SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒကို ဒုတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္သည္႕ ဥပေဒမူၾကမ္းမ်ားကို ဆက္လက္ ေဆြးေႏြး (ဒုတိယပိုင္း)

Thursday, 27 February 2020 14:10 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ပထမပိုင္း  အဆက္

 ေပ်ာ္ဘြယ္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေသာင္းေအးက ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အခန္း(၁) အေျခခံမူမ်ား၊  ပုဒ္မ ၆ ပုဒ္မခဲြ(ဃ)တြင္““စစ္မွန္၍ စည္းကမ္းျပည့္၀ေသာ ပါတီစံုဒီမုိ ကေရစီစနစ္ ထြန္းကားေရး”” ဆုိေသာျပ႒ာန္းခ်က္ကုိ ““စည္းကမ္းျပည့္၀ေသာ”” ဆုိသည့္ အထူးျပဳပုဒ္ကုိ ျဖဳတ္ထားသည္ကုိ ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ ပုဒ္မ ၇ ၊ ပုဒ္မ ၃၉ ႏွင့္ပုဒ္မ ၄၀၅ ပုဒ္မခြဲ(က)တုိ႔တြင္လည္း အလားတူ ျဖဳတ္ထားေၾကာင္း၊ ထုိပုဒ္မေလးခု၏ ျပင္ဆင္ခ်က္ကုိ မူလအတုိင္းထားရန္ အဆုိတင္သြင္းအပ္ေၾကာင္း၊ လူပုဂ္ၢိဳလ္္တခ်ဳိ႕က ဒီမုိကေရစီဆုိသည္မွာ စည္းကမ္းရွိၿပီးသားျဖစ္၍ ထုိစာသားထည့္ရန္ မလုိဘူးဟု ေျပာသည္ကုိ  အျငင္းမပြားလုိေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ လက္ေတြ႕ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ သံုးသပ္ၾကည့္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ အမွန္တကယ္မွာ ဒီမုိကေရစီသည္ က်င့္စဥ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အေျပာမဟုတ္ဘဲ အလုပ္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရားမွ်တျခင္း၊ လြတ္လပ္ျခင္း၊ ညီမွ်ျခင္းဆုိသည့္ ေလာကပါလ တရားမ်ားကုိ လက္ေတြ႕ က်င့္သံုးေနရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီမုိကေရစီစနစ္ က်င့္သံုးသည့္ ႏုိင္ငံတုိင္းသည္ ကုိယ့္ႏုိင္ငံႏွင့္ ဆီေလ်ာ္သည့္ နည္းလမ္းကုိ ေဖာ္ေဆာင္က်င့္သံုးရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊မိမိတုိ႔မွာ မိမိတုိ႔၏ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ နည္းလမ္းကုိ က်င့္သံုးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။

ဒီမုိကေရစီစနစ္မွာ လူပုဂ္ၢိဳလ္္၊ ပါတီ၊ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏ သေဘာထားတစ္ခုတည္းျဖင့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ကိစၥကုိ ဖန္တီးေဖာ္ေဆာင္၍ မသင့္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူက ေရြးခ်ယ္သည့္ ျပည္သူ႔ကုိယ္စားျဖစ္၍ မိမိတုိ႔ လုပ္ေဆာင္မႈသည္ ျပည္သူ႔ဆႏၵပါဟု ေနရာတုိင္းတြင္ ေျပာ၍မရေၾကာင္း၊ ပါတီႏုိင္ငံေရးေလာက၌ ျပည္သူ႔ဆႏၵကုိ အမွန္မရဘဲ ဟန္ျပအျဖစ္ အသံုးခ်သည္မွာ မသင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္း၊ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ က်င့္သံုးရာတြင္ အေျခခံအက်ဆံုး လုိအပ္ခ်က္သည္ တရားဥပေဒကုိ မွန္ကန္စြာ ေစာင့္ထိန္းလုိက္နာေရး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ က်င့္သံုးသည့္ႏုိင္ငံေရး အစဥ္အလာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထံုးစံမ်ားႏွင့္ လက္ရွိျဖစ္တည္ေနေသာ အေနအထားကုိ အထိန္းအကြပ္ရွိရွိ က်င့္သံုးၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံတကာ အဆင့္တြင္လည္း မွန္ကန္သည့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ ေဘာင္ထဲကပဲ ဒီမုိကေရစီကုိ က်င့္သံုးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။

ဒီမုိကေရစီသည္   စည္းကမ္းရွိ၊ မရွိ ဆန္းစစ္ၾကည့္မည္ဆုိပါက ကမၻာႀကီးၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ UN လုိ အဖြဲ႕ႀကီးေတာင္ မိမိတုိ႔ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းက တကယ့္ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားကုိ လ်စ္လ်ဴ႐ႈၿပီး အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ တရား႐ံုးတြင္  လူမ်ဳိးတုံး သတ္ျဖတ္မႈႏွင့္ တရားစြဲဆုိခံရေအာင္ လုပ္ေဆာင္လာသည္မွာ ဥပေဒႏွင့္ညီေသာ ဒီမုိကေရစီလား၊ မိမိတုိ႔  တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား မတရား သတ္ျဖတ္ခံရမႈအေပၚ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရက ထိေရာက္ေသာ ကာကြယ္မႈ၊ တုံ႔ျပန္မႈ ျပဳလုပ္ရန္ ျပည္သူမ်ား ဆႏၵျပဳေတာင္းဆုိေသာ္လည္း  ထိေရာက္သည့္ ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ကာကြယ္မေပးႏုိင္ျခင္းသည္ ျပည္သူကုိ အေလးထားသည့္ ဥပေဒႏွင့္ညီေသာ ဒီမုိကေရစီလား၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးတြင္ ပညာသင္အရြယ္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူကေလးငယ္မ်ားကုိ  နဖူးတြင္ ပ၀ါစည္းၿပီး ေထာက္ခံပြဲမ်ား တက္ေရာက္ေစျခင္းသည္   စစ္မွန္ေသာ ဒီမုိကေရစီလား၊ ဒီမုိကေရစီစနစ္အရ ျပည္သူလူထု၏ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းခြင့္ႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ကုိ အကာအကြယ္ေပးႏုိင္ေအာင္ ဥပေဒ ထုတ္ျပန္ထားေသာ္လည္း တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရက ေဒသႏၱရအမိန္႔မ်ားႏွင့္ တားဆီးပိတ္ပင္မႈမ်ား လုပ္ေနျခင္းသည္ စည္းကမ္းျပည့္၀ေသာ ဒီမုိကေရစီလား၊ အေျခခံဥပေဒတြင္  ျပည္သူမ်ားသည္ မိမိတုိ႔ကုိယ္စား ျပည္သူ႔ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ   ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခြင့္ ေပးထားသလုိ   တာ၀န္မွ ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းခြင့္ေပး ထားေသာ္လည္း ယေန႔အထိ ဥပေဒျပ႒ာန္း ေဆာင္ရြက္ခြင့္ မရေသးျခင္းသည္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမုိကေရစီ စနစ္လားကုိ ေမးခြန္းထုတ္လုိေၾကာင္း။

အတိတ္ကာလတြင္ စည္းကမ္းဥပေဒ၊ ေဘာင္မ်ားေက်ာ္လြန္ၿပီး  ဒီမုိကေရစီကုိ အေရာင္အမ်ဳိးမ်ဳိး ဆုိးခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီ၊ အဖြဲ႕အစည္း၊  လူပုဂ္ၢိဳလ္မ်ား၏ ဥပေဒႏွင့္ မညီေသာ က်င့္သံုးမႈမ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီး ၿပိဳကြဲပ်က္စီးရန္  အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္မွာ    အားလံုးအသိျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပုဒ္မ ၆(ဃ)၊ ပုဒ္မ (၇)၊ ပုဒ္မ (၃၉)ႏွင့္ ပုဒ္မ ၄၀၅ (က) တုိ႔၏ ျပ႒ာန္းခ်က္ကုိ  မူလအတုိင္း ထားရွိရန္ တင္ျပေၾကာင္း။

ပုဒ္မ ၂၆ ပုဒ္မခြဲ(က)တြင္““ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ပါတီႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ကင္းရွင္းရမည္”” ဟူေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္ကုိ ပယ္ဖ်က္ထားသည့္အတြက္ မူလအတုိင္း ထားရွိရန္ တင္ျပလုိေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရားတြင္ ပါ၀င္ေနၿပီး ႏုိင္ငံအက်ဳိးကုိ ဦးတည္ ေဆာင္ရြက္ရသူမ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ မည္သည့္ပါတီ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ႀကိဳးကုိင္မႈ မရွိေစဘဲ ႏုိင္ငံေရး သမားမ်ား၏ စြက္ဖက္ ထိန္းေက်ာင္းမႈမွ လြတ္ကင္းေနရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔မွသာ ႏုိင္ငံတာ၀န္ကုိ မွန္ကန္ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ပါတီႏုိင္ငံေရးႏွင့္ မကင္းရွင္းပါက မွန္ကန္သည့္ ရပ္တည္မႈမျဖစ္ႏုိင္ဘဲ ပါတီစြဲ၊ ပုဂ္ၢိဳလ္စြဲျဖင့္ ျပည္သူမ်ားမဲြျပာက်ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္မႈမ႑ိဳင္ ယုိင္လဲသြားႏုိင္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပုဒ္မ ၂၆(က)ကုိ မူလအတုိင္းသာ ထားရွိရန္ အဆုိျပဳ တင္ျပေၾကာင္း။

