ္မႈရွိရန္ လိုအပ္ခ်က္အရ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ား (အာဆီယံ)ကို ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၈ ရက္တြင္ အဖြဲ႕ဝင္ငါးႏိုင္ငံျဖင့္ စတင္ဖြဲ႕စည္းသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၂၃ ရက္တြင္ အာဆီယံအသင္း၏ တင္းျပည့္အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ဝင္ေရာက္ခြင့္ ရရွိသည္မွစ၍  အာဆီယံ၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို တက္ၾကြစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

အာဆီယံ အဖြဲ႕ႀကီးသည္ ႐ိုင္းပင္းကူညီတတ္ေသာ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္း (Caring Society) တစ္ခုဖြဲ႕စည္း တည္ေထာင္ေရးကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ အသင္းဝင္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ျပည္သူတို႔အတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းရရွိေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ အမ်ဳိးသမီးေရးရာ၊ ပရဟိတႏွင့္ လူမႈဘဝတိုးတက္ေရး၊ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဆင္းရဲမႈပေပ်ာက္ေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ ဖလွယ္ေရးႏွင့္ အခ်င္းခ်င္း နားလည္မႈ ပိုမိုရရွိေရး စသည့္နယ္ပယ္မ်ားတြင္ အေထာက္အကူေပးလ်က္ရွိသည္။ အာဆီယံလူမႈေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေကာ္မတီမ်ားသည္ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားအခ်င္းခ်င္း နီးနီးကပ္ကပ္ ေပါင္းစည္းမႈႏွင့္ တစ္ကမၻာလံုး ဆက္စပ္ယွက္ႏႊယ္ ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္စဥ္တို႔ေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာေသာ လူမႈေရးျပႆနာမ်ားကို အာ႐ံုစူးစိုက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈ အစီအစဥ္ (integrated approach) ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

(၁၃)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံဝန္ႀကီးအဆင့္ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္မႈခင္းမ်ားဆိုင္ရာ အစည္းအေဝးႏွင့္ ဆက္စပ္အစည္းအေဝးမ်ားကို ထုိင္းႏိုင္ငံ ဗန္ေကာက္ၿမိဳ႕၌ ႏိုဝင္ဘာ ၂၅ ရက္မွ ၂၉ ရက္အထိ က်င္းပရာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေက်ာ္ေဆြ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ အစည္းအေဝးသို႔ အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ ၁ဝ ႏိုင္ငံႏွင့္ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယားႏိုင္ငံတို႔မွ ဝန္ႀကီးအဆင့္မ်ား၊ အာဆီယံဒုတိယ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စုစုေပါင္း ၂ဝဝ ဦးခန္႔ တက္ေရာက္ၾကသည္။ အစည္းအေဝးပထမေန႔တြင္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေက်ာ္ေဆြက ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၂ ရက္မွစတင္၍ (AMMTC) သဘာပတိတာဝန္ကို လက္ခံရယူထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ ကာလအတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားႏွင့္ ရလဒ္မ်ား၊ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ ထိုင္းႏိုင္ငံကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခ်န္ခ်ဳိင္းခ်ိန္ေမာင္ကိုထံသို႔ သဘာပတိ တာဝန္မ်ားကို လႊဲေျပာင္းေပးသည္။

(၁၃)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံဝန္ႀကီးအဆင့္ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္မႈခင္းဆိုင္ရာ စံုညီအစည္းအေဝး၊ ဝန္ႀကီးအဆင့္ အာဆီယံ+၃၊ အာဆီယံ+တ႐ုတ္၊ အာဆီယံ+ဂ်ပန္ႏွင့္ အာဆီယံ+ကိုရီးယားႏုိင္ငံတို႔ႏွင့္ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ မႈခင္းတိုက္ဖ်က္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အစည္းအေဝးမ်ားကို ႏိုဝင္ဘာ ၂၇ ရက္ႏွင့္ ၂၈ ရက္တို႔တြင္ တစ္ဆက္တည္းက်င္းပခဲ့ၿပီး အာရွေဒသအတြင္း တိုးတက္ျဖစ္ေပၚလာေသာအၾကမ္းဖက္မႈ၊ လူကုန္ကူးမႈ၊ ဆိုက္ဘာမႈခင္းႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးတားဆီးႏွိမ္နင္းေရးတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ား၊ ေဒသတြင္း လံုၿခံဳေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ နယ္စပ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊ နည္းပညာအသံုးျပဳမႈ၊ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရးက႑မ်ားတြင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ တိုးျမႇင့္ေရးတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အျပန္အလွန္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးၾကၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္မ်ားကို အတည္ျပဳၾကေၾကာင္း သိရသည္။

အာဆီယံအဖြဲ႕ႀကီး၏ပဋိညာဥ္စာတမ္း(ASEAN Charter)တြင္ အာဆီယံအသိုက္အဝန္း တည္ေဆာက္ရန္ နည္းလမ္းသံုးသြယ္ ခ်မွတ္ထားရာ ေကာင္းမြန္သင့္ေလ်ာ္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ တည္ေဆာက္ရန္ မိမိအသင္းႀကီး အတြင္း၌သာ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ႏွင့္ အာရွႏိုင္ငံမ်ားအား ျပန္လည္စုစည္း၍ ကမၻာတစ္ခုလံုးကို စည္း႐ံုးၿပီးလွ်င္ အာဆီယံအဖြဲ႕ႀကီး ခိုင္ခိုင္ၿမဲၿမဲျဖင့္ ဆက္လက္ရပ္တည္သြားရန္တို႔ ျဖစ္သည္။ အာဆီယံအဖြဲ႕ႀကီး၏ ပဋိညာဥ္စာတမ္းတြင္ ပါဝင္ေသာ အာဆီယံအသိုက္အဝန္းမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းသည္ အာဆီယံအဖြဲ႕ႀကီး၏ အႏၲိမရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ အာဆီယံႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးအသိုက္အဝန္း (APSC)၊ အာဆီယံစီးပြားေရး အသိုက္အဝန္း(AEC)၊ အာဆီယံလူမႈေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ အသိုက္အဝန္း (ASCC)တို႔ကို တည္ေဆာက္ၿပီး ၂ဝ၁၅ အလြန္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေရး ျမန္မာျပည္သူအေပါင္းတို႔က တစ္တပ္တစ္အား ပါဝင္ၾကရန္ျဖစ္ပါသည္။  

Read 467 times Last modified on Wednesday, 04 December 2019 08:55