Print this page

ဆြီဒင္၌ က်င္းပေနသည္႕ ယီမင္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး အေကာင္အထည္ ေပၚလာ ႏုိင္မလား

Wednesday, 12 December 2018 13:15 Written by  font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ကမၻာေပၚ၌   ေမ့ေပ်ာက္ခံထားရသည့္စစ္အျဖစ္ တင္စားျခင္းခံရေသာ ယီမင္ျပည္တြင္းစစ္အဆံုးသတ္ေရး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကားဝိုင္းမ်ားက နားဝင္ခ်ဳိလွေသာ္လည္း မည္သည့္အခါကမွ  အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ကို ခုိင္မာစြာ မထိန္း သိမ္းထားႏိုင္ သည္မွာ ဝမ္းနည္းစရာျဖစ္သည္။

လက္ရွိကုလသမဂၢႏွင့္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ား  ယီမင္ ျပည္တြင္းစစ္အေရးကို ေကာင္းမြန္စြာကိုင္တြယ္ႏုိင္ရန္  ႀကိဳးစား ေနသည့္ အခ်ိန္တြင္  ယီမင္၌ ေန႔စဥ္ လူေပါင္း ဆယ္ႏွင့္ခ်ီေသဆံုးေနရသည္။  ေသဆံုးမႈမ်ားထဲတြင္ အဆိုးရြားဆံုးျဖစ္ လာသည္က အစာေရစာျပတ္ေတာက္ ျခင္းႏွင့္  အာဟာရမျပည့္ဝျခင္းတို႔က လုိက္ပါလာကာ ကိုယ္ခံအားနည္းသည့္ ကေလးငယ္ မ်ားဆိုလွ်င္ ခံႏုိင္ ရည္လံုးဝမရွိၾကေပ။

လက္ရွိ  ယီမင္၌ ကေလးငယ္ေပါင္းသိန္းႏွင့္ခ်ီကာ အစာေရစာျပတ္လပ္မႈႏွင့္ အငတ္ေဘးကိုေတြ႕ႀကံဳေန ရၿပီး၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း အခ်ိန္မီ ေဆးဝါးေထာက္ပံ့မႈႏွင့္  လံုေလာက္ေသာအကူအညီမရႏုိင္လွ်င္ ကေလး ငယ္ေပါင္း ၈ဝဝဝဝ ခန္႔ ေသဆံုး ႏုိင္ေျခရွိေနသည္ဟု  ကုလသမဂၢကထုတ္ျပန္ထားကာ ေျဖရွင္းေနရင္း ခက္ခဲလာသည့္ပုစၧာတစ္ပုဒ္ဟု ဆိုလွ်င္ လည္း မွားမည္မဟုတ္ေပ။

ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္မွစ၍  ဆီြဒင္၌ ယီမင္ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးစကားဝုိင္းကိုက်င္းပေနၿပီး    သူပုန္အုပ္စုမ်ားႏွင့္  ဟာဒီကိုေထာက္ခံ ေသာ အုပ္စုတို႔ မ်က္ႏွာစံုညီတက္ ေရာက္ၾကကာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအတြက္  အဓိကထားေဆြးေႏြးေနၾကသည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆို သည္ထက္  တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး   ယံုၾကည္ခ်က္ ေလွကားထစ္မ်ားတည္ေဆာက္ေနသည္ဟု ဆိုလွ်င္ ပို၍မွန္လိမ့္ မည္ဟုဆိုႏိုင္ကာ  ဆြန္နီႏွင့္ ရွီးယိုက္တို႔က ဘာသာေရးအရ ကမၻာ့ရန္သူမ်ားျဖစ္ေနေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ယီမင္ျပည္တြင္းစစ္က ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္  အေမရိကန္တို႔ၾကားဝင္ခဲ့ၾကသည္။

