SJ WorldNews - шаблон joomla Авто
×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 106

ျပည္သူ႔ ေငြစာရင္း ပူးေပါင္း ေကာ္မတီ၏ ေလ့လာ ေတ႔ြရွိခ်က္ႏွင့္ သေဘာထား မွတ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ (၉/၂ဝ၁၇)ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္း

Wednesday, 16 August 2017 12:45 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ေနျပည္ေတာ္  ၾသဂုတ္  ၁၅

ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုးမွ ေပးပို႔ေသာ ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရ အသံုးဆုိင္ရာ ဥပေဒပါ ျပည္ေထာင္စု၏ အရအသံုးစာရင္းမ်ား စစ္ေဆးခ်က္ အစီရင္ခံစာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္း ေကာ္မတီ၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ (၉/၂ဝ၁၇)ကို  လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူ မွတ္တမ္းတင္ အတည္ျပဳေၾကာင္း  ဆုံးျဖတ္သည္။

ယေန႔က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ပၪၥမပံုမွန္ အစည္းအေဝး ၁၇ ရက္ ေျမာက္ေန႔တြင္ ထိုသို႔အတည္ျပဳခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အစီရင္ခံစာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္က ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ ေရအသံုးခ်မႈ စီမံခန္႔ခြဲေရး ဦးစီးဌာန ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ဝါသလျဖတ္ေျမာင္း တူးေဖာ္ ျခင္းလုပ္ငန္းသည္ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္မႈမွ အေရးေပၚကာကြယ္ ႏုိင္ေရးေဆာင္ရြက္ခဲ့ရသည့္ လုပ္ငန္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ ျဖစ္ေပၚမႈေၾကာင့္ အေရးေပၚ ေဆာင္ရြက္ရသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အႀကံျပဳခ်က္တြင္ ပါရွိသည့္အတိုင္း ဘ႑ာရန္ပံုေငြ ေၾကးစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္၊ ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံံုးလုုပ္ နည္းမ်ား သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းေပးပါက အဆိုပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအတိုင္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။

ႏုိ႔ေပါင္းစက္ အလံုး ၉ဝ ဝယ္ယူခဲ့ရာတြင္  လည္ပတ္ရန္ ၂၅ လံုးက်န္ရွိေနေသးျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စက္လည္ပတ္ရန္ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ ေျမေနရာ၊ အေဆာက္အအံု၊ လွ်ပ္စစ္မီး၊ ႏြားႏို႔ကုန္ၾကမ္းတို႔အတြက္ ႀကိဳတင္စီမံခ်က္ ခ်မွတ္ႏုိင္မႈ အားနည္းခဲ့ေၾကာင္း၊ သုိ႔ျဖစ္ ပါ၍ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း လည္ပတ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရးကို အႀကံျပဳခ်က္တြင္ပါရွိ သည့္အတိုင္း တိုင္းေဒသႀကီး /ျပည္နယ္အစုိးရ အဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊  အစာစပ္စက္႐ံု မ်ားမွ ေၾကြးက်န္ ေငြက်ပ္ ၄၂ ဘီလီယံႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ေၾကြးက်န္မ်ား အျမန္ေပးဆပ္ႏိုင္ေရး ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ရန္ အခက္အခဲရွိေၾကာင္း တင္ျပခ်က္အေပၚ ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုး၏ အႀကံျပဳခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ငါးမႈကို တရားမေၾကာင္းသုိ႔ ေျပာင္းလဲစြဲဆိုႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း။

ျမစိမ္းေရာင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ေက်းရြာအဆင့္ ရန္ပံုေငြႀကီးၾကပ္မႈ ေကာ္မ တီႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဆပ္ေကာ္မတီမ်ား လုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္မႈ အားနည္းခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ယင္းသို႔  မျဖစ္ေပၚေစ ေရးအတြက္ အေလးထား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အႀကံျပဳခ်က္တြင္ ပါရွိေသာ ေက်းရြာေကာ္မတီမ်ား စြမ္း ေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ႏုိင္ေရးအတြက္ စီမံကိန္းဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ သင္တန္းမ်ား၊ ဆရာျဖစ္သင္တန္းမ်ား၊ စြမ္းေဆာင္ ရည္ျမႇင့္တင္ေရး သင္တန္းမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု စာရင္း စစ္ခ်ဳပ္႐ံုးႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ စာရင္းကိုင္သင္္တန္း မ်ား၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ေမြးျမဴေရးဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ် ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း။

ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရး ဦးစီးဌာနက သီးသန္႔ရန္ပံုေငြျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ကိုမာန္ေလေဘးအတြက္ တိရစၧာန္မ်ား ေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တိရစၧာန္မ်ား စနစ္တက်ဝယ္ယူ ျဖန္႔ျဖဴးႏုိင္ေရးအတြက္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ကုန္ဆံုးခါနီးအ ခ်ိန္ သုံးလခန္႔သာ ရရွိခဲ့ရာမွာ လုပ္ငန္း ရည္ရြယ္ခ်က္အတိုင္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္မႈ အားနည္းခဲ့ေၾကာင္း၊ သမဝါယမ ဦးစီးဌာနက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ EXIM Bank ေခ်းေငြျဖင့္ အေသးစားေငြေခ်း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ကိုရီးယား ႏုိင္ငံေခ်းေငြ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၁ဝဝ ျဖင့္ Daedong လယ္ယာသံုးစက္ ကိရိယာမ်ား တင္သြင္းေရာင္းခ်ျခင္း တို႔ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေခ်းေငြယူစဥ္က ၁ ေဒၚလာလွ်င္ ပ်မ္းမွ်ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း ၁ဝ၉၁ ဒသမ ဝဝ၉၉ က်ပ္ႏွင့္ အျမင့္ဆံုး ၁၃၇ဝ ဒသမ ၁ဝ က်ပ္တို႔ျဖင့္ လဲလွယ္ေပးေခ်ခဲ့သည့္အတြက္ ၁ ေဒၚလာ ပ်မ္းမွ်ေငြလဲ လွယ္ႏႈန္း ၂ဝ၅ ဒသမ ၄၉၅ က်ပ္ ကြာဟေၾကာင္း။

ဗဟိုသမဝါယမ အသင္းတြင္ ေငြေၾကးေျပာင္းလဲမႈအတြက္ သီးသန္႔ရန္ပံုေငြ လ်ာထားၿပီး ၎ေငြမွ က်ခံေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိရာတြင္ တြက္ခ်က္မႈအရ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာလွ်င္ ၁၅၂ဝ က်ပ္အထိ ခံႏုိင္ရည္ရွိစြာ ေပးေခ်ႏုိင္သည့္ အေနအ ထားရွိေၾကာင္း၊ သမဝါယမ ဦးစီးဌာန ကိုရီးယားႏုိင္ငံေခ်းေငြ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၁ဝဝ ျဖင့္ Daedong လယ္ယာသံုးစက္ကိရိယာမ်ား တင္သြင္းေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စက္စြမ္းအားျမင့္သည့္ စက္ပစၥည္းမ်ားကို ပိုမိုဝယ္ယူခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ကိုရီး ယားႏုိင္ငံႏွင့္ စတင္ေဆြးေႏြး စဥ္ကတည္းက စက္ပစၥည္းမ်ား အသံုး နည္းၿပီး ႀကိဳက္ႏွစ္သက္မႈ မရွိပါက လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာ့ေရေျမ သဘာဝႏွင့္ မကိုက္ညီပါက လည္းေကာင္း လဲလွယ္ ေပးရမည္ဟု သေဘာတူခဲ့ၾကေၾကာင္း၊၊

Daedong ကုမၸဏီ၊Family United Power ကုမၸဏီ၊ ေရႊထြက္တိုး ကုမၸဏီတုိ႔ ပူးေပါင္း၍ ေနျပည္ေတာ္၊ မေကြး၊ မႏၲေလး၊ စစ္ကိုင္း၊ ရန္ကုန္ႏွင့္ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ Service Center မ်ားဖြင့္လွစ္၍ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယ ဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းက ျမန္မာ့ေက်ာက္ မ်က္ရတနာ ေရာင္းဝယ္ ေရးလုပ္ငန္းသည္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္၊ ဇူလိုင္ (အထူး) ေရာင္းခ်ပြဲမွစ၍ ရတနာ ျပပြဲကုန္ က်စရိတ္မ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္ ဘ႑ာရန္ပံုေငြမွ က်ခံသံုးစြဲျခင္းမျပဳဘဲ ျပပြဲဝင္ေၾကးႏွင့္ ရတနာျပပြဲတြင္ တင္ျပေရာင္းခ်သည့္ ေက်ာက္တြဲေရာင္းရေငြ အေပၚရာခိုင္ႏႈန္း သတ္မွတ္၍ ေကာက္ခံၿပီး ရတနာျပပြဲ ဗဟိုေကာ္မတီ ရန္ပံုေငြအျဖစ္ ထားရွိ၍ ယင္းရန္ပံုေငြမွ  က်ခံသံုးစြဲခဲ့ေၾကာင္း၊ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ အေကာက္ခြန္ ႏွင့္ ကုန္သြယ္ခြန္ စုစုေပါင္း ေငြက်ပ္ ၂၈၆ ဒသမ ၂၄၄ ဘီလီယံ ကင္းလြတ္ ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းမွာ  ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒခြင့္ျပဳ သက္တမ္း ကုန္ဆံုးသည့္ အခ်ိန္ထိ ဆက္လက္ အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားပါသျဖင့္ ယ ခင္ဥပေဒမ်ားအရ ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ လုုပ္ငန္းမ်ား၏ ကင္းလြတ္ခြင့္၊ သက္သာခြင့္မ်ားကို ဆက္လက္ခံစားခြင့္ျပဳရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း။

