SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ေရႊျပည္ေတာ္ေရွ႕ခရီး နီးလိုၾကၿပီဆိုလွ်င္

Monday, 13 January 2020 10:33 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ပထမအႀကိမ္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ညီလာခံကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဆူးေလရွန္ဂရီလာ ဟိုတယ္၌ ဇန္နဝါရီ ၈ ရက္ႏွင့္ ၉ ရက္တုိ႔တြင္ က်င္းပရာ ျပည္တြင္း ျပည္ပမွပညာရွင္မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။ ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ဂ်ပန္၊ ထိုင္း၊ တ႐ုတ္ႏွင့္  ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားမွ ပညာရွင္မ်ားက ဖတ္ၾကားတင္သြင္းေသာ စာတမ္းမ်ားမွာ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ စာတမ္းမ်ား၊ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မွ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆိုးက်ဳိး၊ ေကာင္းက်ဳိးစာတမ္း၊ ေရသယံဇာတႏွင့္ဆိုင္ေသာစာတမ္း၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာထိခိုက္မႈ ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ မူေဘာင္မူဝါဒမ်ား၊ နည္းပညာဆိုင္ရာ သုေတသနစာတမ္းမ်ား အပါအဝင္ စာတမ္းေပါင္း ၆ဝ ခန္႔တင္သြင္းေၾကာင္း သိရသည္။

ပတ္ဝန္းက်င္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးသည္ ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတည္းက ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ား အေနျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္႐ံုမွ်ျဖင့္ မလံုေလာက္ႏုိင္ဘဲ ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ားအားလံုး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရမည့္လုပ္ငန္း ျဖစ္သည္။ ယေန႔ျမန္မာႏုိင္ငံေလွ်ာက္လွမ္းေနေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလမ္းေၾကာင္းသည္ ၂ဝ၃ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ အလယ္အလတ္ ဝင္ေငြရွိေသာ ႏုိင္ငံအျဖစ္ ေရာက္ရွိရန္ေမွ်ာ္မွန္းၿပီး ႏွစ္စဥ္ ြီဏ တိုးတက္မႈကို ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရရွိေအာင္ အားလံုးပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ၾကေရး ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၃ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျပည့္ ေျမာက္ေစရန္ ပန္းတိုင္(၁)မွာ အသြင္အမ်ဳိးမ်ဳိး ကြဲျပားေနေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ႀကီးထြားရွင္သန္ၿပီး ေရရွည္အက်ဳိးရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖန္တီးတည္ေဆာက္ေရးကို ျပည္တြင္းျပည္ပႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္သည္။ ပန္းတိုင္(၂)မွာ ျပည္သူဗဟိုျပဳဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္သည္။

ပန္းတိုင္(၁)သို႔ေရာက္ရွိရန္ စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ ကုန္ပစၥည္းမ်ား သိုေလွာင္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္မ်ား၊ စီးပြားေရးစႀကႍမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးဇုန္မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ပန္းတိုင္(၂)သို႔ေရာက္ရွိရန္ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို ျမႇင့္တင္ရန္၊ ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ရန္၊ သယံဇာတမ်ားကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရန္တို႔ ျဖစ္သည္။ ဤလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးက႑တို႔၏ အရည္အေသြးကို ျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္မည့္အျပင္ ဇီဝမ်ဳိးစံု မ်ဳိးကြဲမ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ အရည္အေသြးပါ တိုးတက္လာမည္ ျဖစ္သျဖင့္ ႏုိင္ငံသားအားလံုး ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၂ဝ၃ဝ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကို ပန္းတိုင္ႏွစ္ရပ္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနစဥ္မွာပင္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ေလ်ာ့နည္းေရးႏွင့္ မလႊဲမေရွာင္သာ ေတြ႕ႀကံဳရခ်ိန္တြင္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးတို႔ကို တစ္ၿပိဳင္တည္း ေဆာင္ရြက္ၾကရသည္။

