သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခု၊ ပညာသင်နှစ်အတွက် G.T.H.Sပထမနှစ် ဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာများ ခေါ်ယူခြင်း

သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန နည်းပညာ၊

သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခု၊ ပညာသင်နှစ်အတွက်

G.T.H.Sပထမနှစ်

ဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာများ ခေါ်ယူခြင်း

အစိုးရနည်းပညာ အထက်တန်းကျောင်းများတွင် ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခု၊ ပညာသင်နှစ်အတွက် G.T.H.S ပထမနှစ်သင်တန်းသားများကို ခေါ်ယူမည်ဖြစ်ပါသဖြင့် ဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာများကို အစိုးရ နည်းပညာ အထက်တန်းကျောင်းများ၌ (၁၁-၅-၂၀၂၂) ရက်တွင် စတင်ထုတ်ယူနိုင်ပြီး လျှောက်လွှာများကို (၃၀-၅-၂၀၂၂)ရက် နောက်ဆုံးထား၍ မိမိတို့ တက်ရောက်လိုသည့်ကျောင်းသို့ ပြန်လည် တင်သွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။

နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန

သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန