SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

လူပုဂိ္ၢဳလ္တစ္ဦးဦး၊ လူ့အဖြဲ႔အစည္း တစ္ရပ္ရပ္ရဲ႕ စီးပြားေရးနဲ့ လူမႈေရးတြင္ ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ပါး ခ်မ္းသာေရးနဲ့ သာယာ၀ေျပာေရးတို႕အတြက္ ေျဖာင္႕မတ္တည္ၾကည္မႈဟာ မရိွမျဖစ္ လုိအပ္ခ်က္ျဖစ္

Tuesday, 10 December 2019 09:02 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

 

ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္  အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားသည့္မိန္႔ခြန္း

(၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၉ ရက္)

 

ဒီေန႔မွာက်ေရာက္တဲ့  အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားနဲ႔ ကုလသမဂၢ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ကြန္ဗင္းရွင္းရဲ႕(၁၆) ႏွစ္ျပည့္ အခါသမယကုိ ႂကြေရာက္လာၾကတဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္အဖြဲ႕ဥက္ၠ႒၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ ဥကၠ႒နဲ႔ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္ဥကၠ႒၊ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴးနဲ႔ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ေရးရာ ေကာ္မတီဥကၠ႒မ်ား၊ ဌာနဆုိင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ား၊ သံတမန္မ်ား၊ United Nations Office on Drugs and Crime UNODC ၊ United Nations Development Programme-UNDP နဲ႔ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ပုဂ္ၢိဳလ္မ်ား၊  မီဒီယာမ်ားနဲ႔  ဖိတ္ၾကားထားတဲ့  ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားအားလံုး မဂၤလာအေပါင္းနဲ႔ ခေညာင္းၾကပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလ်က္ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သအပ္ပါတယ္။

 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားကုိ ကမၻာ့အသုိက္အ၀န္းအတြင္း ကြန္ဗင္းရွင္း အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားနည္းတူ မိမိတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကလည္း ခမ္းနားသုိက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပႏိုင္ျခင္းအတြက္ မ်ားစြာဂုဏ္ယူ ၀မ္းေျမာက္မိပါတယ္။ ဒီႏွစ္မွာ ယခင္ႏွစ္မ်ားကထက္ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔စြာ ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္၀န္း ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ နယ္ေျမအပါအ၀င္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား အားလံုးတို႔မွာ က်င္းပႏိုင္ျခင္းျဖစ္တဲ့ အတြက္ ပုိမုိ၍ ေက်နပ္အားရမိပါတယ္။  ႏိုင္ငံေတာ္ အစုိးရအေနနဲ႔  မိမိတုိ႔ႏိုင္ငံကုိ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲၿပီး တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းကာ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတုိး တက္တဲ့ ဒီမုိကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကီးအျဖစ္ ေပၚထြန္းလာေရးအတြက္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ စီးပြားေရးမူ၀ါဒမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတို႔ကုိ အားလံုးပူးေပါင္းပါ၀င္တဲ့ ျပည္သူလူထု အေျချပဳ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးနဲ႔ တည္ေဆာက္ေရး ခရီးလမ္းအား  ေလွ်ာက္လွမ္းလ်က္ရိွပါတယ္။ ဒီခရီးလမ္းမွာ ႏွစ္ကာလရွည္ၾကာစြာ အျမစ္တြယ္ရွင္သန္ေနတဲ့ အဂတိလုိက္စားမႈ ျပႆနာဟာ အဓိကက်တဲ့ ခလုတ္တံသင္း ျဖစ္ေနတယ္လုိ႔ မိမိတုိ႔ အစုိးရက နားလည္သေဘာေပါက္ထားတဲ့ အားေလ်ာ္စြာ ႏိုင္ငံေရး စိတ္ဆႏၵျပင္းျပစြာနဲ႔ အဂတိကင္းစင္တဲ့ လူ႔အသုိက္အ၀န္း ျဖစ္ေပၚလာေရး ရည္မွန္းၿပီး အစဥ္္တစုိက္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရိွပါတယ္။

 

အဂတိလုိက္စားမႈဟာ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ကာလမွာ ႏိုင္ငံမ်ားကုိ အမ်ားဆံုး ပ်က္စီးယုိယြင္းေစတဲ့ ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူလူထုရဲ႕အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ေလလြင့္ဆံုး႐ႈံးေစျခင္း၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး မမွ်တမႈမ်ားကုိ က်ယ္ျပန္႔ေစျခင္း၊ လူထုအတြင္း မေက်နပ္မႈမ်ားနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး အစြန္းေရာက္မႈမ်ား ေပါက္ဖြားေစျခင္း၊ အင္စတီ က်ဴးရွင္းမ်ားအေပၚ ယံုၾကည္မႈ က်ဆင္းေစျခင္းတို႔ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။

