SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

စည္းကမ္းစနစ္ခ်မွတ္လိုက္နာျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ေဆာင္ Featured

Thursday, 07 May 2020 08:57 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

စည္းကမ္းစနစ္ခ်မွတ္လိုက္နာျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ေဆာင္

 

စည္းကမ္းမဲ့စြာျပဳမူေနထိုင္ျခင္းမ်ားကိုျမင္ေတြ႕ရေသာအခါ စည္းကမ္းရွိမွတိုးတက္မည္ဟူေသာေဆာင္ပုဒ္

ကေလးကို အၿမဲတမ္းျပန္လည္ျမင္ေယာင္မိသည္။ ေလးေလးနက္နက္စဥ္းစားလိုက္ေသာအခါ စည္းကမ္း

ရွိေသာသူႏွင့္ စည္းကမ္းမလိုက္နာေသာသူတို႔၏အနာဂတ္ခရီးလမ္းသည္ မတူညီေၾကာင္း ဘ၀အေတြ႕ အႀကံဳမ်ားအရ လူတိုင္းသိၿပီးျဖစ္သည္။ စည္းကမ္းလိုက္နာမႈအတြက္ အဓိကက်ေသာအရာသည္ အစဥ္သတိရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။

အစဥ္သတိရွိျခင္းမွာ လူတိုင္းအတြက္လိုအပ္ေလသည္။ မိမိတို႔ျပဳၿပီး၊ ျပဳဆဲ၊ ျပဳအံ့ေသာအမႈတို႔ကို အက်ဳိးအျပစ္စိစစ္ရေပမည္။ အမႈမဲ့အမွတ္မဲ့ေနထိုင္သြားလာစားအိပ္ျခင္းမွာ လူညံ့တို႔အေလ့သာ ျဖစ္ေလ သည္။မည္သည့္အရာသည္ မည္သို႔အက်ဳိးအျပစ္ျဖစ္ေစခဲ့သနည္း၊ ျဖစ္ေစလ်က္ရွိသနည္း၊ ျဖစ္ေစလိမ့္ မည္နည္း။

ထိုသို႔ဆင္ျခင္တိုင္းထြာျခင္းအေလ့ရွိမွသာ မသင့္မေလ်ာ္မေကာင္းေသာအရာမ်ားကို ကိုယ္တိုင္ သိျမင္လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထုိသို႔သိျမင္လာသည္ႏွင့္အမွ် မိမိႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ စည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာရန္ အေလ့အက်င့္ေကာင္းရရွိသြားမည္ျဖစ္သည္။

ထုိအေလ့အက်င့္ေကာင္းသည္ စာရိတၱကိုပံုသြင္းရာတြင္ အေနမွန္၊ အသြင္မွန္ကိုရရွိ ေစလိမ့္ မည္ျဖစ္သည္။မိမိကိုယ္မိမိ ႐ိုးေျဖာင့္စြာစစ္တမ္းထုတ္ရေပမည္။ ငါသည္ အမိႈက္မပစ္ရေနရာတြင္ အမိႈက္ပစ္ခဲ့ေလသလား၊ကြမ္းေသြးမေထြးရေနရာတြင္ ကြမ္းေသြးေထြးခဲ့မိေလသလားဟူေသာ အေျခခံ စည္းကမ္းလိုက္နာမႈကိုဆန္းစစ္၍မိမိအမွားကိုေဖာ္ထုတ္ရေပမည္။ အျခားသူ၏ေရွ႕ေမွာက္တြင္ အျပစ္ကို ၀န္ခံရန္  အေလ့မထံုေသးေစကာမူမိမိအတြင္းစိတ္ကိုကား ေျဖာင့္မတ္စြာ၀န္ခံရေပမည္။ သို႔ျဖင့္ ျပဳျပင္ ႏိုင္ခြင့္လမ္းမွန္ကိုရေပမည္။ အမွားကိုျပဳမိလ်က္ မိမိအမွားကို ဘယ္ေသာအခါမွ အမွားဟု မသိျမင္လွ်င္ စည္းကမ္းရွိသူတစ္ေယာက္ျဖစ္လာႏိုင္မည့္အခြင့္အေရးကား ေ၀းသည္ထက္ေ၀းေနေပမည္။

ျပဳလုပ္သမွ်ေသာအျပဳအမူတို႔သည္ မိမိစာရိတၱကိုထိခိုက္ႏိုင္ေလသေလာဟူ၍လည္း အစဥ္သတိျပဳရမည္။ ထုိသို႔သတိရွိမွသာ ပ်က္ျပားအံ့ေသာစာရိတၱကို အခ်ိန္မီကာကြယ္ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ေပမည္။ လူတို႔သည္ လြတ္လပ္ရာကိုလုပ္တတ္၊ ေျပာတတ္ေသာအေလ့ရွိ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ စားမႈ၊ ေနမႈ၊ ၀တ္မႈ၊ ေျပာဆိုက်င့္ႀကံ မႈမွစ၍အလြယ္ကိုသာလိုက္တတ္၏။ ျဖစ္သလိုစား၊ ျဖစ္သလိုေန၊ ျဖစ္သလို၀တ္၊ ျဖစ္သလိုေျပာ က်င့္ႀကံလိုၾက၏။ဤစ႐ိုက္သည္ စည္းကမ္းမရွိျခင္းကိုျဖစ္ေပၚေစသည့္ စာရိတၱပ်က္စီးရာ ပ်က္စီးေၾကာင္း ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ စားစားသြားသြား မည္သည့္အမႈတြင္မဆိုစည္းကမ္းရွိရန္လို၏။ စားခ်င္တုိင္းမစားရ၊ သြားခ်င္ တိုင္းမသြားရေပ။ စားသင့္၊ သြားသင့္၊ မစားသင့္၊ မသြားသင့္ေသာအေရးအရာအခါအခြင့္ကို မျပဳမီကပင္ ႀကိဳတင္စိစစ္လ်က္ သင့္ရာစည္းကမ္းထားကာ ထိုစည္းကမ္းအရ သြားရ၊ စားရေပမည္။ စည္းကမ္းသည္ လူ၏လုပ္ရပ္မ်ားကိုပဲ့ကိုင္ေပးေသာအားျဖင့္ စာရိတၱကိုခိုင္မတ္ေစေလသည္။