ပုဒ္မ ၅၉(စ) ျပ႒ာန္းထားျခင္းသည္ လူပုဂ္ၢိဳလ္တစ္ဦး၏ သမၼတျဖစ္ခြင့္ကုိ ပိတ္ပင္လုိသည့္အတြက္ ထည့္သြင္းထားျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ပုဒ္မ ၅၉ တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ တစ္၀န္းလံုးတြင္   ႏုိင္ငံသားအားလံုး၏ အထြတ္အထိပ္ေနရာတြင္  ရရွိထားသလုိ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာစက္သည္လည္း အင္မတန္ႀကီးမား ေလးနက္ေၾကာင္း၊  ထုိဥပေဒပုဒ္မကုိသာ ပယ္ဖ်က္လုိက္ပါက   ႏုိင္ငံေတာ္၏ အထြတ္အထိပ္ ေနရာတြင္ရွိသည့္ သမၼတသည္ တစ္နည္းနည္းျဖင့္ တုိင္းတစ္ပါး၏ ေက်းဇူးသစၥာကုိ ခံယူေစာင့္ေရွာက္သူ၊ ႐ိုေသသူ သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းတစ္ပါး၏    ၾသဇာလႊမ္းမုိးခံအျဖစ္ ေရာက္ရွိသြားႏုိင္သည္ကုိ သတိျပဳရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပုဒ္မ ၅၉ ပုဒ္မခြဲ(စ)ကုိ လံုး၀ပယ္ဖ်က္ျခင္း မျပဳဘဲ မူလအတုိင္းသာ ထားရွိရန္ အဆုိျပဳ တင္ျပအပ္ေၾကာင္း။

ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားသည္ အဓိကအားျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏  အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြားကုိ မွန္ကန္စြာ ထိန္းေက်ာင္းေပးလ်က္ရွိေသာ တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑မ်ားကုိ ပယ္ဖ်က္ ေလွ်ာ့ခ်ေရးကုိသာ ဦးတည္ထားေသာ ဥပေဒ မူၾကမ္းျဖစ္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ  တုိးျမႇင့္ထားၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ အရည္အခ်င္းမ်ားကုိလည္း ျပည္ပစြက္ဖက္မႈႏွင့္ ၾသဇာသက္ေရာက္ေအာင္ ျပင္ဆင္ပယ္ဖ်က္ထားသည္ကုိ ေတြ႕ရသည့္အတြက္   ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္  ႀကီးမားေသာ  အႏၱရာယ္ႏွင့္ စုိးရိမ္ပူပန္စရာ ျဖစ္ေစေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဥပေဒမူၾကမ္း၏ ျပင္ဆင္ပယ္ဖ်က္သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ ၀ါဒစြဲ၊  ပုဂ္ၢိဳလ္္စြဲ၊ ပါတီစြဲမ်ားႏွင့္ ျငင္းခံုမေနၾကဘဲ အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ႀကီး မပ်က္စီးေအာင္ မိမိႏုိင္ငံ၏ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြား အေပၚမွာသာ ခုိင္မာညီၫြတ္စြာ ရပ္တည္ေဆာင္ရြက္ေပးၾကဟု တုိက္တြန္းေဆြးေႏြးသည္။

တပ္မေတာ္သား အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္  ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္တင့္လြင္က      ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈ခုႏွစ္)ကုိ ဒုတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းပါ ဥပေဒပုဒ္မ ၅၉ (ဂ)(ဃ)(စ) ၁၀၉(ခ) ၁၄၁ (ခ) ၁၆၁ (ဃ)တုိ႔ကုိ တင္ျပပါအတုိင္း ထားရွိသင့္ေၾကာင္း  တင္ျပအပ္ေၾကာင္း၊ မိမိအေနႏွင့္ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ကုိ မူလျပ႒ာန္းခ်က္အတုိင္း ထားရွိသင့္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း။

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၅၉(စ)မွာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္ေတြထဲမွ  တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊  သာမန္အလုပ္ ေလွ်ာက္လႊာမွာေတာင္ အတန္းပညာ ဘယ္ေလာက္တတ္ရမယ္၊  ဘယ္ဘဲြ႕ရရမယ္၊  အသက္ဘယ္ေလာက္ ဆုိၿပီး ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြရွိေၾကာင္း၊ဒီအလုပ္လုိခ်င္ရင္ ဒီကန္႔သတ္ခ်က္ေတြကုိ ျပည့္စံုေအာင္ ႀကိဳးစားရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ မ်ားတယ္ဆုိၿပီး ထင္ျမင္ယူဆရင္ေတာ့    အလုပ္ရႏုိင္မွာ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ သတိမမူရင္ေတာ့ ဂူျမင္မွာမဟုတ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးလုိေၾကာင္း။

ပုဒ္မ ၅၉ (စ)ကုိ အမ်ဳိးသား ညီလာခံမွာ ေဆြးေႏြး ဆံုးျဖတ္ၾကသည့္အခါ တုိင္းရင္းသား ေပါင္းစံုတုိ႔ရဲ႕ ကုိယ္စားလွယ္ေတြ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီက ကုိယ္စားလွယ္ေတြ၊ ပညာရွင္ေပါင္းစံုတုိ႔က ႏုိင္ငံရဲ႕သမုိင္းေၾကာင္း ျဖတ္သန္းခဲ့ရတဲ့ အခက္အခဲေတြ ကမၻာ့ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနေတြေပၚ မူတည္ၿပီး ေဆြးေႏြး ဆံုးျဖတ္ခဲ့တာျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံမွာ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ယခု ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒဆုိၿပီး မိမိတုိ႔ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြ ကုိယ္တုိင္  ေရးဆြဲခဲ့သည့္ အေျခခံဥပေဒသံုးခုရွိတာ  အားလံုးသိၿပီး ျဖစ္မွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံ ဥပေဒဆုိတာ မိမိတုိ႔ရဲ႕ အမ်ဳိးသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီးလည္းျဖစ္ လြတ္လပ္ေရး ဖခင္ႀကီးလည္းျဖစ္သည့္  ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကုိယ္တုိင္ေရးဆြဲခဲ့သည့္ အေျခခံ ဥပေဒျဖစ္သလုိ တစ္ႏွစ္အတြင္း အျမန္ဆံုး ေရးဆြဲခဲ့ရသည့္ အေျခခံဥပေဒလည္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဲဒီလုိ အလ်င္အျမန္ ေရးဆြဲခဲ့ရသည့္ အေျခခံဥပေဒမွာ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး အေနႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အခ်ိန္မွာ အျခားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ၊ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ၊ လူမႈေရးဆုိင္ရာ၊  တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြမွာ ၿပီးျပည့္စံုေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း မရွိခဲ့ေပမယ့္   ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္မွာ အမတ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ရမယ့္ အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္ေတြကုိ ေရးဆြဲခဲ့တဲ့ ေနရာမွာေတာ့ အားနည္းခ်က္မရွိ ျပ႒ာန္းခဲ့တာ အနည္းငယ္ ေဆြးေႏြးလုိေၾကာင္း၊ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ  ၇၄ (၁) (က) မွာ ““ႏုိင္ငံျခားအစုိးရ၏  ေက်းဇူးသစၥာေတာ္ကုိ ခံယူေစာင့္ေရွာက္႐ိုေသသူ၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ႏုိင္ငံျခား အစုိးရ၏ လက္ေအာက္ခံျဖစ္သူ၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ထုိအစုိးရ၏ လက္ေအာက္ခံျဖစ္သူေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံသားေသာ္ လည္းေကာင္း၊  ခံစားရေသာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ေက်းဇူးခံစားခြင့္မ်ားကုိ ခံစားႏုိင္ခြင့္ရွိသူ၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္””ဆုိၿပီး ျပ႒ာန္းခဲ့တာ ေတြ႕ရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေလ့လာၾကည့္သည့္ အခါမွာ အဆုိပါျပ႒ာန္းခ်က္က ပါလီမန္ အမတ္အတြက္သာ သီးသန္႔ျပ႒ာန္းထားျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္မွာပါ အဆုိပါပုဒ္မကုိ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းခဲ့တာ သတိခ်ပ္သင့္ေၾကာင္း၊ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒအခန္း ၅ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္သည္ ပုဒ္မ ၄၉ ပုဒ္မခြဲ (ခ) မွာ ““ပါလီမန္ အမတ္အျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္း ခံႏုိင္သည့္ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္စံုသည္လည္း ျဖစ္ေသာ   ပုဂ္ၢိဳလ္္မ်ဳိး မဟုတ္လွ်င္၊ မည္သူမွ် ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတရာထူးအတြက္ ေရြးေကာက္ခံႏုိင္ခြင့္ မရွိေစရ”” ဟု အတိအလင္းျပ႒ာန္းထားတာ ေလ့လာေတြ႕ရွိရသည့္ အတြက္ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏    ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ အနာဂတ္ကုိ အေျမာ္အျမင္ရွိစြာ ေရးဆြဲခဲ့တာ ေလးစားဖြယ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးလုိေၾကာင္း၊ အဲဒီလုိ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး၏ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္က ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိတာ တည္ရွိေနသေရြ႕ တည္တံ့ေနရမယ့္ ပုဒ္မမ်ဳိးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲတဲ့အခါမွာ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ လုိလားခ်က္အရေသာ္ လည္းေကာင္း၊ သမုိင္းေၾကာင္းအရေသာ္ လည္းေကာင္း ပုိမုိျပည့္စံုမႈရွိေစရန္အ တြက္  ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္ပုဒ္မ ၅၉ (စ)ကုိ ယခု တင္ျပခ်က္ပါအတုိင္း ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊  ထုိအရာကုိၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ကာလကတည္းက တုိင္းတစ္ပါး၏ ေက်းဇူးသစၥာခံ၊ ႏုိင္ငံျခားရဲ႕ လက္ေအာက္ခံ၊ ႏုိင္ငံ၏ျပည္တြင္းေရးမွာ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား ပါ၀င္ပတ္သက္မႈ၊ စီးပြားေရးကုိ လႊမ္းမုိးခ်ဳပ္ကုိင္လုိမႈ စတဲ့ လကၡဏာမ်ားကုိ လက္မခံႏုိင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည့္အျပင္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔မွာ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း မိန္႔ခြန္းမွာ ““တုိင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္က တုိက္႐ိုက္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အမ်ဳိးသား မေခၚႏုိင္တဲ့ လူမ်ား မပါေစရဘူး၊ အိႏ္ၵိယမွာေတာင္ ႏုိင္ငံျခားသား မပါဘူးဆုိေပမယ့္ နည္းနည္းပါးပါး ပါေသးတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ လံုး၀လက္မခံဘူး””ႏွင့္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕မွာ နန္းရင္း၀န္ အက္တလီႏွင့္   လြတ္လပ္ေရးအတြက္တုိင္ပင္ ေဆြးေႏြးစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့မႈ ““ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရတဲ့အခါ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ေက်းဇူးသစၥာေစာင့္သိမႈအေပၚ ဇေ၀ဇ၀ါ ျဖစ္ႏုိင္သူမ်ားနဲ႔ ႏုိင္ငံျခားတြင္ အၿမဲေနထုိင္ခဲ့ သူမ်ားကုိ ျမင့္မားတဲ့ ႏုိင္ငံေရး ရာထူးအဆင့္မ်ား ရယူခြင့္မရွိရေလေအာင္  ဥပေဒအရ တားျမစ္ထားရမည္””တုိ႔သည္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ျပည့္သည့္   ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦး၏ အနာဂတ္ကာလကုိ  ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့တယ္ဆုိတာ သိသာ ထင္ရွားလွေၾကာင္း။

