SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ံုး၏ အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးသို့ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ တက္ေရာက္

Thursday, 10 October 2019 08:48 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ေနျပည္ေတာ္   ေအာက္တိုဘာ  

(၇ဝ)ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ံုး(UNHCR)၏ အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးဖြင့္ပဲြ အခမ္းအနားကုိ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕ရိွ ကုလသမဂၢ အေဆာက္အအံု Assembly Hall၌ ေအာက္တိုဘာ ၇ ရက္ နံနက္ ၁ဝ နာရီကက်င္းပရာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန  ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး  ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ဖြင့္ပဲြအခမ္းအနားတြင္   ကုလသမဂၢ ဒုတိယအေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ Ms. Amina J. Mohammed ႏွင့္ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီးျဖစ္သူ Mr. Filippo Grandi တုိ႔က အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။ ေအာက္တုိဘာ ၇ ရက္မွ ၁၁ ရက္အထိ ငါးရက္ၾကာ က်င္းပမည့္ အစည္းအေဝးတြင္ ႏိုင္ငံမဲ့ျခင္းဆုိင္ရာ အဆင့္ျမင့္ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္   အေထြေထြေဆြးေႏြးျခင္း က႑တြင္ ကုလသမဂၢ အဖဲြ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားက ႏိုင္ငံအလုိက္ တင္ျပျခင္း၊ Nansen ဒုကၡသည္ဆုိင္ရာ   ဆုခ်ီးျမႇင့္ပဲြ အခမ္းအနားႏွင့္ သီးျခားေဆြးေႏြးပြဲ (side event) အစီအစဥ္မ်ား ပါဝင္သည္။

