Print this page

စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီးဌာန၏ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ အတြက္ အီတလီႏုိင္ငံမွ အတိုးမဲ့ေခ်းေငြ ယူ႐ုိသန္း ၃ဝ ရယူရန္ ကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြး

Friday, 10 August 2018 12:42 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး

ေနျပည္ေတာ္  ၾသဂုတ္ ၉

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နဝမပံုမွန္အစည္းအေဝး သတၱမေန႔ကို ယေန႔ နံနက္ ၁ဝ နာရီတြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပသည္။       

အစည္းအေဝးတြင္လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ သေဘာကဲြလဲြေသာ ေျမလြတ္၊  ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ုိင္းမ်ားစီမံခန္႔ခဲြေရး ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း(၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္)ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာကို ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္ ထန္းတပင္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေဇာ္ဝင္းက ဖတ္ၾကားတင္ျပၿပီး ယင္းဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးလိုသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ရွိပါက အမည္စာရင္း တင္သြင္းႏုိင္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္က ေၾကညာသည္။

ဆက္လက္၍ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာန၏ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား  အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈ အေျခအေနႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ သေဘာထား မွတ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ အမွတ္စဥ္ (၆/၂ဝ၁၈) ကို ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒(၁) ဦးေအာင္မင္းက ဖတ္ၾကားတင္ျပသည္။ အဆိုပါ အစီရင္ခံစာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးလိုသည့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ရွိပါက အမည္စာရင္း တင္သြင္းႏုိင္ေၾကာင္းေၾကညာသည္။

ထို႔ေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံမွ ေပးပို႔ထားေသာ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၏ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အီတလီႏုိင္ငံမွ အတိုးမဲ့ေခ်းေငြ ယူ႐ုိသန္း ၃ဝ ရယူရန္ကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍  လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးၾကသည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴးတင္လင္းက အီတလီႏုိင္ငံမွ အတိုးမဲ့ေခ်းေငြျဖင့္ မဟာဓာတ္အားလိုင္း ျပင္ပ အမ်ိဳးသား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရရွိေရးစီမံကိန္း (NEP-IT) အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ယူ႐ုိသန္း ၃ဝ သည္ အတိုးမဲ့ေခ်းေငြျဖစ္ၿပီး ဆိုင္းငံ့ကာလ ၁၈ ႏွစ္ႏွင့္ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမည့္ ကာလမွာ ၁ဝ ႏွစ္ျဖစ္၍ ရယူသင့္သည့္ ေခ်းေငြျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ ျပည္ပေၾကြးၿမီ အေျခအေနကိုၾကည့္ပါက ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၁ ရက္ အထိ ျပည္ပေၾကြးၿမီႏွင့္ ဂ်ီဒီပီအခ်ဳိးမွာ ၁၅ ဒသမ ၄၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကမၻာ့ဘဏ္ ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေငြေရးေၾကးေရး ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕တို႔က သတ္မွတ္ထားသည့္  ႏုိင္ငံ၏ မူဝါဒႏွင့္  အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ မူေဘာင္ကိုတိုင္းတာသည့္ Score အရ အလယ္အလတ္ ဝင္ေငြရွိသည့္ ႏုိင္ငံအတြက္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မွာ ျပည္ပေခ်းေငြႏွင့္ ဂ်ီဒီပီအခ်ဳိး ၃ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းထက္ မေက်ာ္လြန္သင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားခ်က္ႏွင့္လည္း ကိုက္ညီေသာေၾကာင့္ ေခ်းေငြရယူရန္ သင့္ေလ်ာ္မႈရွိသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ တင္ရွိေနသည့္ ျပည္ပေၾကြးၿမီ အေျခအေနကို ျပည္သူလူထု သိရွိရန္အတြက္  အသိေပးသင့္သည္ဟု အႀကံျပဳလိုေၾကာင္း။

