အယ်ဒီတာ့အာဘော်

နည်းပညာနှင့် စီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု

နည်းပညာနှင့် စီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု

အယ်ဒီတာ့အာဘော်

(၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် ၂၂ ရက်)