SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင္႕၏ အိႏ္ၵိယသမၼတႏုိင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ေရး ခရီးစဥ္အတြင္း ထုတ္ျပန္သည္႕ ျမန္မာ-အိႏ္ၵိယ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္

Friday, 28 February 2020 10:48 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

၁။  အိႏ္ၵိယသမၼတႏုိင္ငံ သမၼတ  ရွရီရမ္ နက္သ္ကုိဗင့္ဒ္ႏွင့္ ဇနီး ရွရီမတီဆာဗီးတာ ကုိဗင့္ဒ္တုိ႔၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ     ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ႏွင့္ဇနီး ေဒၚခ်ဳိခ်ဳိတုိ႔သည္ အိႏ္ၵိယႏုိင္ငံသုိ႔ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္  ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၆ ရက္မွ ၂၉ ရက္အထိ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီး သြားေရာက္လ်က္ရိွသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ဗုဒၶဂယာႏွင့္ တပ္ဂ်္မဟာအပါအ၀င္ အိႏ္ၵိယႏုိင္ငံရိွ သမုိင္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ အထင္ကရေနရာမ်ားသုိ႔လည္း  သြားေရာက္ လည္ပတ္မည္ျဖစ္သည္။   အိႏ္ၵိယႏုိင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ေရး ခရီးစဥ္သည္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ား အၾကား ရိွရင္းစြဲ ခုိင္မာသည့္ ခင္မင္ရင္းႏွီးေသာ ဆက္ဆံေရးကုိ ထင္ဟပ္ေစၿပီး အဆင့္ျမင့္ခရီးစဥ္မ်ား အျပန္အလွန္ သြားေရာက္မႈ အစဥ္အလာကုိ အားသစ္ေလာင္းေစေသာ ခရီးစဥ္ျဖစ္သည္။
၂။  ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ႏွင့္ဇနီး ေဒၚခ်ဳိခ်ဳိတုိ႔အား ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၇ ရက္တြင္  ရပ္ရွ္ထရာပတိဘာ၀မ္ အိမ္ေတာ္၌ တရား၀င္ အခမ္းအနားျဖင့္ ႀကိဳဆုိခဲ့သည္။ အိႏ္ၵိယႏုိင္ငံ သမၼတ ရွရီ ရမ္နက္သ္ကုိဗင့္ဒ္က ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ဂုဏ္ျပဳညစာစားပြဲျဖင့္ တည္ခင္းဧည့္ခံခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွရီနာရန္ဒရာမုိဒီက ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးေနာက္ ေန႔လယ္စာစားပြဲျဖင့္ တည္ခင္းဧည့္ခံခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ အိႏ္ၵိယျပည္ပေရးရာ ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ အက္စ္၊ ဂ်ဳိင္ရွန္ကာမွ လာေရာက္ဂါရ၀ျပဳေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ ခရီးစဥ္အတြင္း နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာ၊  သေဘာတူညီခ်က္ ၁၀ ခုကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။
၃။  ႏွစ္ဖက္ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ႏွစ္ႏုိင္ငံေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ဘံုအက်ဳိးတူ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ က်ယ္ျပန္႔စြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ၎တုိ႔က အဆင့္ျမင့္ ပံုမွန္ေတြ႕ဆံုမႈမ်ားသည္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရးကုိ အားသစ္ေလာင္းေစေၾကာင္း အေလးေပး ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္  ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ““လြတ္လပ္၍ တက္ႂကြၿပီး ဘက္မလုိက္သည့္ ႏုိင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒ””ႏွင့္ အိႏ္ၵိယႏုိင္ငံ၏ ““အေရွ႕ႏွင့္ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံေရးမူ၀ါဒ””ႏွင့္ ““အိမ္နီးခ်င္း ဦးစားေပးမူ၀ါဒ””တုိ႔၏ အျပန္အလွန္ အက်ဳိးျပဳလ်က္ရိွမႈအေပၚ ႀကိဳဆုိခဲ့ၾကၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံျပည္သူမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရးကုိ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ေစမည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ က႑သစ္မ်ားကုိ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ကာ မိတ္ဖက္ဆက္ဆံေရးအား ပုိမုိခုိင္မာ လာေစရန္အတြက္ ကတိက၀တ္ျပဳေၾကာင္း ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
၄။  ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား တုိင္းတာ သတ္မွတ္ထားၿပီးျဖစ္သည့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ နယ္နိမိတ္အား အျပန္အလွန္ ေလးစားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ေဆြးေႏြးရန္ က်န္ရိွေနသည့္ နယ္နိမိတ္ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား ထူေထာင္ထားသည့္ ပူးတြဲနယ္နိမိတ္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းအေ၀း ကဲ့သုိ႔ ႏွစ္ႏုိင္ငံပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး ယႏၱရားမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေျဖရွင္းသြားရန္ ကတိျပဳေၾကာင္း အတည္ျပဳေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။
