မြဝတီ ပြည်တွင်းသတင်းများ (၂၀၂၁ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၂၃ ရက် ည ၀၈၀၀ နာရီ သတင်းများ)