ေဆာ္ဒီကို စစ္အေျခစိုက္စခန္းလုပ္ကာ ဟူသီတို႔ကို အေမရိကန္တို႔ ေလေၾကာင္းမွ စတင္တုိက္ခုိက္ခဲ့ၾကၿပီး ေနာက္ပိုင္း အေမရိကန္ေနရာကို တင္းျပည့္က်ပ္ျပည့္ ဝင္လာသည့္သူကေဆာ္ဒီျဖစ္သည္။ ေဆာ္ဒီက ပင္လယ္ေကြ႕ မဟာမိတ္မ်ား အဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္အေနျဖင့္ ယီမင္ ကို ေရွ႕ဆံုးမွဦးေဆာင္တုိက္ပြဲဝင္ကာ  ၎အိမ္နီးခ်င္း တစ္ႏုိင္ငံ၌  ရွီးယိုက္ ဘာသာ ဝင္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုအာဏာရသြားမည္ကို မလိုလားေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုအခ်ိန္ထိ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ဆိုသည္ကို ပါးစပ္ ထဲမွာထား၍ ေဆာ္ဒီတို႔ ခ်ဳိးေဖာက္ခ်င္တိုင္းခ်ဳိးေဖာက္ကာ စည္းလြတ္ေဘာင္လြတ္ လုပ္ေနၾက ျခင္းျဖစ္သည္။

ေဆာ္ဒီတို႔  လြတ္ခ်င္တိုင္းလြတ္ေနသည့္အခ်က္က ေဆာ္ဒီကို ထရမ့္က ကမၻာသိ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ေပးထားေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္ကာ ယခုဆိုလွ်င္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတြင္ ေဆာ္ဒီက ပလႅင္ထက္က ဘုရင္ႏုိင္ငံေတာ္တစ္ခု ကဲ့သို႔ျဖစ္ ေနၿပီျဖစ္သည္။ ကာတာအေရးဆိုလွ်င္လည္း ထိုအတုိင္းပင္ျဖစ္သည္။  ေဆာ္ဒီဦးေဆာင္ကာ အေရး ယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ခ်မွတ္ခဲ့သည့္အတြက္ က်န္သည့္  အာရပ္ႏုိင္ငံမ်ားကပါ ေဆာ္ဒီလမ္းစဥ္ကို လုိက္ၾကသည္။

လက္ရွိ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတြင္ အင္အားအႀကီးဆံုး က ေဆာ္ဒီဟုဆုိႏိုင္ကာ   စစ္အသံုးစရိတ္မွာလည္း  ႏွစ္စဥ္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ဘီလီယံ ၇ဝ ေက်ာ္ ၈ဝ အထိ အသံုးျပဳေနေသာေၾကာင့္    စစ္ေရးအင္အားကလည္း  ေဆာ္ဒီတို႔ တျဖည္း ျဖည္းႏွင့္ အဆင့္ျမင့္သည္ထက္ျမင့္ လာေနသည္။

ေဆာ္ဒီ၏ရည္ရြယ္ခ်က္က   အေရွ႕အလယ္ပိုင္းကို အုပ္စုိးရန္ျဖစ္ကာ ၎အတြက္ အေမရိကန္၊ ႐ုရွားႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔က အဓိကမဟာမိတ္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထား သူျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ ေဆာ္ဒီက  အေမရိကန္ႏွင့္ စီးပြားေရး၊ စစ္ေရးကို ဆက္ဆံၿပီး တ႐ုတ္ကို စီးပြားေရးအရ ရာႏႈန္းျပည့္ဆက္ဆံသည္။ ႐ုရွားကို စစ္ေရးသီးသန္႔ ဆက္ဆံရန္ ေဆာ္ဒီတို႔  ပစ္မွတ္ ထားေနကာ အာဏာ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာညိႇရန္အတြက္ျဖစ္သည္။

