SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ေျမအသံုးခ်ေရးႏွင့္ ပုိ႔ကုန္တုိးျမႇင့္ေရး

Wednesday, 08 January 2020 09:13 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီ ၈ ရက္

သတၱဝါဟူသမွ် အစာအာဟာရကို မွီခိုရွင္သန္ၾကရသည္ျဖစ္ရာ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ၾကရာတြင္ ေျမမွန္၊ မ်ဳိးမွန္၊ စိုက္နည္းမွန္၊ ရာသီမွန္ေအာင္စိုက္ဟူေသာ မွန္(၄)မွန္ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အညီ စိုက္ပ်ဳိးေနၾကသည္။ ယခင္က ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စိုက္ပ်ဳိးေျမသည္ လူဦးေရအခ်ဳိးအစားႏွင့္ မွ်တေသာ္လည္း လူဦးေရတုိးပြားလာေသာ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ လူတစ္ဦးလွ်င္ စိုက္ပ်ဳိးေျမတစ္ဧကထက္ ေလ်ာ့နည္းလာျခင္းေၾကာင့္ စိုက္ပ်ဳိးေျမမ်ား ေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္   အထြက္တုိးသီးႏွံမ်ား စိုက္ပ်ဳိးျခင္း၊  သီးထပ္သီးညႇပ္ စိုက္ပ်ဳိးျခင္းတုိ႔ကို ေဆာင္ရြက္ေနၾကရသည္။  အထြက္တုိးသီးႏွံႏွင့္ သီးထပ္သီးညႇပ္ စိုက္ပ်ဳိးျခင္းသည္ ေျမဆီေျမၾသဇာကို ယုတ္ေလ်ာ့ေစေသာ အေၾကာင္းရင္း ျဖစ္သျဖင့္   သြင္းအားစုေျမၾသဇာကို   အဆမတန္ အသံုးျပဳေနၾကရသည္။

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ၾကသူမ်ားက သီးထပ္သီးညႇပ္ စိုက္ပ်ဳိးသျဖင့္ သဘာဝေျမဆီေျမၾသဇာ ယုတ္ေလ်ာ့ေစသည္။ သဘာဝေျမဆီေျမၾသဇာ ယုတ္ေလ်ာ့သည္ကို ကုစားရန္ သြင္းအားစုေျမၾသဇာကုိ အဆမတန္ အသံုးျပဳၾကသည္။  ဤသုိ႔အထြက္တုိးႏွင့္ ေျမဆီေျမၾသဇာ သံသရာ လည္ေနသည့္ အျဖစ္မွ ကင္းေဝးေစရန္ ေကာင္းမြန္ေသာ စိုက္ပ်ဳိးနည္းစနစ္ (Good Agriculture Practice-GAP) အသံုးျပဳရန္ သက္ဆုိင္ရာတုိ႔က ပညာေပး အစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္။

