နိုင်ငံသားအဖြစ်မှရပ်စဲခြင်း

နိုင်ငံသားအဖြစ်မှရပ်စဲခြင်း
၁။ နိုင်ငံတော်၏ တည်ဆဲဥပဒေများကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ပြီး ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ တရားမဝင်ထွက်ခွာသွားသော အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏အကျိုးကို ထိခိုက် စေနိုင်သော လုပ်ဆောင်ချက်များ ဖော်ထုတ်တွေ့ရှိရသဖြင့် ၁၉၈၂ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံသား ဥပဒေပုဒ်မ ၆၇ ပါ ဗဟိုအဖွဲ့၏လုပ်ပိုင်ခွင့်အရ ယင်းဥပဒေပုဒ်မ ၁၆ နှင့်အညီ နိုင်ငံသား အဖြစ်မှ ရပ်စဲခဲ့သည်-
(က) ဇော်ဝေစိုး (ဘ) ဦးမောင်လေး၊
( ခ) ရည်မွန် (ခ) တင်သစ် (ဘ) ဦးကျော်ဆွေ၊
( ဂ) လွင်ကိုလတ် (ဘ) ဦးလှဝင်း၊
(ဃ) ဇင်မာအောင် (ဘ) ဦးအောင်ကြည်၊
( င) ထင်လင်းအောင် (ဘ) ဦးသိန်းအောင်၊
( စ) အောင်မျိုးမင်း (ဘ) ဦးမင်းအောင်၊
(ဆ) အိသဉ္ဇာမောင် (ဘ) ဦးတိုးတိုးမောင်၊
( ဇ) ဆာဆာ (ဘ) ဦးအဲန်ပီ (ခ) အေဘီ၊
(ဈ) မင်းကိုနိုင် (ခ) ပေါ်ဦးထွန်း (ဘ) ဦးသက်ညွန့်၊
(ည) မျိုးရန်နောင်သိမ်း (ဘ) ဦးမြသိန်း၊
(ဋ) အိပန်ဆယ်လို (ခ) အိမ့်ပိုးဥ (ဘ) ဦးကျော်နိုင်။
၂။ ဆက်လက်၍ အလားတူကျူးလွန်သူများကို စိစစ်ဖော်ထုတ်လျက် အရေးယူသွား မည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။