SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

တည္ၾကည္ေျဖာင့္မတ္ေသာ သမာဓိတရားႏွင့္ ေမတၲာထား

Friday, 20 October 2017 08:25 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး တစ္ရာေက်ာ္တုိ႔ စုေပါင္းေနထုိင္ၾကေသာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္တြင္ ႏုိင္ငံသားတုိင္း လြတ္လပ္စြာ ယုံၾကည္ကုိးကြယ္ခြင့္ကို ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒ (၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္)အရ ခြင့္ျပဳထားသည့္အတုိင္း ရရွိၾကၿပီးျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္း တည္ေဆာက္ထားသည္မွာ လည္း လူမ်ဳိးေရးကိုေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ဘာသာေရးကုိေသာ္ လည္းေကာင္း အေျခခံတည္ေဆာက္ထားျခင္း မဟုတ္ဘဲ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ဗုဒၶအလုိက်ခ်မ္းသာ သုခေကာင္းက်ဳိး အမ်ဳိးမ်ဳိးကိုရေစႏုိင္သည့္   ျပဳလုပ္ထုိက္ေသာ ေကာင္းမႈလုပ္ငန္းမ်ားမွာ စြန္႔ႀကဲေပးကမ္းလွဴဒါန္းျခင္း၊ ကုိယ္ႏွင့္စိတ္ကုိ ေစာင့္ထိန္းျခင္း၊ ေကာင္းမႈကုသုိလ္ တုိးပြားေအာင္ျပဳျခင္း၊ ႐ုိေသထုိက္သူကုိ ႐ုိေသေလးစားျခင္း၊  သူတစ္ပါး၏ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ ကိစၥႀကီးငယ္မ်ား၌ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ မိမိျပဳလုပ္ေသာ ကုသိုလ္အဖုိ႔ကုိ အမွ်အတန္းေပးေဝျခင္း၊ သူတစ္ပါးတုိ႔က ကုသုိလ္အမွ်ေပးေဝသည္ကုိ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ သာဓုေခၚျခင္း၊ တရားကိုေကာင္းစြာနာယူ မွတ္သားျခင္း၊ တရားကုိေဟာေျပာျပသျခင္း၊ အယူကုိေျဖာင့္မွန္ေအာင္ ယူျခင္းတည္းဟူေသာ ပုညကိရိယာ ဝတၴဳဆယ္ပါးတုိ႔ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း ေနထုိင္ၾကေသာ ျပည္သူတုိ႔ယုံၾကည္ ကုိးကြယ္ၾကသည့္ ဘာသာတရားမ်ားမွာ ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာ၊ အစၥလာမ္ဘာသာ၊ ဟိႏၵဴဘာသာ၊ မဟာယာနဗုဒၶဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္ ဘာသာႏွင့္ အျခားနတ္ကုိးကြယ္မႈ စသည္တုိ႔ျဖစ္သည္။ ဘာသာတရား အားလုံးတုိ႔၏ တူညီေသာ အဆုံးအမသည္ မေကာင္းမႈေရွာင္၊ ေကာင္းမႈေဆာင္ၾကရန္ျဖစ္သည္။ မေကာင္းမႈ အကုသုိလ္ျပဳရန္ စိတ္ကုိ ဦးေဆာင္ေသာ အေၾကာင္းတရားတုိ႔မွာ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟတုိ႔ျဖစ္သည္။

ေလာဘျဖစ္ေပၚလာပုံမွာ ေတြ႕ျမင္ေနရေသာ အာ႐ုံ၌ အသင့္အတင့္ ႏွလုံးမသြင္းႏုိင္ေသာေၾကာင့္ အာသာငမ္းငမ္း တရၾကမ္းပင္ သာယာတပ္မက္ႏွစ္သက္မႈ ေလာဘတရားျဖစ္ေပၚလာသည္။ ထုိေလာဘစိတ္သည္ ေတြ႕ထိေသာအာ႐ုံကုိ မလြတ္ေစဘဲ မေကြမကြာကပ္ထားသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေမ်ာက္ႏွဲေစးပင္ႏွင့္တူသည္။

ေမ်ာက္တစ္ေကာင္သည္  ေမ်ာက္ႏွဲေစးပင္မွ အေစးတုိ႔ကုိ  လက္ႏွင့္တုိ႔ေသာ္ လက္ကပ္ေနသည္။ ေနာက္တစ္ဖန္ ေျခေထာက္၊ ႏႈတ္သီးတုိ႔ႏွင့္တုိ႔ေသာ္ ကပ္ေနျပန္၏။ ထုိ႔အတူ အာ႐ုံငါးပါးတုိ႔ကို ႏွစ္သက္ေသာစိတ္ျဖင့္ ဆုပ္ကုိင္ထားသူသည္ လုိခ်င္တပ္မက္မႈ ေလာဘတရားျဖစ္ရသည္။