၅။ ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရးတြင္ ေပါင္းစည္းဆက္ႏႊယ္မႈ၏ အေရးပါမႈအေပၚအေလးေပး ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး  ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္  အိႏ္ၵိယအကူအညီျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည့္ စီမံကိန္းမ်ား ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးစီးေရးအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံက  ဆက္လက္ပံ့ပုိးသြားရန္ ကတိျပဳေၾကာင္း ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
၆။  ႏွစ္ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ တမူး-မုိေရးႏွင့္ ရိေခါဒါရ္-ဇုိေခါသာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ နယ္စပ္ ၀င္/ထြက္ဂိတ္ႏွစ္ခု ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ျခင္းကုိ ႀကိဳဆုိလ်က္ ကုန္စည္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ ျဖတ္သန္း သြားလာႏုိင္ေရးအတြက္  လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ပုိမုိလြယ္ကူေစရန္ႏွင့္ အေျခခံ အေဆာက္အဦပုိင္း ေဆာလ်င္စြာ ပုိမုိဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစရန္ လုိအပ္မႈကုိမွတ္သားခဲ့ၾကသည္။ အိႏ္ၵိယဘက္မွ ျမန္မာႏုိင္ငံ တမူးၿမိဳ႕တြင္ အဆင့္မီဘက္ေပါင္းစံု စစ္ေဆးေရးဂိတ္အား ပထမ အဆင့္အျဖစ္ တည္ေဆာက္ေပးရန္  ကတိျပဳေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းအတည္ျပဳခဲ့သည္။ ႏွစ္ဖက္စလံုးက ယင္းစီမံကိန္း ေဆာလ်င္စြာ စတင္ႏုိင္ေရးအတြက္   သေဘာတူညီခဲ့သည္။ ႏွစ္ဖက္စလံုးက ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္    ညႇိႏႈိင္းဆဲ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျဖင့္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္မႈဆုိင္ရာ   သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ ေဆာလ်င္စြာ အၿပီးသတ္သြားရန္ ကတိျပဳခဲ့ၾကသည္။
ယင္းကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍  ႏွစ္ဖက္စလံုးက အင္ဖာႏွင့္ မႏၱေလးအၾကား ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဧၿပီလ ၇ ရက္မွစ၍ ဘတ္စကားလုိင္း ေျပးဆြဲရန္အတြက္ ႏွစ္ႏုိင္ငံသက္ဆုိင္ရာ ပုဂၢလိကေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုိင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအၾကား နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာလက္မွတ္ ေရးထုိးႏုိင္ခဲ့ျခင္းအေပၚ ႀကိဳဆုိခဲ့ၾကသည္။
၇။  ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ေနထုိင္သည့္ ျပည္သူမ်ား၏ သာယာ၀ေျပာမႈျမႇင့္တင္ေရး အတြက္ အေရးႀကီးမႈကုိ အေလးထားလ်က္ ႏွစ္ဖက္စလံုးက နယ္စပ္ေစ်းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေရးအား ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည့္ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာႏွင့္အညီ ဦးစားေပး စီမံကိန္းတစ္ခုကုိ စတင္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။ နယ္စပ္ေစ်းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈနည္းလမ္းကုိ ႏွစ္ဖက္ညိႇႏိႈင္း သေဘာတူၿပီးပါက နယ္စပ္ေစ်းမ်ား ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ေရး အတြက္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။
၈။  ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ နာဂကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ လူမႈ-စီးပြားႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္ အဦ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ အိႏ္ၵိယအစုိးရ၏ အေထာက္အပံ့ျဖင့္   ျမန္မာ-အိႏိ္ၵယ နယ္စပ္ေဒသမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အစီအစဥ္မ်ားေအာက္မွ စီမံကိန္းမ်ား ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈအေပၚ ႏွစ္ဖက္စလံုးက အားရေက်နပ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ သံုးႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ယင္းအစီအစဥ္မ်ား ေအာက္တြင္ အေျခခံပညာေက်ာင္း ၄၃ ေက်ာင္း၊ က်န္းမာေရးဌာန ၁၈ ခုႏွင့္ တံတား ႏွင့္ လမ္း ၅၁ ခု တည္ေဆာက္ ေဖာက္လုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ႏွစ္ဖက္စလံုးက ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုႏွစ္ကာလအတြင္း စတုတၳသုတ္ အေထာက္အပံ့ရန္ပံုေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ငါးသန္းျဖင့္ ထပ္တုိးစီမံကိန္း ၂၉ ခုကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားမည့္ အေပၚ ေက်နပ္အားရစြာ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။
၉။ ႏွစ္ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ စစ္ေတြဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ကုလားတန္ျမစ္ေၾကာင္း ဘက္စံုသံုး ျဖတ္သန္းသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး စီမံကိန္းဆုိင္ရာ ျဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ ႏွစ္ဖက္စလံုးက စစ္ေတြဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ပလက္၀ျပည္တြင္း ေရေၾကာင္း ပုိ႔ေဆာင္ေရးဂိတ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ အေဆာက္အအံုမ်ား စီမံခန္႔ခဲြေရးႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁ ရက္မွစ၍ ဆိပ္ကမ္းလုပ္ငန္း စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕ ခန္႔အပ္ခဲ့မႈကုိ ႀကိဳဆုိခဲ့ၾကသည္။
လုပ္ငန္းစတင္ လည္ပတ္ႏုိင္သည္ႏွင့္ ယင္းဆိပ္ကမ္းသည္  ေဒသစီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစမည္ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ဖက္စလံုးမွ ကုလားတန္စီမံကိန္း၏ ေနာက္ဆံုး အပုိင္းျဖစ္သည့္ ပလက္၀-ဇုိရမ္ပူလမ္း ေဖာက္လုပ္မႈအား ေဆာလ်င္စြာၿပီးစီးေရး အတြက္  ကတိျပဳေၾကာင္း ထပ္ေလာင္း အတည္ျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။ လမ္းေဖာက္လုပ္မႈ ၿပီးစီးပါက   စစ္ေတြဆိပ္ကမ္းမွ အိႏိ္ၵယႏုိင္ငံ၏  အေရွ႕ေျမာက္ေဒသသုိ႔ ၀င္ထြက္သြားလာမႈမ်ား ပုိမုိမ်ားျပားလာႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။  ကုလားတန္ျမစ္ေၾကာင္း ဘက္စံုသံုးျဖတ္သန္း သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး စီမံကိန္း၏ လမ္းပုိင္း ေဖာက္လုပ္ေရးအတြက္ စီမံကိန္း၀န္ထမ္းမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းသံုး ပစၥည္းကိရိယာမ်ားအား မီဇုိရမ္နယ္စပ္  ဇုိရမ္ပူရ္မွ  ပလက္၀သုိ႔ ျဖတ္သန္းသယ္ယူ ပုိ႔ေဆာင္ေရးအတြက္ ပံ့ပုိးကူညီေပးရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပူးေပါင္းႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္မႈတုိ႔ကုိ အိႏိ္ၵယႏုိင္ငံက ေက်းဇူးတင္ရိွေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
၁၀။ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ ၿပီးစီးရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ သံုးႏုိင္ငံ အေ၀းေျပးလမ္းမႀကီး၏ ကေလး၀-ယာႀကီးလမ္းပုိင္း ေဖာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ တုိးတက္မႈ အေျခအေနအေပၚ အျပဳသေဘာ အသိအမွတ္ျပဳၾကသည္။ သံုးႏုိင္ငံ အေ၀းေျပး လမ္းမႀကီးေပၚရိွ တံတား ၆၉ စင္း အဆင့္ျမႇင့္တင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာဘက္မွ ပံ့ပုိးေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၿပီး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာလ်င္စြာၿပီးစီးေရးအတြက္ အိႏိ္ၵယဘက္မွ ထပ္ေလာင္းကတိျပဳခဲ့သည္။
၁၁။  စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး နယ္ပယ္မ်ားတြင္ အိႏိ္ၵယႏုိင္ငံက အကူအညီ ေပးအပ္ေနမႈမ်ားအေပၚ ျမန္မာဘက္မွ ေက်းဇူးတင္ရိွသည္။    ႏွစ္ဖက္စလံုးက ျမန္မာသတင္း အခ်က္အလက္ နည္းပညာ သိပၸံႏွင့္ စုိက္ပ်ဳိးေရး သုေတသနႏွင့္ ပညာေရးဆုိင္ရာ အဆင့္ျမင့္ ဗဟုိဌာန အစရိွေသာ အေရးႀကီးသည့္ စီမံကိန္းမ်ားအား စဥ္ဆက္မျပတ္ တုိးတက္ေစေရးအတြက္ ေရရွည္ပူးတဲြ ေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။ ႏွစ္ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ရမည္းသင္း အမ်ဳိးသမီး ရဲေလ့က်င့္ေရး သင္တန္းေက်ာင္း    အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ အၿပီးသတ္ညိႇႏိႈင္း ၿပီးစီးၿပီးေနာက္ စီမံကိန္းကုိ ေဆာလ်င္စြာ စတင္ႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။ ႏွစ္ဖက္စလံုးက အိႏိ္ၵယႏုိင္ငံ၏ အေထာက္အပံ့ျဖင့္  ျမင္းၿခံၿမိဳ႕ႏွင့္ ပခုကၠဴၿမိဳ႕တုိ႔တြင္ ျမန္မာ-အိႏိ္ၵယ စက္မႈသင္တန္းေက်ာင္းမ်ား တည္ေထာင္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာလူငယ္မ်ားအတြက္ အလုပ္အကုိင္ ပုိမုိဖန္တီးေပးႏုိင္မႈကုိ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ မံုရြာၿမိဳ႕ႏွင့္ သထံုၿမိဳ႕တုိ႔တြင္ သင္တန္းေက်ာင္းသစ္ႏွစ္ေက်ာင္း တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ တုိးတက္မႈမ်ား ရရိွေနျခင္းအေပၚ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။