ထုိ႔ျပင္ ယခုလက္ရွိ အေျခအေနအရ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံဟာ လူဦးေရ သန္း ၁၂၀၀ ေက်ာ္ရွိသည့္ ႏုိင္ငံႏွင့္ သန္း ၁၄၀၀ ခန္႔ရွိသည့္ ႏုိင္ငံတုိ႔အၾကား တည္ရွိေနသည့္အျပင္ လူဦးေရ ေပါက္ကဲြေနသည့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ မ်ားျပားေသာ ႏုိင္ငံမ်ဳိးႏွင့္လည္း နယ္နိမိတ္ခ်င္း ဆက္စပ္ေနတာျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆုိပါ နယ္နိမိတ္ ဆက္စပ္လ်က္ရိွေသာ ေဒသမ်ားမွာ   ႏုိင္ငံခ်င္း ကူးလူးဆက္ဆံမႈေတြက မ်ဳိးဆက္ျပန္႔ပြားလ်က္ရိွၿပီး အစုိးရအဆက္ဆက္အခ်ဳိ႕မွာ  ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရကာ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ဘာသာေရး က႑ေတြမွာ မ်ားစြာလႊမ္းမုိး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေၾကာင္း၊ ေနာင္တြင္လည္း မိမိတို႔တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုေတြအေပၚ ဆက္လက္တုိးျမႇင့္ လုပ္ကုိင္ၿပီးေတာ့မွ လႊမ္းမုိးခ်ဳပ္ကုိင္ႏုိင္ေအာင္လည္း အဘက္ဘက္က ေဆာင္ရြက္ေနမွာသာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊   ထုိအရာကို  ဒီမုိကေရစီအေရး၊  လူ႔အခြင့္အေရးဆုိၿပီး ေမ့ေလ်ာ့မသြားဘဲ   သတိခ်ပ္ဖို႔ လုိအပ္ေၾကာင္း။

ျမန္မာ့သမုိင္းေၾကာင္းအရ ၁၈၂၄ ခုႏွစ္ အဂၤလိပ္ ျမန္မာ ပထမစစ္ျဖစ္ပြားခဲ့ရာမွ ရခုိင္ႏွင့္ တနသၤာရီေဒသတို႔ဟာ  အဂၤလိပ္လက္ေအာက္ကုိ က်ေရာက္ခဲ့ၿပီး ဘဂၤလားက စစ္တေကာင္း၊ ဘဂၤါလီ အမ်ားအျပားေရာက္ရိွကာ ႏွစ္ကာလၾကာရွည္လာတဲ့အခါ ေသြးေႏွာျခင္းျဖင့္ မ်ဳိးဆက္ျပန္႔ပြားခဲ့ရာမွ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရးပဋိပကၡမ်ား ယေန႔အထိျဖစ္ပြားေနတာ အားလံုးအသိပဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပထမအစုိးရ လက္ထက္မွာ မိမိပါတီအႏုိင္ရေရးကုိ   ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈေၾကာင့္  ဘဂၤါလီေတြကုိ မဲေပးခြင့္ျပဳရာမွ ဖဆပလမွာ ဘဂၤါလီအမတ္ေတြ အႏုိင္ရလာၿပီး ပါလီမန္အမတ္ေတြ ျဖစ္လာတဲ့အျပင္ အခ်ဳိ႕မွာ အစုိးရအဖြဲ႕အဆင့္ထိ ပါ၀င္လာခဲ့သည္ကုိေတြ႕ရေၾကာင္း။

ဘဂၤါလီအမတ္မ်ား၏ အာဏာအရိွန္အ၀ါႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း စစ္တေကာင္းမွ ဘဂၤါလီေတြ ထပ္မံ၀င္ေရာက္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ စပါးေမွာင္ခုိျပဳလုပ္ျခင္း၊ မူဂ်ာဟစ္သူပုန္ေတြကုိ ကူညီျခင္းေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့အျပင္ နတ္ျမစ္၀ကေန ကုလားတန္ျမစ္ထိကုိ    ဘဂၤါလီနယ္ေျမအျဖစ္ ေတာင္းဆုိလာခဲ့သည္ အထိျဖစ္လာေၾကာင္း၊ထုိအရာေတြကုိသိရိွၿပီး   သမုိင္းအေတြ႕အႀကံဳေတြအရ  ႏုိင္ငံသား မဟုတ္သူေတြ၊ အျခားႏုိင္ငံသားႏွင့္ အျခားႏုိင္ငံသားေတြ၏ သစၥာေတာ္ခံေတြကုိ   အေရးႀကီးသည့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေနရာေတြ၊ ေဒသအစုိးရ ရာထူးေတြႏွင့္   အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းဆုိင္ရာ အႀကီးအကဲေနရာေတြမွာ  လံုး၀တာ၀န္ မေပးသင့္ေၾကာင္းႏွင့္  သမၼတ၊  ဒုတိယသမၼတရာထူးေတြဆုိရင္    ႏုိင္ငံ့အတြက္ မည္မွ်အႏၱရာယ္ က်ေရာက္လာမည္ကုိ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အားလံုး ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစားသံုးသပ္ေစခ်င္ေၾကာင္း။

ႏုိင္ငံတုိင္းသည္   ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အမ်ဳိးမ်ဳိး က်င့္သံုးၾကတာျမင္ေတြ႕ရေၾကာင္း၊အေမရိကန္စနစ္ သတ္မွတ္ထားခ်က္မွာ ေမြးဖြားရာ ေနရာေဒသကုိ ကန္႔သတ္ထားတာ ျဖစ္ေၾကာင္း    ေလ့လာေတြ႕ရိွရၿပီး အဂၤလိပ္မ်ား၏ သတ္မွတ္ခ်က္မွာလည္း ကုိးကြယ္ရာဘာသာကို   ကန္႔သတ္ထားေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရိွရေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတသည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အႀကီးအကဲ ေနရာသာမက ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ တစ္၀န္းလံုးမွာ ႏုိင္ငံသားအားလံုး၏ အထြတ္အထိပ္ ေနရာမွာရိွတာ ျဖစ္သည့္အတြက္ ဒီလုိအရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္ေတြက ပုိမုိေကာင္းမြန္ျပည့္စံုေစရန္ လုိအပ္သည့္အျပင္ မိမိတို႔ႏုိင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲ၏ ဂုဏ္ရည္ႏွင့္   ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဂုဏ္သိကၡာကိုလည္း ပုိမုိျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း။  

အခ်ဳပ္အားျဖင့္  ေဆြးေႏြးလုိသည္မွာ ယခုဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကုိ ရည္ရြယ္ခ်က္ အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ အစုအဖြဲ႕အသီးသီးက တင္သြင္းထားသည့္ ျပင္ဆင္ခ်က္ေတြမွာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အေျခခံမူမ်ား အခန္း(၁) ပုဒ္မ (၆) ျပ႒ာန္းခ်က္မွာပါရိွသည့္ ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး၊ တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရး ဆုိသည့္အခ်က္ေတြကုိ    ျပင္ဆင္ခ်က္ တင္သြင္းမထားသည္ကုိ ေတြ႕ရိွရေၾကာင္း၊ ထုိအရာကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ အားလံုးက ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရးကုိ လုိလားေၾကာင္း   သံုးသပ္ရေၾကာင္း၊ သတိျပဳသင့္သည့္ အခ်က္မွာ ဥပေဒတစ္ရပ္ကုိ ျပင္ဆင္ၾကသည့္အခါတြင္ အဆုိပါ ဥပေဒ၏ ပုဒ္မေတြသည္ ေရွ႕ေနာက္ညီၫြတ္ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပုဒ္မ ၅၉ (စ)သည္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရးအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ အစုအဖြဲ႕အသီးသီးက လုိလားသည့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရး အတြက္လည္း အေရးႀကီးသည့္ ပုဒ္မ ၅၉ (စ)ကုိ မူလျပ႒ာန္းခ်က္အတုိင္းသာ ထားရိွသင့္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသည္။