ယေန႔ကမၻာ၌  အာဏာခ်ိန္ခြင္ လွ်ာထိန္းညိႇေရးက  အဓိကအေရးႀကီးသည့္ အခန္းက႑တစ္ခုမွ ပါဝင္လာကာ အေမရိ ကန္ ကို အလံုးစံု အားကိုးေနရသည့္သူ မ်ားကလည္း အနည္းငယ္ေလွ်ာ့ကာ တျခားအင္အား ႀကိီးႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္အစားထိုးလာၾကသည္။တ႐ုတ္ကို အားကိုးေနရသည့္ႏုိင္ငံငယ္မ်ားဆိုလွ်င္ ထိုအတိုင္းပင္ျဖစ္သည္။ အာဏာ ခ်ိန္ခြင္ လွ်ာ ထိန္းညိႇ ေရးအတြက္ မျဖစ္မေန အေမရိကန္ သို႔မဟုတ္ ႐ုရွား၊ ဂ်ပန္စသည္ျဖင့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ အစားထိုး ရန္ႀကံစည္  လာေနၾကကာ ထိုၾကားထဲ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲက ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္  ႏုိင္ငံျခားေရးမူဝါဒႏွင့္ စီးပြားေရး မူေဘာင္တို႔က ၾကားေနႏုိင္ငံတို႔အတြက္ အခ်ိန္အခါ သင့္လွ်င္သင့္သကဲ့သို႔ ေျပာင္းလဲေနရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လူတုိင္းက အေမရိကန္ႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲကို အဆံုးသတ္ရန္ လိုလားေနၾကကာ ၎တို႔ ႏွစ္ဦးၾကား စီးပြားေရးႏွင့္ စစ္ေရးအင္အားၿပိဳင္ ဆုိင္မႈမ်ားက အေရွ႕အလယ္ပုိင္းကို ထပ္မံစစ္မီးေတာက္ ေလာင္လာ ေစႏိုင္ေသးသည္။ ယခုအေရွ႕အလယ္ပိုင္းကို တ႐ုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္တို႔ အၿပိဳင္အဆုိင္ေနရာလု ေနၾကသည္ဟု ဆိုႏိုင္ သည္။

အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏိုင္ငံတို႔ဆိုသည္မွာလည္း စစ္ေရး ကိုလိုလားေနသည့္  ႏိုင္ငံမ်ားဟုဆိုရေလာက္ေအာင္ စစ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္ အထိမခံတတ္သည့္ႏိုင္ငံ မ်ားျဖစ္သည္။ ယခု ၂၁ ရာစုတြင္ အဆိုးရြားဆံုး စစ္မီးေတာက္ ေလာင္ ေနေသာ ေနရာကိုျပပါဆိုလွ်င္ အေရွ႕ အလယ္ပိုင္းေဒသတစ္ခုလံုးကို   ျပရမည္ျဖစ္သည္။အခ်ိန္ျပည့္ စစ္ေခၚ သံမ်ား၊ စကားစစ္ထိုးသံမ်ားမျပတ္ ၾကားေနရကာ   ေကာင္းမြန္လွသည့္လကၡဏာေတာ့ မဟုတ္ေပ။

ယခု ဆီးရီးယားျပည္တြင္းစစ္ အတန္ငယ္ၿငိမ္းေအး သြားေသာေၾကာင့္ အဆင္ေျပေနသည္ဟု ယူဆႏုိင္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ ဆီးရီးယားကဲ့သို႔ ယီမင္ျပည္တြင္း စစ္ကလည္း ဆိုးရြားေနသည္။ သမၼတဟာဒီကို ေထာက္ခံသည့္ သစၥာေတာ္ခံ တပ္သားတို႔ကလည္း ၎တို႔ေနာက္တြင္ ေဆာ္ဒီႏွင့္ အေနာက္အုပ္စုတစ္ခုလံုးရွိေနေသာေၾကာင့္ အေလွ်ာ့မေပးဘဲ သူပုန္တို႔ကလည္း အာဏာ အရယူမည္ဟုဆံုးျဖတ္ထားကာ လံုးဝအေလွ်ာ့မေပးေပ။

သူပုန္တုိ႔အတြက္ အဓိကလက္နက္ေထာက္ပံ့ေပး ေနသူက အီရန္ျဖစ္သည္။  အီရန္က ရွိီးယိုက္ဘာသာ ေရးႏုိင္ငံျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ ဟူသီတို႔ကို အမာခံပံ့ပိုးေပး ေနျခင္းျဖစ္ကာ ယခုဆိုလွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ရာခ်ီပင္ ကုန္က်စရိတ္ ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။  အေမရိကန္တို႔ အီရန္ စစ္အသံုးစရိတ္ခန္႔မွန္းခ်က္မွာ  အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆ ဘီလီယံဟု ဆိုေသာ္ လည္း တကယ္တမ္းမွာ ထိုထက္ပင္ပိုုႏုိင္ေသးသည္။

