SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ဒုတိယ အႀကိမ္ ျပင္ဆင္သည္႕ဥပေဒမူၾကမ္း ယေန့ စတင္ေဆြးေႏြး

Wednesday, 26 February 2020 12:08 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ေနျပည္ေတာ္  ေဖေဖာ္၀ါရီ  ၂၅၊

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ (၁၅)ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း ၁၂ ရက္ေျမာက္ေန႔ကို ယေန႔နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္  ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို   ဒုတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းပါ ပုဒ္မ၊ ပုဒ္မခြဲမ်ားအေပၚ အမည္စာရင္းတင္သြင္းထား ၾကေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးျခင္းမျပဳမီ တပ္မေတာ္ သားလႊတ္ ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအာင္စန္းခ်စ္က မိမိအပါအ၀င္  လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၄၄ ဦးက လက္မွတ္ ေရး ထိုးၿပီး ၁၇-၉-၂၀၁၉  ရက္တြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို  ဒုတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ မူၾကမ္းကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယကထံ တင္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔တင္ျပခဲ့ရာတြင္ ျပင္ဆင္ခ်က္ကိုးခ်က္ ပါ၀င္ခဲ့ ေၾကာင္း၊ အဆုိပါကိစ္ၥ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကအေနျဖင့္ စိစစ္ရန္အတြက္  ဥပေဒ ေလ့လာ စိစစ္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီကိုလည္းဖြဲ႕စည္းခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း ၁၀-၂-၂၀၂၀ ရက္၌ျဖန္႔ေ၀ေသာ ျပင္ဆင္ခ်က္ ဇယားတြင္  မွားယြင္းၿပီးေဖာ္ျပခဲ့ေၾကာင္း၊ တင္ျပခ်က္ပါ စာသားအခ်ဳိ႕ကို ပယ္ဖ်က္ၿပီး တင္ျပလာေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ ၁၃၅ အရ ဥပေဒမူၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေသးစိတ္ ေလ့လာ စိစစ္ရန္သာရွိၿပီး ပယ္ဖ်က္ျခင္းျပဳလုပ္ထားျခင္းအေပၚ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ေသခ်ာစြာ မစိစစ္ဘဲျပဳလုပ္ ထားျခင္း အေပၚကန္႔ကြက္ေၾကာင္း၊ ဤဥပေဒမူၾကမ္းမ်ားကို မွန္ကန္မႈ ရွိ၊ မရွိ ေသခ်ာစြာျပန္လည္ စိစစ္သင့္ေၾကာင္း ရွင္းလင္း တင္ျပသည္။

၎အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဥပေဒမူၾကမ္းမ်ား ေလ့လာစိစစ္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာ ျမတ္ဉာဏစိုးက ျပန္လည္ ရွင္းလင္းရာ မိမိတို႔အေနျဖင့္ျပင္ဆင္ထားျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ ေရးထံုးပိုင္းဆိုင္ရာ ျပင္ဆင္ျခင္း မ်ားက လြဲ၍ျပင္ဆင္ခြင့္လည္း မရွိေၾကာင္း၊ ဥပေဒစာသားမ်ားကိုျပင္ဆင္၍ မရေၾကာင္း ရွင္းလင္း တင္ျပသည္။ အဆိုပါ ကိစမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္နာယကက ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအာင္စန္းခ်စ္ တင္ျပ သြားသည့္ ကိစမ်ားအတြက္ ႐ံုး၏ လိုအပ္ခ်က္ ရွိသြားေၾကာင္း၊ ျပန္လည္ ျဖည့္စြက္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဆြးေႏြးၾကမည္ဆိုပါက ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအာင္စန္းခ်စ္ တင္သြင္းသြားသည့္ အခ်က္ေပၚတြင္ မူတည္ၿပီး ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ အစည္းအေ၀းအစီအစဥ္ အတုိင္းျပန္လည္က်င္းပၿပီး   ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးၾကရာ ကရင္ျပည္နယ္မဲဆႏ္ၵနယ္ အမွတ္(၅)မွ ဦးစိုင္းသန္းႏိုင္က  ဥပေဒမူၾကမ္းကို ေလ့လာၾကည့္သည့္အခါ ဦးေဆာင္ တင္သြင္းသူ (မိမိအပါအ၀င္) ေျခာက္ဦး၊ မူလဥပေဒမူၾကမ္းက ခုနစ္ခု၊ ျပင္ဆင္ရန္ အခ်က္ေပါင္းက ၁၄၂ ခ်က္၊ တစ္ဦးခ်င္း ေဆြးေႏြးခြင့္ရသည့္အခ်ိန္က ၈ မိနစ္၊ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ခုခ်င္းကိုဖတ္ျပရင္ေတာင္  အခ်ိန္ကမေလာက္ပါေၾကာင္း။

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး  အခန္း (၁၂)မွာ အတိအက် ျပ႒ာန္းထားေသာ္လည္း ယခုလို တစ္ႀကိမ္ တည္း၊ တစ္ၿပိဳင္တည္း အၿပိဳင္တင္သြင္းလာ ျခင္းသည္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီလိုလားသူမ်ား၏  ထူးျခား ေျပာင္ေျမာက္သည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြ အျဖစ္ သမိုင္းမွတ္တမ္း တင္က်န္ခဲ့မွာေသခ်ာေၾကာင္း၊ ဥပေဒ မူၾကမ္း စတင္တင္ သြင္းသူ ဦးသိန္းထြန္းႏွင့္ ေနာက္ဆုံး တင္သြင္းသူ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္တို႔ အၾကား ၾကားကာလမွာ   တစ္ႏွစ္ နီးပါး (တစ္ႏွစ္ျပည့္ဖို႔ (၁၅)ရက္ခန္႔သာ)လိုေၾကာင္း၊ ဦးသိန္းထြန္း(ေက်ာင္းကုန္း)ပါအဖြဲ႕၏ ပုဒ္မ(၂၆၁)ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ျပင္ဆင္ခ်က္ ဥပေဒမူၾကမ္းမွာ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကို သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ေတြမွ ဆႏ္ၵမဲစနစ္ႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ဖို႔ျပင္ဆင္ထား တာေတြ႕ရေၾကာင္း၊ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ေတြကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ တိုးေပးသည့္ Decentralization ေဆာင္ရြက္လိုျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီဖက္ ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ထူေထာင္ဖို႔ ေႂကြးေၾကာ္ေနၾကသူေတြ၏ ျပင္ဆင္ခ်က္ထဲ မွာေတာ့ ဒီအခ်က္ပါ၀င္ လာျခင္း မရွိေၾကာင္း၊  ထိုအရာဟာ ဘာကို ေျပာတာလဲဆိုေတာ့  စ္ခါတစ္ရံမွာ အရွိန္အ၀ါႀကီး၊ အသိုင္းအ၀ိုင္းႀကီးကဆို ေပမယ့္ အေျပာႏွင့္ အလုပ္ဟာ ထပ္တူမက်တတ္ဘူး ဆိုသည့္ သင္ခန္းစာကို ျပည္သူေတြ ရလိုက္မယ္လို႔ ထင္ေၾကာင္း။

ႏိုင္ငံေတာ္ သမတ ၊ ဒုတိယ သမတ မ်ား၏ အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းခ်က္ ျဖစ္သည့္ ပုဒ္မ(၅၉)(စ)ကိုေတာ့ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္(ပါ)အဖြဲ႕က ပယ္ဖ်က္ထားေၾကာင္း၊ ထိုျပ႒ာန္းခ်က္ကိုပဲ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္  စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေမာင္ေမာင္(ပါ) အဖြဲ႕ က ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား ခန္႔အပ္ရာမွာ လည္းေကာင္း၊ တိုင္းေဒသ ႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားခန္႔အပ္ရာမွာလည္းေကာင္း ထပ္မံျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္ ထားတာေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္   ဇြန္ ၁၆ ရက္တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမွာ လမ္းမေတာ္လႊတ္ေတာ္အမတ္ျဖစ္သည့္  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကိုယ္တိုင္ ပုဒ္မ(၅၉) (စ)ကဲ့သို႔ ျပ႒ာန္းခ်က္ကိုအဆိုျပဳတင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒမွာ ဒီလိုျပ႒ာန္းခ်က္ပါ၀င္လာေၾကာင္း၊   ““အမ်ဳိးစစ္မွ   အမ်ဳိးခ်စ္မယ္””ဆို သည့္  သေဘာတရားကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းက ေလးေလးနက္နက္ ယုံၾကည္ထားလို႔ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ လူတစ္စု လူတစ္ဖြဲ႕က စြပ္စြဲသမုတ္ေျပာဆို ေနၾကသလို လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္  ကိုရည္ရြယ္ၿပီး ျပ႒ာန္းခဲ့ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း ထင္ရွားေနၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကမာ့စူပါပါ၀ါ ႏိုင္ငံႀကီးေတြ၏ ၀ါဒခ်င္းအားၿပိဳင္မႈ၊ အက်ဳိး စီးပြားခ်င္း အားၿပိဳင္မႈ ေတြၾကားမွာ မိမိတို႔လို နည္းပညာေရာ ဓနအင္အားပါအားနည္း ခ်ဳိ႕တဲ့ေနသည့္ႏိုင္ငံမ်ဳိး အေနႏွင့္ ေနာင္ေရး အတြက္ေမွ်ာ္ေတြးၿပီး အဘက္ဘက္က ႀကိဳတင္ကာကြယ္ထားႏိုင္မွေတာ္ကာ က်လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း။

အင္အားႀကီးႏိုင္ငံ တခ်ဳိ႕ဟာ  မိမိတို႔ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္၊ မိမိတို႔ယုံၾကည္လက္ခံထားသည့္ အယူ၀ါဒက်ယ္ျပန္႔လာဖို႔ အတြက္ ႏိုင္ငံငယ္မ်ား အေပၚနည္းမ်ဳိးစုံႏွင့္ ဖိအားေပး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနၾကေၾကာင္း၊ ဒီလို ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ဘိုးဘြား အစဥ္အဆက္ ျမတ္ႏိုးတန္ဖိုးထားသည့္   စံႏႈန္းေတြ၊ အမ်ဳိးဂုဏ္၊ ဇာတိဂုဏ္ေတြကိုယုတ္ေလ်ာ့ သြားေအာင္ ဖန္တီး ႀကံေဆာင္ျခင္းနည္းလည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း၊ ဇာတိေသြး၊ ဇာတိမာန္ႏွင့္မ်ဳိးခ်စ္စိတ္သာမရွိခဲ့လွ်င္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံသည္  ယခုအခ်ိန္ထိ တိုင္းတစ္ပါးလက္ေအာက္က လြတ္ေျမာက္ဦးမည္ဟု မထင္ေၾကာင္း၊ ဗီယက္နမ္ စစ္ပြဲမွာ အေမရိကန္ ဘာေၾကာင့္ စစ္႐ႈံးခဲ့ ရတာလဲ၊ ေခတ္မီလက္နက္ထက္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္က အစြမ္းထက္ေၾကာင္း သမိုင္း သက္ေသျပသ သြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း။

တိုင္းတစ္ပါးသားႏွင့္  လက္ဆက္မိလို႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူး ၀င္ၿပိဳင္ခြင့္ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရသည့္ အမ်ဳိးသမီး၊ တစ္ႏိုင္ငံတည္းသား သာမန္အရပ္ သားကိုလက္ဆက္ႏိုင္ဖို႔ ရာထူးႏွင့္အေဆာငအေယာင္ကိုစြန္႔ခဲ့ရသည့္ ေတာ္၀င္မင္းသမီး၊ ထိုျဖစ္စဥ္ ေတြဟာ မိမိတို႔ႏိုင္ငံထက္ ဒီမို ကေရစီရင့္က်က္သည့္  ႏိုင္ငံေတြမွာ ရွိေနေၾကာင္း၊ ထို႔ထက္မက တခ်ဳိ႕ေသာ ဒီမို ကေရစီ ဦးေဆာင္ႏိုင္ငံေတြမွာပင္လွ်င္ ဘာသာေရး အရကန္႔သတ္မႈေတြ ရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊  ထိုအရာေတြ ကိုၾကည့္ ျခင္း အားျဖင့္ မိမိတို႔ လိုဒီမိုကေရစီေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္ဆဲႏိုင္ငံေတြမွာ ပုဒ္မ(၅၉)(စ)တို႔လို  ျပ႒ာန္းခ်က္ ေတြကိုပယ္ ဖ်က္ျခင္း သည္ လုံး၀ မသင့္ေတာ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးလိုေၾကာင္း။

ဦးထြန္းထြန္းဟိန္(ပါ) အဖြဲ႕၏ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံျပင္ဆင္ခ်က္ဥပေဒမူၾကမ္းပါျပင္ဆင္ခ်က္အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ (အဓိက အားျဖင့္) တပ္မေတာ္၏ ႏိုင္ငံေရးမွာပါ၀င္မႈ  အခ်ဳိးအစားကိုေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒက အပ္ႏွင္းသည့္ တပ္မေတာ္၏ အခန္း က႑ကိုကန္႔သတ္ ေလွ်ာ့ခ်ပိတ္ပင္လိုသည့္ သေဘာထားကိုျမင္ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ ယေန႔ကာလ   ႏိုင္ငံေတာ္၏အေျခအေနသည္ အျပန္အလွန္ ေလးစား အသိအမွတ္ျပဳမႈႏွင့္ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ ေနသည့္ ကာလ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္လက္ခံႏုိင္ေအာင္ လက္ခံလာႏုိင္သည့္   အေျခအေနေရာက္ ေအာင္ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေရြ႕ရမည့္အစား က်န္ရွိသည့္  သက္တမ္းကာလအတြင္းမွာ လြန္ထားသည့္ကတိကုိ တည္ခ်င္ လြန္းလို႔ (ကေသာကေမ်ာ)ႏွင့္  အေရြ႕ၾကမ္းၾကမ္းေရႊ႕သည္ဟုျမင္မိေၾကာင္း၊ ထုိအေရြ႕အေပၚ တစ္ဖက္လူက မလုိက္ႏုိင္ခဲ့ရင္  တည္ၿငိမ္မႈ အေနအထားပ်က္ယြင္းၿပီး တုိင္းျပည္၏ အေျခအေနသည္ ေကာင္းက်ဳိးထက္ ဆုိးက်ဳိး ဘက္ကုိ တြန္းပုိ႔သလုိျဖစ္သြားႏုိင္ေၾကာင္း။

လက္ရွိအသုံးျပဳေနသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္အလံမွာ အလ်ားလုိက္ အခ်ဳိးညီစြာျဖင့္ (၀ါ၊ စိမ္း၊ နီ)အေရာင္သုံးမ်ဳိး    ပါ၀င္ေန ေၾကာင္း၊  အ၀ါေရာင္က မဂၤလာရွိေသာ   ေတာ္၀င္အေရာင္  က်က္သေရမဂၤလာျပည့္၀ျခင္းသေဘာေဆာင္ေၾကာင္း၊  ထုိအေရာင္ကုိ တျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေတာ္၀င္အေရာင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း၊ အစိမ္းေရာင္က  စုိက္ပ်ဳိးေရးကုိ အေျခခံၿပီး ေအးခ်မ္းသာယာ စိမ္းလန္းစုိျပည္ေသာႏုိင္ငံအျဖစ္ ေဖာ္ၫႊန္းလုိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အနီေရာင္က ရဲရင့္ျခင္း၊ ျပတ္သားျခင္းသေဘာကုိ ေဆာင္ေၾကာင္း၊

တစ္ပြင့္တည္းေသာ   ၾကယ္ျဖဴပြင့္သည္ မကြဲမျပား၊ တစ္သားတည္းရွိျခင္း၊ ျပန္လည္စုစည္းျခင္း၊   ျပည္ေထာင္စုသား အားလုံး ဥမကြဲသုိက္မပ်က္    တစုတစည္းတည္း တည္ရွိေနျခင္းသေဘာအဓိပၸာယ္ကုိေဆာင္ေၾကာင္း။

ဦးထြန္းထြန္းဟိန္ႏွင့္အဖြဲ႕က ျပင္ဆင္ တင္ျပထားသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္အလံပုံစံကုိ ေလ့လာၾကည့္သည့္အခါ  ၾကယ္ျဖဴ ပြင့္ႀကီး အျပင္ က်က္သေရမဂၤလာ အေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စုံၿပီး ေအးခ်မ္းသာယာ စိမ္းလန္းစုိျပည္မႈ ကုိေဖာ္ၫႊန္းသည့္ အ၀ါေရာင္ႏွင့္ အစိမ္းေရာင္ ပါ၀င္လာျခင္း မရွိေတာ့ေၾကာင္း၊ ၾကယ္ျဖဴပြင့္ ၁၄ပြင့္ ပါ၀င္ေနျခင္းေတြ႕ရေၾကာင္း၊ တုိင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ ၁၄ ခုကုိ ကုိယ္စားျပဳေဖာ္ျပ လုိျခင္းျဖစ္မည္ဟု  ယူဆရေၾကာင္း၊ လက္ရွိကာလ   ျပည္နယ္ႀကီး တစ္ခု အတြင္းက လူမ်ဳိးစုတခ်ဳိ႕က ကုိယ္ပုိင္ ျပည္နယ္ျပ႒ာန္း ေပးရန္ ေတာင္းဆုိ ႀကံေဆာင္ေနၾကသည့္ အခ်ိန္မ်ဳိးမွာ ယခုလုိ ျပင္ဆင္ျခင္းသည္  မသင့္ေတာ္ဘူးဟု ေျပာခ်င္ေၾကာင္း၊  ဘူးေလးရာဖ႐ုံဆင့္  ျပႆနာကုိအစ ေဖာ္ေပးသလုိ ျပႆ နာကုိ လက္ယပ္ေခၚသလုိ ျဖစ္သြားႏုိင္ေၾကာင္း။

ထုိ႔ျပင္  အစုိးရတစ္ရပ္တက္လာတုိင္း က်င့္သုံးသည့္   ႏုိင္ငံေရးစနစ္မေျပာင္းလဲေၾကာင္း၊ အက်ဳိး၊ အျပစ္မဆင္ျခင္ဘဲ အလံ ပုံစံကုိတစ္မ်ဳိးၿပီးတစ္မ်ဳိး မၾကာခဏေျပာင္းလဲေနျခင္းသည္ မိမိတုိ႔ ႏုိင္ငံကုိ တည္ၿငိမ္မႈမရွိေသာ  ညီၫြတ္မႈ အားနည္း ေသာႏုိင္ငံအျဖစ္ ကမာကုိ ထုတ္ေဖာ္ျပသသလုိ ျဖစ္သြားႏုိင္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံ့ပုံရိပ္ကုိ ထိခုိက္က်ဆင္း ေစႏုိင္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဒီလုိႏုိင္ငံေတာ္ အလံ ပုံစံေျပာင္းလဲျခင္းကုိ မိမိအေနျဖင့္  သေဘာမတူႏုိင္ေၾကာင္း၊

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းျဖင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ဆႏႏွင့္အညီ ျဖစ္ေသာဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး တုိင္းႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား၏ စီမံပုိင္ခြင့္ အခြင့္အေရးကုိ ျမႇင့္တင္ေပးလုိေၾကာင္း၊ တုိင္းျပည္လည္းမနာ၊ လူထုအက်ဳိး ကုိလည္း မထိခုိက္သည့္ တစ္ဆင့္ၿပီး တစ္ဆင့္တုိးတက္ေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္မႈမ်ဳိးကုိသာ လုိလားေၾကာင္း၊ အနာဂတ္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ နယ္ေျမတည္တံ့ ခုိင္ၿမဲမႈကုိအာမခံခ်က္ ေပးႏုိင္သည့္ ျပင္ဆင္ခ်က္ မ်ဳိးကုိသာ ျပင္ဆင္သင့္ေၾကာင္း။

ယခု  ျပည္သူအမ်ား စုိးရိမ္ ပူပန္ေနၾက သလုိ မိမိအပါအ၀င္  လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏  ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားသည္  ဒီတစ္ခါေတာ့  ငါတုိ႔အလွည့္ေရာက္ၿပီေဟ့ ဆုိၿပီး Emotion ႏွင့္ လာမည့္ Election အတြက္  ရည္ရြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ေရရွည္ အက်ဳိး စီးပြားကုိ ေရွး႐ႈေသာ၊ ေစတနာမွန္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသာ ျဖစ္သင့္ေၾကာင္း တုိက္တြန္း ေဆြးေႏြးသည္။ တပ္မေတာ္ သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအာင္ေဇာ္ဦးက ရရွိတဲ့ အခ်ိန္အတြင္း ျပင္ဆင္ခ်က္ အားလုံးကို  ေဆြးေႏြးႏုိင္ျခင္း မရွိေသာ္လည္း   ႏုိင္ငံေတာ္၏   အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြား၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ လုံၿခံဳေရး၊ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူတစ္ရပ္လုံး၏ အက်ဳိးစီးပြားအလို႔ငွာ ဥပေဒမူၾကမ္းမ်ား အနက္မွ ကရင္ျပည္နယ္ မဲဆႏ္ၵနယ္အမွတ္(၅)မွ ဦးစိုင္းသန္းႏုိင္ အပါအ၀င္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္ ၁၄၅ ဦး တင္သြင္းသည့္ ပုဒ္မ ၅ ကို ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခ်က္အေပၚ မူတည္၍ ေထာက္ခံ ေဆြးေႏြး သြားမည္ျဖစ္ၿပီး  ပုဒ္မ ၆ ပုဒ္မခြဲ (ဃ)၊ ပုဒ္မ ၆ ပုဒ္မခြဲ(စ)၊ ပုဒ္မ ၇၊ ပုဒ္မ ၈၊ ပုဒ္မ ၁၄၊ ပုဒ္မ ၁၇ ပုဒ္မခြဲ(ခ)တို႔အား မူလ အတိုင္း ထားရွိရန္ ေဆြးေႏြး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။

ပုဒ္မ ၅ ကိုေဖာ္ျပပါအတိုင္း ““ႏုိင္ငံေတာ္ ၏ေျမထု၊ ေရထုႏွင့္ ေလထုတို႔ပါ၀င္ေသာနယ္နိမိတ္သည္ ဤဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ အတည္ျဖစ္သည့္ေန႔တြင္တည္ရွိသည့္ အတိုင္းျဖစ္သည့္အျပင္ ရရွိလာသည့္အျခား နယ္ေျမမ်ား ရွိလွ်င္ ထိုအျခားနယ္ေျမမ်ား လည္းပါ၀င္သည္””ဟု အစားထိုးျပင္ဆင္ ထားသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္းအစားထိုး ျပင္ဆင္ရသည့္ အက်ဳိးအေၾကာင္းေဖာ္ျပခ်က္အေနျဖင့္ ““ျပည္ေထာင္စု သမတျမန္မာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ နယ္နိမိတ္ တည္ရွိမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွိရင္းစြဲ နယ္နိမိတ္အျပင္   ႏုိင္ငံတကာခုံ႐ံုးက  အဆုံးအျဖတ္ေပးမႈေၾကာင့္ ရရွိလာေသာ နယ္နိမိတ္မ်ား အက်ဳံး၀င္လာေစရန္အတြက္ လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒျပ႒ာန္း ခ်က္တိက်ေစရန္အတြက္လည္းေကာင္းမူလျပ႒ာန္းခ်က္ကို   ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ရာ တြင္လည္း တည္ဆဲဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား အတိုင္း ေခတ္စနစ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ ျပင္ဆင္ ေပးလိုျခင္းျဖစ္ေနသည္”” ဟု ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။

မိမိတို႔ႏုိင္ငံသည္ ပထ၀ီႏုိင္ငံေရး အေျခအေနအရ ကမာ့အင္အားႀကီး ႏုိင္ငံမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္  မ်က္စိက် စရာ ပစ္မွတ္ ထားရာအေျခအေနမွာ တည္ရွိေနသည္ကို သုံးသပ္တတ္ရင္ ေလ့လာေတြ႕ရွိရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံမ်ားကိုေလ့လာရင္ ကမာ့လူဦးေရ အမ်ားဆုံးျဖစ္သည့္အျပင္ စူပါပါ၀ါႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံႏွင့္ အိႏ္ၵိယႏုိင္ငံ၊ လက္ရွိမိမိတို႔ႏွင့္အျငင္းပြားမႈ ျဖစ္ပြားေနၿပီး ကမၻာ့ လူဦးေရေပါက္ကြဲမႈ အမ်ားဆုံးႏုိင္ငံမ်ား အနက္မွ တစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ သည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ၊ နယ္နိမိတ္ထိစပ္မႈ ဒုတိယ အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး နယ္နိမိတ္ဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈမၾကာ ခဏျဖစ္ပြားေလ့ရွိသည့္ ထိုင္းႏုိင္ငံတို႔ႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္ေနသည့္အတြက္ ထိုပုဒ္မ ၅ သည္ အေရးႀကီးသည့္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ ခ်က္ျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ေျမထုႏွင့္  ေရထု ပိုင္နက္နယ္နိမိတ္မ်ားမွာ အထက္ကတင္ျပခဲ့ေသာ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ အျငင္းပြားမႈ မ်ားရွိခဲ့ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ၿပီးဆုံးျခင္း မရွိေသးေသာ ကိစရပ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာခုံ႐ံုးက အဆုံး အျဖတ္ေပး ရမည့္ ကိစရပ္မ်ားရွိေန ေသးသည္ကိုေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ လက္ရွိကာလအခ်ိန္အထိ  နယ္နိမိတ္ တိုင္းတာ သတ္မွတ္ၿပီးစီးမႈအေနျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွင့္ ၁၆၉ မိုင္၊ အိႏ္ၵိယႏွင့္ ၉၀၇ မိုင္၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ ၁၃၈၄ မိုင္၊ လာအိုႏွင့္ ၁၄၉ မိုင္၊ ထိုင္း ႏွင့္ ၃၆ မိုင္ခန္႔ အသီးသီး တိုင္းတာသတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး  ရာႏႈန္းျပည့္ တိုင္းတာၿပီးစီးမႈမွာ ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္၊ လာအိုတို႔ႏွင့္ထိစပ္ေနေသာ နယ္နိမိတ္မ်ားသာ   တိုင္းတာၿပီးစီးခဲ့ေသးေၾကာင္းကို သိရွိရေၾကာင္း၊ အိႏိ္ၵယႏုိင္ငံႏွင့္ နယ္နိမိတ္ တိုင္းတာမႈမၿပီးျပတ္ေသးသည့္ ကေဘာ္ခ်ဳိင့္၀ွမ္းေဒသ ၂၉ မိုင္၊ ျမန္မာ-တ႐ုတ္-အိႏိ္ၵယသုံးႏုိင္ငံ ဆုံသည့္ေနရာ ၇၉ မိုင္၊၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေလာက္ကိုင္ႏွင့္  ခ်င္းေရႊေဟာ္ၿမိဳ႕နယ္တို႔အတြင္းျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္နိမိတ္ဆိုင္ရာ အျငင္းပြား မႈမ်ား၊၂၀၁၆ ခုႏွစ္ဘုရားသုံးဆူမွာျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္နိမိတ္ဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ား၊ အို ၇ ေတာင္ကုန္း ကိၥ၊ လြယ္လန္း ေဒသ ကိစၥ၊ ေသာင္ရင္းျမစ္ေၾကာင္းနယ္ နိမိတ္ ကိစၥ၊ ပါခ်န္ျမစ္ေၾကာင္း နယ္နိမိတ္ ကိစၥ တို႔အျပင္ ေရထုပိုင္နက္ အေနျဖင့္လည္း ဂဂၤါကၽြန္း၊ ဂါတ္တိုင္ကၽြန္း၊ ေရခြဲေတာင္ ကၽြန္း ကၽြန္းသံုးကၽြန္း ပိုင္ဆိုင္မႈကို ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္  ထိုင္းႏုိင္ငံအၾကား  အျငင္းပြားေနရဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ေတြ႕ရွိရ ေၾကာင္း၊နယ္နိမိတ္ တိုင္းတာျခင္းမ်ား ၿပီးစီးသြားပါက ရရွိလာမည့္ ရလဒ္အေပၚ မူတည္ၿပီး ေျမျပင္ႏွင့္ ေရျပင္ ဧရိယာမ်ား ထပ္မံရရွိကာ ဧရိယာ အေျပာင္း အလဲျဖစ္ေပၚ လာႏုိင္ေၾကာင္း။

ထုိ႔ေၾကာင့္  လက္ရွိပိုင္ဆိုင္ထားသည့္  ဧရိယာအျပင္ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒမ်ားႏွင့္ႏုိင္ငံ တကာခုံ႐ံုး အဆုံးအျဖတ္မ်ား၊ နယ္နိမိတ္ ဆိုင္ရာတိုင္းတာမႈမ်ား ၿပီးစီးပါက ထပ္မံရရွိ ႏုိင္မည့္ အလားအလာမ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ဥပေဒေၾကာင္း အရ တရား၀င္ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ထိုပုဒ္မ ၅ ဟာမျဖစ္ မေနျပင္ဆင္သင့္သည့္  ျပ႒ာန္းခ်က္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊  ပုဒ္မ ၅ ကိုအစားထိုးျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္ခ်က္သည္ တစ္မ်ဳိးသားလုံးႏွင့္ သက္ဆိုင္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္နယ္နိမိတ္ ပိုင္ဆိုင္မႈ အတြက္ အေရးႀကီးေသာ ျပင္ဆင္ခ်က္ျဖစ္သည့္အတြက္   ႏုိင္ငံ၏ေရရွည္အက်ဳိးကို ေရွး႐ႈၿပီး ပုဒ္မ ၅ ျပင္ဆင္မႈကို   ေထာက္ခံေၾကာင္း။