တပ္မေတာ္သားအမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္  ဗုိလ္မွဴးမုိးဟန္က  ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈ ခုႏွစ္) ကုိ ဒုတိယ အႀကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းပါ ပုဒ္မ ၅၉ (စ)ကုိ မူလအတုိင္း ထားရိွသင့္ေၾကာင္း။

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၅၉ (စ) ျပ႒ာန္းခ်က္တြင္ ““မိမိကုိယ္တုိင္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏မိဘ တစ္ပါးပါးေသာ္ လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ဇနီး သုိ႔မဟုတ္ ခင္ပြန္းေသာ္ လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ တရား၀င္သားသမီး တစ္ဦးဦးေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ထုိတရား၀င္ သားသမီးတစ္ဦးဦး၏ ဇနီး သို႔မဟုတ္ ခင္ပြန္းေသာ္ လည္းေကာင္း    ႏုိင္ငံျခားအစုိးရ၏  ေက်းဇူးသစၥာေတာ္ကုိ   ခံယူေစာင့္ေရွာက္ ႐ုိေသသူ သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံျခားအစုိးရ၏ လက္ေအာက္ခံျဖစ္သူ သို႔မဟုတ္ တုိင္းတစ္ပါး၏ ႏုိင္ငံသားျဖစ္သူမ်ား မျဖစ္ေစရ၊ ထုိသူမ်ားသည္ ႏုိင္ငံျခားအစုိးရ၏ လက္ေအာက္ခံျဖစ္သူေသာ္ လည္းေကာင္း၊ တုိင္းတစ္ပါး၏ ႏုိင္ငံသားေသာ္ လည္းေကာင္း ခံစားရေသာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ေက်းဇူးခံစားခြင့္မ်ားကုိ ခံစားႏုိင္ခြင့္ရိွသူမ်ား မျဖစ္ေစရ””လုိ႔ ျပ႒ာန္းထားတာေတြ႕ရေၾကာင္း။

ပုဒ္မ ၅၉ (စ) သည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ဖြဲ႕စည္း ပံုအေျခခံဥပေဒက်မွ ထြက္ေပၚလာတာ မဟုတ္ေၾကာင္း၊   ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကုိယ္တုိင္ ဦးေဆာင္ေရးဆြဲ ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊  ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံ ဥပေဒကစၿပီး   ျပ႒ာန္းခဲ့တာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိအရာကေတာ့ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၇၄ ပုဒ္မခြဲ (၁) (က) တြင္ Slide မွာ တင္ျပထားသည့္အတုိင္း ျပ႒ာန္းခဲ့တာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အေရးအရာေတြကုိ ဦးေဆာင္မည့္ ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္၊ အႀကီးအကဲ ပုဂ္ၢိဳလ္ေတြသည္ ႏုိင္ငံျခား တုိင္းျပည္ေတြႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္ေနသူ လံုး၀မျဖစ္ေစရန္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ တားဆီးလုိသည့္ အတြက္ျပ႒ာန္းထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ မိမိတို႔ႏုိင္ငံ၏ ေနာင္ျဖစ္လာမည့္ သမၼတသည္ တုိင္းရင္းသား စစ္စစ္ျဖစ္ရမည့္အျပင္ သူႏွင့္သူ႔မိဘ၊ သားသမီးမ်ား အပါအ၀င္သည္   မိမိတို႔တုိင္းျပည္၏ ဘက္စံုနမူနာ ယူထုိက္သူမ်ား ျဖစ္ေစေရးအတြက္ ထည့္သြင္း ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္ၿပီး တုိင္းရင္းသား ျပည္သူအားလံုး၏ အနာဂတ္အတြက္  ေရးဆြဲထားေၾကာင္း သတိရိွေစခ်င္ေၾကာင္း၊  ဥပမာ သူ႔ရဲ႕သားသမီးတစ္ဦးဦးသည္ အျခားႏုိင္ငံတြင္ အေျခခ်ေနထုိင္သူ ႏုိင္ငံျခားသားအျဖစ္ သို႔မဟုတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ဆန္႔က်င္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း၀င္အျဖစ္  သို႔မဟုတ္  အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ အစည္း၀င္အျဖစ္ သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္   အဖြဲ႕အစည္း၀င္ အျဖစ္ သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံႀကီးငယ္ တစ္ခုခုမွာ အေရးပါသူတစ္ဦးဦး အျဖစ္ျဖစ္ေနလွ်င္ ႏုိင္ငံအတြက္ စုိးရိမ္ဖြယ္ရာ အေျခအေနျဖစ္သြားႏုိင္တာကို စဥ္းစားေစခ်င္ေၾကာင္း၊  ထို႔ျပင္   ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး၏ သားသမီး တစ္ဦးဦးကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး အလုိရိွရာ သိမ္းသြင္းသြားႏုိင္တာမ်ဳိးေတြႏွင့္ တျခားေသာ အေျခအေနမ်ဳိးေတြသည္လည္း  ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည့္ အခ်က္မ်ားလည္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္  ႏုိင္ငံေတာ္၏ အနာဂတ္အတြက္ အေျမာ္အျမင္ႀကီးမားစြာ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းခဲ့သည့္    ထုိဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ေတြကုိ လြယ္လြယ္ျပင္လုိက္မယ္ ဆုိပါက အနာဂတ္မွာ   တုိင္းျပည္အတြက္   ႀကီးမားေသာ အႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႕ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း။

ႏုိင္ငံျခား တုိင္းျပည္တစ္ခုခု၏ ေက်းဇူးခံ ေက်းဇူးစားျဖစ္ၿပီဆုိရင္ ႏုိင္ငံတစ္ခုၿပိဳကြဲ သြားေစႏုိင္တယ္ဆုိတာကို ဆုိဗီယက္ႏုိင္ငံက  ျပခဲ့တဲ့ သက္ေသတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆုိဗီယက္ႏုိင္ငံ မၿပိဳကြဲခင္  ကမၻာ့အင္အားႀကီး ႏုိင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဆုိဗီယက္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ခ်ာနင္ကုိ ကြယ္လြန္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္မွာ မီေခးေဂၚဘာေခ်ာ့ဗ္ သမၼတျဖစ္လာခဲ့ၿပီး အေနာက္အုပ္စုႏွင့္ ေႏြးေထြးေသာ ဆက္ဆံေရးကုိ  တည္ေဆာက္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊  ၁၉၈၇  ခုႏွစ္က စတင္ၿပီးပြင့္လင္းမႈ၊ ျပဳျပင္တည္ေဆာက္မႈႏွင့္  ဒီမုိကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈစသည့္  ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ခဲ့ရာ ကမၻာ့ႏုိင္ငံ အသီးသီးက စိတ္၀င္စားစြာ ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေဂၚဘာေခ်ာ့ဗ္၏ ေျပာင္းလဲေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈေတြမွာ အေမရိကန္အပါအ၀င္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားမွ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား၊ ေခ်းေငြမ်ား ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ စီးပြားေရး လမ္းစဥ္ကုိ   ေျပာင္းလဲခဲ့႐ံုသာမက အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လမ္းစဥ္ကုိလည္း ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ကေန ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ ေျပာင္းလဲခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ေပမယ့္ စီးပြားေရးစနစ္ ေျပာင္းလဲမႈသည္  ေအာင္ျမင္မႈမရ ရိွခဲ့သည့္အတြက္ ဆုိဗီယက္ျပည္ေထာင္စု အေပၚ ႏုိင္ငံတကာ ေႂကြးၿမီမ်ား တင္လာခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားႀကီးလည္း ၿပိဳကြဲခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ ၿပိဳကြဲလာခဲ့ၿပီး ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ လူမ်ဳိးစုမ်ားအတြင္း  ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အာဏာ ေတာင္းဆုိမႈေတြႏွင့္  ခဲြထြက္ခြင့္ ေတာင္းဆုိမႈေတြ ျမင့္မားလာခဲ့ကာ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္စည္းလံုး ညီၫြတ္ေရး အားနည္းခဲ့ရေၾကာင္း။

ေဂၚဘာေခ်ာ့ဗ္အေနႏွင့္  ယခုလုိျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးေၾကာင့္ ပ်က္ယြင္းခဲ့ရသည့္ ႏုိင္ငံ့ အေျခအေနကုိ ျပန္လည္ ထိန္းသိမ္းလုိခဲ့ေသာ္လည္း အေမရိကန္တို႔မွ ေဂၚဘာေခ်ာ့ဗ္အား စစ္ေအးတုိက္ပဲြ အဆံုးသတ္ေစခဲ့သူ၊ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး တက္ႂကြစြာ ေဖာ္ေဆာင္ေပးသူအျဖစ္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာ ၁၂ ရက္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏုိဘယ္လ္ဆုကုိ ရက္ရက္ေရာေရာ ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ဒီမုိကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းေတြကုိ     ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေစဖို႔ တြန္းအားေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ အေမရိကန္ႏွင့္အေနာက္အုပ္စုတို႔၏ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ႏွင့္ သပ္လွ်ိဳေသြးခြဲမႈေတြေၾကာင့္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ၂၄  ရက္မွာ ဆုိဗီယက္ႏုိင္ငံႀကီးသည္ ႏုိင္ငံငယ္ေလး ၁၅ ႏုိင္ငံအျဖစ္ အစိတ္စိတ္ အႁမႊာႁမႊာ ၿပိဳကြဲခဲ့ရေၾကာင္း။

