SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားဖ႔ြံ ၿဖိဳးေရး အားေပးကူညီ

Saturday, 08 February 2020 11:37 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သင့္တင့္ေသာ ေရေျမသဘာ၀ႏွင့္ မွ်တေသာ လူဦးေရရွိေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္သည္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေသာ လူဦးေရျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ သည္ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းေနၾကရာမွ လုပ္အားခ ပိုရေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပ ႏွစ္ဌာနသို႔ သြားေရာက္လုပ္ကုိင္ၾကသျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္သားရွားပါးသည့္ အခက္အခဲႀကံဳေတြ႕ရသည္။ ျပည္တြင္းအလုပ္အကုိင္မ်ား၌ လုပ္ကိုင္ၾကသူမ်ားအတြက္ လုပ္အားခပိုရေသာ္လည္း ေန႔စဥ္အသံုး စရိတ္ကုန္က်မႈ မ်ားျပားေၾကာင္း အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရး စစ္တမ္းမ်ားအရသိရသည္။

ျပည္တြင္း၌အလုပ္အကိုင္ အခြင့္ အလမ္းပိုမိုရရွိႏိုင္မည့္ အငယ္စား၊ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္၌ လုပ္ငန္းစတင္လုပ္ကိုင္မည့္ MSMEလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စြန္႔ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းစြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ျခင္း သင္တန္းကို အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာနက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၇ ရက္မွစ၍ သင္တန္းကာလ ႏွစ္လၾကာဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါသင္တန္းသို႔ တက္ေရာက္ျခင္းျဖင့္ MSMEလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားအတြက္ စီးပြားေရးပတ္၀န္းက်င္ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ အကဲျဖတ္ႏိုင္ျခင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား တိုးတက္လာျခင္း၊ ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရး အစီအစဥ္ေရး ဆြဲနည္းမ်ား သိရွိျခင္း၊ လုပ္ငန္းတိုးတက္ ေစရန္ အေျခခံ ဗဟုသုတမ်ားရရွိျခင္းႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား စတင္လုပ္ကိုင္ရန္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ စီးပြားေရးစီမံမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္လာႏိုင္ျခင္း စသည့္အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္သည္ ေဖာက္သည္ပဓာန၊ ေဖာက္သည္အဓိကျဖစ္သျဖင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း မ်ားမွ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သည့္ ပစၥည္းသည္ ေစ်းကြက္ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီရမည့္အျပင္ သင့္တင့္ေသာ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။ ကုန္ပစ္ၥည္းထုတ္လုပ္သည့္ေနရာသည္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ လံုၿခံဳေခ်ာေမြ႕ေသာ ေနရာျဖစ္မွသာ ေရာင္းအားျမႇင့္တင္ေပးမည့္ ေစ်းကြက္သို႔ အခ်ိန္မွန္၊ အခ်ိန္မီျဖည့္ဆည္း ေပးႏိုင္မည္။ အရည္အေသြးရွိေသာကုန္ပစ္ၥည္းမ်ားကို အခ်ိန္မွန္၊ အခ်ိန္မီထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ မ်ားျပည့္စံုၿပီး လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရာတြင္ ပါ၀င္ၾကမည့္စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားႏွင့္  ထုတ္လုပ္သူမ်ား ၏ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ စိတ္ေစတနာေကာင္းထားရွိမႈ၊ အာ႐ံုစူးစိုက္မႈ၊ လူမႈဆက္ဆံေရးနား လည္မႈတို႔ရွိ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္

ျဖစ္သည္။ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာတို႔ကို အၿမဲမျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ အကဲျဖတ္ေနမွသာ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးကို ပီျပင္ေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ေအာင္ျမင္မႈတိုင္း၏ ျမစ္ဖ်ားခံရာသည္  ဆႏ္ၵျဖစ္သည္ဟု စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားက ဆိုမိန္႔ထားၾကသည့္ အားေလ်ာ္စြာ ျဖစ္လိုေသာဆႏၵျပည့္၀ေစရန္ ေစ့ေဆာ္မႈဟု ဆိုအပ္ေသာ လံု႔လ၊ ၀ီရိယစိုက္ထုတ္ ရမည္ျဖစ္သည္။

လံု႔လ၊ ၀ီရိယစိုက္ထုတ္လုပ္ ကိုင္ႏိုင္ရန္ မိမိလုပ္ငန္းသည္ ဘ၀အဓိပ္ၸာယ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးမည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္ ေၾကာင္း ကိုယ္တိုင္ယံုၾကည္ခ်က္ရွိၿပီး လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ေရး အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ရ မည္ျဖစ္သည္။ လူတို႔သဘာ၀ အေသးအဖြဲကိစ္ၥမ်ားတြင္သာ အခ်ိန္ကုန္ေစျခင္း၊ ျမင္လိုသည္ကိုသာၾကည့္ၿပီး ၾကားလိုသည္ကိုသာ နားေထာင္ျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ အဓိကႏွင့္ သာမညကို ပိုင္းျခားသိျမင္ႏိုင္စြမ္းရွိရန္ အေရးႀကီးသည္။ သဘာ၀ အတိုင္းျဖစ္ေပၚလာေသာျမစ္ေရကို ဆည္တမံျဖင့္ ထိန္းသိမ္းၿပီး ေရစီးကို လိုအပ္ေသာေနရာသို႔ လႊတ္ေပးႏိုင္ေသာ္လည္း  မစ္ေရမ်ားကို လံုး၀ပိတ္ဆို႔ဖယ္ ရွားျခင္းငွာ မစြမ္းသာသည့္ပမာ လူတို႔၏စိတ္လႈပ္ရွားမႈကို လံုး၀ဖယ္ရွားပစ္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါဟူ၍ မေျပာႏိုင္ေစကာမူ အလြန္ခက္ခဲေသာ သဘာ၀ ရွိသည္။

လူတို႔အတြက္ ႏိုးၾကားတက္ႂကြမႈကို ေစ့ေဆာ္ေပးေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ားမွာ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း၊ ယံုၾကည္ျခင္း၊ စိတ္အားထက္သန္ျခင္း၊ သစ္ၥာရွိျခင္းႏွင့္ ဆႏ္ၵျပင္းျပျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားေသာ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္တို႔သည္ ဆိုခဲ့ေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ားကို ေအာင္ျမင္မႈ၏ ေမာင္းႏွင္အားမ်ားအျဖစ္ အသံုးျပဳ၍ မိမိတို႔သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းနယ္ပယ္အသီးသီး၌ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳေနၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ မည္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ဳိးမဆို ဆႏ္ၵရွိ႐ံုျဖင့္မၿပီးႏိုင္ဘဲ နည္းလမ္းသိၿပီး စည္းကမ္းရွိမွ ေအာင္ျမင္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ကုန္ထုတ္မႈကို ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္မည့္အျပင္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းရရွိၿပီး တစ္ဦးခ်င္း ၀င္ေငြတိုးျမႇင့္ေပးႏိုင္မည့္ အငယ္စား၊ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား(MSME) ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စဥ္ဆက္မျပတ္အားေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ျမ၀တီက တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ လိုက္ရပါသည္။

Read 263 times Last modified on Saturday, 08 February 2020 11:40