မိမိတို႔ႏုိင္ငံ၏ သမိုင္းေၾကာင္းျဖစ္စဥ္မ်ားကို လ့လာၾကည့္မယ္ဆိုရငလြတ္လပ္ေရး ရၿပီးေနာက္ပိုင္း ျပည္တြင္း ေသာင္း က်န္းမႈမ်ား၊ ျပည္ပ ပေယာဂ ေသြးထိုးလံႈ႔ေဆာ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရး မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား၊ စီးပြားေရး က်ဆင္း မႈမ်ားႏွင့္အတူ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ဆုံး႐ႈံးၿပီး   ျပည္ေထာင္စုၿပိဳကြဲမည့္ အေျခအေနမ်ား စသည္တို႔ႏွင့္   ရင္ဆိုင္ရ တိုင္း တပ္မေတာ္က ၀င္ေရာက္ထိန္းသိမ္းတာ၀န္ယူခဲ့ရျခင္းကို အားလုံးအသိပဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္ဟာ ျပည္သူတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြား၊ တိုင္းရင္းသား အားလုံး၏ အသက္အိုးအိမ္ စည္းစိမ္မ်ားကို အစဥ္အၿမဲကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ခဲ့သည့္ အဓိကအက်ဆုံး အမ်ဳိးသားေရး အင္အားစုႀကီးျဖစ္သည့္အျပင္ ျမန္မာ့အေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး    အေတြ႕ အႀကံဳ ရင့္က်က္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းႀကီး တစ္ခုလည္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္မွာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီး အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားအတြင္း သေဘာထားကြဲလြဲမႈ၊   ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ အာဏာရအစိုးရကို  အတိုက္အခံ မ်ားက ထိုးႏွက္မႈ၊ ဦး၊ ဗိုလ္၊ သခင္အုပ္စုမ်ား ကြဲၿပီး အုပ္စုခ်င္း အားၿပိဳင္မႈ၊  ျပည္နယ္တစ္ခုက သီးျခားျပည္နယ္အျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုထဲက ခြဲထြက္ခြင့္ေပးရန္ႀကံစည္မႈ၊ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ တြင္ မင္းမဲ့စ႐ိုက္ဆန္သည့္လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈ မ်ား၊ အေမရိကန္ ေရတပ္၏ က်ဴးေက်ာ္ ၀င္ေရာက္မႈ စတာေတြျဖစ္ေပၚခဲ့သလို ထပ္မံ မျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္  တပ္မေတာ္က အမ်ဳိးသား ႏုိင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑မွာပါ၀င္ေနရျခင္းျဖစ္တယ္ဆိုသည္ကို နားလည္ၿပီးျဖစ္ လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ေနရျခင္းသည္လည္း  ျပည္သူမ်ား လိုလားေနေသာ ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္း ေပၚက ေသြဖည္မသြားေစရန္ ထိန္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္ေနရျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္းလည္း တင္ျပလိုေၾကာင္း၊ လက္ရွိ အခ်ိန္မွာ မိမိတို႔ ႏုိင္ငံအေနႏွင့္ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚ ေလွ်ာက္လွမ္းမႈကာလ  ႏုနယ္ေသးေသာ အခ်ိန္ ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္လုံၿခံဳေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး စသည့္စိန္ေခၚမႈ ေပါင္းမ်ားစြာ ရွိေနသည္ကိုေတြ႕ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊  ထို႔ေၾကာင့္   တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ အညီ အမ်ဳိးသား ႏုိင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑ကိုု ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑မ်ားမွာ  အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံ ေရးတာ၀န္ မ်ားကို ဆက္လက္ ထမ္းေဆာင္ ရန္လိုအပ္ေနေသးသည့္အတြက္ ပုဒ္မ ၆ပုဒ္မခြဲ(စ)၊ ပုဒ္မ ၁၄ နဲ႔ ပုဒ္မ ၁၇ ပုဒ္မခြဲ(ခ) တို႔ကို  မူလျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား အတိုင္းသာ  ထားရွိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္   ေရွးပေဒသရာဇ္ ကာလမွစၿပီး ယေန႔အထိ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစံုတို႔ စုေပါင္းေနထိုင္လာခဲ့ၾကသည့္အားေလ်ာ္စြာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး အားလံုးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး၏ဘံုအက်ဳိး စီးပြားအတြက္ မိမိႏုိင္ငံႏွင့္ ကိုက္ညီမည့္ ျပည္ေထာင္စု စနစ္ကို ေရြးခ်ယ္က်င့္သံုးရန္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၈ တြင္ ျပ႒ာန္း ထားျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း၊  လက္ရွိ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္  ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၊ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရ ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမ်ားကို  ဇယား(၁)(၂)(၃) တို႔ႏွင့္  ဥပေဒျပဳပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒျပဳ အာဏာမ်ားကို  ခြဲေ၀က်င့္သံုး လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အခြင့္အာဏာမ်ားကိုသာ တိတိက်က် ထိထိမိမိ ေဆာင္ရြက္ မည္ဆိုလွ်င္ ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ ၀ိေသသလကဏာမ်ား၊  အႏွစ္သာရမ်ား ပိုမိုေပၚလြင္လာမည္ျဖစ္ ၍ ပုဒ္မ ၈ ကို ျပင္ဆင္ရန္လံုး၀မသင့္ဘဲ  မူလအတိုင္းထားရွိသင့္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည္။

တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴးထက္လင္းက ပုဒ္မ ၆ ပုဒ္မခြဲ(ဃ) ႏွင့္  ပုဒ္မ ၇ တို႔၏   မူလျပ႒ာန္း ခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္ ဥပေဒမူၾကမ္းမွာ  ““စည္းကမ္းျပည့္၀”” ဆိုသည့္ စကားရပ္ကိုပယ္ဖ်က္ၿပီး အစားထိုး ျပင္ဆင္ ထား သည္ကိုေတြ႕ရေၾကာင္း၊ျပည္ေထာင္စု သမတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈ ခုႏွစ္)၏  အဓိကအႏွစ္သာရျဖစ္ၿပီး အေျခခံမူ (၆)ခ်က္မွာအပါအ၀င္ျဖစ္သည့္ ““စစ္မွန္၍ စည္းကမ္းျပည့္၀ေသာ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီ စနစ္ထြန္းကားေရး”” ဟုဆိုရာတြင္  ႏုိင္ငံသားမ်ားအားလံုး  လိုလားေတာင့္တသည့္ ဒီမိုက ေရစီစနစ္ က်င့္စဥ္ကို မိမိတို႔ ျမန္မာ့ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ က်င့္သံုးႏုိင္ေရးျပ႒ာန္းထား သည္ျဖစ္ေၾကာင္း။

ဒီမိုကေရစီ၏ အႏွစ္သာရသည္ စည္း ကမ္းတက်ျဖင့္  က်င့္ႀကံေနထိုင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ ဒီမို ကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလျဖစ္ ေပၚေနသည့္ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္မည္ဆိုပါက ဒီမိုက ေရစီစနစ္ကို ခုတံုးလုပ္ၿပီး ဥပေဒမ်ားကို လိုသလို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆို ေနၾကသည္ကို  ေတြ႕ရွိရ ေၾကာင္း၊  စင္စစ္အားျဖင့္ စည္းကမ္းႏွင့္ ဒီမိုကေရစီသည္ ခြဲျခား၍မရေၾကာင္း၊ စည္းကမ္းျပည့္၀ဆိုသည့္ စကားရပ္သည္ ccording to Law, Rule of Law ကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႐ံုးစည္းကမ္း၊ ေက်ာင္းစည္းကမ္းကဲ့သို႔ အဓိပာယ္က်ဥ္းက်ဥ္းျဖင့္ ကန္႔သတ္ျခင္း မ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ ဥပေဒႏွင့္အညီ လိုက္နာက်င့္သံုးရသည့္ ဒီမိုကေရစီကိုသာ ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္ကို ေစာင့္ထိန္းလိုက္နာက်င့္သံုးၾကရာတြင္ ဒီမိုကေရစီဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ တာ၀န္မ်ားကို ႏုိင္ငံသား အားလံုးက မွန္မွန္ကန္ကန္ႏွင့္ လိုက္နာ က်င့္သံုးၾကရန္လည္း လိုအပ္ေၾကာင္း။

ဒီမိုကေရစီကိုေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အဓိကေႏွာင့္ယွက္ဟန္႔တားမႈက   စည္းကမ္း၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ဥပေဒကို ေလး စားလိုက္နာမႈ အားနည္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ ခိုင္မာအားေကာင္းလာေစေရး အတြက္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ႏွင့္ထိုက္တန္ေသာ   စည္းကမ္းရွိမႈ၊ ဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာမႈတို႔   အထူးပဲ လိုအပ္ ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ မည္သည့္ စနစ္ကိုက်င့္သံုးသည္ျဖစ္ေစ ျပ႒ာန္းထား သည့္ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ား ရွိေနမည္ျဖစ္ၿပီး စည္းကမ္းသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ လမ္းၫႊန္ပဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ စည္းကမ္း မရွိသည့္ ဒီမိုကေရစီက်င့္သံုးမႈမ်ဳိးကို မိမိတို႔ ႏိုင္ငံတြင္ မျဖစ္ထြန္းေစရန္ ျပ႒ာန္းထား ျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ပုဒ္မ ၆ ပုဒ္မခြဲ (ဃ)ႏွင့္ ပုဒ္မ ၇ တို႔ကို   မူလအတိုင္း ထားရွိရန္ ေဆြးေႏြးလိုေၾကာင္း။

ပုဒ္မ ၁၄ ၏ မူလ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားတြင္ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္မ်ားမွာ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ရန္ ျပ႒ာန္း ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပင္ဆင္ရန္တင္ျပသည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို   လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းအလိုက္ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်သြားရန္ ျပင္ဆင္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊  ပုဒ္မ ၁၄  ကို ျပ႒ာန္း ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ား ကိုလည္း ေလ့လာသံုးသပ္ၾကည့္ရန္ လိုေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္ တို႔၏ မတရားက်ဴးေက်ာ္သိမ္းပိုက္မႈေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရေၾကာင္း၊   တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးေပါင္းစံု၏ စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ၊ တပ္မေတာ္၏ အသက္စြန္႔ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္ လြတ္လပ္သည့္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ႏိုင္ငံအျဖစ္ကို ျပန္လည္ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း နယ္ခ်ဲ႕တို႔၏ ေသြးထိုးသပ္လွ်ဳိမႈ၊   က်ဥ္းေျမာင္း သည့္  လူမ်ဳိးစြဲ၊ ၀ါဒစြဲ၊ ဘာသာစြဲ၊ ပါတီစြဲ၊ ေဒသစြဲ မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအယူအဆအေတြးအေခၚ အလြဲမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ေအး ခ်မ္းမႈမရွိဘဲ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ဆံုး႐ံႈးရမည့္အေျခအေနမ်ား  အႀကိမ္ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုအေျခအေနမ်ား ႀကံဳေတြ႕တိုင္းတြင္ တပ္မေတာ္ကပဲ ျပည္ေထာင္စုၿပိဳကြဲမည့္ အႏရာယ္၊ လြတ္လပ္ ေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာဆံုး႐ံႈးရမည့္ အႏရာယ္တို႔မွ  ကာကြယ္ ထိန္းသိမ္းခဲ့ရ ေၾကာင္း။

လက္ရွိႏိုင္ငံေရးအေျခအေနကို ေလ့လာ ၾကည့္မည္ဆိုပါက    ဒီမိုကေရစီအသြင္ ကူးေျပာင္းမႈေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာတြင္ သက္တမ္း အားျဖင့္ ကိုးႏွစ္ခန္႔သာရွိေသးၿပီး ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းမႈရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနဆဲ ကာလျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုအခ်ိန္တြင္ ျပည္တြင္း လက္နက္ကိုင္ေသာင္းက်န္းမႈမ်ား၊ ျပည္ပ ပေယာဂႏွင့္ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈမ်ား ေၾကာင့္ျဖစ္ ေပၚလာေသာ  အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းမႈမ်ား၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိေနၿပီး  ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိပါးေစာ္ကားရန္ ႀကံရြယ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား လည္းရွိေနေၾကာင္း ထင္ထင္ ရွားရွား ေတြ႕ျမင္ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေနာက္ခံသမိုင္းအရ ၁၉၄၉၊ ၁၉၅၈၊ ၁၉၆၂ ႏွင့္ ၁၉၈၈  ခုႏွစ္တို႔လို ႏိုင္ငံေတာ္ၿပိဳကြဲလုနီးပါး အေျခ အေနဆိုးမ်ားမက်ေရာက္ရန္ ဒီမိုကေရစီ သက္တမ္းႏုစဥ္ ကာလတြင္   ထိန္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ေရးသည္ လြန္စြာအေရးႀကီးေၾကာင္း၊ ယခုလိအသြင္ကူးေျပာင္းေရး ကာလတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ ၏ အမ်ဳိးသား အက်ဳိး စီးပြားအတြက္ရည္ရြယ္ၿပီးဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္ မ်ားကို အခ်ဳိးက် ပါ၀င္ေစရန္ ျပ႒ာန္းထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း။