မိမိတို႔ႏုိင္ငံသည္ ယခုရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႕ ေနရသည့္ျပႆနာမွာ ဆုိဗီယက္ႏုိင္ငံ ၿပိဳကြဲေစသည့္ အေျခအေနမ်ဳိးေတြအျပင္ နယ္စပ္မွာေနထုိင္သည့္  ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးေတြထဲမွ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ဳိးႏြယ္စု အမည္ခံၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံသားအျဖစ္ လက္ခံေရး၊  ဘူးသီးေတာင္ ေမာင္ေတာေဒသမွာ လြတ္လပ္စြာေနထုိင္ခြင့္ျပဳေရး  စသည့္ ေတာင္းဆုိမႈမ်ား အပါအ၀င္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ေတာင္းဆုိခ်က္ေတြ ေပၚထြက္ေနတာကိုလည္း အခုလုိရင္ဆုိင္ ေနရသည့္ ကာလမွာ သတိခ်ပ္ေစလုိေၾကာင္း။

ေခတ္ကာလအေလ်ာက္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေၾကာင္းေတြေၾကာင့္ သမၼတျဖစ္မည့္သူသည္ သာမန္ျပည္သူ တစ္ေယာက္ေစာင့္ထိန္းႏုိင္သည့္  က်င့္၀တ္၊  ႏုိင္ငံခ်စ္စိတ္၊ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ေတြထက္ မေလ်ာ့ေသာ အရည္အခ်င္းရိွဖို႔ အေရးႀကီးတယ္လို႔ မိမိအေနႏွင့္ယူဆေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ႏုိင္ငံ၏ သမၼတတာ၀န္ ေပးအပ္ခံရမယ့္သူသည္ ဘယ္လုိအားနည္းခ်က္မ်ဳိးမွ် မရိွသည့္ ျဖဴစင္႐ိုးသား၊ အမ်ဳိးခ်စ္သည့္ အမ်ဳိးဂုဏ္ကုိ ထိန္းသိမ္းသည့္ ပုဂိ္ၢဳလ္ျဖစ္ၿပီး တုိင္းရင္းသား အားလံုး၏ ေလးစားၾကည္ညိဳသည့္ ပုဂ္ၢိဳလ္ျဖစ္ရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း။

ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ား၏ သမၼတ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အနည္းငယ္ ေဆြးေႏြးလုိေၾကာင္း၊ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ အေျခခံဥပေဒအရ  ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၊  ဒုတိယသမၼတ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မယ့္ သူမ်ားက ႏုိင္ငံသားျဖစ္႐ံုသာမက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ျပည္တြင္းနယ္ေျမတစ္ခုခုမွာ ေမြးဖြားခဲ့သူျဖစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆုိလုိရင္းမွာ ႏုိင္ငံသား ျဖစ္လွ်င္လည္း ၎ေမြးဖြားသည့္အခ်ိန္တြင္ ၎၏မိခင္သည္ ႏုိင္ငံျခား တုိင္းျပည္တြင္ ေရာက္ရိွေနစဥ္ ေမြးဖြားခဲ့မည္ ဆုိလွ်င္ သမၼတျဖစ္ခြင့္   ဆံုး႐ႈံးမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလားတူ ဥပေဒသတ္မွတ္ျခင္းမ်ဳိး နယ္သာလန္ႏုိင္ငံတြင္လည္း ရိွေၾကာင္း၊    ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံတြင္လည္း ၿဗိတိသွ်စည္းမ်ဥ္းဥပေဒအရ ဘုရင္ျဖစ္မယ့္သူႏွင့္ ၎၏ အိမ္ေထာင္ဖက္မ်ားဟာ ႐ိုမန္ကက္သလစ္ ဘာသာကို ကုိးကြယ္သူမျဖစ္ေစရ။ အိမ္ေထာင္က်ဖူးသူကုိ သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံျခားသားကုိ လက္ထပ္လုိလွ်င္ ပါလီမန္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရန္ လုိေၾကာင္း သတ္မွတ္ထားတာ ေလ့လာေတြ႕ရိွရေၾကာင္း၊ က်န္တဲ့ႏုိင္ငံ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ သမၼတ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တူညီသည့္ အခ်က္မွာ ဘာသာအရ ကန္႔သတ္ခ်က္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားအရ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြပဲျဖစ္တယ္ဆုိတာ သိၿပီးသားျဖစ္ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။

မိမိတို႔ႏုိင္ငံ ျဖတ္သန္းခဲ့ရသည့္ သမုိင္းေၾကာင္းကုိ ျပန္ၾကည့္လွ်င္လည္း အဂၤလိပ္လက္ေအာက္ က်ေရာက္ခဲ့သည့္အခ်ိန္တြင္ အဂၤလိပ္အလုိေတာ္ရိ ဂ်ပန္လက္ေအာက္ က်ေရာက္ခဲ့တဲ့အခ်ိန္မွာ ဂ်ပန္အလုိေတာ္ရိ စသည့္ သစၥာေဖာက္ ေက်းဇူးခံေက်းဇူးစားေတြ ရိွခဲ့သည္မွာ အထင္အရွားျဖစ္ေၾကာင္း၊ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးခ်ိန္တြင္လည္း  မဲရလုိသည့္ ဆႏၵအရ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ ေပးမည္ဆုိၿပီး  စည္း႐ံုးအာဏာ ရယူခဲ့တာေတြကလည္း သမုိင္းမွာ ဖ်က္မရသည့္ အမည္းစက္ေတြျဖစ္တာ မေမ့ၾကဖို႔လုိေၾကာင္း၊ အာဏာရၿပီးေရာဆုိသည့္ လူမ်ဳိးေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရိွသည့္ ႏုိင္ငံမ်ဳိးတြင္ ၅၉ (စ)လုိ ပုဒ္မမ်ဳိးႏွင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ကာကြယ္ထားမွသာ စိတ္ခ်ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးစီးၿပီး ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒကုိ ေရးဆြဲခဲ့စဥ္ကပင္ အုပ္ခ်ဳပ္မည့္ လူတန္းစားမွာ ႏုိင္ငံျခားေက်းဇူးခံ ေက်းဇူးစားေတြ မပါ၀င္ေစေရးကုိ အလြန္အေရးႀကီးသည့္ အေျခခံမူတစ္ခုအျဖစ္ ထည့္သြင္း ေရးဆြဲခဲ့ေၾကာင္း၊ထို႔ျပင္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕တြင္ နန္းရင္း၀န္အက္တလီႏွင့္   လြတ္လပ္ေရးအတြက္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြး ခဲ့စဥ္ကလည္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက  ပဓာနက်ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုကုိ  မီးေမာင္းထုိးျပခဲ့ေၾကာင္း၊ ဒီအခ်က္မွာ ““ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ရသည့္အခါ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ေက်းဇူးသစၥာေစာင့္သိမႈအေပၚ ဇေ၀ဇ၀ါျဖစ္ႏုိင္သူမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားတြင္ အၿမဲေနထုိင္ခဲ့သူမ်ားကုိ ျမင့္မားသည့္  ႏုိင္ငံေရးရာထူး အဆင့္မ်ား ရယူခြင့္မရိွရေလေအာင္ ဥပေဒအရ တားျမစ္ထားရမည္””လုိ႔ အေသအခ်ာ အတိအလင္း ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္   ေဆြးေႏြးလုိသည္မွာ ႏုိင္ငံျခား တုိင္းျပည္တစ္ခုခု၏ ေက်းဇူးခံ ေက်းဇူးစား ဆုိသည့္အရာကို  တုိင္းတာလုိ႔ မရႏုိင္လုိ႔ ၅၉(စ) ကုိ တိတိက်က်ႏွင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ျဖစ္ေအာင္ အေျမာ္အျမင္ရိွရိွႏွင့္ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ လုိလားခ်က္ျဖစ္သည့္ ““ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရတဲ့အခါ  ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ ေက်းဇူးသစၥာ ေစာင့္သိမႈအေပၚ ဇေ၀ဇ၀ါ ျဖစ္ႏုိင္သူမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားတြင္ အၿမဲေနထုိင္ခဲ့သူမ်ားကုိ  ျမင့္မားတဲ့   ႏုိင္ငံေရးရာထူးအဆင့္မ်ား ရယူခြင့္မရိွရေလေအာင္ ဥပေဒအရ တားျမစ္ထားရမည္””ဆုိသည့္အတုိင္း ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးမွာ တာ၀န္ရိွၾကေသာ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြားကုိေရွး႐ႈၿပီး    သာမန္ျပည္သူတစ္ေယာက္ အတြက္ေတာင္  ျပည့္စံုႏုိင္သည့္ သမၼတအရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္  ၅၉ (စ) ကုိ အနာဂတ္ အႏၱရာယ္ကုိ ႀကိဳျမင္ၿပီး မူလျပ႒ာန္းခ်က္အတုိင္းသာ   ထားရိွသင့္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသည္။

တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဗုိလ္မွဴးေက်ာ္မင္းထြန္းက ပုဒ္မ ၅၉ (ဂ)သည္ ““ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံရသူသည္ အနည္းဆံုး အသက္ ၄၅ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူ ျဖစ္ရမည္””ဟု   ျပ႒ာန္းထားေၾကာင္း၊ ဦးစုိင္းသန္းႏုိင္ အပါအ၀င္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္   ၁၄၅   ဦးက တင္သြင္းထားသည့္  ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္““ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္း  ခံရသူသည္ အသက္ ၄၅ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူ ျဖစ္ရမည္””ဟု ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း၊  ပုဒ္မ ၅၉(ဂ)ထည့္သြင္းရျခင္း  အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အမ်ဳိးသားညီလာခံ မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတသည္  ႏုိင္ငံသားအားလံုး၏ အထြတ္အထိပ္ေနရာရရိွၿပီး   တာ၀န္ႏွင့္ အခန္းက႑သည္ မ်ားစြာ က်ယ္ျပန္႔ျမင့္မား ေၾကာင္း၊ အေျခခံဥပေဒကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရၿပီး    ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး၊ တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရး၊ ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးပြား တုိးတက္ေရး၊ ႏုိင္ငံေတာ္ ယႏၱရားမ်ား ထိေရာက္ သြက္လက္စြာ လည္ပတ္ႏုိင္ေရး၊ ပါတီစံုစနစ္ျဖင့္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမုိကေရစီ ထြန္းကားက်ယ္ျပန္႔ေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အဆင့္အတန္းမ်ား ျမင့္မားေရးအတြက္ စြမ္းစြမ္းတမံ ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ရမည့္ ပုဂ္ၢိဳလ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊  အဆုိပါ ပုဂ္ၢိဳလ္မ်ဳိးျဖစ္သည့္  ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ အသက္ကုိ သတ္မွတ္သည့္အခါ မငယ္လြန္း၊ မႀကီးလြန္း အနည္းဆံုး ၄၅ႏွစ္ျပ႒ာန္းသင့္ျခင္းကုိ  အေျခခံမူတြင္ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းခဲ့ေၾကာင္း။

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ ျပ႒ာန္းထားသည့္ အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ အသက္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေလ့လာၾကည့္ရာ  ျပည္ေထာင္စု တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုတရား လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးမ်ား၏ အသက္ကုိ ၅၀ ႏွစ္ထက္မငယ္၊ အသက္ ၇၀ ႏွစ္ထက္မႀကီးဟု လည္းေကာင္း၊ တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ တရားသူႀကီးမ်ား၏ အသက္အား ၄၅ ႏွစ္ထက္ မငယ္၊ ၆၅ ႏွစ္ထက္မႀကီးသူဟု လည္းေကာင္း အသီးသီး ျပ႒ာန္းထားေၾကာင္း၊ တရားစီရင္ေရး က႑တစ္ခုတည္းကုိသာ ေလ့လာၿပီးအေတြ႕အႀကံဳရယူထားေသာ တရားသူႀကီးမ်ား အေနျဖင့္ အသက္ ၄၅ ႏွစ္ျပည့္မွသာ တုိင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္တရား လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၊ အသက္ ၅၀ ႏွစ္ျပည့္မွ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ခန္႔အပ္ခံရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ Field တစ္ခုထဲမွာသာ က်င္လည္ရသည့္ သူမ်ားေတာင္ အဆံုးအျဖတ္ေပးႏိုင္ေသာေနရာကုိ တာ၀န္ေပးအပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အသက္ကန္႔သတ္ခ်က္ ၄၅ႏွစ္သည္  အနည္းဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရိွရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေမရိကန္၏ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမွာ သမၼတေတြ အျဖစ္ေဆာင္ရြက္မည့္ ပုဂ္ၢိဳလ္သည္ အသက္ ၃၅ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူကုိ လည္းေကာင္း၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ အသက္ ၄၅ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူကုိ လည္းေကာင္း၊ အိႏ္ၵိယႏိုင္ငံတြင္ အသက္၃၅ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူကုိ လည္းေကာင္း အသီးသီး သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားျခင္းကုိ ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အနည္းဆံုး ၃၅ ႏွစ္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းခဲ့ၾကေသာ္လည္း မိမိႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံ၏ ပထ၀ီေျမျပင္အေနအထား၊ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ နယ္နိမိတ္ ထိစပ္ေနမႈ၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ အေရးပါေသာ ေျမေနရာတြင္ တည္ရိွမႈမ်ားေၾကာင့္ အေတြ႕အႀကံဳႂကြယ္၀ရန္ လုိအပ္ျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ အသက္သည္  ၄၅  ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူျဖစ္ရမည္ဆုိသည့္ အခ်က္သည္ ပကတိ အေျခအေနအရ သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း။

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒပါ အျခားျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အေရးအသား အသံုးအႏႈန္းပုိင္းကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်ိန္ထုိး ေလ့လာၾကည့္မည္ ဆုိလွ်င္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ား၊  ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စု ရာထူး၀န္အဖြဲ႕ ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊   တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ဥပေဒခ်ဳပ္၊ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ စသည့္ ပုဂ္ၢိဳလ္မ်ား၏ အသက္ ကန္႔သတ္ျပ႒ာန္းခ်က္ မ်ားတြင္““အနည္းဆံုး”” ဆုိသည့္ စကားရပ္ မပါရွိျခင္းကုိ ေတြ႕ရိွရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဥပေဒမူၾကမ္း ျပင္ဆင္ခ်က္သည္ ပုိမုိရွင္းလင္းေစျခင္း၊ ဥပေဒေရးထံုး မွန္ကန္ျခင္းမ်ားအျပင္ အျခားျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ပါ လုိက္ေလ်ာညီေထြ သြားမည္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္““အနည္းဆံုး”” ဆုိေသာ စကားရပ္အား ပယ္ဖ်က္၍ ““ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္း ခံရသူသည္ အသက္ ၄၅ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူ ျဖစ္ရမည္”” ဟု ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္း သင့္ေၾကာင္း။

ပုဒ္မ၅၉(ဃ)   မူလျပ႒ာန္းခ်က္သည္““ႏိုင္ငံေတာ္ အေရးအရာမ်ား ျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ စစ္ေရးစသည့္ အျမင္မ်ားရိွရမည္””ဟု ျပ႒ာန္းထားေၾကာင္း၊ ယခုဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ ““ႏိုင္ငံေတာ္ အေရးအရာမ်ား ျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ လံုၿခံဳေရး စသည့္ အျမင္မ်ား ရိွရမည္””ဟုျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတဆုိသည္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ကုိ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ ျပဳေပးရမည့္ ပုဂ္ၢိဳလ္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ အမ်ဳိးသားေရးတာ၀န္ျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး၊ တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရးကုိ စြမ္းစြမ္းတမံ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ပုဂ္ၢိဳလ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိသို႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ သမၼတသည္ ႏိုင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ စစ္ေရးစသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အေရးအရာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး ကၽြမ္းက်င္ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္းရိွရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ယေန႔ကမၻာတြင္ျဖစ္ပြားေနသည့္ စစ္ေရးပဋိပကၡမ်ား၊ ေဒသတြင္း ပဋိပကၡမ်ား၊ ျပည္တြင္း ေသာင္းက်န္းမႈ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡမ်ား၊ ျပည္ပပေယာဂမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ  အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအေနျဖင့္ စစ္ေရးအျမင္ရိွရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ အထက္ပါ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ စစ္ဘက္တာ၀န္ရိွသူမ်ားႏွင့္ ေလ့လာသံုးသပ္ ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္း ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ေစျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိသို႔ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေအာင္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၀၁ မွာ အမ်ဳိးသား ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီအား ဖြဲ႕စည္းျပ႒ာန္း ထားျခင္းပဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ စစ္ေရးအျမင္ ဆုိသည္မွာ vision အျမင္ကုိ ဆုိလုိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ စစ္ေရး အေတြ႕အႀကံဳရိွသူ၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ရိွဖူးသူ (Military Experience)ကုိ ဆုိလုိျခင္းမဟုတ္ဘဲ စီးပြားေရး အျမင္လည္း ထုိနည္းအတုိင္းပဲ စီးပြားေရးအေတြ႕အႀကံဳ ရွျိခင္းကုိ ဆုိလုိျခင္း မဟုတ္ဘဲ စီးပြားေရးအျမင္ ရိွရန္ လုိအပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ တစ္ေယာက္တြင္ ရိွသင့္ရိွထုိက္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးအတြက္ လုိအပ္သည့္ စစ္ေရးအျမင္ (Military Vision) ကုိ ရိွရန္ ဆုိလုိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း။

““စစ္””ဆုိသည့္ စကားလံုးအဓိပ္ၸာယ္သည္ ႏိုင္ငံေရးကုိ အျခားေသာနည္းျဖင့္ ဆက္လက္ေျဖရွင္းျခင္း   War  is continuation of politic by other means) ဟုဆုိေၾကာင္း၊ အျခားေသာ နည္းမ်ားအနက္ လက္နက္ကုိင္တုိက္၍ ေျဖရွင္းရသည့္ စစ္ေရးနည္းလမ္းသည္ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း၊ က်န္အခ်က္မ်ားျဖစ္တဲ့ စီးပြားေရးအရ သတ္ေသာနည္း၊ ယဥ္ေက်းမႈအရ ၀ါးမ်ဳိနည္း၊ ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရးအရ ၀ါးမ်ဳိနည္း၊  ပညာေရးအရ ခ်ဳိးႏွိမ္နည္း၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ အမ်ဳိးသားေရး စိတ္ဓာတ္ပ်က္ျပားေအာင္ ဖ်က္ဆီးနည္း စသည့္ နည္းမ်ဳိးစံုသံုးၿပီး ဘက္စံု စစ္ပြဲအသြင္ျဖင့္ စစ္ဆင္ တုိက္ခုိက္လာႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲသည္ စစ္ေရးအျမင္ရိွရန္ အထူးလုိအပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ (၁၂)ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း ၆၄ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ က်င္းပေသာ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး မူၾကမ္းတြင္““ႏိုင္ငံေတာ္ အေရးအရာမ်ားျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ စစ္ေရးစသည့္ အျမင္မ်ားရိွရမည္””ဟု ျပ႒ာန္းခ်က္တြင္ စစ္ေရးဆုိသည့္ စကားရပ္အစား ကာကြယ္ေရးဆုိသည့္ စကားရပ္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲျပ႒ာန္းရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၿပီး ျပင္ဆင္ေရးေဆာင္ရြက္ရန္ အတည္ျပဳေၾကညာခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔အတူ (၁၂)ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း ၇၄ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ အထက္ပါ ပုဒ္မ ၅၉(ဃ) ျပင္ဆင္ေရး ျပည္လံုးကၽြတ္ ဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ တင္ျပခ်က္တြင္ ““ေနာင္တြင္ေပၚေပါက္လာႏိုင္သည့္ အေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ဆုိင္ရာမ်ားနဲ႔အတူ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ေခတၱဆုိင္းငံ့ထားသင့္ေၾကာင္း”” တင္ျပခ်က္အေပၚ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းကုိ ေတြ႕ရိွရေၾကာင္း။ 

