သင်ယူလေ့လာပညာရေးသင်ခန်းစာ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းရူပဗေဒဘာသာရပ် အပိုင်း(၆)