Print this page

စြမ္းသေလာက္ပါဝင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ တစ္ခြင္

Tuesday, 24 October 2017 08:21 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း မွီတင္းေနထုိင္ၾကေသာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိး ၁၃၅ မ်ဳိးအနက္ ရခုိင္၊ ကမန္၊ ခမီ၊ ဒုိင္းနက္၊ မရမာႀကီး၊ ၿမိဳႏွင့္ သက္ဟူေသာ

ရခုိင္မ်ဳိးႏြယ္တုိင္းရင္းသားတုိ႔ ေရွးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကပင္  ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း အေျခခ် ေနထုိင္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံလြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈကာလမွစ၍ ေရာတိေရာရာငါလည္းပါသည္ဟူေသာ အေတြး တျဖည္းျဖည္း ပြားလာၾကၿပီး ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားမ်ားအား ဒုကၡေပး၍ ေသြးေအးေအးႏွင့္ သတ္ျဖတ္ရက္စက္ၾကသည္။ ထုိမွတစ္ဆင့္ အတင့္ရဲလာၾကၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရကုိ ပုန္ကန္ျခားနားသည္အထိ ျဖစ္လာၾကသည္။

ျမန္မာမႈနယ္ပယ္၌  ငရဲကလာသူ ျပာပူမေၾကာက္ စကားပံုကဲ့သုိ႔  စုိက္ပ်ဳိးလုပ္ကုိင္ စားေသာက္ရန္ ေျမကရွား လူဦးေရက မ်ားေသာေဒသကို စြန္႔ခြာ၍ ေရေျမေတာေတာင္ သဘာဝေကာင္းသျဖင့္ စုိက္ပ်ဳိးလုပ္ကုိင္ စားေသာက္ရန္သင့္ေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းသို႔ တျဖည္းျဖည္း စိမ့္ဝင္လာၾကၿပီး ကလိမ္ေစ့ျငမ္းဆင္ အိမ္ရွင္ကုိဧည့္ႏွင္သည့္ ကိန္းဆုိက္ေတာ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ အစိုးရအဆက္ဆက္တုိ႔က ျပႆနာကို အေကာင္း ဆံုးေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ညိႇႏႈိင္းေျဖရွင္းေပးခဲ့ၾကသည့္ တုိင္ေအာင္ ေစတနာကို အခြင့္ေကာင္းယူသူတုိ႔က မီးေမႊးၾကသည္။ အၿမီးစားဖက္ ေခါင္းစားဖက္မ်ားက မီးေလာင္ရာေလပင့္သူကပင့္၊ မီးစတစ္ဖက္ ေရမႈတ္တစ္ဖက္ ေျခ႐ႈပ္သူက႐ႈပ္ၾကသည္ေၾကာင့္ အေျခအေန ပုိမုိ႐ႈပ္ေထြးကာ ရခုိင္မ်ဳိးႏြယ္ တုိင္းရင္းသားတုိ႔ အသက္အိုးအိမ္ ဆံုး႐ႈံးၾကရသည္။ မိဘေဆြမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ေသကြဲရွင္ကြဲ  ကြဲကြာေနၾကရသူမ်ားမွာလည္း ရခုိင္မ်ဳိးႏြယ္ တုိင္းရင္းသားမ်ားသာ မဟုတ္ဘဲ ဟိႏၵဴမ်ားႏွင့္ မြတ္စလင္လူမ်ဳိးမ်ားလည္း ပါဝင္ၾကသည္။  ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔ ပူးေပါင္းအားထုတ္မႈေၾကာင့္ အေျခအေန တည္ၿငိမ္လာၿပီ ျဖစ္သျဖင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္ေနၾကရေသာ ေက်းရြာျပည္သူမ်ား မိမိတုိ႔ေနရပ္ အသီးသီးသို႔ ျပန္လာႏုိင္ၾကၿပီျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း  လူသားခ်င္း စာနာမႈ အကူအညီ အေထာက္အပံ့ေပးေရး၊   ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊  ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းေကာ္မတီ (UEHRD)ကို ေအာက္တုိဘာ ၁၇ ရက္တြင္ ဖြဲ႕စည္းၿပီးျဖစ္သည္။ ေကာ္မတီက ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းမ်ားမွာ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ အကူအညီမ်ား ထိထိေရာက္ေရာက္ ေပးအပ္ေရးေဆာင္ရြက္ရန္၊ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး ကိစၥမ်ားအတြက္ ပူးေပါင္းညိႇႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ပံ့ပိုးမႈအျပင္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ အလွဴရွင္မ်ား၏ ကူညီေထာက္ပံ့ေငြမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သျဖင့္ ေကာ္မတီ၏ ဘ႑ာေရးကိစၥကို ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုး၏ စစ္ေဆးမႈအျပင္ ႏုိင္ငံတကာ စာရင္းစစ္ကုမၸဏီတစ္ခုကုိလည္း ငွားရမ္း၍ အစစ္ေဆးခံႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္ရန္တို႔ ျဖစ္သည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း လူသားခ်င္း စာနာမႈအကူအညီ အေထာက္အပံ့ေပးေရး၊ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းတြင္ ပုဂၢလိကက႑ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ကုိးဖြဲ႕တုိ႔ ပါဝင္ၾကမည္ျဖစ္ရာ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အဦ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၊ စုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕၊ စီးပြားေရးဇုန္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၊ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၊ အလုပ္အကုိင္ ဖန္တီးေရးႏွင့္ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းသင္တန္းမ်ား စီစဥ္ဖြင့္လွစ္ေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၊အေသးစားေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မႈလုပ္ငန္းအဖြဲ႕၊ ဘ႑ာေငြ စုေဆာင္းေရး (Crowd Funding) လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း က႑ျမႇင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕တုိ႔ ျဖစ္သည္။

လုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ားသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း ေျဖရွင္းရမည့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ား ေပးအပ္ေရးအျပင္ ေရတုိေရရွည္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပၚေပါက္လာေစေရး၊ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား တုိးျမႇင့္လာေစေရးတုိ႔ကိုပါ ေဆာင္ရြက္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အလုိက္  ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ကနဦးေလ့လာရန္ သက္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ား၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ညီေနာင္အသင္းမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ေအာက္တုိဘာ ေနာက္ဆံုးပတ္တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္သို႔ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈ ေလ့လာၾကမည္ျဖစ္သည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ျပည္သူမ်ား၏ စုိက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွာ စပါး၊ ႀကံ၊ ေျပာင္းဖူး၊ ကြမ္းသီးႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား စုိက္ပ်ဳိးၾကၿပီး  ငါး၊  ပုစြန္ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ၾကသည္။

ေက်ာက္ေတာ္၌ သၾကားစက္ရွိၿပီး ငပလီကမ္းေျခႏွင့္ ကမ္းသာယာကမ္းေျခတုိ႔တြင္ ရွိသည့္ ခရီးသြား လုပ္ငန္းကလည္း ေဒသခံမ်ားအတြက္ အလုပ္အကုိင္ ဖန္တီးေပးထားသည္။ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရက ေဆာင္ရြက္မည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း လူသားခ်င္း စာနာမႈအကူအညီ အေထာက္အပံ့ေပးေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၾကမည့္  ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ားသည္   မိမိတို႔က႑အလုိက္  စိတ္အားထက္ထက္သန္သန္ႏွင့္ႀကိဳးပမ္း၍ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကမည္ျဖစ္ရာ တုိင္းရင္းသားျပည္သူအေပါင္းတုိ႔ အေနျဖင့္ စြမ္းႏုိင္သေလာက္ ပါဝင္ၾကပါရန္ ျမဝတီက တုိက္တြန္း ႏႈိးေဆာ္လုိက္ရပါသည္။   

Read 670 times Last modified on Tuesday, 24 October 2017 08:23