အဆုိပါ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာကေန ထုတ္ႏုတ္တင္ျပရမည္ ဆုိလွ်င္““အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ အတူ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၅၉ ပုဒ္မခဲြ(ဃ) ျပင္ဆင္ရန္ ျပည္လံုးကၽြတ္ ဆႏၵခံယူပြဲကုိ ပူးတြဲက်င္းပျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္၊ လုပ္အားႏွင့္  ဘ႑ာေငြကုန္က်မႈမ်ား သက္သာမႈရိွေစရမည္ဟု ဆုိႏိုင္ေသာ္လည္း သီးျခားေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းရပ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသျဖင့္ လုိအပ္သည့္ အေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြမွ က်ပ္သန္းေပါင္း ၄၇၂၉.၀၄၃ သန္းခန္႔ အနည္းဆံုးလုိအပ္ေၾကာင္း၊ ေနာင္တြင္ ေပၚေပါက္လာႏိုင္သည့္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ဆုိင္ရာမ်ားႏွင့္အတူ ဆႏၵခံယူပြဲျပဳလုပ္ပါက ပုိမုိသင့္ေလ်ာ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း””  ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ႀကီးအား တင္ျပအတည္ျပဳ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းကုိ ေတြ႕ရိွရေၾကာင္း၊ ပုဒ္မ ၅၉(ဃ)သည္ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကာလတြင္ ကုိယ္စားလွယ္အားလံုး၏ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ကျပင္ဆင္ရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၿပီး ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၄၃၆ အရ   ျပည္လံုးကၽြတ္ ဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပေဆာင္ရြက္ရန္ က်န္ရိွေနသည့္ ပုဒ္မတစ္ခုလည္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ျပည္သူလူထု၏ဆႏၵ၊ ျပည္သူလူထု၏  အဆံုးအျဖတ္ရယူရန္ က်န္ရိွေနေသးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊   မိမိတုိ႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ႀကီးကလည္း ျပည္သူ၏ ဆႏၵကုိေဖာ္ေဆာင္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူ၏ ဆႏၵကုိေမးျမန္းၿပီးမွသာ အတည္ျပဳရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊  ျပည္လံုးကၽြတ္ ဆႏၵခံယူပြဲ ျပဳလုပ္ၿပီးရင္ မူလျပ႒ာန္းခ်က္ျဖစ္သည့္ စစ္ေရးအျမင္က အတည္ျဖစ္မလား၊ ျပင္ဆင္ခ်က္ျဖစ္သည့္ ကာကြယ္ေရးအျမင္က အတည္ျဖစ္မလား မသိရေသးေၾကာင္း၊ ထုိပုဒ္မ၏ ျပင္ဆင္ေရး process က ၿပီးေျမာက္ျခင္း မရိွေသးဘဲ လံုၿခံဳေရးအျမင္ဟု  ထပ္မံျပင္ဆင္ျခင္းမ်ဳိးသည္ ပထမအႀကိမ္ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ အေလးထား လုိက္နာရန္ ရိွ/မရိွ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ အစုိးရတစ္ခု တက္တုိင္း ထပ္မံျပင္ဆင္ရန္ မသင့္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပုဒ္မ ၅၉ ပုဒ္မခဲြ(ဃ)ကုိ မူလအတုိင္းသာ ထားရိွသင့္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြး ေျပာၾကားသည္။             

တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဗုိလ္မွဴးႀကီး စုိးမုိးေအာင္က ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အခန္း ၄ ပုဒ္မ ၁၀၉ (ခ) ၊ ပုဒ္မ ၁၄၁(ခ)ႏွင့္ပုဒ္မ ၁၆၁ (ဃ)တုိ႔၏ မူလျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ ယခုဒုတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္  ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၀၉ (ခ)၊ ၁၄၁ (ခ)ႏွင့္ ၁၆၁  (ဃ)တုိ႔ကုိလႊတ္ေတာ္အသီးသီး အလုိက္ တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ  လႊတ္ေတာ္ တတိယအႀကိမ္ သက္တမ္းမွာ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေရစုစုေပါင္းရဲ႕ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ စတုတၳအႀကိမ္ သက္တမ္းမွာ ကုိယ္စားလွယ္ဦးေရ စုစုေပါင္းရဲ႕ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ပၪၥမအႀကိမ္သက္တမ္းမွာ ကုိယ္စားလွယ္ဦးေရ စုစုေပါင္းရဲ႕  ၅ ရာခုိင္ႏႈန္း   စသည့္လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းအလုိက္ ေလွ်ာ့ခ်သြားမည့္ အဆုိျပဳထားသည့္ ျပင္ဆင္ခ်က္ကုိ ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ လႊတ္ေတာ္ အသီးသီးမွာ တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္မႈရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ေလွ်ာ့ခ်လုိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ဒီမုိကေရစီ ကူးေျပာင္းက်င့္သံုးေနသည့္ ယခုလုိကာလတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊   အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ သတ္မွတ္ရာခုိင္ႏႈန္း အလုိက္ ပါ၀င္ေနရသည့္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တင္ျပရမည္ဆုိလွ်င္ တပ္မေတာ္သည္ အစဥ္အလာႀကီးမားသည့္ တပ္မေတာ္ပဲျဖစ္သည္ကုိ ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တုိက္ပြဲမ်ားကုိ သက္စြန္႔ႀကိဳးပမ္း ထမ္းရြက္လာခဲ့ရသည့္ တပ္မေတာ္လည္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီမုိကေရစီ အေလ့အက်င့္ ႏုနယ္သည့္အခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံေရးခရီးကုိ တပ္မေတာ္ႏွင့္ လက္မတြဲဘဲ ႏိုင္ငံေရးသမားခ်ည္း သက္သက္သြားမည္ဆုိလွ်င္ အနာဂတ္ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ အခက္အခဲမ်ား ရိွလာႏိုင္တဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ေရးကုိ ဦးတည္ေရွး႐ႈၿပီး အာမခံခ်က္ ရရိွေစမည့္   အမ်ဳိးသားေရး ရပ္တည္ခ်က္ အသြင္အျဖစ္ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးတြင္ တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ေနရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္   ျပည္ေထာင္စု အစုိးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရၾကား အားၿပိဳင္မႈမ်ားေၾကာင့္ မတည္ၿငိမ္မႈျဖစ္ေပၚလာခဲ့ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္မ်ားရိွ လူမ်ဳိးစုပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေပၚၿပီး ေဒသတြင္း မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာသည့္အခါတြင္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အိမ္နီးနားခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားက နည္းလမ္းမ်ဳိးစုံ အသုံးျပဳၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္ ရန္မူလာလွ်င္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး အေျခအေန အရပ္ရပ္ကုိ   ေအာင္ျမင္စြာ ေက်ာ္လႊား ဆုံးျဖတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ တုိင္းရင္းသားႏွင့္ အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြားကုိ ဦးတည္ၿပီး မျဖစ္မေန ပါ၀င္ေနရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း။

တပ္မေတာ္၏ သမုိင္းအဆက္ဆက္ၾကည့္ မည္ဆုိလွ်င္   ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေရးအတြက္ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္တြင္ အိမ္ေစာင့္အစုိးရ၊ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ အစုိးရ၊ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕၊ ႏုိင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေကာင္စီအေနျဖင့္ တာ၀န္ယူခဲ့ရေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေရးအျပင္ တုိင္းရင္းသား စည္းလုံးညီၫြတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရး အတြက္ အေရးေပၚလာျခင္းေၾကာင့္ မျဖစ္မေန ၀င္ေရာက္ေဆာင္ ရြက္ေပးခဲ့ရသည့္ သာဓကမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခင္သမုိင္းေၾကာင္းမ်ားအရ  ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ တပ္မေတာ္ သီးျခားစီထားရွိခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံေရး မတည္ၿငိမ္မႈအရ ႏုိင္ငံေတာ္ၿပိဳကြဲလု ျဖစ္ခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္က ၀င္ေရာက္ထိန္းသိမ္း တာ၀န္ယူျခင္းမ်ဳိး မရွိေစေရးအတြက္ လက္ရွိဒီမုိကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ အရွိန္အဟုန္မပ်က္ေစေရး တပ္မ ေတာ္၏ အခန္းကုိ က႑တစ္ရပ္အေနျဖင့္ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးတြင္ ထည့္သြင္းတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေစျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ေစျခင္းသည္ ျပည္သူမ်ား လုိလားေတာင့္တေနသည့္  ဒီမုိကေရစီ လမ္းေၾကာင္း ေပ်ာက္ပ်က္မသြားေစရန္အတြက္ ထိန္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္ေပးေနရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း။

အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရး ဆုိသည္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အာဏာကုိ ရယူရန္မဟုတ္ဘဲ ႏုိင္ငံ ေတာ္၏လိုအပ္ခ်က္၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြား အတြက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈတစ္ေလွ်ာက္လုံး လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေရးသည္ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးျဖစ္ ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းစဥ္ကာလမွစၿပီး    ယေန႔အထိ ျဖတ္သန္းခဲ့ရသည့္ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနမ်ားအရ လည္းေကာင္း၊ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္အတူ ေပၚေပါက္လာသည့္ ျပည္တြင္းတုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အေျခအေနအရ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိရန္ ေဖာ္ေဆာင္ဆဲ ကာလျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔အက်ဳိး စီးပြားအေပၚ က်ေရာက္လာမည့္ အႏၱရာယ္မ်ားအတြက္ အကာအကြယ္ ျပဳႏိုင္မည့္ အခန္းက႑က ပါ၀င္ရန္ လုိအပ္ ျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ အျပည့္အ၀မရရွိ ေသးသည့္အခ်ိန္တြင္ ျပည္သူေတြလုိလားေနေသာ စစ္မွန္သည့္ စည္းကမ္းျပည့္၀ေသာ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ အေျခခံသည့္ ဒီမုိကေရစီလမ္းေၾကာင္း ေပ်ာက္ပ်က္ မသြားေစရန္အတြက္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရး အခန္းက႑တြင္ ပါ၀င္ ေနရျခင္းကုိ  ေတြ႕ရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္သည္ ယေန႔အထိ အယူစြဲ၊ ၀ါဒစြဲ မ်ားကုိ လက္ကုိင္ထားျခင္းမရွိဘဲ တစ္မ်ဳိးသားလုံး၏ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္အတူ ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ စစ္မွန္သည့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္သာ ေဆာင္ ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က ေရြးခ်ယ္ ေစလႊတ္ထားေသာ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ တပ္မေတာ္ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ေရြးခ်ယ္ေစလႊတ္ေပးျခင္း မဟုတ္ဘဲ ျပည္သူကုိ ကုိယ္စားျပဳၿပီး ႏုိင္ငံအတြက္ ေရြးခ်ယ္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း။

ယခု ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒကုိၾကည့္မည္ဆုိလွ်င္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ကာလ၊ ဒီမုိကေရစီ အေလ့အက်င့္ မရင့္က်က္ေသးခ်ိန္၊ ျပည္တြင္းတုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိရန္ တည္ေဆာက္ေနခ်ိန္တြင္ က်င့္သုံးရန္ အထူးသင့္ေလ်ာ္သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းေရးဆြဲထား ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသည္ State Building ႏွင့္ National Building ကုိ ဟန္ခ်က္ညီျဖစ္ေစေရး အတြက္ လြန္စြာအေထာက္အကူ ျပဳထားသည့္ ဖြဲ႕စည္း ပုံျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိေနရာတြင္ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးမွာ တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စား လွယ္မ်ား၏ အခန္းက႑သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ ဟန္ခ်က္ညီစြာ တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရး အတြက္ ဥပေဒျပဳျခင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒကုိ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းျဖင့္ တပ္မေတာ္၏ ျဖတ္သန္းလာရေသာ တန္ဖုိးမျဖတ္ႏိုင္သည့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကုိ အေျခတည္ၿပီး ေရြးေကာက္ခံ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ  မွန္ကန္သည့္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ရရွိ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္ေစရန္အတြက္ ပါ၀င္ေစျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္အတြင္း တပ္မေတာ္ သား ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ေနျခင္းအတြက္ ပါတီအသီးသီးက ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံ  ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ခံ မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ား ခုႏွိမ္ျခင္းမရွိဘဲ ရာခုိင္ ႏႈန္းအျပည့္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ အေရြးခ်ယ္ခံခြင့္ ရရွိၾကၿပီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနျခင္းကုိ သတိခ်ပ္ေစလုိေၾကာင္း။

ယခုျပင္ဆင္ခ်က္တြင္ တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးတြင္ တတိယ သက္တမ္းမွစၿပီး ရာခုိင္ႏႈန္းအလုိက္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ျပင္ဆင္ထားျခင္းသည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၀(စ)တြင္ ပါ၀င္သည့္ တပ္မေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ အဓိက တာ၀န္ရွိမႈကုိ   တျဖည္းျဖည္း ေမွးမွိန္ေပ်ာက္ကြယ္သြားရန္ လုပ္ျခင္းဟုျမင္ေၾကာင္း၊အမွန္တကယ္ ဒုိ႔တာ၀န္အေရးသုံးပါးႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ရန္သည္ တပ္မေတာ္သားမ်ား အပါအ၀င္ ေရြးခ်ယ္ခံ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္  မ်ားအားလုံး ကတိသစၥာျပဳၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ အားလုံးတြင္ တာ၀န္ရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အင္အားစုမ်ားသည္ အာဏာရရွိလာၿပီး ႏိုင္ငံ၏ ျဖတ္သန္းလာခဲ့ ရသည့္ သမုိင္းေၾကာင္း၊ အေျခအေနမ်ားကုိ ေကာင္းစြာ မေလ့လာ၊ နားမလည္ႏိုင္ဘဲ ကုိယ့္ပါတီ၊ ကုိယ့္အဖြဲ႕အစည္း ေကာင္းစားေရး အတြက္ ဒုိ႔တာ၀န္ အေရးသုံးပါးကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈၿပီး ေဆာင္ရြက္လာၾကမည္ဆုိလွ်င္ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုမ်ားအတြက္ အႏၱရာယ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အႏၱရာယ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္ကုိ ျမင္တတ္ရန္ လုိေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ အႏၱရာယ္မ်ားကုိ ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ျပည္သူ႔အက်ဳိး၊ ႏိုင္ငံ့အက်ဳိးအတြက္ တပ္မေတာ္မွ အင္ျပည့္အားျပည့္ လႊတ္ေတာ္တြင္းမွပင္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ သြားသင့္သည္ကုိ ေဆြးေႏြးလုိေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္မ်ား လႊတ္ ေတာ္အတြင္း ရွိျခင္းသည္    အရပ္ဘက္စစ္ဘက္ အျပန္အလွန္ ယုံၾကည္ေလးစားမႈမ်ား ရွိလာေစၿပီး အရပ္ဘက္မွလည္း အစုိးရအဖြဲ႕၏ ညီၫြတ္မွ်တေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိ ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္ဘက္ကလည္း တုိင္းျပည္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး အတြက္ တာ၀န္ရိွသည္ဟု ခံယူခ်က္ႏွင့္ စစ္မွန္၍ စည္းကမ္းျပည့္၀ေသာ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ အတူတကြ ပူးေပါင္းေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္ႀကီးသုံးရပ္ကုိ အျပန္အလွန္ မွန္ကန္စြာ ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္ရန္အတြက္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ပါ၀င္ထိန္းညိႇေစျခင္း ပဲျဖစ္ေၾကာင္း။

အနာဂတ္ဒီမုိကေရစီ ေပၚထြန္းလာေရးအတြက္ သမုိင္းေၾကာင္း မ်ဳိးစုံကုိျဖတ္သန္းလာသည့္ တပ္မေတာ္ကဲ့သုိ႔ အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ဳိး မရွိျခင္း ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္သည္ ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး၏ ကနဦးအဆင့္တြင္ ယာယီပါ၀င္ျခင္းျဖင့္ မ်ားစြာအေထာက္အပံ့ ေပးႏိုင္ၿပီး ဒီမုိကေရစီ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကိုလည္း ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ အသီးသီးတြင္ တပ္မေတာ္သားမ်ား ပါ၀င္ေနျခင္းကပင္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမုိကေရစီအတြက္ တြန္းအားျဖစ္ေစသည့္ ႏုိင္ငံေရး တည္ၿငိမ္ မႈ၊ တုိင္းရင္းသား စည္းလုံးညီၫြတ္မႈ တုိ႔ကုိ လည္း တုိးျမႇင့္တည္ေဆာက္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ ပါ၀င္မႈသည္ ဒီမုိ ကေရစီအသြင္ ကူးေျပာင္းမႈအဆင့္တြင္ အေရးပါၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ေပါင္းစည္းခုိင္မာေစျခင္းကုိ မလြဲမေသြ အေထာက္အကူ ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္မ ေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေရး အဆုိျပဳခ်က္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရး အရေသာ္ လည္းေကာင္း၊ လုံၿခံဳေရးအရေသာ္ လည္းေကာင္း တည္ၿငိမ္ရန္ လုိအပ္ေနေသးသည့္  ယခုလုိ အခ်ိန္ကာလမ်ဳိးတြင္ ျပင္ဆင္ျခင္း မျပဳေသးဘဲ ေနာင္ဒီမုိကေရစီ ရင့္သန္သည့္အခ်ိန္ အတုိင္းအတာတစ္ခု ေရာက္ရွိမွသာ ေျဖေလွ်ာ့သင့္ေၾကာင္း၊ ထုိအခ်ိန္ေရာက္ရင္ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးရွိ တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ စစ္ဘက္မူလ တာ၀န္မ်ားကုိ ျပန္လည္ထမ္းေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ေလာေလာဆယ္ ကာလမွာေတာ့ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၀၉ (ခ)၊ ပုဒ္မ ၁၄၁ (ခ)ႏွင့္ ပုဒ္မ ၁၆၁ (ဃ)မ်ားကုိ မူလျပ႒ာန္းခ်က္ပါအတုိင္း ထားရွိသင့္ေၾကာင္း  ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္  (၁၅)ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေ၀း  ၁၄ ရက္ေျမာက္ေန႔ကုိ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇ ရက္တြင္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေအာင္လင္းဦး၊ ကုိလတ္၊ ေဇာ္မ်ဳိး(ျမ၀တီ)

Read 71 times Last modified on Thursday, 27 February 2020 14:13