၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ အချိန်စာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာ

၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ အချိန်စာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန

မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာန

ကြေညာချက်

ရက်စွဲ။   ၂၀၂၂-ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ  (၂၉)  ရက်

၂၀၂၃-ခုနှစ်၊ မတ်လတွင် ကျင်းပမည့်တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲကို အောက်ပါ အချိန်စာရင်းအရ ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါသည်-