စတင္သေႏ္ၶတည္ေပါက္ဖြားခဲ့သည့္အခ်ိန္ ကစ၍ တပ္မေတာ္သည္ အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရး ကိုပဲေရွး႐ႈေဆာင္ရြက္ခဲ့ ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္သည္  ဒီမိုကေရစီ တည္ေဆာက္ျခင္းကို လိုလားေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ၿပီး ျပည္သူမ်ား ေလွ်ာက္လွမ္း လိုသည့္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္းကို ၀ိုင္း၀န္းေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ တပ္မေတာ္ သားမ်ားက ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္မ ေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ ေသာကိစရပ္မ်ားမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအက်ဳိးအတြက္ ဥပေဒႏွင့္အညီ မွန္ကန္ သည့္ဘက္ကရပ္တည္ကာ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္ကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အနာဂတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ အတြက္ အမ်ဳိး သားႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈအခန္း က႑မွာ တပ္မေတာ္၏ ရင့္က်က္ေသာ အႀကံဉာဏ္ႏွင့္  ႂကြယ္၀ေသာအေတြ႕အႀကံဳမ်ားကိုပါ ထပ္ေဆာင္းျဖည့္ဆည္း ေပးျခင္းျဖင့္ စစ္မွန္၍ စည္းကမ္းျပည့္၀ေသာ  ပါတီစံုဒီမို ကေရစီ စနစ္ကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ပိုမိုထိေရာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံ ေရးစနစ္ေဟာင္း တစ္ခုမွ ဒီမိုကေရစီစနစ္ သစ္ကို ညင္သာစြာကူးေျပာင္းႏိုင္ေရးေဆာင္ရြက္ေနဆဲကာလတြင္ ႏိုင္ငံေရးလိုအပ္ခ်က္ အရ ယိမ္းယိုင္မႈ မရွိေစေရးအတြက္ တပ္မ ေတာ္က ထိန္းေက်ာင္းကူညီေနျခင္းသာျဖစ္ သည့္အတြက္ ထိုအခ်ိန္ မ်ဳိးတြင္ ပုဒ္မ ၁၄ ကို  ျပင္ဆင္ရန္ မလိုအပ္ေသးေၾကာင္း။

ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားကို တိုက္႐ိုက္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေစသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားလည္း   ကမာေပၚတြင္ ရွိေနခဲ့၊ ရွိေနဆဲျဖစ္ ေၾကာင္း၊   ၿဗိတိန္၊ ကေနဒါ၊ ဘာရိန္း၊ ဘူတန္၊ အိႏိ္ၵယ၊ ဖီဂ်ီ၊ အိုင္ယာလန္၊ ေဂ်ာ္ဒန္၊ ပါရာေဂြး၊ ထိုင္း စသည့္ႏိုင္ငံ မ်ားစြာ ရွိသည့္အနက္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံ၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားအရ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္မ်ားကို ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ မွ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္အထိ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ အခ်ဳိးက်ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေစခဲ့မႈ ကိုေတြ႕ ရေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ပါ၀င္ခဲ့ျခင္းသည္လည္း ႏိုင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္မႈမ်ား၊ လက္နက္ ကိုင္ပဋိပကျဖစ္ပြားမႈ မ်ားေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ကာလအထိ ပါ၀င္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ တည္ၿငိမ္လာၿပီး လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားခ်ိန္တြင္ ပါ၀င္ျခင္းမရွိေတာ့သည္ကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊   ထိုေနရာတြင္ သတိျပဳစရာ အခ်က္မွာ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ အေရွ႕တီေမာႏွင့္ အာေခ်ျပည္နယ္တို႔တြင္ပဲ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပက္ၡမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ကိုေတြ႕ရၿပီး တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာ ရွိေနသည့္ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံ အေျခအေနႏွင့္ မ်ားစြာကြာျခားသည္ကို သတိျပဳရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏   ဒီမိုကေရစီအသြင္ ကူးေျပာင္းမႈစတင္ခဲ့သည့္ ပထမအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းကာလမွ   လက္ရွိ အခ်ိန္ အထိ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေနျဖင့္ ပါတီတစ္ပါတီ၊ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးတည္း အေရး ကိုသာ ေဆာင္ ရြက္ေနျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားအတြက္ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရး ကိုသာ ဥပေဒႏွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိကာလတြင္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးကို တည္ေဆာက္ေနခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူမ်ားလိုလားေတာင့္တေနသည့္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္     ဖက္ဒရယ္ စနစ္ကို အေျခခံ သည့္ ျပည္ေထာင္စု စနစ္ကို တည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးစားေနသလို   တစ္ဖက္တြင္လည္း ျပည္တြင္း ေရးကို  ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္ ျခယ္လွယ္လိုသည့္ ေခတ္သစ္ကိုလိုနီမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ လက္ေ၀ခံ ျပည္တြင္းျပည္ပ ပုဆိန္႐ိုး မ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ျပန္လည္ မဆံုး႐ံႈးရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနရသည့္ အေျခ အေနျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုအေျခအေနမ်ဳိးတြင္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို  ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ မည္ ဆိုပါက မလိုလားအပ္သည့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းၿပီး   ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္း သာယာေရး၊ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ား အားလံုး၏ လူမႈစီးပြားဘ၀ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး တုိ႔ကို ဂ႐ုျပဳဦးတည္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္အခ်ိန္သာ ျဖစ္သည့္အတြက္ ပုဒ္မ ၁၄ အား ျပင္ဆင္ ရန္မသင့္ေၾကာင္းႏွင့္   မူလျပ႒ာန္းခ်က္အတုိင္းသာ ထားရွိသင့္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြး သည္။

တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဗုိလ္မွဴးႀကီးသန္းထုိက္က ပုဒ္မ ၆ (စ)ရဲ႕ မူလျပ႒ာန္းခ်က္မွာ ““ႏိုင္ငံေတာ္၏ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈ အခန္းက႑တြင္ တပ္မေတာ္ကပါ၀င္ထမ္းေဆာင္ ႏိုင္ေရးတုိ႔ကုိ အစဥ္တစုိက္ ဦးတည္သည္”” ဟု ျပ႒ာန္းထားေၾကာင္း၊ ဥပေဒမူၾကမ္းပါ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခ်က္မွာ ““ႏိုင္ငံေတာ္၏ အမ်ဳိးသား ႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑တြင္ ျပည္သူ႔ဆႏ္ၵႏွင့္အညီ တပ္မေတာ္က  ပါ၀င္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေရး တုိ႔ကုိ ဦးတည္သည္””ဟု ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈဆုိတာ ႏိုင္ငံ ေတာ္ အတြက္ အဓိကက်ေသာ ဒုိ႔တာ၀န္ အေရးသုံးပါး ေအာင္ျမင္မႈနဲ႔အတူ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံ့သမုိင္းေၾကာင္းကုိ   ေလ့လာပါက အစဥ္အလာေကာင္းေတြနဲ႔ ျပည့္စုံေနတဲ့ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ျပည္သူလူထုနဲ႔အတူ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး၊ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး စစ္ပြဲဆင္ႏႊဲၿပီး ႏိုင္ငံရဲ႕လြတ္လပ္ေရးကုိ  အရယူေပး ခဲ့ေၾကာင္း၊ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ေနာက္ပုိင္းမွလည္း ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ပုိင္နက္နယ္ေျမတည္တံ့ခုိင္ၿမဲမႈနဲ႔ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာတည္ရွိမႈကုိ အမ်ဳိးသားအက်ဳိး စီးပြားနဲ႔ယွဥ္ၿပီး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ ေၾကာင္း၊ ထုိ႔အတူ ႏိုင္ငံေတာ္ၿပိဳကြဲ ပ်က္စီး ေစမည့္အေျခအေနမ်ားက ကာကြယ္ ထိန္းသိမ္းေပးခဲ့ၿပီး အမ်ဳိးသားျပန္လည္ စည္းလုံး ညီၫြတ္ေရးနဲ႔ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးရရွိေစေရး အတြက္ အခါအခြင့္ သင့္တုိင္း ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ ေပးျခင္းသည္ သမုိင္းမွာ အထင္အရွား ျဖစ္ေၾကာင္း။

ထုိ႔ျပင္ ဒီမုိကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ က်င့္သုံးႏိုင္ေရး လုိအပ္သည့္ အေျခခံေကာင္းမ်ား တည္ေဆာက္ေပးခဲ့ၿပီး    ႏိုင္ငံေရး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္  အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ညင္သာေခ်ာေမြ႕ေစေရးအတြက္ ကမကထျပဳ ေဆာင္ရြက္ေပး ႏိုင္ခဲ့ျခင္းေတြ႕ရေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံ၏ သမုိင္းေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္မွာ တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑ႏွင့္ ရပ္တည္ ေဆာင္ရြက္ ခ်က္မ်ားသည္  အလြန္အေရးပါခဲ့ျခင္းကုိ  ေတြ႕ရွိ ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊   ႏိုင္ငံေရးသမုိင္းေၾကာင္း ျဖစ္စဥ္မ်ား အရ ႏိုင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္မႈ၊ စီးပြားေရး က်ဆင္းမႈမ်ားႏွင့္အတူ ဆူပူမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ၿပိဳကြဲမည့္ အေျခ အေနမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရတုိင္း တပ္ေတာ္က ၀င္ေရာက္ထိန္းသိမ္း တာ၀န္ယူခဲ့ရေၾကာင္း၊ ဥပမာအားျဖင့္ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံေရး ပဋိပကျဖစ္ေပၚစဥ္ အိမ္ေစာင့္ အစုိးရအေနျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုၿပိဳကြဲမည့္ အေျခအေန ျဖစ္ေပၚစဥ္ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီအစုိးရအေနျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အေထြေထြ မေက်နပ္ မႈမ်ားေၾကာင့္ ႐ုိးသားစြာဆႏျပ လႈပ္ရွားမႈမ်ား အေပၚ ႏိုင္ငံေရး အျမတ္ထုတ္ လုိသူမ်ားႏွင့္ တုိင္းျပည္ပ်က္စီးေရး ႀကံေဆာင္သူမ်ားေၾကာင့္ မင္းမဲ့စ႐ုိက္မ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ အေရးအခင္း ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ တစ္ဆက္တည္း အခြင့္ ေကာင္းယူကာ တုိက္ကြက္ေဖာ္လာသည့္အတြက္ နယ္စပ္ ေဒသ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ခဲ့သည့္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕ အေနႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ တာ၀န္ကုိ    အမ်ဳိးသား ႏိုင္ငံေရး အရ တာ၀န္ယ ူေဆာင္ရြက္ခဲ့ ရေၾကာင္း။

လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းစဥ္ကာလမွ ယေန႔အထိ ျဖတ္သန္းလာခဲ့ရသည့္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ား၊ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ အတူ ေပၚေပါက္လာသည့္ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၏ အေျခအေနမ်ား၊ တရားဥပေဒ စုိးမုိးမႈႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ အျပည့္အ၀ မရရွိေသးသည့္ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားလုိလားေနသည့္ ဒီမုိကေရစီ လမ္းေၾကာင္း ေပ်ာက္ပ်က္မသြားေစေရး အစဥ္အလာရွိသည့္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈ အခန္းက႑မွာ ပါ၀င္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေရးကုိ အစဥ္တစုိက္ဦးတည္ေနျခင္းျဖစ္တယ္ဆုိတာ ေတြ႕ရ ေၾကာင္း၊  ပါတီႏိုင္ငံေရး အေနျဖင့္ ပါ၀င္ေနျခင္းမဟုတ္ဘဲ  ဒုိ႔တာ၀န္အေရး သုံးပါးကုိ    ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္ ဒီမုိကေရစီႏိုင္ငံ ထူေထာင္ႏိုင္ရန္ အမ်ဳိးသား ႏိုင္ငံေရးအေနျဖင့္ ပါ၀င္ေနျခင္းသာျဖစ္သည့္ အတြက္ ပုဒ္မ ၆(စ) ““ႏိုင္ငံေတာ္၏ အမ်ဳိး သားႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑တြင္  တပ္မေတာ္ကပါ၀င္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေရးတုိ႔ကုိ  အစဥ္တစုိက္ဦးတည္သည္”” ဟု ျပ႒ာန္း ခ်က္အား မူလအတုိင္းသာ ထားရွိသင့္ ေၾကာင္း။

ပုဒ္မ ၈ ၏ မူလျပ႒ာန္းခ်က္သည္ ““ႏိုင္ငံေတာ္ကုိ  ျပည္ေထာင္စုစနစ္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္သည္””ဟု  ႐ုိးရွင္း တိက်စြာ ျပ႒ာန္းထားေၾကာင္း၊ ဥပေဒမူၾကမ္းမွာ  ““ႏိုင္ငံေတာ္ကုိ  ဒီမုိကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း တည္ေဆာက္ သည္”” ဟု ျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္ထားျခင္းကုိ  ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊   ထုိဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒကုိ  စတင္ေရးဆြဲကတည္းက  မိမိ ႏိုင္ငံ၏သမုိင္းေၾကာင္း၊ တုိင္းရင္းသားမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနထုိင္မႈ၊ ပထ၀ီအေနအထား၊ လက္ရွိ အရွိတရား၊   ႏိုင္ငံတကာအေတြ႕အႀကံဳ သင္ခန္းစာ စသည္တုိ႔ကုိ ၿခံဳငုံသုံးသပ္ၿပီး အသင့္ေတာ္ဆုံးစနစ္ျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စု စနစ္ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ရန္ ထုိပုဒ္မ ၈ ကုိ အေျခခံမူခ်မွတ္ျပ႒ာန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီမုိက ေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ အေျခခံထားၿပီး ထုိစနစ္ကုိေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထုိအေျခခံဥပေဒမွာ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္၏ ၀ိေသသမ်ား  ပါ၀င္ေနျခင္းကုိ ေလ့လာေတြ႕ရွိေၾကာင္း၊ အခန္း(၁)အေျခခံမူမွ ပုဒ္မ(၈)၊ (၉)၊ (၁၁)  မ်ားႏွင့္   အခန္း(၂)ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံအခန္းမွာ ပုဒ္မ ၄၉  တုိင္း ေဒသႀကီးခုနစ္ခု၊ ျပည္နယ္ ခုနစ္ျပည္နယ္၊ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမမ်ားျဖင့္ ပုိင္းျခားသတ္မွတ္ထားၿပီး ပုဒ္မ ၅၆ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ ခြင့္ရနယ္ေျမမ်ားကုိ သတ္မွတ္ထားျခင္းဟု ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ  အေျခခံတည္ေဆာက္ ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း။

ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ ၀ိေသသလကဏာ ျဖစ္သည့္  ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာမ်ားျဖစ္သည့္ ဥပေဒျပဳေရး အာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးအာဏာ၊ တရားစီရင္ေရးအာဏာမ်ားကုိ ခြဲေ၀က်င့္သုံးျခင္းဆုိင္ရာမ်ားကို  ေလ့လာ  ၾကည့္မည္ ဆုိလွ်င္ အခန္း(၁) အေျခခံမူေတြကုိ ေဒါက္တုိင္ထားၿပီး အခန္း(၄)ဥပေဒျပဳေရး၊ အခန္း(၅) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ အခန္း(၆) တရား စီရင္ေရးအခန္းမ်ားတြင္ ဗဟုိ(ျပည္ေထာင္စု)အစုိးရႏွင့္ (တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္) ေဒသ အစုိးရမ်ားပုိင္းျခား ခြဲေ၀က်င့္သုံးႏုိင္ေအာင္ အေသးစိတ္စနစ္တက် ေရွ႕ေနာက္ညီၫြတ္စြာ ဇယား (၁)၊ (၂)၊ (၃) ႏွင့္ (၅) မ်ားတြင္ တိတိက်က်ျပ႒ာန္းထားျခင္းကုိ ေတြ႕ရွိႏုိင္ေၾကာင္း၊  ထုိ႔ေၾကာင့္  လက္ေတြ႕က်ၿပီး ေလးနက္မႈရွိေသာ အႏွစ္သာ ရျပည့္၀သည့္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္မူကုိ အေျခခံထားသည့္  မူလျပ႒ာန္းခ်က္မွာ  ဒီမုိကေရစီ ဖက္ဒရယ္ဆုိသည့္ စကားရပ္အျဖစ္မပါ ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္မူဆုိင္ရာမ်ားကုိအေျခခံထားသည့္  အႏွစ္သာရမ်ား ပါ၀င္ေနျခင္းေၾကာင့္ ထပ္မံျဖည့္စြက္ရန္မလုိဘဲ  ပုဒ္မ    ကုိ  မူလ အတုိင္းသာထားရွိရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း။

