မြဝတီပြည်တွင်းသတင်းများ (၂၀၂၁ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၁၀ ရက် ည ၀၈၀၀ နာရီ သတင်းများ)