Print this page

ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေကာင္းက်ဳိးရွိမည္႕သတင္းေကာင္းမ်ား

Wednesday, 13 May 2020 07:36 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေကာင္းက်ဳိးရွိမည္႕သတင္းေကာင္းမ်ား

 

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းက်ေရာက္ေနေသာ ကမၻာ့ကပ္ေရာဂါ COVID-19  ထိန္းခ်ဳပ္ေရး၊ ကာကြယ္ ေရး၊ကုသေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္သည္ ထိထိေရာက္ေရာက္ အင္တုိက္အားတုိက္    လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ရန္ကုန္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ နယ္ေျမအတြင္းရွိ အထူးကုေဆး႐ံုေ၀ဘာဂီႏွင့္ကုသေရးေဆး႐ံုမ်ား၌ COVID-19 ေရာဂါ Quarantine  ေဆာင္ ရြက္ထားရွိသည့္ သံသယလူနာမ်ားမွ ေရာဂါပိုးေတြ႕ရွိသူမ်ားတုိးပြားလာ၍ က်န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ်ားျဖင့္လံုေလာက္မႈမရွိျဖစ္ေနသည္။

အသစ္ထပ္မံဖြင့္လွစ္ထားရွိသည့္ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ COVID-19 ေရာဂါကုသေရးဌာန (ေဖာင္ႀကီး)တြင္ တပ္မေတာ္မွပါ၀င္ကူညီေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ဧၿပီ ၁၉ ရက္တြင္ ေဆး၀န္ ထမ္းတပ္ဖြဲ႕၀င္ ပါရဂူမ်ား၊ ေဆးမွဴးဆရာ၀န္မ်ားပါ၀င္ေသာ ၄၀ ဦးက COVID-19 ေရာဂါ ကုသေရးဌာန(ေဖာင္ႀကီး)သို႔ သြားေရာက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ အဆုိပါ ၄၀ ဦးႏွင့္တာ၀န္လႊဲေျပာင္းထမ္းေဆာင္ရန္ ဒုတိယအႀကိမ္ သြားေရာက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မည့္ အဖြဲ႕ကုိလည္း အသင့္ျပင္ဆင္ထားရွိသည္။ ဒုတိယအဖြဲ႕တြင္ ေမ့ေဆးပါရဂူေျခာက္ဦး၊ ဓာတ္မွန္ပါရဂူႏွစ္ဦး၊ ေရာဂါေဗဒပါရဂူႏွစ္ဦး၊ ေဆးကုသမႈပါရဂူေလးဦး၊ ေဆးမွဴးဆရာ၀န္ရွစ္ဦး၊ သူနာျပဳအရာရွိခုနစ္ဦး၊ အထက္တန္းသူနာျပဳခုနစ္ဦး၊ ဓာတ္ခြဲကြၽမ္းက်င္ႏွစ္ဦး၊ ဓာတ္မွန္ ကြၽမ္းက်င္ႏွစ္ဦး စုစုေပါင္း ၄၀ ဦးျဖစ္သည္။

အဆုိပါေဆး၀န္ထမ္းတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူမ်ားအခက္အခဲႀကံဳ စုိးရိမ္စိတ္မ်ား ျမင့္တက္ေနခ်ိန္တြင္ ေရာဂါေ၀ဒနာခံစားေနရေသာျပည္သူမ်ားကို ကာကြယ္ကုသႏုိင္ရန္ ကုိယ္တုိင္ဆႏၵျပဳခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီးေမ ၉ ရက္နံနက္ပိုင္းတြင္ တပ္မေတာ္ေဆးတကၠသုိလ္မွ COVID-19 ေရာဂါကုသေရးဌာန(ေဖာင္ႀကီး)သုိ႔စတင္သြားေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

