SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးဝင္းျမင္႕ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဂတိ လုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေန့ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားသုိ့ သဝဏ္လႊာ ေပးပုိ့

Monday, 09 December 2019 08:43 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးဝင္းျမင္႕ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဂတိ လုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေန့ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားသုိ့ သဝဏ္လႊာ ေပးပုိ့

ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္က အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဂတိ လုိက္္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနား သုိ႔ ေပးပို႔သည့္ သဝဏ္လႊာ အျပည့္အစုံမွာ ေအာက္ပါ အတုိိင္းျဖစ္ပါသည္-

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္  ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ထံမွ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဂတိ လိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ ေရးေန႔  အထိမ္း အမွတ္ အခမ္းအနားသုိ႔ ေပးပုိ႔သည့္ သဝဏ္လႊာ

(၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၉ ရက္)

ဒီဇင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ  အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဂတိ လိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားႏွင့္  ကုလသမဂၢအဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးကြန္ဗင္းရွင္း၏ (၁၆)ႏွစ္ျပည့္ အခါသမယသုိ႔ ၾကြေရာက္ လာၾကသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ကိုယ္စား ဆုမြန္ေကာင္းမ်ားပို႔သလိုက္ပါသည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဂတိလုိက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေန႔အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားကို ကမၻာ့အသုိက္အဝန္း အတြင္း ကြန္ဗင္းရွင္း အဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ားနည္းတူ မိမိတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကလည္း ခမ္းနားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပႏိုင္ျခင္းအတြက္ မ်ားစြာ ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္မိပါသည္။ ယခုႏွစ္တြင္ ယခင္ႏွစ္မ်ားကထက္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္း ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီနယ္ေျမ အပါအဝင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအားလုံးတို႔တြင္ က်င္းပႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည့္ အတြက္ ပိုမို၍ ေက်နပ္ အားရမိပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အေနျဖင့္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံအား ေရရွည္တည္တ့ံ ခုိင္ၿမဲၿပီး တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္း၍ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္သည့္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကီးအျဖစ္ ေပၚထြန္းလာေရးအတြက္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရး မူဝါဒမ်ား    အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတို႔ကို   အားလုံးပူးေပါင္း ပါဝင္သည့္  ျပည္သူ အေျချပဳ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ တည္ေဆာက္ေရးခရီး လမ္းအား ေလွ်ာက္လွမ္း လ်က္ရွိပါသည္။ ထုိခရီး လမ္းတြင္ ႏွစ္ကာလရွည္ၾကာစြာ အျမစ္တြယ္ ရွင္သန္ေနသည့္ အဂတိ လိုက္စားမႈ ျပႆနာသည္ အဓိကက်သည့္ ခလုတ္တံသင္းျဖစ္ေနသည္ဟု မိမိတို႔အစိုးရက နားလည္သေဘာေပါက္ ထားသည့္ အားေလ်ာ္စြာ ႏုိင္ငံေရး စိတ္ဆႏၵျပင္းျပစြာျဖင့္ အဂတိတရားကင္းစင္သည့္ လူ႔အသုိက္အဝန္း ျဖစ္ေပၚလာေရး ရည္မွန္းလ်က္ အစဥ္တစုိက္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ ရွိပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကုလသမဂၢအဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးကြန္ဗင္းရွင္းကို ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အဂတိ လုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒကိုျပ႒ာန္းခဲ့ပါသည္။ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ ေရး ေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ အဂတိလုိက္စားမႈကို ပုိမုိတိုုက္ဖ်က္ႏုိင္ရန္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ေကာ္မရွင္ကို အသစ္ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းခန္႔အပ္ခဲ့ပါသည္။ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးကို အမ်ဳိးသားေရး တာဝန္တစ္ရပ္ အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေရး၊ သန္႔ရွင္းေသာအစိုးရႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ျဖစ္ထြန္းေရး၊ ဌာန ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးတြင္ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ တာဝန္ယူႏုိင္မႈ ျမင့္မား တုိးတက္လာေရး၊ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေငြမ်ား ေလလြင့္ဆံုး႐ႈံးမႈမရွိေရး၊  ႏုိင္ငံသားမ်ား၏အက်ဳိးစီးပြားကို ထိခုိက္မႈမရွိ ေစေရးတုိ႔အတြက္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒကို စတုတၴအႀကိမ္ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါ  ဥပေဒ မူေဘာင္ပုိမုိခုိင္မာေတာင့္တင္းလာသည့္အားေလ်ာ္စြာ အဂတိလုိက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္အေနျဖင့္   လြတ္လပ္ စြာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ကုိင္ခြင့္ရရွိၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္တစ္ဝန္းလံုးတြင္ တံစိုးလက္ေဆာင္ယူျခင္း/ ေပးျခင္းတုိ႔ သာမက ႏုိင္ငံေတာ္၏ ေငြေၾကး၊ ပစၥည္းႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈထိခုိက္ နစ္နာပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးေစျခင္းတုိ႔ကို ေလ်ာ့က်ေစရန္အတြက္ အားထုတ္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၿပီျဖစ္ပါသည္။

အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးကို အသိပညာေပးျခင္း၊ တားဆီးကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးအေရး ယူေဆာင္ ရြက္ျခင္း ဟူ၍ လုပ္ငန္း စဥ္သံုးရပ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ အသိပညာေပးေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေနျဖင့္ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ေျဖာင့္မတ္တည္ၾကည္မႈ ျမႇင့္တင္ေရးစာေစာင္မ်ားျဖန္႔ေဝျခင္း၊ တကၠသုိလ္မ်ားအဆင့္  ေျဖာင့္မတ္ တည္ၾကည္မႈလူငယ္စခန္းဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈ ျမင့္မား လာေစေရးတုိ႔အတြက္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ေပး ျခင္းတုိ႔ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိ ပါသည္။ တားဆီး ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အေနျဖင့္ အစိုးရဌာနမ်ားတြင္  အဂတိလုိက္စားမႈ တားဆီး ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕ (Corruption  Prevention Unit-CPU) မ်ား ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ပုဂၢလိကစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အဂတိလုိက္စားမႈ ကင္းေဝးေစရန္  က်င့္ဝတ္ (Code of Conduct-CoC) ေရးဆြဲ လုိက္နာေစျခင္း နည္းလမ္း မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေနပါသည္။ အဂတိလုိက္စားမႈ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ  ဂယ္ေပါက္ မ်ားကို ပိတ္ဆုိ႔ႏုိင္ရန္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ ေရရွည္အက်ဳိးရွိေစမည့္ နည္းလမ္းေကာင္း လည္းျဖစ္ ပါသည္။

ကုလသမဂၢ အဂတိလုိက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ကြန္ဗင္းရွင္းသည္ ယခုအခါ ကမၻာ့အလ်င္ျမန္ဆံုးအတည္ျပဳေသာ ႏုိင္ငံတကာ ကြန္ဗင္းရွင္းမ်ားအနက္ တစ္ခု အပါအဝင္ျဖစ္ရာ  အဖြဲ႕ဝင္ေပါင္း ၁၈၆ ခုတုိ႔က  အားလံုးနီးပါး အတည္ျပဳလာ သည့္ Universal Ratification ျဖစ္လာႏုိင္ျခင္းက အဂတိ လုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ျခင္းကို တစ္ကမၻာလံုးက ဝိုင္းဝန္း ေထာက္ခံ ၾကျခင္းဟု ဆုိႏုိင္ပါသည္။ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံခ်င္းအလုိက္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားအျပင္ ႏုိင္ငံအမ်ား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံျဖတ္ေက်ာ္သည့္ အဂတိလုိက္စားမႈ၊ ယင္းႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေသာ အမႈအခင္းမ်ားကို တားဆီး ကာကြယ္ တုိက္ဖ်က္ ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

အဂတိလုိက္စားမႈကို စိတ္ပါလက္ပါ ဆန္႔က်င္တိုက္ဖ်က္ၾကျခင္းျဖင့္ အဂတိလုိက္စားမႈကင္းစင္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚ ေစႏုိင္ျခင္း ထက္သာလြန္ၿပီး   တရားဥပေဒစုိးမုိးသည့္ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္ကိုပါ ေဖာ္ေဆာင္ေစႏုိင္ပါသည္။  ထို႔ျပင္ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈရွိေသာ အင္စတီ က်ဴးရွင္းမ်ား တည္ေဆာက္ေရးကိုပါ  ျဖစ္ထြန္းေစမည္ျဖစ္သည့္ အတြက္  လူသားတုိင္း  မိမိတို႔ရရွိခံစားႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားအား လက္လွမ္းမီေစၿပီး စိတ္ေရာကိုယ္ပါက်န္းမာသန္စြမ္းသည့္ လူေနမႈဘဝ မ်ားကို ပိုင္ဆုိင္ေစႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ကမၻာ့ ကုလသမဂၢ၏  ၂ဝ၃ဝ   စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအစီ အစဥ္ပါ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ ၁၇ ခုအနက္ ပန္းတုိင္ ၁၆ တြင္ အဂတိ လိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး၏အေရးပါမႈကို ထင္ရွားစြာသတ္မွတ္ေဖာ္ျပ ထားပါသည္။ ယင္းတြင္ ႏုိင္ငံမ်ားအေနႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာၿပီး အားလံုးပါဝင္ေသာ လူမႈအဖဲြ႕အစည္း မ်ား ျမႇင့္တင္ေရး၊ တရားမွ်တမႈကို လက္လွမ္းမီႏုိင္မႈေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ အဆင့္တုိင္းတြင္ အက်ဳိး သက္ေရာက္မႈရွိေသာ၊ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈ ရွိေသာ၊ အားလံုးပါဝင္ေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား တည္ေဆာက္ေရး တို႔အား တရားမဝင္ေငြေၾကး စီးဆင္းမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ ဆံုး႐ႈံးသြားေသာ ႏုိင္ငံပိုင္ပစၥည္းမ်ား ျပန္လည္သိမ္းဆည္းမႈ လုပ္ငန္း ခိုင္မာေရး၊ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူမႈႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိၿပီး တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံ မႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာ မႈရွိေသာ အားလံုးပါဝင္သည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားတည္ေဆာက္ေရး စသည္တို႔မွတစ္ဆင့္ လုပ္ေဆာင္ သြားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္မႈစီမံကိန္း (MSDP၂ဝ၁၈-၂ဝ၃ဝ) သည္ အဆိုပါ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ ၂ဝ၃ဝ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အဓိကခ်ိတ္ဆက္လ်က္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္သြား ႏုိင္ရန္ ခ်ိန္ညႇိထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ MSDP မ႑ိဳင္ (၁)ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈ၏ မဟာဗ်ဴဟာတြင္ပါဝင္ေသာ ေကာင္းမြန္ ေသာအုုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္မႈႏွင့္ အဆင့္တုိင္း တြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ထိေရာက္စြာခ်မွတ္ႏုိင္မႈ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရး တို႔အတြက္ အဂတိလိုက္စားမႈကို ဆန္႔က်င္တိုက္ဖ်က္ရာတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ၾကပါရန္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

ဤမဂၤလာရွိေသာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အဂတိ လိုက္စားမႈတိုက္ဖ်ကေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားႏွင့္ ကုလသမဂၢ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ကြန္ဗင္းရွင္း၏ (၁၆)ႏွစ္ျပည့္ အခါသမယတြင္ ကြန္ဗင္းရွင္းပါ  ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေျခခံမူမ်ား ဆုိင္ရာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ ကတိ ကဝတ္မ်ားကို ထပ္ေလာင္း အတည္ျပဳပါသည္။ ''အဂတိလိုက္စားမႈ ဆန္႔က်င္ေရးအတြက္  ကြၽႏု္ပ္တို႔အားလံုး စုေပါင္း ညီၫြတ္ၾကပါစို႔'' ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အညီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္၊ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ႏွင့္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္မွ  ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ပုဂၢလိက အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ သတင္း မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံုးက တက္ညီ လက္ညီျဖင့္ အဂတိလုိက္စားမႈကို ဆက္လက္ပူးေပါင္း တုိက္ဖ်က္ၾကရန္ အေလးအနက္ ဆႏၵျပဳရင္း သဝဏ္လႊာ ေပးပို႔ အပ္ပါသည္။

Read 123 times Last modified on Monday, 09 December 2019 08:49