Print this page

ရင္ေသြးငယ္တုိ့ ထက္ျမက္ေရး အယ္လ္ကုိေဟာ ေရွာင္ၾကဥ္ေပး

Thursday, 26 October 2017 08:26 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ေခတ္မီမီကမၻာဆီသုိ႔ လွမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္ေသာ္ ကေစာ္ဆုိင္ေတြက မ်ားလွသည္။ ၁၉၅ဝ ျပည့္ႏွစ္ဝန္းက်င္က အဂၤလန္သုိ႔ ပညာေတာ္သင္ သြားခဲ့ဖူးေသာ ဆရာသမားတုိ႔ေျပာစကားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားမွ လမ္းေထာင့္မွာ ကြမ္းယာဆုိင္ေပါသည္။ အဂၤလန္မွာ ဘီယာဆုိင္ေတြ ေပါေၾကာင္းသိရသည္။

ယေန႔ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အဂၤလန္စံခ်ိန္ကုိ မီေနၿပီဟု ဆုိရေပေတာ့မည္။ ေခတ္မီမီကမၻာၾကည့္ ၾကည့္သကဲ့သုိ႔ ျမန္မာသိေစခ်င္ပါသည္။ ျမန္မာတုိ႔သိၿပီး ျဖစ္ၾကသည့္ ေသရည္ေသာက္စားျခင္း အျပစ္ေျခာက္ပါးမွာ ဥစၥာကုန္ခန္းျခင္း၊ ခုိက္ရန္ျဖစ္ပြားတတ္ျခင္း၊ ေရာဂါအႏၲရာယ္ျဖစ္ပြားႏုိင္ျခင္း၊ ဂုဏ္သတင္းပ်က္စီးျခင္း၊ ကုိယ္လက္အဂၤါ မလုံသျဖင့္ အရွက္ရတတ္ျခင္း၊ ပညာနည္းပါးျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။

ဆုိခဲ့ေသာ ေသရည္ေသာက္စားျခင္း၏ အျပစ္ေျခာက္ပါးအျပင္ ငွက္ေပ်ာပင္စုိက္၊ မိလုိက္ဘပါ စကားပုံအရ ငွက္ေပ်ာပင္စိုက္လွ်င္ စုိက္သည့္မ်ဳိးအတုိင္း အပင္ေပါက္သကဲ့သုိ႔ သားသမီးတုိ႔စ႐ုိက္သည္လည္း မိဘမ်ဳိး႐ုိး၏ စ႐ုိက္အတုိင္းျဖစ္လာေၾကာင္း ေဆးပညာဆုိင္ရာ သုေတသီမ်ားက ေလ့လာေတြ႕ရွိထားၾကသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ရွိ ယမကာႏွင့္မူးယစ္ေဆးဝါး သုံးစြဲမႈသုေတသနအဖြဲ႕သည္ ယမကာကုိ အတုိင္းအဆမရွိ ေသာက္သုံးေသာ ဖခင္၏ ကေလးမ်ားအား မူလတန္းအႀကိဳ ေက်ာင္းေနအရြယ္ႏွင့္ အလယ္တန္းအဆင့္ အရြယ္အထိေလ့လာခဲ့ၾကရာ သားသမီးမ်ားအေပၚ ဆုိးက်ဳိး သက္ေရာက္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ အထူးသျဖင့္ မိခင္၏ မိဘမ်ားက ယမကာကို အတုိင္းအဆမရွိ ေသာက္သုံးၾကသူမ်ားျဖစ္ေနလွ်င္ ဘမ်ဳိးဘိုးတူဟု မဆုိႏုိင္သည့္တုိင္ေအာင္ ကေလးမ်ား၏ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာခံစားမႈႏွင့္  ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ျပဳမူမႈစြမ္းရည္တုိ႔ က်ဆင္းေစသည္ဟု သတိေပးထားသည္။

ယမကာကိုအတုိင္းအဆမရွိ ေသာက္သုံးေသာ အိမ္ေထာင္ဦးစီးႏွင့္ဇနီးတုိ႔ အနည္းနည္း အဖုံဖုံျငင္းခုံၾကေသာအခါ အိမ္ေရွ႕ပူ အိမ္ေနာက္ မခ်မ္းသာျဖစ္ၾကရသည္မွာ သားသမီးတုိ႔သာျဖစ္သည္။  မိဘႏွစ္ပါးတုိ႔ ေန႔စဥ္တက်က္က်က္ျဖစ္ၾကျခင္းသည္ သားသမီးတုိ႔ အတြက္ စိတ္ဓာတ္ပ်က္ေစသည့္ အေၾကာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ သုေတသီတုိ႔သည္ ယမကာလုလင္တုိ႔၏ သားသမီးမ်ားကုိ ၁၂ လသားအရြယ္မွစ၍ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္အထိ စုစုေပါင္း ၁၄၄ ဦးကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ခဲ့သည့္ ေတြ႕ရွိခ်က္မွာ ကေလးမ်ားမွာ စိတ္ပုိင္းႏွင့္႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အရည္အေသြးက်ဆင္းၿပီး လူမႈဆက္ဆံေရး ည့ံဖ်င္းသူမ်ား ျဖစ္လာေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ဆြဲထားသည္။ ယမကာသမား အမွားတစ္ေထာင္ ျဖစ္တတ္သည့္ျပႆနာမ်ဳိး မိသားစုအတြင္း မရွိေစရန္ ႀကိဳတင္ဟန္႔တားျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္တားဆီးျခင္းတုိ႔သည္ အေရးႀကီးေသာ လုပ္ငန္းအျဖစ္ သုေတသီမ်ားက အေလးအနက္ထားေျပာၾကားထားၿပီး ယမကာစြဲလမ္းေသာ မိဘႏွစ္ပါးက ေမြးဖြားလာၿပီး မိခင္ဘဝေရာက္ေနသူမ်ားကို အေထာက္အကူျပဳၾကရန္ လုိအပ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

မိဘႏွစ္ပါးတုိ႔သည္ ကေလးမ်ား မတ္တတ္ေျပးစအရြယ္မွစ၍  သားသမီးတုိ႔အေပၚ ေႏြးေထြးမႈရွိၿပီး အျပန္အလွန္ နားလည္မႈရွိေစရန္ အေလးထား၍ မိသားစုအတြင္း ျငင္းခုံခုိက္ရန္ ျဖစ္ပြားျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ၾကရန္ သုေတသီတုိ႔က ႏႈိးေဆာ္ထားသည္။ မိဘႏွစ္ပါးတုိ႔က  ျငင္းခုံခုိက္ရန္ျဖစ္ပြားျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ၾကျခင္းအားျဖင့္ သားသမီးမ်ားအတြက္ သက္ေရာက္မႈမွာ ႀကီးမားေသာ စိတ္ခံစားမႈမျဖစ္ေစဘဲ မိမိကုိယ္မိမိ ထိန္းသိမ္းႏုိင္စြမ္း ပုိမုိရွိေစသည့္အျပင္  ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားတြင္   ပါဝင္ပတ္သက္မႈကိုပါ ေလ်ာ့နည္းေစႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

လူတုိ႔ဘဝသက္တမ္း တစ္ေလွ်ာက္ ေအးခ်မ္းသာယာစြာ ေနထုိင္ၾကျခင္းသာလွ်င္ ေပ်ာ္ေမြ႕ဖြယ္ျဖစ္သည္။ေလာကႀကီး၌ ဆူဆူပူပူ အလုပ္မ်ားမွာ မည္သုိ႔မွ် အက်ဳိးမျဖစ္ထြန္းႏုိင္သည္ကို မေမ့မေလ်ာ့အပ္ေပ။ ၿငိမ္းခ်မ္းၾကည္သာ တည္ၿငိမ္ေသာစိတ္ျဖင့္

ေကာင္းဆုိးႏွစ္တန္ကုိ ေဝဖန္၍  တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး အျပန္အလွန္ ႏႈိင္းစာဆင္ျခင္ကာ ေစတနာထားၾကလွ်င္ ေအးခ်မ္းသာယာေသာ ဘဝကို ရရွိႏုိင္ၾကေပမည္။ လူ႔ဘဝ၌ ကံေကာင္းျခင္းဆုိသည္မွာ အာကာသ ေကာင္းကင္တြင္ရွိေသာ နဂါးေငြ႕ႏွင့္တူသည္။ နဂါးေငြ႕အလင္းတန္းသည္ ၾကယ္ကေလးေပါင္း ေထာင္ေသာင္းမ်ားစြာ ေတြ႕ဆုံေပါင္းစည္းရာျဖစ္၍ ၾကယ္တစ္လုံးစီကို မျမင္ရေသာ္လည္း အတူစုေဝးလ်က္ အလင္းေရာင္ ေတာက္ပသည့္နည္းတူ ေကာင္းျမတ္ေသာအရာ၊ ေကာင္းျမတ္ေသာ အေလ့အထ ကေလးမ်ားစြာတုိ႔ေၾကာင့္ လူ႔ဘဝ၌ ကံေကာင္းျခင္းျဖစ္ေပၚလာသည္ဟူ၍ အေတြးအေခၚ ပညာရွင္ႀကီးမ်ား မိန္႔ဆုိထားၾကသည္။

သုိ႔ျဖစ္၍ ငွက္ေပ်ာပင္စုိက္၊ မိလုိက္ဘပါ၊ ေဝါဟာေခၚ႐ုိး၊ ေမာ္ကြန္းထုိးခဲ့၊ အမ်ဳိးလုိက္တတ္၊ မ်ား၏မွတ္ေလာ့ဟူေသာ မဃေဒဝလကၤာ ဆုံးမစာႏွင့္အညီ ရင္ေသြးငယ္တုိ႔ ထက္ျမက္ေစရေအာင္ အယ္လ္ကုိေဟာေရွာင္ၾကေသာ္ သင့္ေလ်ာ္ေပစြဟု ျမဝတီက တုိက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ လုိက္ရပါသည္။ 

Read 683 times Last modified on Thursday, 26 October 2017 08:28