SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

မွန္ကန္ေသာအျမင္ ရွင္သန္ေသာ အသိျဖင္႕ ႏုိင္င႕ံ အက်ဳိးသယ္ပိုး

Monday, 30 March 2020 12:55 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ေလာကတြင္ လူသံုးမ်ဳိးရွိသည္။ ပထမအမ်ဳိးအစားမွာ ေလာကႀကီး၌ ဘာေတြျဖစ္ေနသလဲဆုိသည္ကို မသိေသာ သူမ်ဳိးျဖစ္သည္။ ဒုတိယအမ်ဳိးအစားမွာ ျဖစ္ေနတာကို ေစာင့္ၿပီးၾကည့္ေနတတ္သည့္သူမ်ဳိးျဖစ္သည္။

တတိယအမ်ဳိးအစားမွာ တစ္စံုတစ္ရာျဖစ္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္သူမ်ဳိးျဖစ္သည္။ ပထမအမ်ဳိးအစားမွာ အသိၪဏ္ ေရခ်ိန္ နည္းပါးသူျဖစ္သည္။   ဒုတိယအမ်ဳိးအစားမွာ  အသိၪဏ္ နည္းပါးျခင္းျဖစ္ႏုိင္သကဲ့သုိ႔  စိတ္ဓာတ္ ေရးရာအရ နိမ့္က်သူမ်ဳိးလည္းျဖစ္ႏုိင္သည္။ တတိယအမ်ဳိးအစားမွာ အမ်ားေကာင္းက်ဳိး၊ ေလာက ေကာင္း က်ဳိး တစ္နည္း ေျပာရေသာ္ တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ဳိးေကာင္းက်ဳိးကုိ တစ္စံုတစ္ရာေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္စြမ္း ရွိသည့္သူမ်ဳိးျဖစ္ သည္။ တတိယ အမ်ဳိးအစားလူမ်ဳိးျဖစ္ေစရန္ လူတိုင္းႀကိဳးစား အားထုတ္သင့္သည္။

မိမိအက်ဳိးထက္အမ်ားေကာင္းက်ဳိးကုိေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ သူတစ္ပါးတို႔မွာ ေကာင္းက်ဳိးရရွိသြားမည္။ ထုိေကာင္း က်ဳိး အတြက္ မိမိ၌လည္း ပီတိျဖစ္ရသည္။ မိမိကိုယ္တုိင္ခံစားရသကဲ့သုိ႔လည္း ေက်နပ္အားရ ၀မ္းေျမာက္ရသည္။ လူတိုင္းသည္ မိမိကုိယ္တိုင္တိုးတက္ႀကီးပြားေအာင္ျမင္ရန္မွာ အဓိကအားျဖင့္ စိတ္ထား ေကာင္းရွိေရးသည္ အေရးႀကီးဆံုးအခ်က္ျဖစ္သည္။ လူေနမႈဘ၀၊ လူမႈပတ္၀န္းက်င္တို႔ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္မႈကင္း၍ မိမိတစ္ဦးတည္း ထီးထီးရပ္ တည္လုပ္ေဆာင္၍ မရႏုိင္ေပ။ မွန္ကန္ေသာအျမင္၊ ရွင္သန္ေသာအသိ၊ ယဥ္ေက်း သိမ္ေမြ႕ေသာစိတ္ေနစိတ္ထား၊ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာဆက္ဆံမႈ၊ သည္းခံႏုိင္မႈ၊ လုိက္ေလ်ာညီေထြေနထိုင္တတ္မႈ တို႔သည္ ေကာင္းမြန္ေသာ အရည္ အေသြးမ်ား ျဖစ္သည္။

ထုိအရည္အေသြးမ်ားမွာ ေမြးရာပါရွိေနျခင္းမဟုတ္။ လွ်ဳိ႕၀ွက္ဆန္းၾကယ္ေသာ စြမ္းရည္သတ္ၱိထူးလည္း မဟုတ္ပါ။ သူတစ္ပါး၌သာရွိၿပီး မိမိတြင္မရွိႏိုင္ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ဳိးလည္းမဟုတ္ပါ။ မိမိ၏ဆႏ္ၵႏွင့္လက္ေတြ႕ ဘ၀နယ္ပယ္ကို ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္အျပန္အလွန္အံ၀င္ခြင္က်ေအာင္ေပါင္းစပ္ၿပီး ေလ့က်င့္ယူရေသာ စိတ္ဓာတ္မ်ဳိး ျဖစ္သည္။ မိမိကုိယ္ တုိင္က ျဖစ္ခ်င္ေသာဆႏ္ၵ၊ ျဖစ္ႏိုင္ေသာအားထုတ္မႈ၊ ေလးနက္ေသာယံုၾကည္မႈရွိရန္လိုသည္။

