ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၉ ရက်