မြဝတီပြည်တွင်းသတင်းများ (၂၀၂၁ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၁၈ ရက် ည ၀၈၀၀ နာရီ သတင်းများ)