ျမန္မာကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊  ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးက ေအာက္တုိဘာ ၈ ရက္ နံနက္ပုိင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တင္ျပခ်က္ကုိ ဖတ္ၾကား တင္သြင္းရာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံမဲ့မ်ား၏ အဆင့္အတန္းဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းႏွင့္ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံမဲ့မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေရးဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းမ်ား၏ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံ မဟုတ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ  လူသားခ်င္းစာနာမႈ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ အေျခခံ၍ လူ႔အခြင့္အေရး အျပည့္အဝရရိွေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ ကတိကဝတ္ျပဳထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊   ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ (The Global Compact on  Migration )  ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ  ေရႊ႕ေျပာင္း သြားလာမႈ စာခ်ဳပ္ႏွင့္ UNHCR  မွ ႏိုင္ငံမဲ့မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေသာ (I  Belong Campaign)ကုိ ေထာက္ခံေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္ ေမလတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံမဲ့မႈဆုိင္ရာ  အဆင့္ျမင့္ အစည္းအေဝးအတြက္ အာရွ-ပစိဖိတ္ ေဒသဆုိင္ရာ အႀကိဳညိႇႏိႈင္း အစည္းအေဝးကုိလည္း ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၇ဝ ခန္႔ ျပည္တြင္း ေသာင္းက်န္းမႈကုိ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ၿပီး   စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွသည္ ဒီမုိကေရစီစနစ္သုိ႔ အသြင္ကူးေျပာင္းသည္မွာ   ကာလမၾကာေသးေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ အစုိးရ၏ အဓိကဦးစားေပး လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ၿပီး လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ား အဆံုးသတ္ႏိုင္ပါက ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ ေနရပ္စြန္႔ခြာမႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဥပေဒႏွင့္အညီ အေထာက္အထားမဲ့သူမ်ားကို National Verification Card(NVC) ကတ္မ်ား ထုတ္ေပးလ်က္ရွိၿပီး ယင္း(NVC)ကတ္မွာ တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ က်င့္သံုးေနေသာ  လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊  (NVC)သည္  ႏုိင္ငံသား ေလွ်ာက္ထားမႈအတြက္ လမ္းေၾကာင္းအစျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏  ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒသည္ လူမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ က်ား/မမေရြး    ေမြးဖြားသည့္ ကေလးအားလံုးအတြက္ ေမြးစာရင္း ရရွိေရးကို အာမခံခ်က္ ေပးထားေၾကာင္း၊ ''မည္သည့္ကေလးမွ မက်န္ရစ္ေစရ''(No child left behind) ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္အညီ    ႏုိင္ငံတစ္ဝန္း ေမြးစာရင္းရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ေဝးလံေသာ ေဒသမ်ားသို႔ ေရြ႕လ်ားအဖြဲ႕မ်ား ေစလႊတ္၍ ေမြးစာရင္းထုတ္ေပးေရး လုပ္ငန္းမ်ား   ေဆာင္ရြက္ေနသကဲ့သို႔ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အခ်ဳိ႕အတြက္လည္း အြန္လိုင္းစနစ္ျဖင့္  အခမဲ့ေမြးစာရင္းႏွင့္ ေသစာရင္းေလွ်ာက္ထားမႈ စီမံကိန္းမ်ား စတင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ျဖစ္ပြားခ့ဲေသာ ARSA တိုက္ခုိက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ သြားသူမ်ားကို ျပန္လည္လက္ခံရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ အသင့္ရွိေၾကာင္း၊ ရခုိင္ျပည္နယ္မွ ေကာ့ဘဇားသို႔ ေနရပ္စြန္႔ခြာသြားသူမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ဥပေဒအရ  ႏုိင္ငံသား အဆင့္အတန္း အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎တို႔အားလံုးအား ႏုိင္ငံမဲ့ဟု သတ္မွတ္၍ မရေၾကာင္း၊  ၎တို႔ထဲတြင္  မည္သည့္အေထာက္အထားမွ် မရွိပါကNVC ကတ္ ဦးစြာ ကိုင္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ NVC ကိုင္ေဆာင္ၿပီး ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း၊  လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္တြင္ လူမႈေရးအရ အဟန္႔အတားမ်ား ရွိသည္ကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔လ်စ္လ်ဴမ႐ႈေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္၍ အသိုက္အဝန္းမ်ားအၾကား ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ လူမႈသဟဇာတျဖစ္ေရး ႀကိဳးပမ္းေနေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရးသည္ ဦးစားေပးလုပ္ငန္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ေကာ့ဘဇားသို႔  သံုးႀကိမ္သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး NVC ကိုင္ေဆာင္ျခင္း အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား၊ ျပန္လည္လက္ခံေရး အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ေဆာင္ရြက္ထားရိွမႈမ်ားကို ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားအား ရွင္းျပခဲ့ေၾကာင္း၊ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ သေဘာတူညီထားသည့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား ျဖည့္စြက္ရမည့္ ပံုစံမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေကာ့ဘဇားရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသို႔ မေရာက္ရွိသည္ကို  ယင္းခရီးစဥ္တြင္ သိရွိခဲ့ရေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္၍ ျပန္လည္လက္ခံေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ NVC ကိုင္ေဆာင္ျခင္း၏ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားပါဝင္သည့္ သတင္းလႊာမ်ားကို ေနာက္ခရီးစဥ္တြင္ ျဖန္႔ေဝခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎စခန္းမ်ားတြင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား ေနရပ္ျပန္ေရး မေအာင္ျမင္ေအာင္ ဟန္႔တား ေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ား ရွိသည္ကို သတိျပဳမိေၾကာင္း၊ အဟန္႔အတားမ်ား ရွိေသာ္လည္း ေကာ့ဘဇားမွ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူ ၃ဝဝ ေက်ာ္သည္ ၎တုိ႔၏ သေဘာဆႏၵအရ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေကာ့ဘဇားရွိ   ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ျပန္လာလုိသည့္    ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ ၄ဝဝ ေက်ာ္ကို  ျပန္ခြင့္ျပဳသင့္ေၾကာင္း၊ ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္လာသူမ်ားအတြက္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရသည့္ အေျခအေနမ်ား ဖန္တီးႏုိင္ေရး   ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊  ရခိုင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ  အႀကံျပဳ ခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ ရွိသကဲ့သို႔ လူသားခ်င္း စာနာမႈအကူအညီ ေပးေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ျပည္ေထာင္စု စီမံကိန္း(UEHRD)အရလည္း ျပန္လည္လက္ခံေရးႏွင့္  ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အာဆီယံ အေနျဖင့္လည္း   ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပန္လည္လက္ခံေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ကုလသမဂၢ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အစီအစဥ္(UNDP)ႏွင့္ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ   မဟာမင္းႀကီး႐ံုး (UNHCR)တုိ႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ေရးထုိးထားေသာ   နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာအရ ထိေရာက္မႈ ျမန္ဆန္သည့္ စီမံကိန္း ၃၄ ခုေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္လည္း ျပန္လည္ဝင္ေရာက္သူမ်ား၏ အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ေရး အစီအစဥ္မ်ားကို UNHCR ႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းေနရပ္ စြန္႔ခြာသူမ်ား ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးႏွင့္ ယာယီခိုလံႈရာ စခန္းမ်ား ပိတ္သိမ္းေရးဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာကို အတည္ျပဳၿပီးျဖစ္၍ ေဒသအလုိက္ စီမံခ်က္မ်ား ခ်မွတ္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဒီမုိကေရစီ အကူးအေျပာင္း ကာလတြင္  စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ ရင္ဆုိင္ေနရေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးသည္ ႐ႈပ္ေထြးေသာ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊   ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ျပႆနာသည္ ကိုလိုနီေခတ္မွစ၍ အျမစ္တြယ္လာၿပီး   ထိလြယ္ရွလြယ္သျဖင့္ ကိစၥရပ္ တစ္ခုတည္းအျဖစ္   သီးျခားစဥ္းစား၍ မရေၾကာင္း၊   ဘက္ေပါင္းစံုမွ   ခ်ဥ္းကပ္႐ႈျမင္ရမည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ လူမႈအသိုက္အဝန္း အားလံုး၏အသံကို နားေထာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊    ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ေရရွည္တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္း၍   စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ရရွိေစေရးအတြက္ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ခ်ဥ္းကပ္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ ျပန္လည္လက္ခံေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ေအာင္ျမင္ေစေရးအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အမွန္တကယ္ ဆႏၵရွိၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ မိတ္ေဆြႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း၊ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရၿပီး ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ ဘဝ ရပ္တည္ႏုိင္ေရးအတြက္    ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း၏ လက္ေတြ႕က်ေသာ ကူညီမႈႏွင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ အစည္းအေဝးသို႔  UNHCR အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံမ်ား၊ အဖြဲ႕ဝင္မဟုတ္ေသာ ႏုိင္ငံမ်ား၊ ေလ့လာသူမ်ား၊ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါဝင္ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အစည္းအေဝးကို ေအာက္တုိဘာ ၁၁ ရက္အထိ ဆက္လက္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။                         

Read 32 times Last modified on Thursday, 10 October 2019 08:49