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ေလ်ာ့နည္းေရး ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္မႈသည္ တစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္က ျပ႒ာန္းထားေသာ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာၾကရန္ ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရက သစ္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆိုင္းငံ့ထားသည့္တိုင္ေအာင္ တရားမဝင္သစ္ခုတ္လွဲသူမ်ား၊ သယ္ေဆာင္သူမ်ားရွိသည့္ သတင္းမ်ားကို ေန႔စဥ္ေတြ႕ျမင္ေနရသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း  လံုၿခံဳေရးေဆာင္ရြက္ေနေသာ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕သည္ ဇန္နဝါရီ ၈ ရက္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီခန္႔တြင္ စင့္ကင္ေက်းရြာအုပ္စု ကြၽဲခ်ဳိ-ကမၻားနီေက်းရြာ၏အေနာက္ဘက္ ၂ မိုင္ခန္႔အကြာသို႔ အေရာက္၌ တရားမဝင္စုပံုထားသည့္ ကြၽန္းသစ္ခြဲသားဆိုဒ္စံု ၁၁ ဒသမ ၆၁ တန္ခန္႔အား ပိုင္ရွင္မဲ့ေတြ႕ရွိ သိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။ သိမ္းဆည္းရမိ တရားမဝင္သစ္မ်ားအား စင့္ကင္ဘိနယ္သစ္ေတာမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားထံ စနစ္တက်လႊဲေျပာင္း အပ္ႏံွခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ကလိန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လံုၿခံဳေရးေဆာင္ရြက္ေနေသာ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ဇန္နဝါရီ ၆ ရက္တြင္ နတ္အိမ္ေတာင္သြားကားလမ္း၏ အေရွ႕ဘက္ မီတာ ၄ဝဝ ခန္႔အကြာႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ေနရာ တစ္ဝိုက္၌ ရပ္တန္႔ထားသည့္ ယာဥ္မ်ဳိးစံုသံုးစီးေပၚတြင္ တင္ေဆာင္ထားသည့္ တရားမဝင္သစ္ခြဲသားဆိုဒ္စံု ၁၂ တန္ခန္႔အား  ပိုင္ရွင္မဲ့ သိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။ သိမ္းဆည္းရမိတရားမဝင္သစ္မ်ားႏွင့္ ယာဥ္မ်ားအား ကလိန္ေအာင္ၿမိဳ႕သစ္ေတာ ဦးစီးဌာနသို႔ စနစ္တက် လႊဲေျပာင္းအပ္ႏွံသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း   သတင္းရရွိသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း) မုိင္းပန္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လံုၿခံဳေရးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ဇန္နဝါရီ ၂ ရက္ ညေန ၃ နာရီခြဲခန္႔တြင္ မုိင္းပန္ၿမိဳ႕၏အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မီတာ ၂၅ဝဝ ခန္႔အကြာႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ေနရာ တစ္ဝိုက္၌ စုပံုထားေသာ တရားမဝင္ကြၽန္းႏွင့္ ပိေတာက္သစ္လံုးႏွင့္ သစ္ခြဲသားဆိုဒ္စံု ၁ဝ တန္ခန္႔အား ပိုင္ရွင္မဲ့ေတြ႕ရွိသိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။ သိမ္းဆည္းရမိေသာ တရားမဝင္သစ္မ်ားအား မိုင္းပန္ၿမိဳ႕နယ္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနသို႔ စနစ္တက် လႊဲေျပာင္းအပ္ႏံွသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဟူသည္ ေရထု၊ ေျမထု၊ ေလထုတို႔အားလံုးပါဝင္လ်က္ရွိရာ အျပန္အလွန္ အက်ဳိးျပဳေနေသာ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္မ်ား မ်ဳိးသုဥ္းပ်က္စီးျခင္းကို ကာကြယ္ၾကရန္လိုသည္။ သစ္ပင္သစ္ေတာမ်ား ျပဳန္းတီးလွ်င္ ေျမဆီေျမလႊာထိန္းသိမ္းႏုိင္မႈ မရွိေတာ့ဘဲ သစ္ပင္မ်ားက ထိန္းသိမ္းထားသည့္ ေျမေအာက္ေရလည္း ရႏုိင္ေတာ့မည္ မဟုတ္သျဖင့္ ေရထြက္စမ္းမ်ား ခန္းေျခာက္ျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ ေသာက္သံုးေရ ခက္ခဲသည့္အျပင္ သီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးမရေတာ့သည့္ ဆိုးက်ဳိးမ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနရမည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး အတြင္းရွိ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ တိုင္းရင္းသားျပည္သူ အေပါင္းတို႔ အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္က ခ်မွတ္ထားေသာ ၂ဝ၃ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ေရး တစ္တပ္တစ္အား ပါဝင္ၾကရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမဝတီက တုိက္တြန္းႏႈိးေဆာ္လိုက္ရပါသည္။     

Read 79 times Last modified on Monday, 13 January 2020 10:34