အယ်ဒီတာ့အာဘော်

မွန်မြတ်သောအလှူဒါနနှင့် ကောင်းသောဆောင်ရွက်ချက်

 

မွန်မြတ်သောအလှူဒါနနှင့် ကောင်းသောဆောင်ရွက်ချက်

 

အယ်ဒီတာ့အာဘော်                 

(၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ မေ ၁၀ ရက်)

လူသားချင်းစာနာမှု အစဉ်ရှင်သန်ရေး ဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်ပေး

 

လူသားချင်းစာနာမှု အစဉ်ရှင်သန်ရေး ဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်ပေး

 

အယ်ဒီတာ့အာဘော်               

(၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ မေ ၈ ရက်)

ပူတာအို-ခေါင်လန်ဖူး လူမှုစီးပွား တိုးတက်တော့မည်

 

ပူတာအို-ခေါင်လန်ဖူး လူမှုစီးပွား တိုးတက်တော့မည်

 

အယ်ဒီတာ့အာဘော်                

 (၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ မေ ၄ ရက်)