SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ရခိုင္ျပည္နယ္ကို ဓာတ္အားအျပည့္အဝျဖန္႕ျဖဴးေပးႏိုင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြား မည္

Thursday, 12 September 2019 13:56 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ဒုတိယအႀကိမ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ (၁၃)ႀကိမ္ေျမာက္  ပံုမွန္အစည္းအေဝး ၁၉ ရက္ေျမာက္ေန႔ကို ယေန႔နံနက္ ၁ဝ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ   အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပသည္။

အစည္းအေဝးတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁၁)မွ ေဒၚထုေမ၏ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ လွ်ပ္ စစ္ဓာတ္အားကို အေဆာလ်င္ဆံုးအျပည့္အဝရရွိႏိုင္ေရးအတြက္ စီမံေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေန(ရခိုင္ျပည္နယ္လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရး Master Plan) ကို သိရွိလိုျခင္းေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္က မိမိတို႔ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း က်န္ရွိသည့္ ၿမိဳ႕၊ ေက်းရြာမ်ားအား ဓာတ္အားစနစ္ျဖင့္ ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးႏိုင္ေရးအတြက္ ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၂၅-၂ဝ၂၆ ခုႏွစ္အတြင္း ၆၆ ေကဗီြ ႏွင့္ ၃၃ ေကဗီြ Medium Voltage ဓာတ္အားခြဲ႐ံုႏွင့္ ဓာတ္အားလိုင္းမ်ားကို တည္ေဆာက္ရန္ စီမံလ်ာထားေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ က်န္ေက်းရြာ ၅၄ဝ ရြာတြင္ တည္ေနရာ အရလည္းေကာင္း၊  ကြၽန္းမ်ားေပၚတြင္ တည္ရွိျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ မဟာဓာတ္အားလိုင္းစနစ္ျဖင့္ ဓာတ္အားေပးရန္အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရမည့္ ကုန္က်စရိတ္ အဆမတန္ျမင့္မားေသာေၾကာင့္ ဓာတ္အား စနစ္ျပင္ပ အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ဓာတ္အားေပးႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။

မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕သည္  ကြၽန္းၿမိဳ႕ျဖစ္ၿပီး ဓာတ္အားစနစ္ျဖင့္ ဓာတ္အားေပးရန္မျဖစ္ ႏိုင္သည့္အတြက္ ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္မ်ားႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ေက်းရြာ ေျခာက္ရြာကို Posco Daewoo Corporation ၏ Corporate Social Responsibility    အစီအစဥ္ျဖင့္ အကူအညီေပးမႈအရ Solar Mini Grid တည္ေဆာက္၍ ၂၄ နာရီ ဓာတ္အားေပးႏိုင္ ရန္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး  ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္အကုန္တြင္ ဓာတ္အားစတင္ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းအဆင့္ -Solar Mini Grid udk Korea Exim Bank ထံမွ ေခ်းေငြရယူခြင့္  အဆင္ေျပပါက  တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ၿပီး ကြၽန္းေပၚ၌က်န္ရွိသည့္ ေက်းရြာ ၅၇ ရြာကို ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးႏိုင္ေရး ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ က်န္ၿမိဳ႕ ႏွစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္သည့္ ျမင္းလြတ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ခေမာင္းဆိပ္ၿမိဳ႕တို႔တြင္  ဓာတ္အားစနစ္ ေရာက္ရွိၿပီးျဖစ္ေသာ  ေမာင္ေတာၿမိဳ႕မွ ၂ဝ မိုင္ႏွင့္ ၄၂ မိုင္ အသီးသီးကြာေဝးၿပီး အိမ္ေထာင္စုဦးေရလည္းနည္း၍ ဒီဇယ္ ဓာတ္အားေပးစက္မ်ား တပ္ဆင္ေပးထားေၾကာင္း။

မိမိတို႔ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ၂ဝ၃ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးဓာတ္အားရရွိေရး ရည္မွန္းခ်က္ထား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ကိုလည္း  ၄င္းကာလတြင္ ဓာတ္အား အျပည့္အဝျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္း ေျဖၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၅)မွ ဦးျမင့္ႏိုင္၏ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာ ၁၂ ရြာရွိ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ)မ်ားတြင္ အထက္တန္းျပ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အခ်ိန္မီခန္႔ထားေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန  ဒုတိယဝန္ႀကီး  ဦးဝင္းေမာ္ထြန္းက အေျခခံပညာဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ)မ်ားအတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံုရာထူးခြဲေဝခ်က္ရရွိပါက အဆိုပါ ေက်ာင္းမ်ားသို႔ ရာထူးအတိုး/အေျပာင္း ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအနက္ ဆႏၵျပဳေဒသလစ္လပ္မႈ၊ ဘာသာရပ္ကိုက္ညီမႈ၊ လုပ္သက္ရမွတ္တန္းစီမ်ားနည္းအရ   လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ျဖည့္ဆည္းခန္႔ထား ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ပညာေရးမွဴး႐ံုးအေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္  အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ညႇိႏႈိင္းၿပီး  လစ္လပ္လ်က္ရွိေသာ   အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ)မ်ားတြင္ ဘာသာရပ္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးေရးကိစၥမ်ား၊   ဆရာ၊   ဆရာမနည္းေသာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဆရာ၊ ဆရာမ ျဖည့္ဆည္း ခန္႔ထားေရးကိစၥမ်ားကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္  ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကို ပၪၥမအႀကိမ္ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကို  ပၪၥမအႀကိမ္ ျပင္ဆင္သည့္  ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္  သို႔မဟုတ္   ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကို ပၪၥမအႀကိမ္ျပင္ဆင္သည့္  ဥပေဒၾကမ္းတို႔အား အတည္ျပဳရန္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၏  အဆံုးအျဖတ္ရယူရာ ယင္းဥပေဒၾကမ္းတို႔ကိုလႊတ္ေတာ္မွ   အတည္ျပဳေၾကာင္း သိရသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ (၁၃)ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေဝး ၂ဝ ရက္ေျမာက္ေန႔ကို စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္တြင္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။             

 ေအာင္လင္းဦး(ျမဝတီ)

Read 27 times Last modified on Thursday, 12 September 2019 13:57