ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ အမိန့်အမှတ် ၄၄ / ၂၀၂၂ ၁၃၈၄ ခုနှစ်၊ ဝါခေါင်လဆန်း ၉ ရက် (၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၅ ရက်) ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ

အမိန့်အမှတ်  ၄၄   / ၂၀၂၂

၁၃၈၄ ခုနှစ်၊ ဝါခေါင်လဆန်း   ၉   ရက်

(၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ   ၅  ရက်)

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း