 

ဒါ့အျပင္ အဂတိလုိက္စားမႈဟာ ျပည္သူလူထုအတြင္း မညီမွ်မႈနဲ႔ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကုိ သက္ဆုိးရွည္ေစပါတယ္။ လူထုရဲ႕ကုိယ္စိတ္ခ်မ္းသာမႈနဲ႔ ၀င္ေငြခြဲေ၀မႈအေပၚ ထိခုိက္ေစၿပီး လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးတုိ႔တြင္ ညီတူညီမွ်ပါ၀င္ႏိုင္မႈ အခြင့္အေရးကုိလည္း ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းေစပါတယ္။

 

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ကုလသမဂၢ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ကြန္ဗင္းရွင္းကုိ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒကုိ ျပ႒ာန္းခဲ့ပါတယ္။

 

၂၀၁၄   ခုႏွစ္မွာ  အဂတိလုိက္စားမႈ  တုိက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ကုိ ဖြဲ႕စည္းတာ၀န္ ေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္။  အဂတိလုိက္စားမႈကုိ  ပုိမုိတုိက္ဖ်က္ႏိုင္ရန္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ေကာ္မရွင္ကုိ အသစ္ျပန္လည္ ဖြဲ႕စည္းၿပီး တာ၀န္ေပးအပ္ ခဲ့ပါတယ္။ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးကုိ အမ်ဳိးသားေရး တာ၀န္တစ္ရပ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေရး၊ သန္႔ရွင္းေသာ အစုိးရနဲ႔ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ျဖစ္ထြန္းေရး၊ ဌာနဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးမွာ ဂုဏ္သိကၡာနဲ႔ တာ၀န္ယူႏိုင္မႈျမင့္မား တုိးတက္လာေရး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ပုိင္ ပစၥည္းမ်ားနဲ႔ ဘ႑ာေငြမ်ား ေလလြင့္ဆံုး႐ႈံးမႈ မရိွေစေရး၊ ႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ႕အက်ဳိးစီးပြားကုိ ထိခုိက္မႈမရိွေစေရးတို႔ အတြက္  ၂၀၁၈  ခုႏွစ္မွာ အဂတိ လုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒကုိ  စတုတၳအႀကိမ္ ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္း ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီဥပေဒမွာ အဂတိလုိက္စားမႈရဲ႕အဓိပၸာယ္ဟာ နက္နဲက်ယ္ျပန္႔ၿပီး လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျခင္းထက္ မ်ားစြာေက်ာ္လြန္မႈရိွတာကုိ နားလည္ၾကရန္ လုိအပ္ပါတယ္။ ယခုအခါ ဥပေဒမူေဘာင္ ပုိမုိခုိင္မာေတာင့္တင္းလာတဲ့ အားေလ်ာ္စြာ  အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ လြတ္လပ္စြာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ကုိင္ခြင့္ရရိွၿပီး  ႏိုင္ငံေတာ္တစ္၀န္းလံုးမွာ  တံစုိးလက္ေဆာင္ယူျခင္း/ ေပးျခင္းတို႔သာမက ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ေငြေၾကး၊ ပစၥည္းနဲ႔ ပုိင္ဆုိင္မႈထိခုိက္နစ္နာ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးေစျခင္းတို႔ကုိ ေလ်ာ့က်ေစဖုိ႔ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး  အစဥ္အလာ နည္းလမ္းမ်ားျဖစ္တဲ့ တင္းက်ပ္သည့္  ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ တီထြင္ေရးဆြဲ ျပ႒ာန္းျခင္းႏွင့္ ပုိမုိတိက်စြာ လုိက္နာေစရန္ အသံုးျပဳျခင္း နည္းလမ္းတို႔ဟာ ထိေရာက္မႈရိွပါတယ္။

 

အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးကုိ အသိပညာေပးျခင္း၊ တားဆီးကာကြယ္ျခင္းနဲ႔ စံုစမ္းစစ္ေဆး အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းဆုိၿပီး လုပ္ငန္းစဥ္သံုးရပ္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါတယ္။ အသိပညာေပးေရး လုပ္ငန္းစဥ္အေနနဲ႔ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ားအတြက္  ေျဖာင့္မတ္ တည္ၾကည္မႈ ျမႇင့္တင္ေရး စာေစာင္မ်ားျဖန္႔ေ၀ျခင္း၊ တက္ၠသုိလ္ မ်ားအဆင့္ ေျဖာင့္မတ္တည္ၾကည္မႈ လူငယ္စခန္းဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ အစုိးရဌာနမ်ားနဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ တာ၀န္ယူမႈတာ၀န္ခံမႈနဲ႔ ေျဖာင့္မတ္တည္ၾကည္မႈ ျမင့္မားလာေစေရးတို႔ အတြက္ တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္မ်ားမွာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါတယ္။ ေျဖာင့္မတ္တည္ၾကည္မႈ ရိွျခင္းကလည္း ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးဆုိင္ရာ အေဆာက္အအံုရဲ႕ အေရးႀကီးတဲ့ မ႑ိဳင္တစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ လူပုဂိ္ၢဳလ္ တစ္ဦးဦး၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္ရပ္ရဲ႕စီးပြားေရးနဲ႔ လူမႈေရးတြင္ ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ပါးခ်မ္းသာေရးနဲ႔ သာယာ၀ေျပာေရး တို႔အတြက္ ေျဖာင့္မတ္တည္ၾကည္မႈဟာ မရိွမျဖစ္    လုိအပ္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။    ႏိုင္ငံေတာ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကုိ   ထိေရာက္မႈ ရိွေစရန္အတြက္  ေျဖာင့္မတ္တည္ၾကည္မႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အပုိင္းတြင္သာမက ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရး က႑မ်ားအတြက္ပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစား ေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ယင္းတို႔ရဲ႕ အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑မ်ားဟာ ႏိုင္ငံတစ္၀န္းလံုးမွာ ေျဖာင့္မတ္တည္ၾကည္မႈ ရိွေရးအတြက္ ေသခ်ာမႈ ျဖစ္ေစပါတယ္။ ေျဖာင့္မတ္တည္ၾကည္မႈရိွေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ အစုိးရဌာနဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္သာမက တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑မ်ားပါ  အပါအ၀င္ျဖစ္ေစရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေျဖာင့္မတ္တည္ၾကည္မႈသည္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရႏွင့္သာ သက္ဆုိင္သည္ မဟုတ္ဘဲ ျပည္သူလူထုက ပထမဦးဆံုး ေျဖာင့္မတ္တည္ၾကည္ေသာ အျပဳအမူမ်ားကုိ ထိေတြ႕ခံစားရမည့္ အဆင့္ဆင့္ေသာ ေအာက္ေျခအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားအထိ စိမ့္၀င္ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစရမွာျဖစ္ပါတယ္။ တားဆီးကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္အေနနဲ႔ အစုိးရဌာနေတြမွာ အဂတိလုိက္စားမႈ တားဆီးကာကြယ္ေရး အဖြဲ႕(Corruption Prevention Unit-CPU)မ်ား ဖြဲ႕စည္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းနဲ႔ ပုဂၢလိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အဂတိ လုိက္စားမႈ ကင္းေ၀းေစရန္ က်င့္၀တ္(Code of Conduct-CoC) ေရးဆဲြလုိက္နာေစျခင္း နည္းလမ္းမ်ားနဲ႔  ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေနပါတယ္။  ပုဂၢလိကအက်ဳိးစီးပြားထက္ အမ်ားျပည္သူ အက်ဳိးစီးပြားကုိ ဦးစားေပး အေလးထားရန္အတြက္ က်င့္၀တ္တန္ဖုိးမ်ား၊ စံႏႈန္းမ်ားကုိ အစဥ္ေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္းျခင္းျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္တည္ၾကည္မႈ ရိွေစရန္ျဖစ္ပါတယ္။ အဂတိ လုိက္စားမႈျဖစ္ႏိုင္ေျခ ဂယ္ေပါက္မ်ားကုိ ပိတ္ဆုိ႔ႏိုင္ရန္ျဖစ္လုိ႔ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္    ေရရွည္အက်ဳိး ရိွေစမည့္   နည္းလမ္းေကာင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

 

ကုလသမဂ္ၢ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ကြန္ဗင္းရွင္းဟာ ယခုအခါ ကမၻာ့အလ်င္ျမန္ဆံုး အတည္ျပဳေသာ ႏိုင္ငံတကာကြန္ဗင္းရွင္းမ်ားထဲက တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ၿပီး အဖြဲ႕၀င္ေပါင္း ၁၈၆ ခုတို႔က အားလံုးနီးပါး အတည္ျပဳလာတဲ့  Universal    Ratification ျဖစ္လာႏိုင္ျခင္းက အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ျခင္းကုိ တစ္ကမၻာလံုးက ၀ုိင္း၀န္း ေထာက္ခံၾကျခင္းလုိ႔  ဆုိႏိုင္ပါတယ္။  ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံခ်င္း အလုိက္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားအျပင္  ႏိုင္ငံအမ်ား  ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္သည့္ အဂတိလုိက္စားမႈ၊ ယင္းနဲ႔ဆက္ႏႊယ္တဲ့    အမႈအခင္းမ်ားကုိ   တားဆီးကာကြယ္ တုိက္ဖ်က္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

 