ယခုေခ်းေငြသည္ လွ်ပ္စစ္မီးလက္လွမ္းမီမႈ နည္းပါးသည့္၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲသည့္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး (နာဂေဒသ)တို႔တြင္ စီမံကိန္းကာလ ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၂ဝ-၂ဝ၂၁ ခုႏွစ္အထိ သံုးႏွစ္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္ကို ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း၊  ယခုစီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္မည့္ ေဒသမ်ားသည္ ေဝးလံေခါင္သီျခင္း၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေနာက္က်ျခင္းမ်ား ရွိသည့္အတြက္ ျပည္သူက ထည့္ဝင္ရမည့္ ၁ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ ထည့္ဝင္ႏုိင္ျခင္း မရွိသည့္ ေက်းရြာမ်ားအတြက္  ဘယ္လိုေျဖေလွ်ာ့ေပးႏုိင္မလဲကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း၊   ထုိ႔ျပင္ ျပည္သူက ထည့္ဝင္ရမည့္ က်သင့္ေငြကို ၿမိဳ႕နယ္သို႔  ပစၥည္းေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္  ပထမအရစ္၊ ေက်းရြာသို႔ ပစၥည္းေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ ဒုတိယအရစ္ ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္၍ ေငြေပးသြင္းၿပီးခ်ိန္ လုပ္ငန္းမၿပီးေျမာက္ပါက အထင္အျမင္လဲြမွားမႈမ်ား ရွိႏုိင္ေသာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၾကန္႔ၾကာမႈမရွိဘဲ လ်င္ျမန္စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ေရး စီမံထားသင့္ေၾကာင္း။

အေသးစားဓာတ္အားေပးစနစ္ လည္ပတ္ရန္ႏွင့္ ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူက ေက်းရြာတစ္ရြာလွ်င္  ဝန္ထမ္းတစ္ဦးခန္႔အပ္ၿပီး Prepaid  စနစ္ႏွင့္ ႀကိဳတင္ေငြေကာက္ခံျခင္းျဖင့္  လုပ္ငန္းလည္ပတ္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး နည္းပညာ အကူအညီေပးရန္ အတြက္ အီတလီအစုိးရက ကမၻာ့ဘဏ္သို႔ သီးျခားရန္ပံုေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ဝ၅ သန္း ေထာက္ပ့ံေပးသြားမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းကို စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိသည့္အတြက္ အေသးစား ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးလာၿပီး ေဒသတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈရွိလာႏုိင္ေသာ္လည္း ျပည္သူ႔ထည့္ဝင္ေငြ ၂ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ဓာတ္အားခ ႏႈန္းထားမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္သင့္ေၾကာင္း၊ ယခင္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည့္ ဆိုလာစနစ္မ်ားမွာ တစ္ႏွစ္မျပည့္ခင္တြင္ ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈမ်ား ရွိသည့္အတြက္ေၾကာင့္ တင္ဒါေရြးခ်ယ္ရာတြင္လည္း သတ္မွတ္စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေစၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိေစရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ တင္ဒါေအာင္သည့္ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္သည့္ ပစၥည္းမ်ားတင္သြင္းမႈ ရွိ၊ မရွိကိုလည္း ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္သြားရန္လည္း လိုအပ္ေၾကာင္း။

ယခုအဆုိျပဳတင္ျပသည့္ စီမံကိန္းကို ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္   လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိလာျခင္း၊ က်န္းမာေရးေဆးေပးခန္း၊ ေက်ာင္းမ်ားစသည့္ အမ်ားျပည္သူပိုင္ အေဆာက္အအံုမ်ားအတြက္ လွ်ပ္စစ္မီးမ်ား သြယ္တန္းေပးျခင္း၊ လမ္းမီးမ်ား သြယ္တန္းေပးႏုိင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေနာင္ ၁ဝ ႏွစ္၊ ၁၅ ႏွစ္အတြင္း မဟာဓာတ္အားလိုင္း မေရာက္ရွိႏုိင္သည့္  ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ အနီးတစ္ဝိုက္တြင္ ေနထိုင္ၾကသည့္ ေက်းလက္ေနျပည္သူလူထုကို အက်ဳိးျပဳႏုိင္မႈရွိေသာေၾကာင့္ ၂ဝ၃ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရရွိေရး ရည္မွန္းခ်က္ျပည့္မီေစရန္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ကူညီျဖည့္ဆည္း ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊  ထုိ႔ျပင္  လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရရွိၿပီးဆက္သြယ္ေရးစနစ္  ေကာင္းမြန္လာျခင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ရရွိလာႏုိင္ျခင္း၊ အေသးစား ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား  ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ဝင္ေငြရရွိမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ား တိုးပြားလာၿပီး ေက်းရြာေနျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘဝႏွင့္ လူေနမႈအဆင့္အတန္း တိုးတက္ျမင့္မားလာ ျခင္းစသည့္ ထပ္ဆင့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားပါ ရရွိမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အီတလီ၏ အတိုးမဲ့ ေခ်းေငြကို အေလအလြင့္ မရွိေစဘဲ စီမံကိန္းဝင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား အတြက္ အမွန္တကယ္ အက်ဳိးရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ ေဆြးေႏြးသည္။