၁၂။  ရခုိင္ျပည္နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အစီအစဥ္ျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ လူမႈ-စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ျမန္မာအစုိးရ၏ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္မႈမ်ားအေပၚအိႏ္ၵိယ အစုိးရက ေထာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္ေလာင္း အတည္ျပဳခဲ့သည္။ အိႏ္ၵိယႏုိင္ငံက ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္း၌ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား အတြက္ အသင့္တပ္ဆင္ၿပီး အိမ္အလံုး ၂၅၀ ႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရး ပစၥည္းမ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့မႈအား ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေက်းဇူးတင္ရိွသည္။ ႏွစ္ဖက္စလံုးက ရခုိင္ျပည္နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အစီအစဥ္၏ ဒုတိယအဆင့္အေနျဖင့္ စီမံကိန္း ၁၂ ခုအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနမႈႏွင့္ မဲေခါင္-ဂဂၤါ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ယႏၱရား၏ အစိတ္အပုိင္းျဖစ္သည့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ႀကီးမားစြာ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစမည့္  စီမံကိန္းမ်ား (High Impact Community Development Projects)ႏွင့္ ေဆာလ်င္စြာ အက်ဳိး ျဖစ္ထြန္းေစမည့္ စီမံကိန္းမ်ား  (Quick Impact Projects) ၏ မူေဘာင္မ်ားအတြင္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေနမႈတုိ႔ကုိ  အရိွန္အဟုန္ျမႇင့္တင္ရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။ အဆုိပါ ကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အိႏ္ၵိယအကူအညီျဖင့္ ေဆာလ်င္စြာ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္အား ခရီးစဥ္အတြင္း လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ခဲ့ျခင္း အေပၚ ႏွစ္ဖက္စလံုးက ႀကိဳဆုိခဲ့ၾကသည္။
၁၃။  အိႏ္ၵိယႏုိင္ငံက ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားအား ေက်ာ္လႊားရန္    ျမန္မာအစုိးရက မၾကာမီက တုိးျမႇင့္ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္လာေနမႈမ်ားအေပၚ ေထာက္ခံေၾကာင္း ထပ္ေလာင္း အတည္ျပဳခဲ့သည္။ အိႏ္ၵိယႏုိင္ငံက ရခုိင္ျပည္နယ္မွ  ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရး အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံအၾကား  လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ကုိေထာက္ခံေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္  ေကာ့ခ္ဘဇား တြင္ ေရာက္ရိွေနသည့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား ၎တုိ႔၏ ဆႏၵအေလ်ာက္ ေဆာလ်င္စြာႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေနရပ္ျပန္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္အား ႏွစ္ႏုိင္ငံ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ အတူတကြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
၁၄။ ႏွစ္ဖက္စလံုးသည္ ႏွစ္ႏုိင္ငံစီးပြားေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အလားအလာေကာင္းမ်ားကုိ အျပည့္အ၀ေဖာ္ေဆာင္ သြားႏုိင္ေရးအတြက္ ပုိမုိႀကိဳးပမ္းအားထုတ္သြားရန္  လုိအပ္ေၾကာင္းကုိ မွတ္သားခဲ့ၾကသည္။ ေပါင္းစည္းဆက္ႏႊယ္မႈ တုိးတက္ေစေရး၊ ေစ်းကြက္ရရိွေရး၊ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈမ်ား လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးေရး၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အခ်င္းခ်င္း ပုိမုိခ်ိတ္ဆက္ သြားႏုိင္ေရးႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာ ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆုိျခင္း စသည့္ အစီအမံမ်ားသည္   ႏွစ္ႏုိင္ငံစလံုး၏ လူမႈ-စီပြားေရးဘ၀ ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္သားခဲ့ၾကသည္။
၁၅။  အိႏ္ၵိယႏုိင္ငံ၏ ႐ူေပးကတ္(Rupay Card)rsm မ်ား အသံုးျပဳျခင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၏ စီးပြားေရးတုိးတက္ရန္ တြန္းအားေပး ေစ႐ံုသာမက  အိႏ္ၵိယႏုိင္ငံမွ  ခရီးသြား လုပ္ငန္းႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိပါ အေထာက္အကူျပဳေစႏုိင္ေၾကာင္း၊ အိႏ္ၵိယႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသား ေငြေပးေခ်ေရးဆုိင္ရာ ေကာ္ပုိေရးရွင္းအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တည္ဆဲဥပေဒမ်ား၊  စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ  ေလးစားလုိက္နာရန္ လုိအပ္ေၾကာင္းကုိ အသိအမွတ္ျပဳလ်က္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ႐ူေပးကတ္မ်ား ေဆာလ်င္စြာ စတင္အသံုးျပဳႏုိင္ေရးအတြက္ အတူတကြ ပူးတဲြေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ ႏွစ္ဖက္စလံုးမွ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။