တပ္မေတာ္သည္ COVID-19 ေရာဂါကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစ ရန္အတြက္ကာကြယ္ေရးပစၥည္းမ်ားကို တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားအလုိက္ ေပးပို႔လွဴဒါန္းလ်က္ ရွိသည့္အျပင္ ေရာဂါကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ကုသေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေဆး႐ံုသံုးပစၥည္းမ်ား                                           ကုိလည္း ဆက္လက္လွဴဒါန္းလ်က္ရွိသည္။ COVID-19 ေရာဂါႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး  လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမအသီးသီးရွိ ေဆးအဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးေပးျခင္း၊ ေဆးဖ်န္းေပးျခင္းမ်ားအပါအ၀င္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး   လုပ္ငန္းမ်ားကုိ လည္း ေန႔စဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ကမၻာ့ကပ္ေရာဂါ COVID-19 ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ ကုသေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးသျဖင့္ တပ္မေတာ္မွကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လမ္းၫႊန္ထားမႈအရ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း COVID-19 ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ကုသေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ တပ္မေတာ္ေဆး၀န္ ထမ္း တပ္ဖြဲ႕မွ ပါရဂူမ်ား၊ ေဆးမွဴးမ်ားႏွင့္သူနာျပဳမ်ားပါ၀င္ေသာအဖြဲ႕သည္ ေမ ၉ ရက္နံနက္ပိုင္း တြင္ ေဆးအေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ားႏွင့္အတူ ေနျပည္ေတာ္ေလဆိပ္မွ စစ္ေတြၿမိဳ႕ႏွင့္ သံတြဲၿမိဳ႕တုိ႔သို႔ တပ္မေတာ္ေလယာဥ္မ်ားျဖင့္ အသီးသီးထြက္ခြာသြားၾကသည္။

ဤသည္တုိ႔မွာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ တပ္မေတာ္ကပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ သတင္းေကာင္း မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ထက္ပုိ၍ ေကာင္းမြန္ေသာသတင္းတစ္ခုမွာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး၏ ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးႏွင့္ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ သတင္းျဖစ္သည္။ ကမၻာအႏွံ႕တြင္ COVID-19 ကမၻာ့ကပ္ေရာဂါႏွင့္ရင္ဆုိင္ေနရေသာေၾကာင့္ ကမၻာတစ္၀န္းလက္ရွိျဖစ္ပြားေနသည့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားရပ္တန္႔ေပးၾကရန္ ကုလ သမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္က တုိက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ COVID-19  ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္၊ ကာကြယ္၊ ကုသေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုထိေရာက္လ်င္ျမန္ က်ယ္ျပန္႔စြာေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးႏွင့္ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းအတုိင္း ႏုိင္ငံေတာ္မွအၾကမ္းဖက္ဟုသတ္မွတ္ေၾကညာထားေသာ အၾကမ္း ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရွိသည့္ေနရာမ်ားမွအပ က်န္နယ္ေျမမ်ား၌ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ေမ ၁၀ ရက္မွ ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္အထိ ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈရပ္စဲထားေၾကာင္း ေၾကညာထားသည္။

တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ တုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထုလုိလားေတာင့္တေနသည့္ ထာ၀ရၿငိမ္း ခ်မ္းေရးကို ျပည္သူ႔လက္သို႔အေရာက္အပ္ႏွင္းမည္ဟူသည့္ သႏၷိ႒ာန္အတုိင္းျဖစ္ေျမာက္ ေအာင္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ COVID-19 ေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကာကြယ္၊ ကုသေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအားႏုိင္ငံအေရး၊ အမ်ဳိးသားအေရးအျဖစ္ အင္တုိက္အားတုိက္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ပါ၀င္ကူညီေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။ တပ္မေတာ္သည္ ျပည္သူလူထု၏အက်ဳိး စီးပြားကို ထာ၀စဥ္ဦးထိပ္ထားလ်က္ရွိပါေၾကာင္း သတင္းေကာင္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေရးသား လိုက္ရေပသည္။ 

Read 69 times