မြဝတီပြည်တွင်းသတင်းများ (၂၀၂၁ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက် ည ၀၈၀၀ နာရီ သတင်းများ)