အဂတိလုိက္စားမႈကုိ စိတ္ပါလက္ပါ ဆန္႔က်င္ တုိက္ဖ်က္ၾကျခင္းျဖင့္ အဂတိလုိက္စားမႈ ကင္းစင္တဲ့ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္ျဖစ္ေပၚေစ ႏိုင္ျခင္းထက္သာလြန္ၿပီး တရားဥပေဒ စုိးမုိးတဲ့ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ကုိပါ ေဖာ္ေဆာင္ေစႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈရိွတဲ့ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား တည္ေဆာက္ေရးကုိပါ ျဖစ္ထြန္းေစမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ လူသားတုိင္း မိမိတို႔ရရိွခံစားႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ လက္လွမ္းမီေစၿပီး စိတ္ေရာကုိယ္ပါ က်န္းမာခ်မ္းသာတဲ့ လူေနမႈဘ၀မ်ားကုိ ပုိင္ဆုိင္ေစႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

ကမ္ၻာ့ကုလသမဂ္ၢရဲ႕ ၂၀၃၀ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အစီအစဥ္္ပါ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတုိင္  ၁၇  ခုထဲက ပန္းတုိင္ ၁၆ တြင္ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးရဲ႕အေရးပါမႈကုိ ထင္ရွားစြာ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ယင္းမွာ ႏိုင္ငံမ်ားအေနႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့တဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာၿပီး အားလံုးပါ၀င္တဲ့ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ျမႇင့္တင္ေရး၊ တရားမွ်တမႈကုိ လက္လွမ္းမီႏိုင္မႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင့္  အဆင့္တုိင္းမွာ  အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရိွတဲ့၊ တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈရိွတဲ့၊ အားလံုးပါ၀င္တဲ့ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားတည္ေဆာက္ေရးတို႔ကုိ တရားမ၀င္ ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ ဆံုး႐ႈံးသြားတဲ့ ႏိုင္ငံပုိင္ပစၥည္းမ်ား ျပန္လည္သိမ္းဆည္းမႈ လုပ္ငန္းခုိင္မာေရး၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈႏွင့္ အဂတိလုိက္စားမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရိွၿပီး တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈနဲ႔ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွတဲ့၊  အားလံုးပါ၀င္တဲ့  အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား တည္ေဆာက္ေရး စသည္တို႔က တစ္ဆင့္ လုပ္ေဆာင္သြားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

 

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲၿပီး   ဟန္ခ်က္ညီတဲ့   ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္မႈ စီမံကိန္း(MSDP ၂၀၁၈-၂၀၃၀)ကုိ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ ၂၀၃၀ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတုိင္မ်ားနဲ႔ အဓိကခ်ိတ္ဆက္ၿပီး    ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္သြားႏိုင္ဖုိ႔    ခ်ိန္ညိႇထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ MSDP မ႑ိဳင္(၁) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ တည္ၿငိမ္မႈရဲ႕ မဟာဗ်ဴဟာမွာ ပါ၀င္တဲ့ ေကာင္းမြန္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရဲ႕ စြမ္းေဆာင္မႈနဲ႔ အဆင့္တုိင္းမွာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ထိေရာက္စြာ ခ်မွတ္ႏိုင္မႈ တုိးတက္ ေကာင္းမြန္ေရးတို႔အတြက္ အဂတိလုိက္စားမႈကုိ ဆန္႔က်င္တုိက္ဖ်က္ရာမွာ ပူးေပါင္းပါ၀င္ၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းအပ္ပါတယ္။

 

ဒီမဂၤလာရိွတဲ့ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားနဲ႔ ကုလသမဂၢအဂတိ လုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး ကြန္ဗင္းရွင္းရဲ႕(၁၆) ႏွစ္ျပည့္ အခါသမယမွာ ကြန္ဗင္းရွင္းပါ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားနဲ႔  အေျခခံမူမ်ားဆုိင္ရာ  ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ကတိက၀တ္မ်ားကုိ ထပ္ေလာင္း အတည္ျပဳပါတယ္။

 

““အဂတိလုိက္စားမႈ ဆန္႔က်င္ေရးအတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အားလံုး စုေပါင္း ညီၫြတ္ၾကပါစုိ႔”” ဆုိတဲ့ ေဆာင္ပုဒ္နဲ႔အညီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္၊ ဥပေဒျပဳေရး မ႑ိဳင္နဲ႔ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္မွ ပုဂ္ၢိဳလ္မ်ား၊ တာ၀န္ရိွသူမ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ပုဂၢလိက အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာမ်ားနဲ႔ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးက တက္ညီလက္ညီျဖင့္အဂတိလုိက္စားမႈကုိ ဆက္လက္ပူးေပါင္း တုိက္ဖ်က္ၾကဖုိ႔ အေလးအနက္ ဆႏၵျပဳရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္။

 

 

Read 171 times Last modified on Tuesday, 10 December 2019 09:04