ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ချင်းပြည်နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးနှင့် မွန်ပြည်နယ်တို့၏ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၃ ရက်