ငါသည္ ဘယ္အလုပ္မ်ဳိးကိုမွလုပ္မည္ဟူေသာ ရည္မွန္းခ်က္လမ္းေၾကာင္းခ်မွတ္ျခင္းသည္ စည္းကမ္း ခ်က္ခ်ျခင္းပင္ျဖစ္၍ ထုိစည္းကမ္းအတိုင္းေဆာင္ရြက္ရေပမည္။ ဤသို႔အားျဖင့္ အရာဌာနတိုင္းသည္ စည္းစနစ္ထားရွိကာ ပရမ္းပတာမျပဳမူဘဲ စနစ္က်က်က်င့္ေဆာင္သြားျခင္းျဖင့္ စာရိတၱျဖည့္တင္းရာတြင္ ထိေရာက္ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေလသည္။ စနစ္မရွိက စိတ္လည္းမတည္။ လုပ္ငန္းစဥ္လည္းမေျဖာင့္ျဖဴးႏိုင္ေပ။ သို႔ျဖစ္ေသာ္စာရိတၱကိုထိခိုက္ႏိုင္ေပသည္။ လုပ္ငန္းကိုစနစ္တက်လုပ္တတ္ေသာအေလ့မွ စိတ္ဓာတ္ကို လည္း စနစ္တက်ထားတတ္ေအာင္ ျပဳျပင္ႏုိင္ေပသည္။ စိတ္ဓာတ္သည္လည္း စည္းစနစ္က်က် တည္တံ့ကာ စာရိတၱမက်ဳိးေပါက္ႏိုင္ေတာ့ေပ။

စိတ္အလိုကို စည္းစနစ္အထိန္းမရွိလွ်င္ မုန္တိုင္းထဲ၌ေက်ာက္မခ်ေသာေလွငယ္ကဲ့သို႔ လြင့္ပါးသြားေပ မည္။ စိတ္ဓာတ္မွ ရည္မွတ္ေသာစည္းစနစ္ကို စိတ္ဓာတ္ကလိုက္နာႏိုင္ေပသည္။ ဘာသာတရား ကိုျဖစ္ေစ၊ေလာကီ၀ါဒကိုျဖစ္ေစ စိတ္ကယံုၾကည္ရင္းရွိမွ စူးစိုက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေပရာ ေရွးဦးစြာ စိတ္၏ ယံုၾကည္မႈရွိေအာင္ အားထုတ္ရေပသည္။ သူတစ္ပါးအေျပာ၊ သူတစ္ပါးခိုင္းေစေသာ အလုပ္တာ၀န္ အေနထက္ မိမိစိတ္ကေျပာျခင္း၊ ခိုင္းေစျခင္းကို မပင္မပန္းလုပ္ႏိုင္ေပရာ မိမိစိတ္ကေျပာမႈ၊ ခိုင္းေစမႈျဖစ္ေစရန္ စိတ္သေဘာေပါက္ထင္ျမင္ေအာင္လုပ္ရေပသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာလူ႔ေလာကစည္းကမ္းကိုလည္း ကိုယ္တိုင္လိုက္နာရန္ ကိုယ္တိုင္သတ္မွတ္ ျခင္းမ်ဳိးျဖစ္ေအာင္ ရည္မွန္းရေပမည္။ စင္စစ္လည္း ကိုယ္အက်ဳိးသာျဖစ္၍ ကိုယ့္စိတ္ကိုသာ ကိုယ္ကြၽန္ ခံႏုိင္ေပသည္။ ကိုယ့္စိတ္ထက္ စည္းကမ္းကသာပိုေကာင္းသျဖင့္လည္း စိတ္ကို စည္းကမ္းစနစ္ခ်ေပးရန္ ကိုယ္စီတာ၀န္အျဖစ္မွတ္ယူရေပမည္။

ႏိုင္ငံသားအားလံုး ႏိုင္ငံေတာ္မွျပ႒ာန္းထားေသာ တရားဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ ေဒသႏၲရအမိန္႔ မ်ားကို ကိုယ္စီအသိတရားႏွင့္ယွဥ္ကာ လိုက္နာၾကမည္ဆိုလွ်င္ ေအးခ်မ္းသာယာေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ျဖစ္လာမည္။ စည္းကမ္းရွိစြာ ေနထုိင္သြားလာလုပ္ကိုင္ပါက တစ္ဦးခ်င္းမွသည္ မိသားစု၊ မိသားစုမွသည္ အဆင့္ဆင့္တိုးတက္လာေပလိမ့္မည္။ ႏိုင္ငံတစ္ခုတိုးတက္ရန္ အဓိကလိုအပ္ ခ်က္သည္ ျပည္သူအမ်ားစည္းကမ္းလိုက္နာမႈပင္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျမ၀တီက မီးေမာင္းထိုးျပလိုက္ရပါသည္။    

 

Read 49 times