သင်ယူလေ့လာပညာရေးသင်ခန်းစာ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းဘောဂဗေဒဘာသာရပ် အပိုင်း(၆)