မိမိကုိယ္တိုင္ႀကိဳးစားအားထုတ္မွသာ ရရွိႏုိင္ေသာအရည္အခ်င္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ လူသံုးမ်ဳိးတြင္ တတိယ အမ်ဳိးအစားမ်ား အျဖစ္ ေတြ႕ရသည္မွာ တပ္မေတာ္သားမ်ားျဖစ္သည္။ အရြယ္ေရာက္ၿပီး က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္သူ တိုင္း တပ္မေတာ္သို႔၀င္ေရာက္အမႈထမ္းႏုိင္သည္။ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္စံုသူတိုင္းကုိ တပ္မေတာ္က ႀကိဳဆုိလ်က္ ရွိသည္။ တပ္မေတာ္သားျဖစ္သူတိုင္းသည္ အားလံုး တစ္ေျပးညီ ႏုိင္ငံေတာ္အေပၚ သစာေစာင့္သိ ႐ိုေသသူမ်ားျဖစ္သြားၾကသည္။ သစ္ၥာေလးခ်က္ကိုဦးထိပ္ရြက္၍ ျပည္သူလူထု ေကာင္းက်ဳိးသယ္ပိုးၾကရသည္။ ဤသုိ႔ သယ္ပိုးႏုိင္ရန္အတြက္ တပ္မေတာ္ရွိ ေလ့က်င့္ေရးတပ္/ ေက်ာင္းမ်ား၊ တကသုိလ္မ်ားက ေလ့က်င့္ေမြးျမဴ ေပးထားသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္သား တို႔တြင္ လုပ္သင့္ေသာအလုပ္ႏွင့္ မလုပ္သင့္ေသာ အလုပ္ဟူ၍ အေကာင္း အဆုိး ကုိခြဲျခားသိျမင္ၾကသည္။

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ မတ္ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္က်ေရာက္သည့္ (၇၅)ႏွစ္ေျမာက္ စိန္ရတုတပ္မေတာ္ေန႔ စစ္ေရးျပ အခမ္းအနားကို COVID-19  ကမၻာ့ ကပ္ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ ကူးစက္မႈမရွိေစရန္အတြက္ တာ၀န္သိမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈ အျပည့္ျဖင့္ မတ္ ၁ ရက္က ဆုိင္းငံ့ထားခဲ့သည္။ ျပည္သူႏွင့္တပ္မေတာ္အတြက္ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ တိုင္းျပည္ေကာင္း က်ဳိးေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမ်ဳိးျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ လက္ရွိ ကမ္ၻာတစ္၀န္းတြင္ ျဖစ္ပြား လ်က္ရွိသည့္ COVID-19  ေရာဂါကူးစက္ျပန္႔ပြားမႈကာကြယ္တားဆီး ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအတြက္ တိုင္းစစ္ဌာန ခ်ဳပ္မ်ား အလုိက္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားရွိ ေဆး႐ံုမ်ားသုိ႔ ေရာဂါကုသရာတြင္ အေထာက္အကူေဆးႏွင့္ ေဆးပစ္ၥည္း မ်ားသြားေရာက္ ေပးအပ္လွဴဒါန္းျခင္း၊ ေရာဂါႏွင့္ပတ္သက္သည္မ်ားကို ထိေရာက္စြာပညာေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ လ်က္ ရွိသည္။

တပ္မေတာ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈကာလတြင္ စတင္ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး ျပည္သူႏွင့္လက္တြဲ၍ လြတ္လပ္ေရးရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ သမုိင္းေမာ္ကြန္းရွိသည္။ လြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီးေနာက္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပေသာင္းက်န္းသူမ်ားကို ရွင္းလင္းခဲ့ရသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ အေရးေပၚတိုင္း တပ္မေတာ္ကဦးေဆာင္ ေျဖရွင္းခဲ့ရသည္။ ရွင္းလင္းစြာဆုိရလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ႏုိင္ငံသားတို႔၏အက်ဳိးစီးပြားကို မွန္ကန္ေသာအျမင္၊ ရွင္သန္ေသာ အသိျဖင့္ သယ္ပိုးေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္မွာ စိန္ရတုအခ်ိန္အခါကို ေက်ာ္လြန္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ထူးျခား မြန္ျမတ္ လွေသာ (၇၅)ႏွစ္ေျမာက္ စိန္ရတုတပ္မေတာ္ေန႔အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ဇီ၀ိတဒါနငွက္လႊတ္ပြဲအခမ္းအနားကုိ မတ္ ၂၇ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ တပ္မေတာ္စစ္ေရးျပကြင္း၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ႏွင့္ဇနီး၊ တပ္မေတာ္ အရာရွိႀကီးမ်ား၊ ဇနီးမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

အခမ္းအနားတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ဇနီးတို႔က ဇီ၀ိတဒါနအျဖစ္ ငွက္ေကာင္ေရ ၇၅၀ကုိ  စက္ခ လုတ္ ႏွိပ္၍ ဇီ၀ိတဒါနျပဳ လႊတ္ေပးခဲ့သည္။ ဤသည္မွာလည္း နတ္လူသာဓုေခၚစရာျဖစ္ေပရာ ႏုိင္ငံေတာ္ အတြင္း က်ေရာက္ေနေသာ ေဘးရန္အေပါင္းမွ ကင္းေ၀း၍ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီး ျဖစ္ပါေစေၾကာင္း ျမ၀တီက ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္း အပ္ပါသည္။  

Read 73 times Last modified on Monday, 30 March 2020 12:56