လက္ရွိ အီရန္တို႔ ဆီးရီးယား၌ တပ္ျဖန္႔ခ်ထားသည့္ ဒံုးက်ည္တပ္ဖြဲ႕မ်ားပင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း၂ဝဝ ေက်ာ္ အသံုးျပဳ ထားသည္။ တစ္ဖန္ ဟစ္ဇ္ဘိုလာ တို႔ကိုလည္း  အီရန္တို႔  လက္နက္ပံ့ပိုးေပးျပန္သည္။

ယခုေနာက္ဆံုး အႀကီးအက်ယ္ အီရန္တို႔ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားရသူက  ယီမင္မွ ဟူသီတို႔ျဖစ္သည္။ အီရန္က လည္း ယီမင္ကိုသာ အမ်ားဆံုးထိန္းခ်ဳပ္ထား ႏိုင္လွ်င္ ေဆာ္ဒီႏွင့္နယ္စပ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပထဝီႏိုင္ငံေရးအရ တစ္ပန္းသာ မည္ျဖစ္ကာ ရန္သူေတာ္ႀကီးကိုလည္း ေကာင္းေကာင္းသင္ခန္းစာေပးႏိုင္မည္ဟုထင္ေနပံုရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ၎အတြက္ အျမတ္မရႏုိင္သည့္ ယီမင္ ျပည္တြင္းစစ္ကို အီရန္တို႔ အမာခံေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ေပးကာ တိုက္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ ၿမိဳ႕ေတာ္ဆာနား ကလည္း ဟူသီတို႔လက္ထဲပင္ရွိေနသည္။ ေဆာ္ဒီတို႔က  ဟူသီတို႔ကို ပစ္မွတ္ထားကာ ေလေၾကာင္းမွတုိက္ခုိက္ သည္ဆိုေသာ္လည္း သူပုန္တို႔က သီးျခားေနျခင္းမဟုတ္။ ျပည္သူ တို႔ႏွင့္ ေရာေႏွာေနေသာေၾကာင့္ သူပုန္တစ္ဦး ေသေစခ်င္၍ ႀကဲခ်လုိက္ေသာ ဗံုးတစ္လံုးက ျပည္သူ ေပါင္းမ်ား စြာ ကို အသက္ဆံုး႐ႈံးေစႏိုင္သည္။

ေဆာ္ဒီတို႔  ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္က ၾကားဝင္ခဲ့သည့္ႏွစ္မွ စ၍  ယီမင္၌ ေသဆံုးသူေပါင္းေသာင္းခ်ီရွိသြားခဲ့ၿပီး  ကုလသမဂၢ အစီရင္ ခံစာတြင္ ေထာင္ဂဏန္းေလာက္သာ ေတြ႕ရသည္။  ထို႔ျပင္  ယီမင္အေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သတင္းမ်ားကို ကုလ သမဂၢက အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိဘဲ ေနာက္ခ်န္ထားသည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားကလည္း ရွိေနျပန္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယီမင္အေရးက ရွင္းေနရင္းကပင္ ပိုမို ႐ႈပ္လာသည့္ ျပည္တြင္းစစ္ပြဲဟု ဆိုရမည္ျဖစ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးထက္ ႏွစ္ဖက္စလံုးက အာဏာကိုသာ လိုခ်င္ေနၾကေသာေၾကာင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကိုပင္ စိတ္ဝင္စားမႈ မရွိသေလာက္ နည္းပါးေနေၾကာင္း တင္ျပလိုုက္ရပါသည္။  

 

ေဆာင္းပါးရွင္ (ရွိန္းထက္)

 

Read 110 times
Rate this item
(0 votes)
Last modified on Wednesday, 12 December 2018 13:18
စကား၀ါ

Latest from စကား၀ါ