SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

အစုအဖြဲ႔ပိုင္ သစ္ေတာမ်ားကို ထိန္းသိမ္း

Tuesday, 07 January 2020 12:51 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီ ၇ ရက္

ကမၻာႀကီး၌ သဘာဝတရားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ လူတို႔ပေယာဂေၾကာင့္  ျဖစ္လာေသာ အေၾကာင္းတရား၏ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို သက္ရွိလူသားႏွင့္တိရစၧာန္မ်ား ခံစားေနၾကရသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းၿပီး ကမၻာႀကီးပူေႏြးမႈကို ျဖစ္ေပၚေစေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ားမွာ လူတို႔အသံုးျပဳေနၾကေသာ ယာဥ္မ်ား၊ စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုမ်ားမွ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ ဓာတ္ေငြ႕မ်ား ေလထုအတြင္း ထုတ္လႊတ္ျခင္း၊ လူသားတို႔ တီထြင္ထုတ္လုပ္လိုက္ေသာ ေဆးဝါးႏွင့္ပိုးသတ္ေဆးမ်ားက ပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ အဆိပ္အေတာက္ ျဖစ္ေစေသာ ဓာတ္ေငြ႕မ်ား ေလထုအတြင္းသို႔ ထုတ္လႊတ္ျခင္း၊  အသံုးမလိုေတာ့ေသာ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပလတ္စတစ္ ပစၥည္းမ်ားကို စြန္႔ပစ္ျခင္းေၾကာင့္   ေျမထု၊ ေရထု၊ ေလထုညစ္ညမ္းလာျခင္း၊ အပူလႈိင္း က်ေရာက္ျခင္းႏွင့္ မီးေတာင္ေပါက္ကြဲျခင္း စသည့္ သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္မ်ားေၾကာင့္ ေျမထု၊ ေရထု၊ ေလထု ညစ္ညမ္းလာျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ေတာေတာင္ေျခာက္ခန္းသျဖင့္  လယ္ယာမႏြမ္းေစဘဲ ေနခ်င္စဖြယ္ စိမ္းလန္းစိုျပည္ေသာ ေျမကမၻာျဖစ္ ေစရန္မွာ လူသားတို႔အတြက္  အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေသာ ေလထဲမွ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ဓာတ္ေငြ႕ကို စုပ္ယူၿပီး ေအာက္ဆီဂ်င္ ဓာတ္ေငြ႕ ျပန္ထုတ္ေပးေသာ သစ္ပင္သစ္ေတာမ်ားကို စိုက္ပ်ဳိးထိန္းသိမ္းၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန သစ္ေတာဦးစီးဌာနသည္ စီးပြားေရးအရ တြက္ေျခကိုက္ၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ စိမ္းလန္းစိုျပည္ေရးကို အေထာက္အကူျပဳရန္ ေရေဝေရလဲေဒသမ်ား ထိန္းသိမ္းေရး၊ ဒီေရေတာမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးတို႔ကို စီမံကိန္းျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေနစဥ္မွာပင္ ေက်းရြာ ထင္းစိုက္ခင္းမ်ား ကိုလည္း အစုအဖြဲ႕ပိုင္အျဖစ္ တည္ေထာင္စိုက္ပ်ဳိးၾကရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးထားသည္။

ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ေတြ႕ရေသာ သတင္းမွာ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ ကံယာေကာင္းေက်းရြာ၌ ေဒသခံျပည္သူ အစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာတည္ေထာင္ျခင္း ႏွစ္ပတ္လည္ အခမ္းအနားကို ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္ နံနက္ပိုင္းက အဆိုပါ ေက်းရြာ၌က်င္းပစဥ္ ေက်းရြာ ၁၁ ရြာမွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ ေနမႈမ်ားႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အဖြဲ႕လိုက္ေဆြးေႏြးၾကသည္။ အဆိုပါ ေဒသခံျပည္သူ အစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာကို ကံယာေကာင္းႀကိဳးျပင္ ကာကြယ္ေတာမွ  ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာအျဖစ္  ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္က ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ရာ ယခုအခ်ိန္တြင္ စိုက္ခင္းဧကစုစုေပါင္း ၄၉၂၅ ဧကရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ယခုက်င္းပေသာ အခမ္းအနားတြင္ သစ္ေတာထပ္မံ ျဖည့္ဆည္းရန္အတြက္ ပ်ဳိးပင္မ်ားစုေဆာင္းေရးႏွင့္ မီးတားလမ္းမ်ား ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားၾကရန္ ေဆြးေႏြးၾကသည္။ သစ္ေတာဦးစီးဌာနသည္ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး၌ ေက်းရြာ ထင္းစိုက္ခင္းမ်ား တည္ေထာင္ေပးခဲ့သည္။ ေက်းရြာထင္းစိုက္ခင္းမ်ားသည္ ေဒသခံျပည္သူတို႔အတြက္ ေလာင္စာျဖည့္ဆည္း ေပး႐ံုမွ်မဟုတ္ဘဲ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္သည့္ အစားအစာ၊ အပန္းေျဖနားေနမႈႏွင့္ အေဆာက္အအံုအတြက္ပါ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္သျဖင့္ စည္းကမ္းမဲ့ သစ္ခုတ္ျခင္းကို ေလ်ာ့နည္းေစႏိုင္သည္။ ဇီဝမ်ဳိးစံုႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ေက်းရြာထင္းစိုက္ခင္းမ်ားက  ကာကြယ္ေပးသည့္အတြက္ စိုက္သမွ်ရွင္ေစရန္၊ ရွင္သည့္ အပင္ႀကီးထြားေစရန္ႏွင့္ ေတာမီးမေလာင္ေအာင္ တားဆီးကာကြယ္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ားမွ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း ေတာမီးေလာင္ကြၽမ္းမႈ သတင္းမ်ားတြင္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၌ ဆီအုန္းစိုက္ပ်ဳိးရန္  ေတာမီး႐ႈိ႕ရာမွ  ဆူမာၾတာ၊  ေဘာ္နီယိုႏွင့္ ကာလီမန္တန္ျပည္နယ္ တို႔တြင္ စုစုေပါင္း ေျမဧက ၂ ဒသမ ၁၂ သန္းခန္႔သို႔  ေတာမီးကူးစက္ေလာင္ကြၽမ္းခံရသျဖင့္  ဆံုး႐ႈံးမႈ မ်ားျပားေၾကာင္း သိရသည္။

စက္တင္ဘာတစ္လ အတြင္းမွာပင္ ေတာမီးေလာင္ကြၽမ္းသည့္ေနရာ စုစုေပါင္း ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ရွိရာ မီးၿငႇိမ္းသတ္ရန္ တပ္မေတာ္၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲေရး ဌာနတို႔မွ စုစုေပါင္း လူအင္အား ၉ဝဝဝ ေက်ာ္ ေစလႊတ္ေနစဥ္ စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္တြင္ မိုးရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ေတာမီးေလာင္ကြၽမ္းမႈ သက္သာသြားေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔အတူ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၌  ၾသဂုတ္လမွ စတင္ေလာင္ကြၽမ္းေသာ ေတာမီးသည္ ဆစ္ဒနီၿမိဳ႕ေတာ္အထိ ကူးစက္လာၿပီး ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားေၾကာင္း သိရသည္။  ကမၻာ့ေလထုအတြင္းရွိ  ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ ပမာဏကို အမ်ားဆံုး စုပ္ယူထားေသာ အေမဇုန္သစ္ေတာႀကီး၌ ၾသဂုတ္လအတြင္းက ေတာမီးေလာင္ကြၽမ္းသည္မွာ မိုင္ေပါင္း ၁၇ဝဝ ေက်ာ္ကြာေဝးေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္ေဆာင္ေပၚလိုၿမိဳ႕အထိ မီးခိုးဖံုးလႊမ္းသျဖင့္ ေန႔ဘက္အခ်ိန္မွာပင္ အေမွာင္က် သြားေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေဒသအလိုက္ စိုက္ပ်ဳိးထားေသာ အက်ဳိးျပဳအစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာမ်ားအား ေတာမီးေလာင္ကြၽမ္း မႈမရွိေစရန္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက ဝိုင္းဝန္းထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ၾကရန္ ျမဝတီက တိုက္တြန္း ႏႈိးေဆာ္လိုက္ ရပါသည္။     

Read 72 times Last modified on Tuesday, 07 January 2020 15:11