ေဒါသစိတ္ဟူသည္ လူတုိင္းနားလည္ၾကေသာ ဆုိးသည့္စိတ္ျဖစ္သည္။ ဆုိးသည့္စိတ္ ျဖစ္လာေသာသူကုိ အမူအရာအားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ အသံအားျဖင့္ လည္းေကာင္း သိႏုိင္သည္။ ေဒါသစိတ္ျဖစ္ေပၚေစေသာ အေၾကာင္းတရားတို႔မွာ သူတစ္ပါးကုိ မုန္းတီးေသာစိတ္၊ လြမ္းဆြတ္ေၾကကြဲ ဝမ္းနည္းေသာစိတ္၊ ငိုေၾကြးတမ္းတေသာစိတ္၊ သူတစ္ပါးပစၥည္းဥစၥာ ေပါၾကြယ္ဝသည္ကုိ မနာလုိေသာစိတ္၊  မိမိပစၥည္းဥစၥာကို ေဆြမ်ဳိးမိတ္သဂၤဟတုိ႔အား မေဝငွလုိ၊ သူတစ္ပါးႏွင့္ မဆက္ဆံလုိသည့္ ဝန္တုိေသာစိတ္တုိ႔သည္ ေဒါသစိတ္ကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ေဒါသစိတ္သည္ ၾကမ္းတမ္းသည့္ သေဘာရွိေသာေၾကာင့္ တုတ္ႏွင့္႐ုိက္ခတ္မိေသာ ေျမြေဟာက္ႏွင့္တူသည္ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ေျမြဆိပ္ႏွင့္တူသည္ဟူ၍ လည္းေကာင္း ခုိင္းႏႈိင္းျပထားသည္။

ဝိစိကိစၧာေမာဟစိတ္ ဟူသည္ အာ႐ုံ၌ယုံမွား သံသယျဖစ္၍ ေတြေဝမုိက္မဲ မသိေသာစိတ္ တစ္နည္းအားျဖင့္ အမွန္ကုိတိက်ျပတ္သားေအာင္ မသိဘဲ အာ႐ုံ၌ေတြေဝ ယုံမွားေသာစိတ္ျဖစ္သည္။ ဝိစိကိစၧာေမာဟစိတ္ ရွစ္မ်ဳိးရွိၾကရာ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ၌ ယုံမွားသံသယျဖစ္ျခင္း၊ အက်င့္၌ ယုံမွားသံသယျဖစ္ျခင္း၊ သံသရာ၏ ေရွ႕အစြန္း၌ ယုံမွားသံသယျဖစ္ျခင္း၊ သံသရာ၏ ေနာက္အစြန္း၌ ယုံမွားသံသယျဖစ္ျခင္း၊ ေရွ႕အစြန္းႏွင့္ေနာက္အစြန္း ႏွစ္ပါးစလုံး၌ ယုံမွားသံသယရွိျခင္း၊ အေၾကာင္းတရားေၾကာင့္ အက်ဳိးတရားျဖစ္သည္ဟူေသာ တရားတုိ႔၌ ယုံမွားသံသယ ျဖစ္ျခင္းတုိ႔သည္ ဝိစိကိစၧာေမာဟ စိတ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ ဥဒၶစၥေမာဟ စိတ္ဆုိသည္မွာ အာ႐ုံ၌တည္ၾကည္မႈ မရွိဘဲ ပ်ံ႕လြင့္ေသာအားျဖင့္ ေတြေဝမုိက္မဲမသိေသာ စိတ္ျဖစ္သည္။ ၎စိတ္သည္ သမာဓိေခၚ တည္ၾကည္မႈတရား၏ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တည္ၾကည္ေျဖာင့္မတ္ မႈမရွိသူကုိ သမာဓိမရွိသူဟုေခၚၾကသည္။

ဤသုိ႔ဆုိလွ်င္ ပုထုဇဥ္လူသားတုိ႔အဖုိ႔ မည္သူေတြအေပၚ တည္ၾကည္ေျဖာင့္မတ္ရမည္နည္း ဆုိေသာ္ ႏုိင္ငံသားတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားျပည္သူတုိ႔အေပၚ တည္ၾကည္ေျဖာင့္မတ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ စိတ္သည္ သတၱေလာကႀကီးကုိ ဦးေဆာင္ေန၏။ သတၱဝါအားလုံးတုိ႔သည္ စိတ္၏အလုိသုိ႔ လုိက္ပါေနၾကရ၏ဟု ျမတ္ဗုဒၶေဟာၾကားေတာ္ မူထားသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မေကာင္းမႈကိုေရွာင္၍  ေကာင္းမႈကိုေဆာင္ကာ လူသားကမၻာ သာယာေရး တည္ၾကည္ေျဖာင့္မတ္ေသာ သမာဓိတရားႏွင့္ အားလုံးအေပၚ ေမတၱာထားၾကပါရန္ ျမဝတီက တုိက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ လုိက္ရပါသည္။ 

Read 628 times Last modified on Friday, 20 October 2017 08:26