ႏွစ္ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ နယ္စပ္ေဒသမ်ားရိွ ေငြလႊဲေငြပို႔သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား တုိးတက္ရန္အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ ျမန္မာ-အိႏ္ၵိယ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ေငြေပးေခ်ေရး လမ္းေၾကာင္းကုိ ဖန္တီးႏုိင္ေရး အတြက္ နည္းလမ္းရွာေဖြၾကရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္စပ္ ကုန္သြယ္မႈတုိးျမႇင့္ရန္အတြက္ ေဒသသံုးေငြေၾကးျဖင့္ တုိက္႐ုိက္ေငြေပးေခ်မႈဆုိင္ရာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ယႏၱရားတစ္ရပ္ ထူေထာင္ေရးအတြက္    ဆႏၵရိွေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား တည္ရိွၿပီး   ယႏၱရားျဖစ္သည့္  ျမန္မာ-အိႏ္ၵိယ ပူးတဲြကုန္သြယ္ေရး ေကာ္မတီအစည္းအေ၀းမ်ား ေဆာလ်င္စြာ ဆက္လက္က်င္းပသြားရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။
ႏွစ္ဖက္စလံုးသည္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ စြမ္းအင္က႑တြင္ ပုိမုိေပါင္းစည္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ဘံုအက်ဳိး ျဖစ္ထြန္းေစမည္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳၾကသည္။ အိႏိ္ၵယႏုိင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတုိ႔သည္ အစုိးရခ်င္း နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာတစ္ရပ္ လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီး ေရနံသန္႔စင္ျခင္း၊ သုိေလွာင္ျခင္း၊ လက္လီေရာင္းခ်ျခင္း စသည္တုိ႔အတြက္ ေရနံထြက္ပစ္ၥည္းမ်ား က႑တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ သြားၾကရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။ ႏွစ္ဖက္စလံုးက ေရနံထြက္ပစၥည္းမ်ား ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အပါအ၀င္ ေရနံထြက္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ အိႏ္ၵိယႏုိင္ငံတုိ႔မွ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ကုမၸဏီမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျမႇင့္တင္ႏုိင္ရန္ အတြက္ အားေပးပံ့ပုိးသြားရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။ အိႏ္ၵိယအစုိးရ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕ဆုိင္ရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားမွ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ရွာေဖြတူးေဖာ္ ထုတ္လုပ္ေရး က႑တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကုိ ႏွစ္ဖက္စလံုးက ႀကိဳဆုိခဲ့ၾကၿပီး အဆုိပါ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္ စီမံကိန္းမ်ားမွ ထုတ္လုပ္ရရိွသည့္ ေရနံထြက္ ပစၥည္းမ်ားကုိ အိႏ္ၵိယႏုိင္ငံသုိ႔ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအား ႀကိဳးပမ္းရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္သြားရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။
ႏွစ္ႏုိင္ငံစလံုးက ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳ ေရးဆုိင္ရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ ျမန္မာ-အိႏ္ၵိယႏွစ္ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရး၏ အဓိကက်သည့္ မ႑ိဳင္မ်ားအနက္ တစ္ခုအပါအ၀င္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား   ကာကြယ္ေရးက႑မွ တာ၀န္ရိွသူမ်ား၏ အျပန္အလွန္ ခရီးစဥ္မ်ား ဖလွယ္မႈအျပဳသေဘာျဖင့္ တုိးတက္မ်ားျပား လာေနမႈအေပၚ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ ႏွစ္ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လတြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည့္ ကာကြယ္ေရးက႑ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆုိင္ရာ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာသည္ ပုိမုိနီးကပ္သည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ လမ္းေၾကာင္းကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏုိင္မည္ဟု အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္။အိႏ္ၵိယႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဘံုလံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ပူးေပါင္းေျဖရွင္းမႈ ျမႇင့္တင္ရန္ ထပ္ေလာင္း အတည္ျပဳခဲ့သည္။ နယ္စပ္ေနျပည္သူမ်ား၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ေဒသတြင္း ေအးခ်မ္းသာယာ၀ေျပာမႈကုိ ျမႇင့္တင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္စပ္ တစ္ေလွ်ာက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရးအတြက္ ႏွစ္ဖက္စလံုးမွ ထပ္မံကတိျပဳခဲ့ၾကသည္။ ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ တျခားတစ္ႏုိင္ငံကုိ ရန္လုိတုိက္ခုိက္သည့္ မည္သည့္ ဆန္႔က်င္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းကုိမွ မိမိတုိ႔၏ နယ္ေျမကုိ အသံုးခ်ခြင့္မျပဳေၾကာင္း ထပ္ေလာင္း ကတိျပဳခဲ့ၾကသည္။
ႏွစ္ႏုိင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား  ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တုိးတက္ေနမႈကုိ ႀကိဳဆုိခဲ့ၾကသည္။ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားအား ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း လံုၿခံဳေရး ပုိမုိအားေကာင္းလာေစရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္းကုိလည္း အသိအမွတ္ ျပဳခဲ့ၾကသည္။ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း လံုၿခံဳေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထုိး ခဲ့ျခင္း၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ပထမအႀကိမ္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းအေ၀း က်င္းပခဲ့ျခင္းႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ေရျပင္အတြင္း ျဖတ္သန္း သြားလာေနေသာ ကုန္သြယ္ေရယာဥ္မ်ား၏ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ား စတင္ဖလွယ္ႏုိင္ျခင္းတုိ႔ကုိ ႏွစ္ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားက အေရးႀကီးသည့္ ေျခလွမ္းမ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္ ျပဳခဲ့ၾကသည္။
လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ႏွစ္ဖက္ အေလးထားသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအား ေျဖရွင္းရာတြင္ က်ယ္ျပန္႔သည့္ ဥပေဒမူေဘာင္တစ္ရပ္ ထူေထာင္မႈ၏ အေရးႀကီးမႈကုိ  အေလးထားလ်က္ ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ တရားမမႈႏွင့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ အျပန္အလွန္ အကူအညီေပးေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္ တရားခံလႊဲေျပာင္းေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ကဲ့သုိ႔ေသာ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ ညိႇႏႈိင္းဆဲျဖစ္သည့္  စာခ်ဳပ္မ်ားအား ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးသြားရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။ ႏွစ္ႏုိင္ငံစလံုးက ယင္းစာခ်ဳပ္မ်ားအား ေဆာလ်င္စြာ အၿပီးသတ္ေရးအတြက္ ထပ္ေလာင္း ကတိျပဳခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံက အိႏ္ၵိယႏုိင္ငံသားမ်ားအား ဆုိက္ေရာက္ဗီဇာ (ကမၻာလွည့္) ထုတ္ေပးမႈကုိ  ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအထိ ကာလတုိးျမႇင့္ေပးခဲ့ျခင္းကုိ အိႏ္ၵိယနုိင္ငံမွ ႀကိဳဆုိခဲ့သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ကင္ဆာေရာဂါေ၀ဒနာရွင္မ်ား အတြက္ ''Bhabhatron-2"ေခၚ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ကုထံုး စက္ကိရိယာပံ့ပုိးေပးရန္  အိႏ္ၵိယႏုိင္ငံ၏ ကမ္းလွမ္းမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ရိွသည္။
ႏွစ္ဖက္စလံုးသည္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ က႑တြင္ ဆက္လက္၍ နီးကပ္စြာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။
ဒီမုိကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေထာင္ႏုိင္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္  ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကုိ အိႏ္ၵိယႏုိင္ငံမွ ဆက္လက္ ေထာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အိႏ္ၵိယဘက္မွ ျမန္မာအစုိးရ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ အားကစားသမားမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ တရားေရးဆုိင္ရာႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ အရာရိွမ်ားႏွင့္ လံုၿခံဳေရး တပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားအတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရး အစီအစဥ္မ်ား၊  သင္တန္းမ်ား၊ ေလ့လာေရးခရီးမ်ားႏွင့္ သင္တန္းပို႔ခ်မႈမ်ားကုိ အိႏ္ၵိယဘက္က