ပုဒ္မ ၁၇ (ခ)   ျပ႒ာန္းခ်က္သည္ ““ ျပည္ေထာင္စု၊ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္၊ ျပည္ေထာင္စု နယ္ေျမ၊ ကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ ခြင့္ရစီရင္စုႏွင့္ ခ႐ုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ားတြင္ ကာကြယ္ေရး၊ လုံၿခဳံေရး၊ နယ္စပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စသည့္ တာ၀န္မ်ား ထမ္းေဆာင္ရန္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က  အမည္စာရင္းတင္သြင္းသည့္ တပ္မေတာ္သားမ်ား ပါ၀င္ သည္”” ဟု ျပ႒ာန္းထားၿပီး ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ ပယ္ဖ်က္ထားေၾကာင္း၊ ထုိျပ႒ာန္းခ်က္သည္ အခန္း(၁) ႏုိင္ငံေတာ္ အေျခခံ မူျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေျခခံမူသည္ ေဒါက္တုိင္ျဖစ္သည့္အတြက္ ပယ္ဖ်က္ရန္မသင့္ဘဲ အထက္မွာေဆြးေႏြး ခဲ့ၿပီးသည့္ တပ္မေတာ္သမုိင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ျဖစ္တည္မႈမ်ားအရ က်ေရာက္လာသည့္ အႏရာယ္မ်ဳိးစုံကုိ ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ႏုိင္မႈ၊ အမ်ဳိးသားေရးသမုိင္းအစဥ္အလာႀကီးျမတ္မႈ၊  ႏုိင္ငံအတြက္ အေရးႀကဳံလာတုိင္း ျပည္တြင္း ျပည္ပ အဖ်က္အေမွာင့္ အႏရာယ္မ်ားကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္သည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္၊ လက္႐ုံးရည္၊ ႏွလုံးရည္ျပည့္၀မႈ၊ အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ဦးေဆာင္မႈ စသည့္ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံေနသည့္  တပ္မေတာ္သည္    တုိင္းျပည္ ဖြံ႕ၿဖဳိး တုိးတက္ေရးအတြက္ ပုိင္းျခားသတ္မွတ္ထားသည့္ နယ္ေျမေဒသမ်ား၏ကာကြယ္ေရး၊ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာ၀န္မ်ား အတြက္ ေဒသဆုိင္ရာအစုိးရအဖြဲ႕မ်ားကုိ ၀န္းရံအားျဖည့္ပူးေပါင္းတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ႏုိင္ေရးအတြက္  ျပ႒ာန္းထားျခင္းျဖစ္သည္ကုိ ေတြ႕ရွိရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပုဒ္မ ၁၇(ခ)ကုိ လုံး၀ပယ္ဖ်က္ရန္ မသင့္ေၾကာင္း။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံ့အတိတ္ သမုိင္းေၾကာင္း ဆုိးရြားခဲ့သည့္  ျဖစ္စဥ္မ်ားကဲ့သုိ႔   ထပ္မံမျဖစ္ပြားေစရန္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္  ညိႇႏႈိင္းေဖာ္ေဆာင္ဆဲကာလျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ဒီမုိကေရစီသက္တမ္း ႏုနယ္ေသးသည့္  ကာလျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ပုဒ္မ ၆(စ)၊ ပုဒ္မ  ၈ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၁၇ (ခ) တုိ႔ကုိ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္း မျပဳလုပ္ဘဲ မူလျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား အတုိင္းသာထားရွိသင့္ေၾကာင္း  ေဆြးေႏြး ေျပာၾကား သည္။

ကရင္ျပည္နယ္ မဲဆႏ္ၵနယ္အမွတ္(၆)မွ ေဒၚနန္းနီနီေအးက ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ  ျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္တယ္ဆို သည္မွာ အျငင္း ပြားဖြယ္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ လိုအပ္တာေတြကို ျပင္ၾကမယ္၊ မလိုအပ္ေသးရင္ေတာ့မျပင္ ၾကေသးေၾကာင္း၊ ဘာအတြက္ျပင္ၾကသလဲ ဆိုတာ စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ဖို႔လိုအပ္ေၾကာင္း၊  မိမိတို႔ေတြဟာ နယ္ေျမအသီး သီးက ေရာက္ရွိၾကသည့္ ဥပေဒျပဳအမတ္ေတြျဖစ္ေသာေၾကာင့္  ဥပေဒျပဳတာ၀န္ကို  ပီပီျပင္ျပင္ ေက်ပြန္ဖို႔လိုအပ္ ေၾကာင္း၊ ေအာင္ျမင္ျခင္း၊ မေအာင္ျမင္ျခင္းကေတာ့ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒ၏ေနာက္ဆက္တြဲ အေၾကာင္းအရာ မ်ားေပၚမူတည္ေၾကာင္း၊ ျပင္ဆင္ေရးအေန အထားကိုတည္ၿငိမ္မႈရွိေစဖို႔အတြက္ဆိုလွ်င္  ျပင္ဆင္ခ်က္အခန္းပါ ဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္ သင့္ေလ်ာ္သည့္  လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို လုပ္ေဆာင္သြားရမွာျဖစ္ေၾကာင္း။

ပုဒ္မ(၂၆)(က)မွာ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ပါတီႏိုင္ငံေရးႏွင့္ကင္းရွင္းရမည္လို႔ ျပ႒ာန္းထားခ်က္ကို  ပယ္ဖ်က္ထားတာ   ေတြ႕ရ ေၾကာင္း၊ ၀န္ထမ္းေတြ ပါတီႏိုင္ငံေရးလုပ္ခြင့္ ျပဳလို႔မရေသးေၾကာင္း၊  ျပ႒ာန္းထားသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္က လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ၁၉၆၀ ၀န္းက်င္ေလာက္က ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းကိုသင္ခန္းစာယူဖို႔လိုေၾကာင္း၊ အစိုးရဌာန ေတြမွာ မတူညီေသာ ပါတီမ်ားေၾကာင့္ စိတ္၀မ္းကြဲျပားမႈကိုျဖစ္ေစေၾကာင္း၊ အစိုးရ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြကို  ထိခိုက္ ေစမည့္ တပ္မေတာ္၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕ စသည့္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းမွာ စိတ္၀မ္းကြဲျပားမႈေတြ၊ ပုန္ကန္ျခား နားမႈေတြ ႀကဳံေတြ႕ရႏိုင္ေၾကာင္း၊ ပုဒ္မတစ္ခုစီမွာလည္း သူ႔သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္သူရွိလို႔ ပုဒ္မ ၂၆(က) ကိုေတာ့ မူလအတိုင္းသာထားရွိသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ပယ္ဖ်က္ထားျခင္းကို ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြး လိုေၾကာင္း၊ ဆက္လက္ၿပီး ပုဒ္မ (၅၉)(စ)ကို ေဆြးေႏြးလုိေၾကာင္း။

ပုဒ္မ ၇၄(၁-က)  ႏိုင္ငံျခားအစိုးရ၏ ေက်းဇူး သစၥာေတာ္ခံေတြ၊ ႏိုင္ငံျခားအစိုးရ လက္ေအာက္ခံေတြ၊  ထို႔ျပင္  ႏိုင္ငံ ျခား အစိုးရဆီကခံစားခြင့္ရေနသည့္သူေတြက  ပါလီမန္အမတ္ေတာင္ျဖစ္လို႔မရပါဘူးဆိုၿပီး  ျပ႒ာန္းထားတာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမွာေတာ့ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) အျဖစ္ ပုံစံအနည္းငယ္ေျပာင္းၿပီးပါလာ တာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမတဟာ ႏိုင္ငံ၏ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ႏိုင္ငံ၏အမ်ဳိးသား အက်ဳိး စီးပြား၊ ဒို႔တာ၀န္အေရးသုံးပါးႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ တိုးတက္ႀကီးပြားေရးေတြကို   ကၽြမ္းက်င္ ထိေရာက္ျပတ္သားစြာ စြမ္းစြမ္းတမံ ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္မည့္ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ရမည့္အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္   ႏိုင္ငံသားမ်ားအေပၚ  သစၥာ ေစာင့္သိ႐ုိ ေသသူျဖစ္ရမည္၊ ထို႔ျပင္ သူ႔ကၽြန္ မျဖစ္ေရး၊ ျပည္ပၾသဇာခံမျဖစ္ေရး၊ ျပည္သူမ်ားယုံၾကည္အားထားႏိုင္ၿပီး သံသယ မပြား ေစႏိုင္ေရးအတြက္ သမ္ၼတ၏မိသားစုမ်ားကပါ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားအေပၚသစ္ၥာ ေစာင့္သိ႐ုိေသသူျဖစ္ရန္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား စစ္စစ္ေတြကသာ သမ္ၼတျဖစ္ေရးအတြက္ ကန္႔သတ္   ျပ႒ာန္းထားတာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ပုဒ္မ ၅၉(စ) ပယ္ဖ်က္ထားျခင္းကို  လုံး၀ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးလိုသည္။

ဖက္ဒရယ္စနစ္ကိုသြားမည္ဟု အားလံုးကလက္ခံထားတာျဖစ္သည့္အတြက္ ပုဒ္မ ၂၆၁ ကိုျပင္ဆင္ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ တင္သြင္းထား သည့္အတိုင္းျပင္ဆင္မွသာလွ်င္  မိမိတို႔သက္ဆိုင္ရာ  တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈေတြကို ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားမ်ား ႏွင့္အတူမွ်ေ၀ခံစားၿပီး နီးကပ္စြာတာ၀န္ခံ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကြဲျပား ျခားနားသည့္  တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားၾကားမွာ   ပိုၿပီး သဟဇာတ ျဖစ္လာေစႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္ျဖစ္၍ ပုဒ္မ၂၆၁  ျပင္ဆင္တာ ကိုေထာက္ခံေၾကာင္း၊

တကယ္ျပင္ခ်င္သည့္ ဆႏရွိလွ်င္ တင္လာသည့္ ဥပေဒၾကမ္းခုနစ္ခုလုံးကိုစုေပါင္းၿပီး မဟုတ္သည့္ျပင္ဆင္ျခင္း၊  အခန္း(၁၂)ပါအတိုင္း    ပုဒ္မတစ္ခုခ်င္းေဆြးေႏြးၿပီး ျပင္မယ္ဆိုလွ်င္ ပုဒ္မတစ္ခုလည္း ျပင္ႏိုင္မယ္၊ ပုဒ္မ ၁၀ ခုလည္း  ျပင္ဖို႔ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ အခ်ဳိ႕ပုဒ္မေတြက မူသေဘာ အရမွန္ကန္ေပမယ့္ အခ်ိန္အခါအေျခအေနအရ မျဖစ္ ႏိုင္ေသးဘူး ဆိုတာ အထူးသတိျပဳရမွာျဖစ္ေၾကာင္း။

ျပင္ဆင္လိုသည့္  ႏိုင္ငံေရးပါတီအသီးသီးရဲ႕ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကို အေလးထား ေဆာင္ရြက္ေပးမႈ မရွိဘဲ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာ ေတာင့္တင္းခိုင္မာဖုိ႔ အေလးေပးေနမယ္၊ လိမၼာပါးနပ္စြာ ကန္႔ကြက္ေနမယ္ဆိုရင္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ အေျခခံမူေဘာင္ ကို ပုံပ်က္ေစၿပီး ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ တည္ၿငိမ္မႈကို     ထိခိုက္ပ်က္စီးေစပါလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြး ေႏြးသည္။

တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဗုိလ္မွဴးႀကီးေအာင္ေက်ာ္မုိးက ႏုိင္ငံတုိင္း၏  ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ တစ္ရပ္သည္ သက္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအေနႏွင့္ ျဖတ္သန္းလာခဲ့ရသည့္သမုိင္းေၾကာင္းအေျခအေန၊ လူမႈဘ၀ မ်ားႏွင့္ စနစ္မ်ားကုိ ေရာင္ျပန္ ဟပ္လ်က္ရွိၿပီး ႏုိင္ငံအတြင္းမွာရွိသည့္ အျခားဥပေဒမ်ား၏ ေက်ာ႐ုိးမ႑ဳိင္ဥပေဒလည္း ျဖစ္သည္ ကုိ သိၿပီးျဖစ္ၾကေၾကာင္း၊   ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ(၂၀၀၈ ခုႏွစ္)သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ က်င့္သုံးခဲ့သည့္  ၁၉၄၇  ခုႏွစ္  ဖြဲ႕စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒမ်ား၏  အားနည္းခ်က္၊ အားသား ခ်က္မ်ားအေပၚ သုံးသပ္ၿပီး ေရးဆြဲထားသည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒေၾကာင့္   မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံတြင္   လႊတ္ေတာ္အဆင့္ဆင့္ႏွင့္ အစုိးရအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ဒီမုိကေရစီ လမ္းေၾကာင္း ေပၚကုိ   စတင္ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္ခဲ့ၾကျခင္းကုိ အားလုံး လက္ခံၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း။

