0:06 / 40:54 သင်ယူလေ့လာပညာရေးသင်ခန်းစာ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအင်္ဂလိပ်စာ အပိုင်း(၅)