ေပးအပ္စီစဥ္ေနမႈမ်ားအေပၚ ေက်နပ္အားရမႈရိွေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ အိႏ္ၵိယႏုိင္ငံ၏ အမ်ဳိးသား သုေတသနႏွင့္ ပညာေရးဆုိင္ရာ ကြန္ရက္(National Knowledge Network-NKN))ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တကၠသုိလ္မ်ားအတြက္ တုိးခ်ဲ႕ေပးသြားရန္ အိႏ္ၵိယဘက္က သေဘာတူညီခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ သံတမန္သင္တန္းေက်ာင္း တည္ေထာင္ေရးအတြက္ အကူအညီ ေပးအပ္သြားရန္ အသင့္ရိွေၾကာင္း အိႏ္ၵိယဘက္မွ ထပ္ေလာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အိႏ္ၵိယနုိင္ငံ၏ "Aadhar" စီမံကိန္း အေပၚအေျခခံ၍  အိႏ္ၵိယႏုိင္ငံမွ  ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အမ်ဳိးသား မွတ္ပံုတင္ စီမံကိန္းအတြက္ နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာ ပံ့ပုိးေပးရန္ ကမ္းလွမ္းမႈအေပၚ ျမန္မာဘက္မွ မွတ္သားခဲ့သည္။
ဒီမုိကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးအတြက္   အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီအသြင္ ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏  ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခ်က္အေပၚ အိႏ္ၵိယႏုိင္ငံ၏ ေထာက္ခံအားေပးမႈကုိ ထပ္ေလာင္း အတည္ျပဳခဲ့သည္။ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ မူေဘာင္ေအာက္မွ  ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအၾကား ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရိွသည့္  ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ အိႏ္ၵိယႏုိင္ငံ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က အျပည့္အ၀ ေထာက္ခံေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ႏွစ္ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္ မ်ားသည္ တူညီသည့္ အမ်ဳိးသားေရး ပန္းတုိင္မ်ား ျဖစ္သည့္  ေဒသတြင္းဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အတြက္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၏ အေရးပါမႈကုိ အေလးထား ေျပာၾကားခဲ့သည္။
အၾကမ္းဖက္မႈ၏ အႏၱရာယ္ကုိ ႏွစ္ဖက္စလံုးက အသိအမွတ္ျပဳလ်က္ အၾကမ္းဖက္ အဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏လုပ္ရပ္မ်ားကုိ တန္ျပန္ တားဆီးသြားေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ သြားၾကရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။ ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္၀ါဒ၏ မည္သည့္ပံုစံကုိမဆုိ ႐ႈတ္ခ်ၿပီး အၾကမ္းဖက္၀ါဒႏွင့္ ျပင္းထန္ေသာ အစြန္းေရာက္၀ါဒကုိ တန္ျပန္တားဆီး သြားေရးအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ မွ်ေ၀မႈအပါအ၀င္  ႏုိင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား  ပုိမုိအားေကာင္း လာေစေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း အေလးထားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈ တုိက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တုိးျမႇင့္ရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။
ထုိ႔ျပင္ ကုလသမဂၢႏွင့္ အျခားအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ ႏုိင္ငံတကာ မ်က္ႏွာစာတြင္   နီးကပ္စြာ ဆက္လက္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။ အာဆီယံ၊ ဘင္းမ္စတက္၊မဲေခါင္-ဂဂၤါပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ အစရိွသည့္ ေဒသဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မူေဘာင္မ်ားအတြင္း လက္တဲြေဆာင္ရြက္ သြားၾကရန္လည္း သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲၿပီး အဖဲြ႕၀င္မ်ား တုိးခ်ဲ႕ထားသည့္ ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီတြင္ အၿမဲတမ္းအဖဲြ႕၀င္ ႏုိင္ငံျဖစ္လာေရးအတြက္ အိႏ္ၵိယႏုိင္ငံ၏ ႀကိဳးပမ္းမႈကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံက ေထာက္ခံအားေပးေၾကာင္း ထပ္ေလာင္း အတည္ျပဳခဲ့သည္။ နယ္စပ္ေဒသ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေအာင္ ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္ သာယာ၀ေျပာမႈ ရရိွေရးအတြက္ အားလံုး၏ စုေပါင္းႀကိဳးပမ္းမႈကုိ  လႊမ္းၿခံဳထားေသာ မူမ်ားျဖစ္သည့္ အင္ဒုိ-ပစိဖိတ္ေဒသတြင္ အားလံုးပါ၀င္ႏုိင္မႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒမ်ားကုိ ေလးစားလုိက္နာမႈႏွင့္ အာဆီယံ အသင္း၏ အခ်က္အခ်ာက်မႈတုိ႔ကုိ ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ကတိက၀တ္မ်ားကုိ ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ထပ္ေလာင္း