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ျမင့္မားမႈမျဖစ္ေအာင္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳ တင္ျပခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ တိုးတက္ေစရန္၊ ပုဂၢလိက က႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား (SME) ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ မတည္ရင္းႏွီး ေငြလိုအပ္ခ်က္အတြင္း ေခ်းေငြအပါအဝင္ လိုအပ္ေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပ အရင္းအႏွီးမ်ား ကူညီပံ့ပိုးေပးျခင္း၊ ဘ႑ာ ေရးမူဝါဒျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ ေငြေၾကးမူဝါဒျဖင့္ လွည့္လည္သံုးစြဲသည့္ ေငြပမာဏတိုးတက္မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ ဘ႑ာေရးမူဝါဒ၊ ေငြေၾကးမူဝါဒ၊ ကုန္သြယ္ေရးမူဝါဒမ်ား ေပါင္းစပ္ညိႇႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ရွင္းလင္း ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ဦးေမာ္သန္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ ပန္းဥယ်ာဥ္ႏွင့္ အားက စားကြင္းမ်ားဌာနက ႏုိင္ငံပိုင္ေျမႏွင့္ အေဆာက္အအံုမ်ား ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသုိ႔ ငွားရမ္းခဝင္ေငြမ်ား၊ ရသင့္ရ ထုိက္ေသာ ဝင္ေငြမ်ား ေလ်ာ့ နည္းရရွိမႈအပိုင္းကို ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုး အေနျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ စာရင္းမ်ားကို စစ္ေဆး လွ်င္ BOT လမ္းမ်ားမွ ရသင့္ရထုိက္သည့္ ဝင္ေငြမ်ားျ ပည့္ဝစြာ ရရွိမႈအေျခအေန၊ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ပါ စည္းကမ္းခ်က္ မ်ားအား လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနမ်ားကို အေလးထား စစ္ေဆး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း။

ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ မိမိကိုယ္ပိုင္ ဘ႑ာရန္ပံုေငြျဖင့္ ရပ္တည္သည့္ အဖဲြ႕အစည္း မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စု ဘ႑ာရန္ပံုေငြျပင္ပမွ ေဆာင္ရြက္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္၍ ယင္းတို႔၏ စာရင္းမ်ားကို စစ္ေဆးရန္အတြက္ ဥပေဒမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိကိုယ္ပိုင္ ဘ႑ာရန္ပံုေငြျဖင့္ ရပ္တည္သည့္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားက စာရင္းစစ္ခန္႔အပ္လွ်င္ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူ၍ ခန္႔အပ္ပါက  ဥပေဒ ေၾကာင္းအရ ညီၫြတ္မႈရွိေၾကာင္း။

ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုး အေနျဖင့္ စစ္ေဆးေရး လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ျပည္သူပိုင္ ႏုိင္ငံေတာ္ ဘ႑ာေငြမ်ားကို သတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္း အေလအလြင့္မရွိ ထိေရာက္အက်ဳိးရွိစြာ သံုးစြဲေစေရး၊ အရည္အေသြးျပည့္မီ ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေစေရး၊ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ရရွိရန္ရွိသည့္ အခြန္ဘ႑ာမ်ား အျပည့္အဝရရွိေစေရး၊ ဥပေဒနည္းဥပေဒ၊ ဘ႑ာေရး စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ ဝန္ထမ္းစည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ စည္းကမ္းမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္လာေစေရးအတြက္ အႀကံျပဳေထာက္ျပေဆြးေႏြး သြားၾကသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္မ်ားက ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။ အလားတူ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ လွ်ပ္ စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန၊ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီး ဌာန၊ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရး ဝန္ ႀကီးဌာနႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီတို႔မွ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ဒုတိယ ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေန ျပည္ေတာ္ေကာင္စီဝင္တို႔က ရွင္းလင္းေျပာၾကား ၾကသည္။

ထုိ႔ျပင္ အစည္းအေဝးတြင္  ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတထံမွ ေပးပို႔ထားေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ ဒါ႐ုိက္တာ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးျခင္းကုိ လႊတ္ေတာ္က မွတ္တမ္းတင္သည္။ထုိ႔ေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတထံမွ သေဘာထား မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပန္ လည္ေပး ပို႔ထားေသာ ခရစ္ယာန္ထိမ္းျမားျခင္းဆိုင္ရာ အက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ သေဘာထား မွတ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာကို တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္စုိးလင္းက ဖတ္ၾကားတင္ျပၿပီး ယင္းဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးလိုသည့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရွိပါက အမည္စာရင္း တင္သြင္းႏုိင္ေၾကာင္း ေၾကညာသည္။

Read 454 times Last modified on Wednesday, 16 August 2017 12:48