ေကာင္းမြန္ေသာ စိုက္ပ်ဳိးနည္းစနစ္ပညာေပး အစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္မွာပင္ ျပည္ပပို႔ကုန္သီးႏွံမ်ား အရည္အေသြး မမီျခင္းႏွင့္ စားသံုးရန္ မသင့္ေသာ အဆိပ္ျဖစ္ေစသည့္ ခဲ၊ ခ႐ိုမီယမ္၊ နီကယ္ႏွင့္ အာဆင္းနစ္ စသည္တုိ႔ ပါဝင္ျခင္းမ်ား ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိပ္ျဖစ္ေစသည့္ သတၱဳဓာတ္မ်ားသည္ စိုက္ပ်ဳိးေျမမ်ားတြင္ ပါဝင္ရာမွ စားသံုးသီးႏွံမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး စားသံုးသူမ်ားအား ကင္ဆာေရာဂါ အပါအဝင္ ေဘးအႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၂ဝ၁၉-၂ဝ၂ဝ ဘ႑ာႏွစ္မွစ၍ GAP စနစ္ျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးမည့္ ေျမမ်ားကုိ စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာန (အထက္ျမန္မာျပည္) ေျမအသံုးခ်ေရး ဓာတ္ခြဲခန္းက စစ္ေဆးေပးလ်က္ရွိသည္။ ယခုအခ်ိန္အထိ လာေရာက္ စစ္ေဆးၾကရာတြင္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးမွ  ၿမိဳ႕နယ္ ၂၃ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေနျပည္ေတာ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကယားျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္တုိ႔မွ ေတာင္သူမ်ား ပါဝင္ၾကၿပီး စစ္ေဆးခမွာေငြက်ပ္ ၁၅ဝဝဝ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ေန႔စဥ္စားသံုးရန္ အစားအေသာက္ ခ်က္ျပဳတ္ေၾကာ္ေလွာ္ၾကရာတြင္ ေဆးဖက္ဝင္နႏြင္းမႈန္႔ကို ယခင္က အသံုးျပဳၾကေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္တြင္ အသံုးနည္းၾကသည္။ နႏြင္းမႈန္႔သည္ ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္တစ္မ်ဳိး ျဖစ္သျဖင့္ အိႏၵိယတုိက္ခြဲႏွင့္ ကမၻာ့အေရွ႕ဖ်ားႏုိင္ငံသားတုိ႔ အသံုးမ်ားၾကသည္။ လူတုိ႔ဟင္းခ်က္ရာတြင္ နႏြင္း အသံုးျပဳျခင္းသည္ အေရာင္က်ရန္ သက္သက္မဟုတ္ဘဲ အဆိပ္အေတာက္ေျပေစျခင္း၊ ေရာင္ရမ္းသည္ကို ေပ်ာက္ကင္းေစျခင္း သတၱိရွိသည့္အျပင္ အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းမွတစ္ဆင့္ ကူးစက္ေသာေရာဂါ၊ သတိေမ့ေရာဂါ၊ ႏွလံုးေရာဂါ၊ စိတ္က်ေရာဂါႏွင့္ ကင္ဆာဆဲလ္မ်ားႀကီးထြားမႈကို ကာကြယ္ေပးႏုိင္ေသာ သတိၱရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္  အစားအစာမ်ား ခ်က္ျပဳတ္ေၾကာ္ေလွာ္ၾကရာတြင္ ေဆးဖက္ဝင္နႏြင္းကို အသံုးျပဳသင့္သည္။

ျပည္ပပို႔ကုန္သီးႏွံမ်ား၊ အရည္အေသြးမီရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ၾကျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ စီးပြားေရး အင္အား ေတာင့္တင္းေရးကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသက္ဆုိင္သူမ်ား ကိုယ္တုိင္လက္ေတြ႕ပါဝင္မႈျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးမူဝါဒသည္ ျပည္သူကို ဗဟုိျပဳ၍ အားလံုးပါဝင္ႏုိင္ေသာ စဥ္ဆက္မျပတ္ တုိးတက္မႈရရွိေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။  အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို အေထာက္အကူ ရရွိေစရန္ ဦးတည္၍ သဘာဝသယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ေရရွည္ထိန္းသိမ္းလ်က္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား မွ်တမွန္ကန္စြာခြဲေဝ အသံုးခ်ႏုိင္မည့္ စီးပြားေရးမူေဘာင္ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္ဟူ၍ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္ ၃ဝ ရက္ထုတ္ ေန႔စဥ္သတင္းစာမ်ား၌ ေဖာ္ျပထားၿပီး ျဖစ္သည္။ လူဦးေရႏွင့္စိုက္ပ်ဳိးေျမ အခ်ဳိးအစား မမွ်တေသာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၌ သီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးရာတြင္ စင္ျမင့္ေပၚမွာ အလႊာလုိက္စိုက္ပ်ဳိးေသာစနစ္ (Vertical Farming Techniques)ကုိ စမ္းသပ္ေအာင္ျမင္ေၾကာင္း AFP သတင္း၌ ေတြ႕ရသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံ တုိ႔တြင္လည္း အလားတူစိုက္ပ်ဳိးေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ေျမအသံုးခ်မႈ မွန္ကန္ေရးကို စိုက္ပ်ဳိးေရး ဦးစီးဌာနက ေဆာင္ရြက္ေပးသကဲ့သို႔ စိုက္ပ်ဳိးေရး ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ၾကသူမ်ား အေနျဖင့္လည္း စားသံုးသီးႏွံမ်ား အရည္အေသြး ျပည့္မီေရး ႀကိဳးပမ္းၾကပါရန္ ျမဝတီက တုိက္တြန္း ႏိႈးေဆာ္လုိက္ရပါသည္။    

Read 74 times Last modified on Wednesday, 08 January 2020 09:14