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ(၂၀၀၈ ခုႏွစ္)ကုိ ဒုတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒမူၾကမ္းမ်ား၏ ျပင္ဆင္ခ်က္ဇယား ေနာက္ ဆက္တြဲ (စ်-၂)ပါ ပုဒ္မ ၁၇၂ ပုဒ္မခြဲ(က)ႏွင့္ ပုဒ္မခြဲ  (ခ)ကုိ မူလျပ႒ာန္းခ်က္အတုိင္းသာထား ရွိသင့္ေၾကာင္း၊ ပုဒ္မ ၁၈၈ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး  အေျခခံဥပေဒ မူလျပ႒ာန္းခ်က္၊ ျပင္ဆင္ ခ်က္မ်ားအေနႏွင့္  ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပုဒ္မ ၁၈၈ ၏ မူလျပ႒ာန္းခ်က္မွာ ဇယား(၂)တစ္မ်ဳိးတည္းသာပါရွိၿပီး ယခုျပင္ဆင္ခ်က္တြင္ ဇယား (၃)ႏွင့္ ဇယား(၅)ကုိပါ ျဖည့္စြက္ထားျခင္း ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္က်င့္သုံးသည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုစနစ္ဆုိသည္ မွာ  ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၊  အုပ္ခ်ဳပ္ေရး  အာဏာ၊  တရားစီရင္ေရး အာဏာမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုတြင္ ပါ၀င္သည့္ တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ားက ခြဲေ၀က်င့္သုံးသည့္စနစ္  ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္နည္းဆုိရလွ်င္ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာကုိ ဗဟုိကက်င့္သုံးသကဲ့သုိ႔ ျပည္ေထာင္စုမွာပါ၀င္သည့္ တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာေဒသႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာကုိ အပ္ႏွင္းက်င့္သုံး ေစသည့္ စနစ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာႏွင့္  တရားစီရင္ေရး အာဏာမ်ားကုိလည္း  တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ားက သတ္မွတ္ထား သည့္ အတုိင္း က်င့္သုံးခြင့္ရွိၾကေၾကာင္း၊  ထုိသုိ႔ က်င့္သုံး ႏုိင္ရန္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၉အရ တုိင္းေဒသ ႀကီး ခုနစ္ခု၊ ျပည္နယ္ခုနစ္ ျပည္နယ္၊  ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမမ်ား သတ္မွတ္ထားရွိရန္ ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဥပေဒျပဳအာဏာကုိ  ခြဲေ၀က်င့္သုံးႏုိင္ရန္ ပုဒ္မ ၁၂ ပုဒ္မခြဲ (က)တြင္ ““ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာကုိ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၊ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားအား ခြဲေ၀အပ္ႏွင္းသည္။  ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ စီရင္စုမ်ာအား ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒက သတ္မွတ္ေသာ ဥပေဒျပဳအာဏာကုိ ခြဲေ၀အပ္ႏွင္း သည္”” ဟု  တိက်စြာျပ႒ာန္း ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း။

ကမ္ၻာေပၚတြင္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကုိ လက္ခံက်င့္သုံးေနသည့္  ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕ကုိ တင္ျပရရင္  အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ဂ်ာမနီ၊ ဘရာဇီး၊ ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား၊ အိႏ္ၵိယႏွင့္  မေလးရွားႏုိင္ငံမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ အေမရိ ကန္ ႏုိင္ငံမ်ား၏ အေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စုက က်င့္သုံးႏုိင္သည့္အာဏာမ်ားကုိသာ    သတ္မွတ္ေဖာ္ျပ ေပးထားၿပီး  သတ္မွတ္ေဖာ္ျပ ေပးထားျခင္းမရွိသည့္ ခၽြင္းခ်န္ အာဏာမ်ားကုိ ျပည္နယ္မ်ားက က်င့္သုံးႏုိင္ခြင့္ ရွိေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊  မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္၊ တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အဆင့္ႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတုိင္း/ေဒသ ဦးစီးအဖြဲ႕ အဆင့္တုိ႔၏ လုပ္ပုိင္ ခြင့္အာဏာမ်ားကုိ သီးသန္႔သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ မူလျပ႒ာန္းခ်က္ပါ ဇယား(၂)သည္““ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ဥပေဒ ျပဳစာရင္း””  ျဖစ္ၿပီး  ဇယား(၃)သည္  ““ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ  တုိင္း/ကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဦးစီးအဖြဲ႕   ဥပေဒျပဳ စာရင္း”” ျဖစ္ေၾကာင္း၊  ဇယား(၅)သည္ ““တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားက ေကာက္ခံ ရမည့္အခြန္အခမ်ား””  ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယခုပုဒ္မ ၁၈၈ ျပင္ဆင္ခ်က္တြင္ ဇယား(၃)ျဖည့္စြက္ျခင္း သည္ တုိင္းေဒသ ႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားက ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတုိင္းႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဦးစီး အဖြဲ႕မ်ား၏ ဥပေဒျပဳစာရင္းကုိ ၀င္ေရာက္ခ်ဳပ္ကုိင္သည့္ သေဘာ သက္ေရာက္ေစမည္ျဖစ္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာေဒသ အတြင္း အာဏာခြဲေ၀သည့္ ေနရာမွာ လြဲမွား႐ႈပ္ေထြး မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေၾကာင္း၊ ေပါ့ေစလုိလုိ႔ ေၾကာင္႐ုပ္ထုိး ပါတယ္ ေဆးအတြက္ပါ ေလးေနသလုိျဖစ္ေနမွာကုိ သတိျပဳရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ ပုဒ္မ ၂၅၄ ပုဒ္မခြဲ(က) အရ ““တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ားက ဇယား(၅)ပါ အခြန္အခမ်ားကုိ ဥပေဒမ်ား ႏွင့္အညီေကာက္ခံၿပီး တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ဘ႑ာရန္ပုံေငြသုိ႔ ေပးသြင္းရမည္””ဟု    တိက်စြာ ျပ႒ာန္းထားၿပီးျဖစ္သည့္ အတြက္ အခုပုဒ္မ ၁၈၈ ျပင္ဆင္ ခ်က္အရ ဇယား(၅)ကုိ ထည့္သြင္းရန္မလုိေၾကာင္း။

ျပင္ဆင္ခ်က္ဇယား  ေနာက္ဆက္တြဲ (စ်-၂)ပါ ပုဒ္မ ၁၉၆  ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေျခခံဥပေဒမူလျပ႒ာန္းခ်က္၊ ျပင္ဆင္ ခ်က္မ်ားကုိေဖာ္ျပထားေၾကာင္း၊ သက္ဆုိင္ ရာၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း တုိင္းရင္းသား လူဦးေရအမ်ားဆုံးေနထုိင္ၿပီး  နယ္ေျမ တစ္ဆက္တစ္စပ္တည္းရွိမႈအေပၚမူတည္ ၿပီး ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတုိင္း/ကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမ်ား အျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းေပး ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ တခ်ဳိ႕တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားအေနႏွင့္ ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္ သည့္လူဦးေရ ရွိၿပီး နယ္ေျမတစ္ဆက္ တစ္စပ္တည္းမွာ စုစည္းေနထုိင္လ်က္ရွိျခင္း ကုိေတြ႕ရွိရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိတုိင္းရင္း သားမ်ား၏ လူဦးေရႏွင့္ နယ္ေျမအက်ယ္ အ၀န္းကုိအေျခခံၿပီး ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၆ အရ ကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ ခြင့္ရတုိင္း တစ္ခု၊ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသငါးခု သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊  မူလျပ ႒ာန္းခ်က္တြင္ ဇယား(၃)တစ္မ်ဳိး တည္းသာပါရွိၿပီးအခုျပင္ဆင္ခ်က္မွာ ဇယား(၅)ကုိ ျဖည့္စြက္ထားျခင္း ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ အထက္မွာ တင္ျပခဲ့သည့္ အတုိင္း ပုဒ္မ ၂၅၄ပုဒ္မခြဲ (က)အရ  ဇယား(၅)သည္ တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ားက ေကာက္ခံ ရမည့္ အခြန္အခမ်ားစာရင္းသာျဖစ္သည့္အတြက္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတုိင္းႏွင့္  ကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသမ်ား၏   လုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာႏွင့္ ေရာေထြး သြားေစႏုိင္ေၾကာင္း။

ထုိ႔ျပင္   ပထမအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္း ကာလတြင္  ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၉၈ အရ ျပည္ေထာင္စု၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာအျဖစ္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္း ထားသည့္ ႂကြင္းက်န္အာဏာက ထပ္မံညိႇႏႈိင္းခြဲေ၀ေပးမႈအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္(၄၅/၂၀၁၅) ႏွင့္ ဇယား(၂)တြင္ ၃၄ ခု၊ ဇယား(၅)တြင္ ၂၀ ခု စုစုေပါင္း ၅၄ ခုကုိ ထပ္မံျဖည့္စြက္ျပ႒ာန္း ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ အေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ခြဲေ၀ေပးျခင္းသည္ Decentralization အရ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး  တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ရွိသည့္  ျပည္သူလူထု၏ အက်ဳိးစီးပြားကုိ ျဖည့္ဆည္း ေပးရာေရာက္သည့္ အတြက္ ဖက္ဒရယ္ စနစ္ကုိ အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စု စနစ္ကုိ ပုိမုိပီျပင္ လာေစမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း။

ဥပေဒျပဳခြင့္အာဏာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၉၆ အရ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က  ျပ႒ာန္း ခြင့္ရွိသည့္ ဇယား(၁)ပါ ဥပေဒမ်ား၊ ပုဒ္မ ၉၈ အရ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကုိ  အပ္ႏွင္းထားသည့္ ဇယား(၁)၊ ဇယား (၂)ႏွင့္ ဇယား(၃) တုိ႔မွာ ေဖာ္ျပမထားသည့္အျခားကိစရပ္မ်ား အတြက္ ဥပေဒျပဳခြင့္အာဏာမ်ား၊ ပုဒ္မ  ၁၈၈ အရ တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္လႊတ္ ေတာ္မ်ားကျပ႒ာန္းခြင့္ရွိသည့္ ဇယား(၂)ပါ ဥပေဒမ်ား၊ ပုဒ္မ ၁၉၆ အရ ကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတုိင္း/ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသဦးစီးအဖြဲ႕မ်ားက ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိသည့္ ဇယား(၃)ပါဥပေဒမ်ားသည္ ဟန္ခ်က္ညီညီ ႏွင့္ မွ်တညီၫြတ္မႈရွိေနမွသာ  ဖက္ဒရယ္ စနစ္ကုိအေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စု၏ပုံရိပ္ႏွင့္ အႏွစ္ သာရကုိ ေပၚလြင္ေအာင္ပုံေဖာ္ ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း။

မိမိတုိ႔ျပည္ေထာင္စုႀကီးသည္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစုံပ်ံ႕ႏွံ႔ေနထုိင္လ်က္ရွိၿပီး မတူညီသည့္ ေျမအေနအထား၊  ကြဲျပားသည့္   ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ား တည္ရွိေနျခင္းျဖစ္သည့္ အတြက္ အဲဒီမတူညီမႈမ်ားအရ   ကြဲျပားသည့္ ဥပေဒမ်ား  ျပ႒ာန္းလာၾကမည္ဆုိရင္ ျပည္ေထာင္စု၀င္အခ်င္းခ်င္း အက်ဳိးစီးပြား ပြတ္တုိက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားလာႏုိင္သည့္ အျပင္   တုိင္းရင္းသား စည္းလုံးညီၫြတ္ေရးကုိပါ ထိခုိက္လာႏုိင္ၿပီး အခ်ဳပ္အျခာအာဏာဆုံး႐ႈံးျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စုၿပဳိ ကြဲျခင္းမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္း၊  ထုိ႔ျပင္ ပုဒ္မ ၁၈၈ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၁၉၆ မ်ားကုိ ျပင္ဆင္မယ္ဆုိပါက ထုိပုဒ္မမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ ေနသည့္ အခန္း(၅) ပုဒ္မ ၂၅၄ ပုဒ္မခြဲ(က) ပုဒ္မ ၂၅၅၊ ပုဒ္မ ၂၇၆ ပုဒ္မခြဲ(ခ)မ်ားႏွင့္ ေရွ႕ေနာက္ ညီၫြတ္မႈ ေလ်ာ့ရဲၿပီး နားလည္ သေဘာေပါက္မႈကြဲလြဲသြားေစႏုိင္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ(၂၀၀၈ ခုႏွစ္)ကုိ  ဒုတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းမ်ား၏ ျပင္ဆင္ခ်က္ဇယား ေနာက္ဆက္တြဲ(စ်-၂)ပါ  ပုဒ္မ  ၁၇၂ ပုဒ္မခြဲ (က)၊ ပုဒ္မခြဲ(ခ)၊ ပုဒ္မ ၁၈၈ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၁၉၆ မ်ားကုိ မူလျပ႒ာန္းခ်က္အတုိင္းသာ ထားရွိသင့္ေၾကာင္းႏွင့္  ျပည္ေထာင္စု၏  လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိေလွ်ာ့ခ်ၿပီး  တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားကုိ ထပ္မံတုိးျမႇင့္ေပးလုိပါက ဇယား(၁)ပါ   ဥပေဒျပဳစာရင္းမ်ားထဲက ျပည္ေထာင္စုအက်ဳိးစီးပြားကုိ မထိခုိက္ႏုိင္သည့္ ကိစရပ္အခ်ဳိ႕ကုိ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ဇယား(၂)သုိ႔ ထပ္မံ ခြဲေ၀ေပးၿပီး ပူးတြဲဥပေဒျပဳစာရင္းထားရွိလုိလွ်င္ သီးျခားဇယားတစ္ခုအျဖစ္ ထုတ္ႏုတ္ ျပ႒ာန္းေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသည္။

တပ္မေတာ္သား  လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေအာင္လြင္က ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ဒုတိယ အႀကိမ္ျပင္ဆင္ သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ ပုဒ္မ ၁၉၈ ပုဒ္မခြဲ (ခ)ကို တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္းလိုက္သည့္ ဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္သည္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွျပ႒ာန္း သည့္ ဥပေဒပါ  ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနလွ်င္ ဇယား(၃)ႏွင့္အညီ ျပ႒ာန္းထားသည့္ဥပေဒ မ်ားမွအပ    ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္းသည့္ဥပေဒပါအတိုင္း  လိုက္နာက်င့္သံုးရမည္ဆိုၿပီး အစားထိုးျပင္ဆင္သည့္ အခ်က္ကို ျပင္ဆင္ရန္ မသင့္ဘဲ မူလျပ႒ာန္း ခ်က္အတိုင္း ထားရွိသြားရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပင္ဆင္မည့္ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ အစားထုိး ျဖည့္စြက္ထားေသာအခ်က္သည္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က ဥပေဒျပဳႏိုင္သည့္ ကိစရပ္မ်ား ဇယား(၂)ႏွင့္ မည္သို႔မွ်သက္ဆိုင္ျခင္း မရွိသည္ကို ေထာက္ျပ ေဆြးေႏြးလိုေၾကာင္း၊ ဇယား(၃) သည္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဦးစီးအဖြဲ႕က ဥပေဒျပဳရမည့္ ကိစရပ္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မသက္ဆိုင္သည့္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခ်က္ကို ပုဒ္မ ၁၉၈ ပုဒ္မခြဲ(ခ)တြင္ အစားထိုးပါက မည္သို႔မွ် ကိုက္ညီျခင္း မရွိသည္ကို  ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈ ခုႏွစ္)၏ အခန္း(၄) ဥပေဒျပဳေရး အခန္းတြင္ ပုဒ္မ ၁၈၈ အရ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သည္ ဇယား(၂)တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္  ျပည္နယ္ဥပေဒျပဳစာရင္းပါ ကိစရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး  တိုင္းေဒသႀကီး  သို႔မဟုတ္  ျပည္နယ္ တစ္၀န္းလံုးအတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္  တစ္စိတ္တစ္ ေဒသအတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း အာဏာသက္ေရာက္ေစရန္ ဥပေဒ ျပဳခြင့္ရွိသည္ဟု   တိတိက်က်ျပ႒ာန္းထား ေၾကာင္း၊ ပုဒ္မ ၁၈၈ ကိုလည္း ဇယား(၂)၊  ဇယား(၃)ႏွင့္ ဇယား(၅)တို႔   ထည့္သြင္း  ျပင္ဆင္ရန္လုပ္ထားသည္ ဆိုပါက ဆီေလ်ာ္ကိုက္ညီျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ျပင္ဆင္၍ မသင့္ေတာ္ေၾကာင္း၊ ဇယား(၃)က ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း သို႔မဟုတ္  ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဦးစီးအဖြဲ႕အတြက္ ျပ႒ာန္းထားၿပီး ဇယား(၅)က တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္မ်ားကေကာက္ခံရမည့္ အခြန္အခမ်ားျဖစ္ေနသည့္ အတြက္ အက်ဳိးအေၾကာင္း ကိုက္ညီမႈ မရွိသည္ကို ေထာက္ျပ ေဆြးေႏြးလုိေၾကာင္း။

