SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ား၏ ေထာင္ေခ်ာက္အတြင္းသို့ သိသိႏွင္႕ဆင္းသက္ လုိက္ရသည္႕ သမၼတထရမ္႕

Sunday, 06 August 2017 11:45 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

 အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၌  သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္ႏွင့္  လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားၾကား ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္ ပါဝါလြန္ဆြဲပြဲတြင္ အေမရိကန္- ႐ုရွားဆက္ဆံေရးက သားေကာင္အျဖစ္ ထြက္ေပၚလာသည္ကုိေတြ႕ရသည္။ ႐ုရွားအေပၚ ပိတ္ဆုိ႔မႈသစ္မ်ား

ထပ္မံခ်မွတ္လုိက္ျခင္းသည္ ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ တုိးတက္ ေစမည့္ အလားအလာ ရွိသည္ကုိ ထရမ့္က ေကာင္းစြာသေဘာေပါက္ ထားေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုးတြင္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ား၏ ဖိအားေပးမႈကုိ လြန္ဆန္ႏုိင္ျခင္း မရွိဘဲ ပိတ္ဆုိ႔မႈ ခ်မွတ္မည့္မူၾကမ္းကုိ မတတ္သာ သည့္အဆုံး  ၾသဂုတ္ ၃ ရက္တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ရသည္။ 

အေမရိကန္သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႐ုရွားက ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္သည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားသည္ ထရမ့္ အာဏာရလာၿပီးေနာက္   ပုိမုိက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ထြက္ေပၚလာသည့္အျပင္  ထရမ့္ကို သေဘာက် ႏွစ္သက္မႈ မရွိသည့္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားအေနျဖင့္  ၎တုိ႔ၾကား  ယခင္က သေဘာထားကြဲလြဲ ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ထရမ့္အေပၚ ဖိအားေပးရာတြင္ ပုိမုိစည္း႐ုံးလာခဲ့ၾကသည္။ ႐ုရွားအေပၚ ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားခ်မွတ္မည့္မူၾကမ္းအား ေအာက္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားက တစ္ခဲနက္ ေထာက္ခံမဲေပးခဲ့ျခင္းကုိ  ေထာက္႐ႈျခင္း အားျဖင့္ အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားသည္ ႐ုရွားအေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အေမရိကန္ အစိုးရ၏ မူဝါဒေရး ရာမ်ားတြင္ သမၼတထရမ့္ႏွင့္ ျပဒါးတစ္လမ္း၊ သံတစ္လမ္း ျဖစ္ေနသည္ကုိ ထင္ထင္ရွားရွား ေတြ႕ရ မည္ျဖစ္သည္။

မဲဆြယ္ စည္း႐ုံးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္စဥ္ကပင္ အေမရိကန္- ႐ုရွားဆက္ဆံေရးကုိ အျပဳသေဘာ ေဆာင္သည့္ လမ္းေၾကာင္းေပၚသုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာရန္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ဟု ထရမ့္၏ ေျပာဆုိ မဲဆြယ္ျခင္းအေပၚ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ လႊတ္ေတာ္အမတ္ တခ်ဳိ႕က ထုိအခ်ိန္မွစ၍  နားကေလာ ေနခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၎တုိ႔သည္ အခါအခြင့္ေကာင္းကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေနခဲ့ၾကသည္။ သမၼတထရမ့္က လက္မွတ္ ေရးထုိး လုိက္သည့္ မူၾကမ္းအရ သမၼတအေနျဖင့္ ႐ုရွားအေပၚ ခ်မွတ္ထားသည့္ ပိတ္ဆုိ႔မႈ မ်ားကုိ ေျဖေလွ်ာ့ ေပးလုိပါက ကြန္ဂရက္၏ အတည္ျပဳခ်က္ကုိ ရယူရန္ လုိအပ္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သမၼတတစ္ဦး လုပ္ပုိင္ ခြင့္ အာဏာကုိပါ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ သိသိသာသာ ေရးသားထားရာ အဆုိပါမူၾကမ္းသည္ ထရမ့္အတြက္ ေထာင္ေခ်ာက္ တစ္ခုသာ ျဖစ္သည္ဟု  သံုးသပ္သူမ်ားကဆုိသည္။

အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္အမ်ားစု၏အျမင္တြင္ ႐ုရွားႏုိင္ငံသည္ ၂ဝ၁၆ခုႏွစ္ အေမရိကန္သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္း၊ ယူကရိန္းအေရးတြင္ ပါဝင္ေနျခင္းႏွင့္ ဆီးရီးယားျပည္တြင္းစစ္အတြင္း စစ္ေရးအရ ပါဝင္ေနျခင္းေၾကာင့္ ပိတ္ဆုိ႔မႈအသစ္မ်ား ထပ္မံခ်မွတ္သင့္သည္ဟုယူဆခဲ့ၾကသည္။ အသစ္ခ်မွတ္လုိက္သည့္ ပိတ္ဆုိ႔မႈသည္ ႐ုရွားႏုိင္ငံ၏ ကာကြယ္ေရး၊ ေထာက္လွမ္းေရး၊ ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္ေရး၊ ေရေၾကာင္းခရီးျဖင့္ ကုန္ပစၥည္းတင္ပုိ႔ျခင္း၊ ရထားသယ္ယူ ပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အေပၚ အဓိကပစ္မွတ္ထားၿပီး အေမရိကန္ ကုမၸဏီမ်ားအား ႐ုရွားဘဏ္မ်ား၊ စြမ္းအင္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးအရဆက္ဆံျခင္းကုိ တင္းက်ပ္မည္ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ အစိုးရက ခ်မွတ္လုိက္သည့္ ပိတ္ဆုိ႔မႈ အသစ္မ်ားကုိ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕ကလည္း ျပစ္တင္ေဝဖန္ လုိက္သည္။  မွန္သည္။ ဥေရာပရွိ ႏုိင္ငံတခ်ဳိ႕သည္ ႐ုရွားႏုိင္ငံမွစြမ္းအင္ကုိ အဓိကတင္သြင္းေနရေသာေၾကာင့္  အေမရိကန္က ႐ုရွားအေပၚ ပိတ္ဆုိ႔မႈအသစ္ထပ္မံခ်မွတ္ လုိက္ျခင္းသည္ ႐ုရွားႏွင့္ ဥေရာပ ႏုိင္ငံမ်ားၾကား ဆက္ဆံေရးကုိ ေလ်ာ့ပါးေစၿပီး  ယင္းႏုိင္ငံမ်ား၏အ က်ဳိးစီးပြားပ်က္စီးမည္ကုိ စုိးရိမ္လ်က္ရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အေမရိကန္၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ ဥေရာပသမဂၢ၏ အက်ဳိးစီးပြားကုိ လ်စ္လ်ဴ႐ႈရာေရာက္သည္ဟု တခ်ဳိ႕က ယူဆ ထားသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဆုိရပါက အေမရိကန္သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႐ုရွားကဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္ျခင္းေၾကာင့္ ႐ုရွားအေပၚ ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား ခ်မွတ္သင့္သည္ဟု လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက ယံုၾကည္လ်က္ရွိေသာ္လည္း အဆုိပါ စြပ္စြဲခ်က္ကုိ ႐ုရွားသမၼတ ဗလာဒီမာပူတင္က ထရမ့္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုစဥ္ ေျပာၾကားၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္  ယခု ခ်မွတ္လုိက္သည့္ ပိတ္ဆုိ႔မႈ အသစ္သည္ ထရမ့္ရည္မွန္းထားသည့္ အေမရိကန္- ႐ုရွားဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ေစမည့္ အလားအလာကုိ ဖ်က္ဆီးပစ္႐ုံသာမက လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၏ ေထာင္ေခ်ာက္အတြင္း သုိ႔ ထရမ့္ကုိယ္တုိင္ သိသိႀကီးႏွင့္ ဆင္းသက္ ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု သံုးသပ္ရပါသည္။  

..............

Read 685 times Last modified on Sunday, 06 August 2017 11:47