ဆက္လက္၍ မုိင္းရယ္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္မွ စိုင္းသီဟေက်ာ္က ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္းရွိ ေက်းရြာေပါင္း ၆၃၈၉၉ ရြာတြင္ ၇ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းမီးလင္းၿပီး  ေက်းရြာ  ၂၄၂၉ဝ  ရြာရရွိၿပီး ေက်းရြာေပါင္း ၃၉၆ဝ၉ ရြာမီးလင္းရန္ က်န္ရွိေနေၾကာင္း၊ တစ္ႏုိင္ငံလံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိရန္ က်န္ရွိေနေသာ ေက်းရြာမ်ားအနက္မွ ေနာင္ ၁ဝ ႏွစ္ႏွင့္ ၁ဝ ႏွစ္အထက္တြင္ မဟာဓာတ္အားလိုင္း မေရာက္ရွိႏုိင္ေသးေသာ  ေဒသမ်ားအနက္မွ   ေဝးလံေခါင္သီေသာ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္    စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး (နာဂေဒသ)တို႔အတြက္ တစ္အိမ္သံုး ဆိုလာဓာတ္အားစနစ္ႏွင့္  အေသးစားဓာတ္အားလုိင္းမ်ား သြယ္တန္းေပးရန္ ေခ်းေငြယူမည္ကို ႀကိဳဆိုေထာက္ခံေၾကာင္း။

အီတလီအတိုးမဲ့ေခ်းေငြ ရယူေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းကာလကို ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂ဝ၂ဝ-၂ဝ၂၁ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ယူ႐ုိ ၁ဝ သန္း သံုးစဲြေဆာင္ရြက္သြားရန္ ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း  ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပထားသည့္ ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ဘ႑ာႏွစ္   ဘ႑ာေငြအရ အသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ကို မေတြ႕ရွိရသည့္အတြက္ ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ မည္ကဲ့သုိ႔ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ကို ျပန္လည္ရွင္းလင္းေစလုိေၾကာင္း။

ယခင္ႏွစ္က မိမိမဲဆႏၵနယ္ အတြင္းရွိေက်းရြာမ်ားႏွင့္ အျခားေဒသ အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ဆိုလာလွ်ပ္စစ္မီးရယူရန္ ဆႏၵရွိသည့္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားထံမွ သတ္မွတ္က်သင့္ ႏႈန္းထားေငြမ်ားကိုေက်းလက္ဦးစီးဌာနက ေကာက္ခံၿပီး  တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာျမင့္သည္အထိ ဆိုလာလွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေရးအတြက္ ပစၥည္းမ်ား ျဖန္႔ျဖဴးတပ္ဆင္ေပးႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့သည့္အတြက္ ယင္းကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး လႊတ္ေတာ္မွတစ္ဆင့္ ေမးခြန္းေမးျမန္းခဲ့ရေၾကာင္း၊   သို႔ျဖစ္သည့္အတြက္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ဌာနအၾကား အထင္အျမင္မွား နားလည္မႈ လဲြမွားေစႏုိင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ထပ္မံမျဖစ္ေပၚရန္ ဂ႐ုျပဳ၍  စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္သြားသင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳေဆြးေႏြးသည္။

Read 217 times Last modified on Friday, 10 August 2018 12:44