ထပ္မံ၍ ဥပေဒမူၾကမ္းပုဒ္မ ၁၉၈ပုဒ္မ ခြဲ(ဃ)ကိုလည္း ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္းဦးစီးအဖြဲ႕ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ ခြင့္ရ ေဒသဦးစီးအဖြဲ႕ကျပ႒ာန္းလိုက္သည့္ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္သည္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ ျပည္ နယ္လႊတ္ေတာ္ကျပ႒ာန္းသည့္ ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနလွ်င္  ဇယား(၅)ႏွင့္ အညီ ျပ႒ာန္းထားသည့္ဥပေဒမ်ားမွအပ  သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ ျပည္္နယ္ လႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္းသည့္ဥပေဒပါအတိုင္း လိုက္နာ က်င့္သံုးရမည္ဆိုၿပီး မူလဥပေဒကို အစားထိုး ျပင္ဆင္ျခင္းကို ျပင္ဆင္ရန္မသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ မူလအတိုင္းထားရွိရန္ ေဆြးေႏြးလိုေၾကာင္း၊ ထိုပုဒ္မခြဲကိုလည္း ျပင္ဆင္ရန္အစားထိုး ျဖည့္စြက္ ထားမည္ဆိုပါက ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ ခြင့္ရတိုင္းဦးစီးအဖြဲ႕ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဦးစီးအဖြဲ႕က ဥပေဒျပဳႏိုင္ သည့္ကိစရပ္မ်ား ဇယား(၃)ႏွင့္ မည္သို႔မွ် ကိုက္ညီျခင္းမရွိျခင္းကို ေထာက္ျပလိုေၾကာင္း၊ ျဖည့္စြက္ လိုသည့္ ဇယား(၅)သည္  တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္မ်ားက ေကာက္ခံရမည့္  အခြန္အခမ်ား ဇယားျဖစ္ ေန၍ျဖစ္ေၾကာင္း၊   မည္သို႔မွ်သက္ဆိုင္ ညီၫြတ္ျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ(၂၀၀၈ ခုႏွစ္)၏ အခန္း(၅) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအခန္းတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္မ်ားက ေကာက္ခံရမည့္အခြန္အခ မ်ား အတြက္ ပုဒ္မ ၂၅၄ ပုဒ္မခြဲ(က)ႏွင့္ အညီ ဇယား(၅)ပါ အခြန္အခမ်ားကို ဥပေဒ ႏွင့္အညီေကာက္ခံ၍    တိုင္းေဒသ ႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဘ႑ာ ရန္ပံုေငြသို႔ ေပးသြင္းရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး က႑က ျပ႒ာန္းခ်က္ကို  ဥပေဒျပဳေရးအခန္းထဲ  ဆြဲထည့္သည္ကို မည္သို႔မွ်ေဆာင္ရြက္ရန္မသင့္ ေၾကာင္း၊ ဥပေဒကို ျပင္ခ်င္ေဇာႏွင့္ ေဆာင္ရြက္လိုက္နာၿပီး ေရွ႕ေနာက္အက်ဳိးအေၾကာင္း ဆီေလ်ာ္ျခင္းမရွိသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရးဆြဲက်င့္သံုးခဲ့သည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္သည့္အခါ  ၁၉၄၇  ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒသည္  တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္ႏွင့္ အညီေရးဆြဲၿပီး ဥပေဒျပဳေရး အာဏာကို ျပည္နယ္ မ်ားသို႔ ခြဲေ၀ေပးထား ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဆိုသည္မွာ မရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒတြင္လည္း ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ႏွင့္အညီေရးဆြဲထားၿပီး ဗဟိုဦးစီးစနစ္သာျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း၊  လက္ရွိဖြဲ႕စည္းပံု

အေျခခံဥပေဒ(၂၀၀၈ ခုႏွစ္)တြင္ ဥပေဒျပဳ ေရးအာဏာကို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ စသည္ျဖင့္ ခြဲေ၀ေပးထားၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ား ေပၚေပါက္လာ ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉၈ တစ္ခုလံုး လႊမ္းၿခံဳၾကည့္ ပါက လႊတ္ေတာ္အဆင့္ဆင့္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ စီရင္စုဦးစီးအဖြဲ႕မ်ားက ျပ႒ာန္း ထားေသာ ဥပေဒအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားမွာ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥ ပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္၍ မရဘဲ ၎အတိုင္းလိုက္နာက်င့္သံုးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုအခ်က္က ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒ အေပၚ အေလးထားသည့္ Respect for Constitutionality တရားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပံု၏ ဘယ္လိုအဆင့္မ်ဳိးကိုမွ အသာ စီးေပးထားျခင္းမဟုတ္ဘဲ   ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ကေန ေအာက္တစ္ဆင့္ Sub National Units မ်ားကို အကာအကြယ္ ေပးထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း။

အနာဂတ္ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ေရရွည္ အက်ဳိးရွိၿပီး ခိုင္မာသည့္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျဖစ္ေပၚလာရန္ အမ်ဳိးသား ညီလာခံ ကိုက်င္းပခဲ့ၿပီး အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ အေသးစိတ္ အေျခခံရမည့္ မူမ်ားကို ရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ(၂၀၀၈ခုႏွစ္)ကို ေရးဆြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ ခက္မသုံးျဖာျဖစ္သည့္ ဥပေဒျပဳ ေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအာဏာ တို႔ကို တတ္ႏိုင္သမွ်ပိုင္းျခားသံုးစြဲၿပီး အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ထိန္း ေက်ာင္း ျခင္းကို ျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း၊ ဥပေဒျပဳေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္အဆင့္ဆင့္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ ခြင့္ရစီရင္စုမ်ားကို  ခြဲေ၀ အပ္ႏွင္းေပးထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ဥပေဒကို စနစ္တက်ပိုင္းျခားခြဲေ၀သံုးစြဲႏိုင္ရန္ ဇယား(၁)က  ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒျပဳစာရင္း၊ ဇယား(၂) က တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ ဥပေဒျပဳစာရင္း၊ ဇယား(၃)က  ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဦးစီးအဖြဲ႕၏ ဥပေဒ ျပဳစာရင္းဆိုၿပီး ပုဒ္မ အသီးသီးႏွင့္ ရည္ၫႊန္း ဖြင့္ဆိုထားေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း မွီတင္းေနထိုင္ၾကသည့္ တိုင္းရင္း သားမ်ား အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ညီမွ်သည့္ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ဥပေဒျပဳခြင့္ အပ္ႏွင္းေပးထားျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ယခုဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္မွာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ႏိုင္ ရန္ျဖစ္ေသာ္လည္း ပုဒ္မ ၁၉၈(ခ)ႏွင့္(ဃ)ကို  ျပင္ဆင္အစားထိုးရန္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းက  ဒီမိုကေရစီႏွင့္ မကိုက္ညီသလို  ဖက္ဒရယ္ အခြင့္အေရးျဖစ္သည့္ ဥပေဒျပဳခြင့္အာဏာအဆင့္ဆင့္ကို ကန္႔သတ္ေပးသလို ေရာက္ေနသည္ကို သတိျပဳမိရန္လိုေၾကာင္း၊ အမွန္ကေတာ့ ဇယား-၁၊ ဇယား-၂ႏွင့္ ဇယား-၃  ကို ဥပေဒ ျပဳႏိုင္သည့္ အခ်က္မ်ား ခြဲေ၀ေပးလို႔ရရွိႏိုင္ေၾကာင္း။

ပုဒ္မ ၁၉၈ ပုဒ္မခြဲ (ခ)ကို ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ ျခင္းက တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏ဥပေဒျပဳ ကိစရပ္မ်ား ဇယား-၂ ႏွင့္လုံး၀ မသက္ဆိုင္ေၾကာင္း၊  ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ  တိုင္းဦးစီးအဖြဲ႕  သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသဦးစီး အဖြဲ႕အတြက္ ဥပေဒျပဳရမည့္ ဇယား-၃ ျဖစ္ၿပီး သတ္မွတ္ ခ်က္ႏွင့္မကိုက္ညီေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊

ပုဒ္မ ၁၉၈ ပုဒ္မခြဲ(ဃ)ကို ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ ထားျခင္းက ဥပေဒျပဳေရးအာဏာမဟုတ္သည့္  အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာ အခန္းထဲက ေကာက္ခံရမည့္ အခြန္အခမ်ား ဇယား-၅ ျဖစ္ေနၿပီး  ဘယ္လိုမွကိုက္ညီဆီေလ်ာ္္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊  ထို႔ေၾကာင့္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္မည့္ ပုဒ္မ၊ ပုဒ္မခြဲမ်ားကို မူလဆိုလိုရင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ အဓိပၸာယ္ မပ်က္ေအာင္၊ ဥပေဒေရးထုံးလည္းမ႐ႈပ္ေထြး ေအာင္ျပင္ဆင္မႈမျပဳလုပ္ဘဲ မူလျပ႒ာန္းခ်က္ အတိုင္းထားရွိသင့္ ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည္။

မင္းကင္းမဲဆႏနယ္မွ ဦးေမာင္ျမင့္က ပုဒ္မ၆(ဃ)၊ မူလျပ႒ာန္းခ်က္မွာ စစ္မွန္၍ စည္းကမ္းျပည့္၀ေသာ ပါတီစုံဒီမိုက ေရစီ စနစ္ထြန္းကားေရးစာသားမွာ စည္းကမ္းျပည့္၀ေသာစာသားကိုျဖဳတ္ဖို႔ ဦးထြန္းထြန္း ဟိန္ကတင္သြင္းေၾကာင္း၊   ဆိုရွယ္လစ္ (၂၆) ႏွစ္၊ တပ္မေတာ္အစိုးရ (၂၂)ႏွစ္ စုစုေပါင္း(၄၈)ႏွစ္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ကင္းကြာလာ သည့္ႏိုင္ငံကို တစ္ခါတည္းႏွင့္ စစ္မွန္သည့္ ဒီမိုကေရစီ ထြန္းကားေအာင္ လုပ္ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ မိမိမယုံေၾကာင္း၊  ထို႔ေၾကာင့္လည္း ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းသည့္ ႏိုင္ငံတိုင္း မေအာင္ျမင္ဘဲ ေနာက္ျပန္ လိႈင္း႐ိုက္ၿပီး ဒုံရင္းကိုျပန္သြားၾကတာ ေႏွာင့္ေႏွးတာကို သမိုင္းမွာေလ့လာေတြ႕ရွိႏိုင္ေၾကာင္း၊ ဥပမာအားျဖင့္ အာေမးနီးယား၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ဘီလာ႐ုစ္၊ ဘူကီနာဖာဆို၊ ကြန္ဂို၊ ဂ်ီဘူတီ၊ ဖီဂ်ီ၊ ဂါဘြန္၊ ဂမ္ဘီယာ၊ ေဂ်ာ္ဒန္၊ ကူ၀ိတ္၊ ကာဂ်စတန္၊  နီေပါ၊ ပါကစတန္၊ ႐ုရွား၊ ကာဂ်စ္ ကစတန္၊ ဗင္နီဇြဲလားႏွင့္ ဇင္ဘာေဘြ ၁၇ ႏိုင္ငံေတာင္ရွိေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ ဗဟိုဦးစီး စနစ္မွ ဒီမို ကေရစီကို Drastic Change လုပ္ၾကလို႔ျဖစ္တယ္ဆိုသည့္ ေကာက္ခ်က္တစ္ခုခ်လို႔ရေၾကာင္း၊   ထို႔ေၾကာင့္ သင့္ေလ်ာ္ သည့္ အခ်ိန္တစ္ခုကို ေရာက္သည္အထိ စည္းကမ္းျပည့္၀သည့္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္  ျပည္သူေတြကိုအသားက် ေအာင္က်င့္ သုံးေစသင့္ေၾကာင္း၊  ေနာက္ပိုင္းဒီမိုကေရစီ၏ တာ၀န္ယူမႈ၊  တာ၀န္ခံမႈကို ျပည္သူေတြ Used to ျဖစ္လာသည့္အခါ ၾကမွ စည္းကမ္းျပည့္၀ေသာဆိုသည့္ စာသားကိုျဖဳတ္သင့္ေၾကာင္း။

ထုိ႔ေၾကာင့္ အခ်ိန္တစ္ခုရယူၿပီး စည္းကမ္း ျပည့္၀သည့္ ဒီမိုကေရစီကိုေဖာ္ေဆာင္သင့္ ေၾကာင္း၊ Mature Stage ကိုေရာက္မွ စစ္မွန္ သည့္ဒီမိုကေရစီကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မူလျပ႒ာန္းခ်က္က လက္ရွိ အေျခ အေနႏွင့္ အသင့္ေတာ္ဆုံး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလားတူ ပုဒ္မ(၃၉)တြင္လည္း စည္းကမ္းျပည့္၀ေသာ စာသားကို မျဖဳတ္ သင့္ေၾကာင္း၊ ၆(စ) မူလျပ႒ာန္းခ်က္သည္ ““ႏိုင္ငံေတာ္၏ အမ်ဳိးသားေရးဦးေဆာင္မႈ အခန္းက႑တြင္  တပ္မေတာ္က ပါ၀င္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေရး တို႔ကို အစဥ္တစိုက္ဦးတည္သည္”” လို႔ ေဖာ္ျပထားၿပီး ဦးထြန္းထြန္းဟိန္က ““ဦးေဆာင္မႈ”” ႏွင့္ ““အစဥ္တစိုက္””စကားလုံးေတြကိုျဖဳတ္ ၿပီး ““ျပည္သူ႔ဆႏနဲ႔အညီ””ဆိုတာ ထပ္ျဖည့္ေၾကာင္း၊  သူ၏ ျပင္ဆင္ခ်က္သည္ ““ႏိုင္ငံေတာ္၏ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရး အခန္းက႑တြင္ ျပည္သူ႔ဆႏႏွင့္အညီ  တပ္မေတာ္မွ ပါ၀င္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေရးတုိ႔ကိုဦးတည္သည္””ျဖစ္ေၾကာင္း။

မိမိအေနႏွင့္ကေတာ့ ဦးေဆာင္မႈဆိုတာ ကို ဘာေၾကာင့္မထည့္ေစခ်င္တာလဲဆိုတာေမးခြန္းထုတ္ခ်င္ေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရး ဆိုသည္မွာ ပါတီႏိုင္ငံေရးထက္ပိုၿပီး မြန္ျမတ္သည့္က်င့္စဥ္တစ္ခုျဖစ္ ေၾကာင္း၊  Institution ခိုင္မာ အားေကာင္းသည့္ တပ္မေတာ္ဟာ ဦးေဆာင္မႈေနရာက  ပါ၀င္သင့္ေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးသားေရးကို မိမိကလည္း မလုပ္ေၾကာင္း၊ သူမ်ားလုပ္တာလည္း  ဖ်က္တယ္ဆိုတာ မေကာင္းေၾကာင္း၊ အစဥ္တစိုက္စကားလုံး ကိုျဖဳတ္တာကို  ေယဘုယ်အားျဖင့္ လက္ခံေၾကာင္း၊  သို႔ေပမယ့္ ျပည္သူ႔ဆႏႏွင့္အညီ ဆိုတာကို   ဘယ္ေပတံႏွင့္တိုင္းမွာလဲလို႔  ေမးခြန္း ထုတ္ခ်င္ေၾကာင္း၊    လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ဆႏ္ၵသည္  ျပည္သူ႔ဆႏဆိုတာ လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္း၊ တုိင္းတာလို႔မရ သည့္ဟာကို မထည့္တာဘဲေကာင္းေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိ၏အဆိုျပဳခ်က္သည္ ““ႏိုင္ငံေတာ္၏ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈအခန္း က႑တြင္ တပ္မေတာ္က ပါ၀င္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေရးကို ဦးတည္သည္”” ပဲ ျဖစ္ေၾကာင္း။

ပုဒ္မ(၁၄)မွာ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္၏ျပင္ဆင္ ခ်က္မွာေကာင္းေၾကာင္း၊ သို႔ေပမယ့္လက္နက္ကိုင္ တုိက္ပြဲေတြႏွင့္ ႏိုင္ငံအႏွံ႔ မတည္မၿငိမ္ မၿငိမ္းမခ်မ္းျဖစ္ေနရင္ေတာ့ လႊတ္ေတာ္မွာ တပ္မေတာ္သားေတြ၏ ပါ၀င္မႈကိုေလွ်ာ့ခ် မယ္ဆိုတာ မျဖစ္သင့္ေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္မွာ ေရြးခ်ယ္ခံမဟုတ္သည့္ တပ္မေတာ္သားေတြ ပါ၀င္မႈကို ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂိ္ၢဳလ္ ၏ မေန႔က ကရင္ျပည္နယ္ခရီးစဥ္မွာ ေ၀ဖန္ေျပာၾကားမႈေတြလည္း ေလ့လာသိရွိရေၾကာင္း၊

အိမ္နီးခ်င္း  ထိုင္းႏိုင္ငံကို  နမူနာယူသင့္ ေၾကာင္း၊ အင္ဒိုနီးရွား၏ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကိုနမူနာယူပါလို႔ေျပာခ်င္ေၾကာင္း၊  ထို႔ေၾကာင့္ မိမိ၏ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ တင္ျပမႈကေတာ့ ““လက္နက္ကိုင္မ်ားအားလုံးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိလွ်င္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၊ တုိင္း ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ားအျဖစ္    လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း အလိုက္   တပ္မေတာ္သားမ်ားပါ၀င္မႈကိုေလွ်ာ့ခ်ၿပီး  တပ္မေတာ္ကာကြယ္ ေရး ဦးစီး ခ်ဳပ္ က အမည္စာရင္းတင္သြင္းသည့္ တပ္မေတာ္သားမ်ားပါ၀င္သည္””ပဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလားတူ ပုဒ္မ  ၁၀၉(ခ)၊ ၁၄၀(ခ)၊ ၁၆၁(ဃ)တို႔မွာလည္း  ““လက္နက္ကိုင္မ်ားအားလုံးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိလွ်င္””ကို ေရွ႕ကခံၿပီး လႊတ္ေတာ္သက္ တမ္းအလိုက္ တပ္မေတာ္သားမ်ား ပါ၀င္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး   တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က အမည္စာရင္း တင္သြင္းသည့္  တပ္မေတာ္သားမ်ားပါ၀င္သည္လို႔ ျပင္ဆင္ရန္ တင္ျပအပ္ေၾကာင္း။

ပုဒ္မ ၄၀(ဂ)မွာ မူလေဖာ္ျပခ်က္ကေတာ့ ““ႏိုင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ဆူပူေသာင္းက်န္းမႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈ စေသာ အဓမနည္းျဖင့္ရယူရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္ စု ၿပိဳကြဲေစမည့္၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံး ညီၫြတ္မႈၿပိဳကြဲေစမည့္ သို႔မဟုတ္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ  လက္လႊတ္ဆုံး႐ႈံး ေစမည့္  အေရးေပၚအေျခအေနေပၚေပါက္လွ်င္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို ဤဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒတြင္  သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ  ရယူသုံးစြဲခြင့္ရွိသည္”” ျဖစ္ေၾကာင္း၊  ထိုအေၾကာင္းအရာကို ဦးထြန္းထြန္းဟိန္က ““ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမတဦးေဆာင္၍ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္မည့္ အစီအစဥ္တစ္ရပ္အား အတည္ျပဳ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္””ဟု ျပင္ဆင္ခ်က္ တင္ျပထားေၾကာင္း၊  မိမိ အယူအဆအရ ေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ၿပိဳကြဲေတာ့မည့္အခ်ိန္အခါ မ်ဳိးမွာ တပ္မေတာ္အာဏာ သိမ္းတာမ်ဳိးမႀကဳံ ေစခ်င္လို႔ အေျခခံဥပေဒမွာ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္း ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ရယူသုံးစြဲခြင့္ရွိသည္ဟု   ျပ႒ာန္း ထားတာျဖစ္ေၾကာင္း။

သမတက   အေျခအေနကိုမထိန္းႏိုင္ သည့္အေျခအေနမွာ သမတကဦးေဆာင္ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ အစီအစဥ္ တစ္ရပ္ကို   ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳရမည္ဆိုသည္မွာ ရယ္စရာေကာင္း ေၾကာင္း၊ သမတ ကမလုပ္တတ္လို႔၊ မလုပ္ ႏိုင္လို႔ အေျခအေနဆိုးသည့္ၾကားက  သူဦးေဆာင္ၿပီးလုပ္ခိုင္းေနသည္မွာ သဘာ၀ က်ရဲ႕လား၊ ျဖစ္ႏိုင္ရဲ႕လား၊ ျဖစ္သင့္ရဲ႕လား၊ ဆိုသည္မွာ  စဥ္းစားၾကည့္ေစလိုေၾကာင္း၊ တကယ္အေျခအေနဆိုးရင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဆိုတာေခၚလို႔ရႏိုင္ရဲ႕လားဆိုတာကိုလည္း ၁၉၈၈ က အေတြ႕အႀကံဳေတြကို ျပန္ေလ့လာ ၾကည့္ၾက ေစခ်င္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ပုဒ္မ ၄၀(ဂ)ကို မူလအတိုင္းပဲထားရွိသင့္ေၾကာင္း၊ ၅၉(ဂ) မွာ ဦးထြန္းထြန္း ဟိန္က  ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံရသူသည္ အနည္းဆုံး အသက္(၄၀)ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူျဖစ္ရမည္ဆိုတာကို သေဘာတူ ေၾကာင္း၊ ျဖည့္စြက္ခ်င္တာ ကေတာ့ အသက္ ၇၀ ထက္ မေက်ာ္ေစရဆို သည့္အခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သူငယ္ျပန္တတ္

သည့္အရြယ္ေတြ တိုင္းျပည္ကိုဦးေဆာင္ၿပီး ကေမာက္ကမ မျဖစ္ေစရန္အတြက္   ျဖစ္ေၾကာင္း။

၅၉(စ)က ႏိုင္ငံရဲ႕အသက္ျဖစ္ေၾကာင္း၊  ထို႔ေၾကာင့္ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္ ပယ္ဖ်က္ဖို႔ေျပာသည္မွာ   အင္မတန္စိတ္ပ်က္ စရာ ေကာင္းေၾကာင္း၊   မူလျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္ ေတာင္မလုံေလာက္လို႔  မိမိ၏ျပင္ဆင္ရန္ တင္ျပခ်က္ကေတာ့ ““မိမိကိုယ္တိုင္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏မိဘတစ္ပါးပါးေသာ္ လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ဇနီး သို႔မဟုတ္ ခင္ပြန္း ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ တရား၀င္သား သမီးတစ္ဦးေသာ္လည္းေကာင္း ထိုတရား၀င္ သားသမီးတစ္ဦးဦး၏ဇနီး သို႔မဟုတ္ ခင္ပြန္း ေသာ္လည္းေကာင္း၊   ႏိုင္ငံျခားအစိုးရ၏ ေက်းဇူးသစ္ၥာေတာ္ကို  ခံယူေစာင့္ေရွာက္ ႐ုိေသခဲ့ဖူးသူ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံျခား အစိုးရ၏  လက္ေအာက္ခံခဲ့ဖူးသူ  သို႔မဟုတ္ တိုင္းတစ္ပါး၏ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခဲ့ဖူးသူမ်ားမျဖစ္ ေစရ၊ ထိုသူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားအစိုးရ၏ ၾသဇာကိုမလြန္ဆန္လိုသူေသာ္လည္းေကာင္း၊ လက္ေအာက္ခံျဖစ္သူေသာ္ လည္း ေကာင္း၊ တိုင္းတစ္ပါး၏ ႏိုင္ငံသားေသာ္လည္းေကာင္း၊ ခံစားရေသာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ေက်းဇူး ခံစားခြင့္မ်ားကို ခံစားႏိုင္ ခြင့္ရွိသူမ်ားမျဖစ္ ေစရ””ဟုျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပုဒ္မ ၄၃၆(က)ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးမွာ   အဓိကက်

သည့္ပုဒ္မျဖစ္ေၾကာင္း၊  မူလျပ႒ာန္းခ်က္မွာ ကိုယ္စားလွယ္  ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္က  ျပင္ဆင္ရန္သေဘာတူလွ်င္ ျပည္လုံး ကၽြတ္ ဆႏခံယူပြဲက်င္းပၿပီး   မဲေပးခြင့္ရွိသူ၏  ထက္၀က္ေက်ာ္ဆႏ္ၵမဲျဖင့္ ျပင္ဆင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း။

ဦးထြန္းထြန္းဟိန္က   ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္ ၃ ပုံ ၂ ပုံကေထာက္ခံလွ်င္   ျပည္လုံးကၽြတ္ ဆႏခံယူပြဲ က်င္းပရန္ဆိုၿပီး  ျပင္ဆင္တင္ျပေၾကာင္း၊  

ထိုေနရာမွာ All Inclusive ဆိုတာကို ဦးထြန္းထြန္းဟိန္က ေမ့သြားတယ္ထင္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေတြကို ခ်န္လွပ္ထား လို႔ရသည္မွာ ေရြးခ်ယ္ခံေတြ အနက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ တို႔မွာ ဒုတိယ သမတေလာင္း ေရြးခ်ယ္ရာမွာ မဲမေပးရသည္ႏွင့္ လစာကို လႊတ္ေတာ္က မေပးဘဲေန လို႔ရတာ ႏွစ္ခုပဲရွိေၾကာင္း၊ က်န္တာကို ခ်န္ထားလို႔ မရေၾကာင္း။

ထို႔ေၾကာင့္ မိမိ၏ အဆိုျပဳတင္ျပခ်က္ ကေတာ့ ““ဤဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ အခန္း(၁)ပုဒ္မ ၁ မွ ၄၈ အထိ၊ အခန္း (၂) ပုဒ္မ ၄၉ မွ  ၅၆ အထိ၊ အခန္း(၃) ပုဒ္မ ၅၉၊ ၆၀၊ အခန္း(၄) ပုဒ္မ ၇၄၊ ၁၀၉၊ ၁၄၁၊ ၁၆၁၊ အခန္း(၅)ပုဒ္မ ၂၀၀၊ ၂၀၁၊ ၂၄၈၊ ၂၇၆၊ အခန္း(၆)ပုဒ္မ ၂၉၃၊ ၂၉၄၊ ၃၀၅၊ ၃၁၄၊ ၃၂၀၊ အခန္း(၁၁)ပုဒ္မ ၄၁၀ မွ ၄၃၂ အထိ၊ အခန္း (၁၂) ပုဒ္မ ၄၃၆ တို႔ရွိ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္လိုလွ်င္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အားလုံး၏ ၃ပုံ၂ ပုံေက်ာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္အားလုံးက ျပင္ဆင္ရန္ သေဘာတူ လက္ခံၿပီးေနာက္ ျပည္လုံးကၽြတ္ ဆႏခံယူပြဲက်င္းပ၍ ဆႏၵမဲ ေပးသူအားလုံး၏ ထက္၀က္ေက်ာ္ ဆႏၵမဲ ဖင့္သာ ျပင္ဆင္ ရမည္””ျဖစ္ေၾကာင္း၊

၄၃၆(ခ)မွာလည္း    ဦးထြန္းထြန္းဟိန္၏ ျပင္ဆင္ခ်က္အစား   ““ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္အားလုံး၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံေက်ာ္ႏွင့္ တပ္မ ေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ အားလုံး၏ ေထာက္ခံဆႏမဲျဖင့္သာ ျပင္ဆင္ရမည္”” ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည္။

ေအာင္လင္းဦး(ျမ၀တီ)၊ ကုိလတ္

 

         

 

Read 81 times Last modified on Wednesday, 26 February 2020 12:20