SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ျပည္သူ့စစ္ဖြဲ႔စည္းမႈသည္ စစ္မက္အေရးအခင္းမ်ား ေပၚေပါက္လာမွသာ အေရးေပၚဖြဲ႔စည္းမႈမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ အမ်ဳိးသား ကာကြယ္ေရးကို အစဥ္ထိန္းသိမ္းထားၿပီး အခ်ိန္မေရြး အသင့္ျဖစ္ေနေစရန္ ဖြဲ႔စည္းေလ့က်င့္ ထားရမည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္

Thursday, 12 September 2019 13:55 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္(၁၃)

ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေဝး ၁၉ ရက္ ေျမာက္ေန႔ကို ယေန႔နံနက္ ၁ဝ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပသည္။

အစည္းအေဝးတြင္ ေပါင္မဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚမိကြန္ခ်မ္း၏    တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားကို မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ထားရွိၿပီး ျပည္သူ႔စစ္မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕မ်ားကို မည္သည့္ဌာနအဖြဲ႕အစည္းက တာဝန္ခံမည္ကိုသိလိုျခင္း ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ႏြယ္က ျပည္သူ႔စစ္ဆိုသည္မွာ မိမိႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံး၏ လုံၿခံဳေရးကို မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးက သေဘာေပါက္ၿပီး  ႏိုးၾကားတက္ၾကြစြာ အသိႏွင့္ယွဥ္၍  ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈျဖစ္ေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုအတြင္းမွ စည္း႐ံုးဖြဲ႕စည္းထားေသာ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ေအးခ်မ္းသည့္အခ်ိန္၌ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးအင္အား၊ လူမႈေရးအင္အားမ်ားျဖစ္ၿပီး  ၿမိဳ႕နယ္၊  ေက်းရြာမ်ား၌ လုံၿခံဳေရးအတြက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေနၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကေၾကာင္း၊   ျပည္တြင္းျပည္ပစစ္မက္အေရးအခင္းမ်ား၌ ရင္ဆိုင္ရခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္လက္တြဲ၍ စစ္ေရးအင္အားအျဖစ္ရပ္တည္သြားရမည့္ တိုက္ခိုက္ေရး၊  ကာကြယ္ေရးႏွင့္  လုံၿခံဳေရး အင္အားမ်ားလည္းျဖစ္ၾကေၾကာင္း၊ ျပည္သူ႔စစ္ဖြဲ႕စည္းမႈသည္ စစ္မက္အေရးအခင္းမ်ား ေပၚေပါက္လာမွသာ အေရးေပၚဖြဲ႕စည္းရသည့္ ဖြဲ႕စည္းမႈမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ အမ်ဳိးသား ကာကြယ္ေရးကို   အစဥ္ထိန္းသိမ္းထားၿပီး အခ်ိန္မေရြးအသင့္ျဖစ္ေနေစရန္ ဖြဲ႕စည္းေလ့က်င့္ထားရမည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း။

တပ္မေတာ္၏ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈျဖင့္ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားတြင္ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ၊  စက္႐ံု၊  အလုပ္႐ံု၊ လုပ္ငန္းခြင္စသည့္ အခ်က္အခ်ာက်ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ စစ္ေရးလိုအပ္ခ်က္အရ ျပည္သူ႔စစ္(ဌာေန) အဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းထားရွိေၾကာင္း၊ ၄င္းအဖြဲ႕မ်ားသည္ နယ္ေျမလုံၿခံဳေရး၊ ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ားလုံၿခံဳေရး၊ အခ်က္အခ်ာက်ေသာေနရာမ်ား(တံတား၊ လွ်ပ္စစ္တာဝါတိုင္ႏွင့္ စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံု စသည္မ်ား)ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္(သတၲဳတြင္းနယ္ေျမ)၊ သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းနယ္ေျမစသည္မ်ား၏ လုံၿခံဳေရးကို တပ္မေတာ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၊ အရပ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမအသီးသီးတြင္    ျပည္သူ႔စစ္(ဌာေန)အဖြဲ႕မ်ား    ဖြဲ႕စည္းထားရျခင္းမွာ ျပည္တြင္း လက္နက္ကိုင္ ေသာင္းက်န္းမႈ အႏၲရာယ္ကိုေခ်မႈန္းႏိုင္ေရးအတြက္ ေရတိုရည္မွန္းခ်က္အရ  ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ေရရွည္တြင္ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံးက မိမိႏိုင္ငံေတာ္အား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ျပည္သူ႔စစ္မဟာဗ်ဴဟာအစီအမံ၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ ျပည္သူ႔စစ္(ဌာေန)အဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္း ထားရွိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း။

ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ျပည္သူ႔စစ္(ဌာေန)အဖြဲ႕မ်ားအား  တပ္မေတာ္(ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ)တပ္ရင္း/တပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ  ဖြဲ႕စည္းေရး၊ ေလ့က်င့္ေရး၊ လက္နက္တပ္ဆင္ေရးႏွင့္ တာဝန္ခြဲေဝသတ္မွတ္ေပးေရးအပိုင္းတို႔ကို တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားက   ၄င္းတို႔နယ္ေျမအလိုက္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕မ်ားအား ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာျဖင့္ ျပည္သူ႔စစ္ႏွင့္ နယ္ျခားတပ္မ်ား ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ံုးက ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲလ်က္ရွိေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္   ေစတုတၱရာမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေက်ာ္ေအာင္လြင္၏ ေစတုတၱရာၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္   ေအာက္ဘက္ေက်းရြာမ်ားအတြက္ မုန္းတမံ အရန္ေရပိုလႊဲအား အျမန္ၿပီးစီးေအာင္တည္ေဆာက္ေပးရန္  အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍  စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္  ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္က မုန္းေခ်ာင္း ေရေလွာင္တမံအား ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြက်ပ္သန္း ၇၅ဝ ျဖင့္ ေရက်အမွတ္(၂)၏ ေရၿငိမ္ကန္အပိုင္း ျပဳျပင္ျခင္းလုပ္ငန္းကို ယခုမိုးရာသီ ေရေက်ာ္မက်မီ ေရေက်ာ္ က်ဒဏ္ခံႏိုင္သည္အ ထိ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးခဲ့ၿပီး  အကူေရပိုလႊဲ၏ ထိပ္ျပင္အဝင္ပိုင္း ေျမထိန္းနံရံကို အၿပီးတည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊  ပင္မေရပိုလႊဲႏွင့္ ေရက်အမွတ္(၁)၊ ေရက်အမွတ္(၂)အႀကီးစားျပဳျပင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး   အကူေရပိုလႊဲတည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းကိုလည္း ႏွစ္စဥ္ရန္ပုံေငြ ခြဲေဝရရွိမႈအေပၚမူတည္၍ ေရေက်ာ္ဒဏ္ခံ ႏိုင္သည့္အဆင့္အထိ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ေနာင္ေရရွည္ႀကံ့ခိုင္မႈႏွင့္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳမႈတို႔အတြက္  ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္က်န္ရွိသည့္ ပင္မေရပိုလႊဲ၏ ေရက်အမွတ္(၂)အေပၚပိုင္းႏွင့္ အကူေရပိုလႊဲ အၿပီးသတ္ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ၂ဝ၁၉-၂ဝ၂ဝ ဘ႑ာႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုရန္ပုံေငြ  ခြဲေဝရရွိမႈအေပၚမူတည္ၿပီး  ဆက္လက္စီမံေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း   ရွင္းလင္းေျဖၾကားသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (၁၃)ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေဝး ၂ဝ ရက္ ေျမာက္ေန႔ကို စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္တြင္ ဆက္လက္က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။     

  ေအာင္လိႈင္ဝင္း(ျမဝတီ)

Read 31 times Last modified on Thursday, 12 September 2019 13:56