အတည္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ ကမ္းလြန္ေရတိမ္ပုိင္း ေရမုိင္(၂၀၀) ထက္ ေက်ာ္လြန္ သတ္မွတ္ႏုိင္ေရးဆုိင္ရာ အဆုိျပဳ တင္သြင္းမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံရိွရင္းစြဲ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးသည့္   ဆက္ဆံေရးႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းေကာင္း ပီသမႈတုိ႔အေပၚအေျခခံ၍ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ကၽြမ္းက်င္သူအဆင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ ဆက္လက္က်င္းပသြားရန္ ႏွစ္ႏုိင္ငံစလံုးက ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။
ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ထပ္ေလာင္းအတည္ ျပဳခဲ့ၾကသည္။ ကမ္းလြန္ေရတိမ္ပုိင္း ေရမုိင္ ၂၀၀ ထက္ ေက်ာ္လြန္သတ္မွတ္ႏိုင္ေရး ဆုိင္ရာ အဆုိျပဳ တင္သြင္းမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံရွိရင္းစြဲ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးသည့္ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းေကာင္းပီသမႈတုိ႔အေပၚ အေျခခံ၍ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ကၽြမ္းက်င္ သူအဆင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ ဆက္လက္ က်င္းပသြားရန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံစလုံးက ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။
ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္က႑ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျမႇင့္တင္ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္ (International Solar AllianceISA) သုိ႔ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံအားလုံး ပါ၀င္လာႏိုင္ေစရန္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္ မိတ္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ား အဖြဲ႕၏ မူေဘာင္သေဘာ တူညီမႈျပင္ဆင္ခ်က္ကုိ ေဆာလ်င္စြာ အတည္ ျပဳသြားႏိုင္ေရး အတြက္ လုိအပ္သည့္ လုပ္ငန္း စဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ကတိျပဳခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ သဘာ၀ေဘးဒဏ္ ခံႏုိင္ရည္ရွိေသာ အေျခခံ အေဆာက္အဦဆုိင္ရာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕ (Coalition for Disaster Resilient Infrastructure CDRI)သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အိႏ္ၵိယႏိုင္ငံ တုိ႔ကဲ့သုိ႔ေသာ သဘာ၀ေဘးဒဏ္ မၾကာခဏ ခံစားရေလ့ရွိသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ သက္ဆုိင္မႈ ရွိသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ အဆုိပါအဖြဲ႕သုိ႔ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ၀င္ေရာက္ေရးအတြက္ စဥ္းစားႏိုင္ရန္ အိႏ္ၵိယႏုိင္ငံမွ တုိက္တြန္းခဲ့သည္။
ယူနက္စကုိအဖြဲ႕မွ ပုဂံေဒသအား ကမၻာ့ အေမြအႏွစ္ စာရင္း၀င္ေဒသအျဖစ္ စာရင္း၀င္ သတ္မွတ္မႈကုိ အိႏ္ၵိယႏိုင္ငံက ႀကိဳဆုိခဲ့ သည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံစလုံးသည္ ငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးခဲ့ရသည့္ ပုဂံေဒသရွိ ေစတီ ၉၂ ဆူ အား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး စီမံခ်က္ (ပထမအဆင့္)အေနျဖင့္ အိႏ္ၵိယႏုိင္ငံ ေရွးေဟာင္း သုေတသနဌာနမွ ေစတီ ၁၂ ဆူ အား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္ လုပ္ငန္းစတင္ျခင္းအေပၚ ႀကိဳဆုိခဲ့ၾကသည္။ ယင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အိႏ္ၵိယႏိုင္ငံ ေရွးေဟာင္းသုေတသန ဌာနအတြက္ လုိအပ္သည့္ ကူညီပံ့ပုိးမႈမ်ား ေပးအပ္သြားရန္ ျမန္မာဘက္က သေဘာတူညီခဲ့သည္။
ႏွစ္ဖက္စလုံးက ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးသည့္ ဆက္ဆံေရးကုိ ပုိမုိခုိင္မာေစေရးႏွင့္ အဆင့္တုိင္းတြင္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈမ်ား ပုိမုိျမႇင့္တင္သြာရန္လည္း သေဘာတူညီေၾကာင္း ခုိင္မာသည့္ သႏ္ၷိ႒ာန္ခ်ထားမႈကုိ ထပ္ေလာင္း အတည္ျပဳခဲ့သည္။
ျမန္မာကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ အိႏ္ၵိယႏိုင္ငံတြင္ ေရာက္ရွိစဥ္ ကာလအတြင္း ေႏြးေထြးပ်ဴငွာစြာ ဧည့္၀တ္ေက်ပြန္မႈမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ   ဦး၀င္းျမင့္ႏွင့္ဇနီး ေဒၚခ်ဳိခ်ဳိတုိ႔သည္ အိႏ္ၵိယသမၼတ ရွရီရာ နက္သ္ကုိဗင့္ဒ္ႏွင့္ ဇနီး ရွရီမတီ ဆာဗီးတာ ကုိဗင့္ဒ္တုိ႔အား ေက်းဇူးတင္ရွိသည္။
နယူးေဒလီၿမိဳ႕
၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၇ ရက္
Read 114 times Last modified on Friday, 28 February 2020 10:50