အယ်ဒီတာ့အာဘော်

နိုင်ငံ့စီးပွားပိုမိုတိုးတက်ရေးအလေးထား

အယ်ဒီတာ့အာဘော်                 

(၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်)

နိုင်ငံ့စီးပွားပိုမိုတိုးတက်ရေးအလေးထား

တိုင်းပြည်ချစ်စိတ်ဖြင့် အကောင်းဆုံးဆောင်ရွက်

 

တိုင်းပြည်ချစ်စိတ်ဖြင့် အကောင်းဆုံးဆောင်ရွက်

 

အယ်ဒီတာ့အာဘော်               

  (၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇ ရက်)