9+ 0:04 / 59:49 သင်ယူလေ့လာပညာရေးသင်ခန်းစာ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းဇီဝဗေဒဘာသာရပ် အပိုင်း(၅)